PROFETIE KOMT TOT LEVEN

BRON: Artikel LCN november-december 2013

Het evangelie van Johannes openbaart een kenmerk, dat een sleutel is waardoor Christenen herkend kunnen worden. Jezus zei aan Zijn discipelen, "hierdoor zullen allen inzien dat u Mijn discipelen bent: als u liefde onder elkaar hebt". (Johannes 13:35) Liefde - uitgaande bezorgdheid voor anderen - is de kern van onze Christelijke overtuiging.

  • Waarom verbazen zich dan zovelen over kerkbestuur?
  • Is kerkbestuur iets waar oprechte Christenen zich in de eerste plaats zelfs mee bezig moeten houden om het te begrijpen?

Het antwoord is, ja. Bestuur is een wezenlijk deel, dat van de evangelieboodschap uitmaakt. En, op de juiste manier begrepen is het een wezenlijk deel van ons begrip van Gods liefde.

De Bijbel tekent op dat Jezus kwam en "predikte het Evangelie van hetKoninkrijk van God". (Markus 1:14-15) Het woord "koninkrijk" (van het Griekse woord basileia) betekent regering. De evangelieboodschap, die Jezus bracht ging over de komende regering. van God, die bij Zijn tweede komst over deze aarde zal worden gevestigd. In die tijd zullen de "koninkrijken" van deze wereld van Christus worden en Hij zal voor altijd over hen regeren of besturen. (Verg. Openbaring 11:15) Bovendien zullen degenen, die nu de wil van de Vader doen, niet alleen dan het komend koninkrijk binnengaan, maar zij zullen ook heersen, regeren en besturenin dat komend koninkrijk. (Openbaring 5:10, 20:6, 22:5) Jezus waarschuwde echter dat niet iedereen, die Hem "Heer" noemt Zijn komend Koninkrijk zal binnengaan, maar degenen, die de wil van de Vader doen zullen dat koninkrijk binnengaan. (Matteüs 7:2)

Gods bestuur is gebaseerd op liefde 

Jezus Christus openbaarde dat de hele wet is gegrondvest op twee principes: liefde tot God en liefde tot de naaste. (Verg. Matteüs 22:36-40) Inderdaad, zoals velen goed weten, wordt Gods natuur uitgedrukt als liefde (1 Johannes 4:8, 16) en liefde isvriendelijk. (1 Korintiërs 13:4) Gods natuur wordt echter - zoals nader zal worden bekeken - ook uitgedrukt als tsedaqah, wat bestuurlijke rechtvaardigheid betekent zoals in Jesaja 9:7. Logischerwijze is goddelijk bestuur dan een uitdrukking vandienstbaarheid en van liefde, wat het duidelijke model is, dat de Bijbel verschaft.

Hoewel God geloof, berouw/bekering en gehoorzaamheid vereist (Matteüs 9:13; Jakobus 2:18-20), is er niets onderdrukkend of tirannieks aan goddelijk bestuur. Alle instructies van God zijn voor ons welzijn en voor "op te voeden in de rechtvaardigheid" (2 Timoteüs 3:16) en zijn gebaseerd op Zijn wetten en liefde. Zoals de Hr. Roderick C. Meredith heeft geschreven: "God heeft ons zo lief, dat Hij Jezus Christus naar deze aarde liet komen om te sterven voor degenen, die nog zondaars waren. Hij probeert niet om mensen te "verpletten" en hen voor Zijn plezier te intimideren. Hij verlangt oprecht dat allen behouden zullen worden. Degenen, die tegen God rebelleren, moeten zeker Zijn wraak vrezen. Maar degenen, die Hem trachten te gehoorzamen moeten vol ontzag zijn door Zijn liefde en ontroerd zijn tot diepe verering". (Tomorrow's World, september-oktober 2012)

Het is belangrijk op te merken - toen Jezus Christus in Markus 10:44 onderwees dat wie de "eerste" wilde zijn - wie een leider wilde zijn of autoriteit wilde hebben - ten dienste moet staan van ieder ander. Een ware goddelijke leider is een dienaar. En volgens Jezus Christus is een houding van rechtvaardig dienstbetoon een voorwaarde en een vereiste voor degenen, die in autoriteit willen zijn.

Alle besturen/regeringen, (zelfs die besturen, die in rebellie zijn tegen God) staan in feite ondergeschikt aan Gods heerschappij. Dit betekent niet dat God een onrechtvaardig bestuur goedkeurt. Verre van dat! Onrechtvaardig bestuur is compleet tegengesteld aan Gods ware natuur - Zijn bestuurlijke rechtvaardigheid. Maar elk menselijk bestuur is niettemin uiteindelijk toegestaan door en ondergeschikt aan Gods soevereiniteit, zoals de Bijbel duidelijk maakt: "want er is geen gezag dan van God, en de gezagsdragers die er zijn, zijn door God ingesteld". (Romeinen 13:1)

Dit is een les waar de mensheid mee blijft worstelen om te leren. Dit was gedeeltelijk waar de Engelsen in 1215 mee worstelden en die leidde tot de bekende confrontatie met koning John en resulteerde in de Magna Carta. Dit was dezelfde waarheid, die - bijna 2000 jaar eerder - de Almachtige God aan Nebukadnessar van Babylon had onderwezen. Had één van de koningen echt begrepen wat Nebukadnessar had geleerd, "dat God, de Allerhoogste, Heerser is over het koningschap van de mensen en daarover aanstelt wie Hij wil", (Daniël 5:21) dan hadden zij beiden hun respectievelijke vernederingen kunnen vermijden. Toch aanvaardde geen van de mannen - net zoals de meeste mensen tegenwoordig - volledig de les, dat het uiteindelijk God is, die regeert en die bestuurt. (Verg. Jesaja 22:22; Openbaring 11:15) Het is God, Die de wetten geeft, die wij verplicht zijn te volgen. Het is God Die zelfs het model verschaft voor de juiste vorm van bestuur.

Waarom Goddelijk bestuur 

Het is nuttig om herinnerd te worden aan het perfecte model, waartegen wij de bestuurlijke verrichtingen moeten afmeten. God heeft de mensheid altijd keuzevrijheid gegeven om te kiezen tussen goed en kwaad. (Deuteronomium 30:19) Helaas is de geschiedenis vol van verkeerde keuzes en verkeerde regeringen.

  • Wat openbaart de Bijbel over Gods regering en bestuur?

Behalve dat het gebaseerd is op liefde, is God en Zijn regering ook goed (Markus 10:18), perfect (Psalm 18:30) en rechtvaardig. (Jesaja 9:7) Gods rechtvaardigheid komt voort uit Zijn rechtvaardig karakter en Zijn rechtvaardig karakter wordt weerspiegeld door Zijn "volmaakte wet" (Jakobus 1:25) of Zijn Teleios nomos. Gods "volmaakte wet" is hoe dan ook zonder onvolkomenheid. Het is ook, zoals Jakobus 2:8 openbaart, een "Koninklijke" wet (Jakobus 2:8), wat betekent dat het een wet is, die ingesteld is door en ondersteund wordt door iemand in autoriteit. Gods "Koninklijke wet" is van toepassing op regeren en opnieuw, is altijd gebaseerd opliefde. (Romeinen 13:1)

Deze koninklijke en perfecte wet, voortkomend van God wordt Zijn "bestuurlijke gerechtigheid" genoemd. (Jesaja 9:7, 56:1; Psalm 119:142) Perfect en rechtvaardig bestuur is alles omvattend aan Gods doel, zoals Job 37:23 openbaart door te beschrijven dat God excellent in macht en in oordeel en in bestuur is. Hij voert eenrechtvaardig bestuur uit voor allen, die onderdrukt worden. (Verg. Psalm 103:6) Het is Jezus Christus, die de tak is van het huis van David. (Jeremia 33:15) Het is Christus, die zal terugkeren om Gods Koninkrijk te vestigen, zoals beschreven in Openbaring 17:14.

Christenen van vandaag moeten Christus imiteren en Zijn voorbeeld op alle manieren volgen. (1 Johannes 2:6) Hoewel geen mens zo perfect kan handelen als God handelt, gold Abraham als het in praktijk brengen van bestuurlijke rechtvaardigheid. (Verg. Genesis 15:6) Evenzo toonde ook koning Davidbestuurlijke rechtvaardigheid in zijn leven. (Verg. 1 Kronieken 18:14) Het is geen wonder, dat Abraham en David zeer hoge posities zullen ontvangen in het komend Koninkrijk van God!

  • Wat is dan het doel van deze koninklijke en perfecte wet?

Het doel is om Zijn bestuurlijke rechtvaardigheid te weerspiegelen, die leidt tot behoud. (Jesaja 56:1) Als wij Zijn rechtvaardigheid weerspiegelen, zullen wij ook Zijn liefde en Zijn voorbeeld van dienstbaarheid weerspiegelen. Wij zullen dan op het pad zijn voor de kwalificatie om te regeren in het theocratische koninkrijk dat onder Christus zal worden gevestigd in Gods komend Koninkrijk. (Openbaring 1:6, 5:10)

  • Waarom zou dit nu van belang zijn voor ons?

Denk eens na over deze woorden van onze leidinggevende Evangelist in de Living Church News: "het voorbeeld van hiërarchisch bestuur, waarvoor Christus door heel het Oude Testament en Nieuwe Testament Zijn dienaren opdracht gaf om te gebruiken is de juiste vorm van regeren, die wij spoedig in de Wereld van Morgen zullen onderwijzen en praktiseren". ("Growth through Servant Leadership" - [Groei door dienend leiderschap] - januari-februari 2011, pag. 20)

Wij worden er ook aan herinnerd, "en wij moeten allen - van de grootste tot de laagste - leren om ons deel in Gods regering toe te passen met liefde en nederigheid en met de benadering van dienend leiderschap". (ibid.) Zoals de Hr. Meredith - in "The World Ahead: What will it be like?" - schreef, zal Gods komende regering "een geheel nieuwe maatschappij scheppen, gebaseerd op liefde, vreugde en vrede". (pag. 2) Gods regering is één van vrede, eerlijkheid en rechtvaardigheid.

In Gods Koninkrijk zal er vrede, rechtvaardigheid en echt geluk zijn. Zoals Jesaja 11:9 ons zegt, "men zal nergens kwaad doen of verderf aanrichten op heel Mijn heilige berg, want de aarde zal vol zijn van de kennis van de HEERE, zoals het water de bodem van de zee bedekt". God is liefde. (1 Johannes 4:8, 16) Hij regeert met liefde. Goddelijke regering en goddelijk bestuur zijn uitdrukkingen of uitingen van liefde. En God verwacht dat degenen, die als leiders dienen, in liefde dienen en leiden. Deze vorm van leiderschap wordt vaak "dienend leiderschap" genoemd en is gebaseerd op het voorbeeld en de instructie van Jezus. (Matteüs 20:25-28) Dit patroon van liefdevol dienend leiderschap en kerkelijke aanstelling - geen onderdrukking of corruptie of politieke spelletjes spelen - moet door Gods Kerk worden gehandhaafd; het moet niet worden veranderd. (Matteüs 28:20)

Na de hedendaagse verwarring 

God is "geen God van wanorde, maar van vrede, zoals in alle gemeenten van de heiligen". (1 Korintiërs 14:33) Helaas is er tegenwoordig veel "verwarring" in Gods Kerk over kerkbestuur. Deze verwarring wordt niet alleen gekenschetst door de talloze verschillende vormen van kerkbestuur die bestaan, maar het wordt vaak ook getoond door de wijze van bestuur, zoals bestuur vaak in hoge mate politiek geladen wordt. Er bestaat ook te vaak een gebrek aan "vrede" binnen organisaties, die in hoge mate gepolitiseerd zijn geworden.

Dit is ook eensluidend door heel de traditionele Christelijke wereld heen. Denk aan het "Vatileaks" schandaal, dat de Rooms Katholieke wereld in 2012 schokte. Waarom die geheime Vaticaan documenten eigenlijk werden vrijgegeven is een bron van speculatie en strekt zich uit van - "iets te doen hebben met machtsstrijd tussen senior kerkfunctionarissen, die de instructie hebben om hun favoriete kandidaten in een goede positie te plaatsen voor de volgende pauselijke verkiezing" - tot "een samenzwering" tegen de nummer twee Vaticaan functionaris. Ongeacht de motivatie voor het uitlekken, deze documenten "laten zien dat - net als ergens anders - er leugens, samenzweringen en bittere twisten zijn tussen rivaliserende partijen". (Der Spiegel, 4 juni 2012) "Vatileaks" heeft wel voor sensationele nieuwskoppen gezorgd, maar dit schandaal is helaas maar een voorbeeld van wat kan gebeuren als macht en politiek zich vermengen - en deze problemen zijn niet beperkt tot de Roomse Kerk.

Het eenvoudigste antwoord op "waarom" er zo'n bestuurlijke verwarring is in het Christendom is, dat Adam en Eva aten van de boom van de kennis van goed en kwaad. Van die tijd af heeft de mensheid te vaak Gods duidelijke instructie veronachtzaamd en verwerpen "de zegen" en kiezen in plaats daarvan de "vloek". (Deuteronomium 30:19)

Zoals 2 Petrus 2:10 specifiek waarschuwt, is er een gevaarlijke menselijke tendens om "gezag te verachten". (2 Petrus 2:10) In deze passage wordt het Griekse woord kyriotës gebruikt, die kenmerkend verwijst naar een bestuurlijke regering, een bestuur of een heerschappij - niet eenvoudig "autoriteit", maar het officiële vermogen en bewind van een regering. Dit woord (kyriotës) is hetzelfde woord dat ergens anders wordt gebruikt om te verwijzen naar Gods bestuurlijke positie en bestuurlijke autoriteit, zowel in dit tijdperk als in het komende tijdperk. (Verg. Efeze 1:21; Kolossenzen 1:16)

Gods bestuurlijke intentie is om rechtvaardigheid en vrede te vestigen (verg. Jesaja 9:6-7; Romeinen 14:17) en zoals reeds is aangetoond, al Gods wetten en alles wat God doet, is gebaseerd op liefde. (Verg. Matteüs 22:36-40; 1 Johannes 4:8, 16)

Zijn bestuurlijke rechtvaardigheid is ook een uiting van Zijn perfecte liefde, ongeacht de volhardende menselijke neiging om Gods instructies en Zijn wetten inzake rechtvaardig bijbels bestuur te "minachten". Laten wij zorgvuldig zijn om die instructies te omarmen en te gehoorzamen - niet te minachten en te verwerpen.