Dit artikel is de vertaling van het Engelstalige artikel “The United Nations at 70” van Wyatt Ciesielka, verschenen in het Tomorrow’s World magazine van september-oktober 2015.

Op 24 oktober 2015 werd de 70e verjaardag gevierd van de Verenigde Naties, de internationale organisatie die ernaar streeft, aldus de inleiding van het Handvest, “komende generaties te behoeden voor de gesel van oorlog” en “het geloof in de fundamentele rechten van de mens opnieuw te bevestigen”.

De organisatie die tegenwoordig 193 lidstaten telt begon 70 jaar geleden met slechts 51 leden. Toch wordt de planeet aarde, ondanks 70 jaar groei van de zichtbaarheid en de invloed van de VN rond de wereld, vandaag nog steeds geteisterd door oorlog, genocide, verkrachting, honger en de ontheemding van de zwakken en kwetsbaren.

Zal de mensheid ooit wereldomvattende vrede bereiken? Zal onze wereld de lessen van de eerste 70 jaar van de VN leren? En kunnen u en ik individueel slagen waar de VN faalt?

Gedurende een groot deel van 2015 hebben de Verenigde Naties belangrijke historische mijlpalen herdacht in voorbereiding op de feestelijke viering van hun VN70 herdenking. Tegelijkertijd blijven miljoenen mensen lijden onder geweld, terwijl de leiders van de VN toegeven dat de capaciteit van de organisatie wordt ingehaald door de steeds meer complexe en ernstige uitdagingen in de wereld.

Op een recent forum in Oslo gaf secretaris-generaal Ban Ki-moon een sobere waarschuwing dat “de capaciteit van de Verenigde Naties en hun partners om tegemoet te komen aan de humanitaire noden onder ‘ongekende druk’ staat”. Zullen de Verenigde Naties en hun lidstaten – onvolmaakt als menselijke regeringen zijn – deze “ongekende” uitdagingen het hoofd kunnen bieden en vrede en fundamentele rechten tot stand brengen, nu of in de nabije toekomst?

Het ontnuchterende antwoord is: Nee. Al mag de VN, evenals zoveel andere instituten, trachten goed te doen, we weten dat we zonder Gods wet de vervulling van Jesaja’s profetie zullen zien: “De weg van de vrede kennen zij niet, er is geen recht in hun sporen …” (Jesaja 59:8). Verder voorzegt de Bijbel dat in de komende jaren alle organisaties en alle naties zullen worden overweldigd door toenemend geweld dat leidt naar de “grote verdrukking” – de grootste tijd van oorlog en lijden die de wereld ooit heeft ervaren (Mattheüs 24:21; 2 Timotheüs 3:1)!

De onmogelijke taak van de VN

Tussen 1945 en 2000 zijn naar schatting niet minder dan 51 miljoen mensen omgekomen in ongeveer 250 oorlogen in de hele wereld! Daarbij zijn niet inbegrepen de ontelbare andere miljoenen die zijn verkracht, gewond, vervolgd, verdreven en tot slaaf gemaakt. Alleen al in Afghanistan en Pakistan zijn sinds 2001 naar schatting 149.000 mensen omgekomen en 162.000 mensen ernstig gewond geraakt in regionale oorlogvoering. Sinds 2003 werden in Irak meer dan 134.000 burgers gedood door oorlog, dus vóór de aanvallen van IS-troepen in 2014-2015 die naar schattingen van de VN meer dan drie miljoen mensen nog voor het einde van 2015 tot vluchtelingen en ontheemden zullen maken.

Gedurende de gehele 20e eeuw zijn minstens 108 miljoen mensen in oorlogen gedood, en historici hebben berekend dat in de laatste 3400 jaar van de menselijke beschaving er slechts gedurende 268 jaar relatieve vrede is geweest – slechts 8 procent van de opgetekende geschiedenis.

De VN heeft momenteel in 16 landen op vier continenten ongeveer 120.000 vredestroepen ingezet. Maar waar zijn de vrede en veiligheid in Syrië? Waar is de vrede in Oekraïne? Waar zijn de fundamentele mensenrechten in Noord-Korea, in een groot deel van Afrika en het Midden-Oosten? Waar zijn de verzekerde vrede en veiligheid in zelfs delen van Europa, Australië en de Verenigde Staten, waar misdaad, kindermishandeling, verkrachting, moord, afpersing en geweld zich uitbreiden?

Echte vredestichters, op Gods manier!

Hoewel we kunnen waarderen dat velen in de VN werkelijk trachten te helpen, heeft de VN gefaald en zal blijven falen vrede in de wereld te brengen. In de 70 jaar van hun bestaan hebben de Verenigde Naties niet hun doelen bereikt en kunnen ze die niet bereiken. De huidige gebeurtenissen en de Bijbelse profetieën laten zien dat de mensheid op weg is naar grotere oorlogen en conflicten in de komende jaren (vgl. Mattheüs 24:3-21; Openbaring 6).

Gelukkig weten Bijbelkenners echter dat het niet lang zal duren tot vrede en voorspoed, overvloed en gerechtigheid, veiligheid en menselijke waardigheid zullen worden gevestigd! Dit is een belofte die op Gods woord is gebaseerd! Dit zal gebeuren. Terwijl de VN in dit tijdperk zijn doelen niet kan bereiken, is er hoop op een komende betere wereld!

Wordt u geroepen om deel te hebben aan dit grote doel? Het verhaal van de VN is boeiend, maar de mislukkingen en successen zijn eenvoudig broze menselijke voorbeelden die wijzen op een grotere waarheid: dat wereldvrede alleen zal komen wanneer God die naar de aarde brengt door de terugkeer van Zijn Zoon, Jezus de Christus!

Na 70 jaar VN zijn de droevige en bloedige feiten dat de organisatie niet in staat is geweest “komende geslachten te behoeden voor de gesel van oorlog”. De VN is niet in staat geweest overal op de aarde vrede te brengen. Wanneer van het platteland en de woestijnen van Azië tot Latijns-Amerika, en wanneer van de steden Kabul, Mogadishu, Bagdad, Ciudad Juarez en Abidjan – en zelfs de steden Detroit, Chicago, Londen, Parijs, Mexico City en Pretoria – burgers in angst leven, is het duidelijk dat de mensheid de weg naar vrede niet heeft gevonden. Het is pijnlijk duidelijk dat de VN zijn doelen of zijn hoop niet heeft bereikt!

In plaats daarvan heeft de wereld behoefte aan de krachtige en volmaakte regering van Christus, maar de wereld heeft ook leiders nodig die onder Christus zullen regeren, leiders die hebben geleerd Gods gebod in Deuteronomium 16:19 te vervullen om niet het recht te verdraaien, geen partijdigheid te tonen, noch steekpenningen aan te nemen. De wereld heeft leiders nodig die onder Christus zullen regeren en die “… Een rechtvaardige … heerser [zijn] in de vreze Gods” (2 Samuel 23:3, NBG). God eist rechtvaardige leiders, omdat Hij rechtvaardig is en omdat, wanneer Jezus Christus terugkeert, Hij rechtvaardig zal regeren (vgl. Jesaja 11:3-4)!

Ware christenen van vandaag zijn geroepen om het goede nieuws te verkondigen van Christus’ terugkeer en van de komst van het Koninkrijk van God (Markus 16:15), en worden nu opgeleid om in het millennium – de wereld van morgen – die leiders te worden. De wereld heeft de terugkeer van Christus nodig en de wereld heeft ook die toekomstige leiders nodig die vandaag leren God te eren in alles wat zij doen (Romeinen 15:6; 1 Korinthe 6:20), die nu leren anderen te dienen (Galaten 5:13), en volgens Gods wet te leven (1 Johannes 5:2-3), nu leren nederigheid, liefde, geloof en alle vruchten van de Geest in de praktijk te brengen (Galaten 5:22-23), vredelievend te zijn (Mattheüs 5:9; Jakobus 3:17) en recht te doen, barmhartigheid lief te hebben, en nederig te leven voor God (Micha 6:8).

Christenen van vandaag worden geroepen voor een groot en ontzagwekkend doel ‒ voor het bereiken van een doel dat eenvoudig de mogelijkheden van de VN of enige andere menselijke organisatie te boven gaat. Ware christenen worden vandaag geroepen zich voor te bereiden op hun bestemming onder Jezus Christus te regeren (Jesaja 30:21; Lukas 22:26-27; Openbaring 5:10; 20:4-5) in het koninkrijk van God op deze aarde. Op een dag, die binnen enige tijd aanbreekt, zullen de teruggekeerde Christus en Zijn opgestane heiligen slagen waar de VN faalt. Moge God die dag bespoedigen!