PROFETIE KOMT TOT LEVEN

BRON: Tomorrow's World, July - August 2005

Voor velen in Noord-Amerika, West-Europa en een paar andere plaatsen in de ontwikkelde landen van de wereld is het leven nooit beter geweest. Er zijn banen beschikbaar, lonen zijn hoog, er is genoeg voedsel, veiligheid en sociale voorzieningen zijn voldoende en vrijetijdsbesteding in overvloed. Onder de oppervlakte en aan de randen van deze luchtbellen van voorspoed bereiden krachtige machten echter een uitbarsting voor. Tegenwoordig zijn velen zich niet bewust van het feit dat onze moderne wereld van weelde op het punt staat om te exploderen in een onvoorstelbare chaos! Grote bijbelprofetieën staan op het punt om vervuld te worden. Deze profetieën komen tot leven en domineren de krantenkoppen in de nabije toekomst. Het echte nieuws is ernstig, maar vervuld van hoop!

Tegenwoordig: Tegenspoed

In de laatste 50 jaar hebben voorspellers en politici optimistische verklaringen over de toekomst uitgebracht. Ons werd gezegd dat dingen beter zouden gaan, de wetenschap ontwikkelt de wereld en medicijnen overwinnen ziektes. Ons werd verteld over een "vredesuitkering" toen de Koude Oorlog eindigde en wij verwachtten dat, geld besteed aan wapentuig, als vervanging het menselijk leed kon verzachten. Er werd gesproken over een "wegenkaart", die de Arabisch-Israëlische spanningen in het Midden Oosten zouden oplossen. Pausen, van Johannes XXIII tot Benedictus XVI zijn voorgegaan in gebeden voor wereldvrede. Europese leiders hebben gezegd, dat wanneer Europa zich verenigde het oorlog kon vermijden op het vasteland. Amerikaanse leiders hebben plannen gemaakt om "zaden van democratie" te planten om van de wereld een betere plaats te maken. Velen hebben zich vastgehouden aan een geloof, dat de Verenigde Naties de wereldproblemen konden oplossen.

Toch beginnen al deze optimistische hoop en idealistische intenties hol te klinken. Sinds het einde van de Koude Oorlog zijn de oorlogen in aantal toegenomen en de uitgaven aan wapens zijn toegenomen, terwijl honger en armoede zich hebben verspreid! In de laatste paar jaren is de wereld getuige geweest van de schokkendeopkomst van het internationale terrorisme en van toenemende meedogenloze burgeroorlogen waarbij talloze burgers werden verkracht, gemarteld, verminkt, uit hun huizen werden gedreven en als slaaf verkocht! In de wereld zien wij toenemende criminaliteit en onstuitbare corruptie, wereldomvattende handel in drugs en wapens en pornografie, die via Internet verspreid wordt. De recentelijk tientallen jaren hebben de opkomst gezien van epidemische ziekten, zoals HIV-AIDS en de oplevingvan oude plagen zoals malaria, tuberculose en cholera - ziekten, die nu immuun zijn tegen antibiotica en verergerd door armoede, ondervoeding en het wijdverspreide gemis van sanitair en toegang tot schoon water. De kloof tussen rijk en arm groeit. Menselijke hebzucht en klimaatverandering dragen bij aan ecologische rampen. Wedijver om de afnemende voorraden van de aarde neemt toe en dreigt gewelddadig te worden. Dit is de wereld waarin wij nu leven.

  • Maar waar leidt dit alles naar toe!
  • Wat houdt de toekomst in?

Chaos op Komst!

Velen, die de Bijbel lezen erkennen dat de wereldgebeurtenissen beginnen te lijken op de condities waarover Jezus zei, dat deze zouden heersen net voor Zijn Tweede Komst. Jezus voorspelde, dat het einde van dit tijdperk gekenmerkt zou worden door religieuze misleiding, snel in aantal toenemende oorlogen, etnische strijd, hongersnoden, ziekte epidemieën en toenemende verwoestende natuurrampen. (Matteüs 24:3-7) Hij waarschuwde dat deze tekenen slechts "het begin der weeën" zijn en zij zouden voortdurend escaleren "want er zal dan een grote verdrukkingzijn, zoals er niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe en ook nooit meer wezen zal. En indien die dagen niet ingekort werden, zou geen vlees behouden worden". (Matteüs 24:21-22) Jezus voorspelde, dat de condities op aarde het punt zouden bereiken waarop de menselijke overleving op het spel staat - tenzij God ingrijpt om de mensheid te redden!

Nu geloven sommigen de Bijbel en accepteren de verklaringen van Jezus, maar vele anderen zijn zeer sceptisch en lachen zelfs om deze denkbeelden. Om in bijbelprofetieën betreffende het naderende einde van het tijdperk te geloven lokt hoon uit van vele delen van de samenleving. Dergelijke denkbeelden worden gewoonlijk verwezen naar het rijk van de religieuze fanatici. Iemand, die echter de verklaringen van Jezus wenst weg te wuiven moet negeren hetgeen goed geïnformeerde waarnemers sinds meer dan een tiental jaren hebben gezegd.

In 1994 schreef correspondent Robert D. Kaplan, die als een adviseur voor de Speciale Legermacht van de V.S. heeft gediend een artikel, die voorspelde dat: "De toekomst van West Afrika zal uiteindelijk die van de rest van de wereld zijn". ("The Coming Anarchy", [De komende anarchie] - Atlantic Monthly, februari 1994, pag. 44-76) West Afrika wordt nu gekenmerkt door toenemende gewelddadige, wetteloze en onbestuurbare landen - waar nationale grenzen nietszeggend worden en armoede, corruptie, ziekte en milieuvernietiging snel om zich heen grijpt en verspreidt. Volgens Kaplan zijn de snelgroeiende en ongelooflijk vervuilde steden in de ontwikkelingslanden - zoals Delhi, Calcutta en Beijing "ecologische tijdbommen", die uiteindelijk ineen zullen klappen. Hij merkt op, dat multi-etnisch India en Pakistan "in toenemende mate verstoord" zijn en "waarschijnlijk uiteen zullen vallen", terwijl het "Egypte kan zijn waar klimaat verstoringen..... religieuze opschudding kan opwekken in een echte bijbelse vorm". (ibid., pag. 27, 51-53) Het is moeilijk om Robert Kaplan af te wijzen, die een toekomst ziet van zich verspreidende chaos en anarchie, als een religieuze fanaticus.

Robert Harvey, een voormalig lid van het Britse Parlement en assistent redacteur van The Economist biedt eenzelfde verontrustende kijk op de toekomst. Harvey schrijft: "Als het nieuwe millennium aanbreekt worden dezelfde zaden van wereldordeverstoring, zelfs anarchie die in de jaren 1914-1945 groeiden, nu gezaaid. Radicalisme en etnisch nationalisme gaan reeds te keer..... Grotere machten geven signalen, dat zij hun eigen weg gaan. Amerika maakt zich los van Europa en omgekeerd. Duitsland en Japan worden politiek meer aanmatigend en China is aan het herbewapenen..... Tenzij er actie wordt ondernomen..... zullen wij naar dezelfde horizon van wereldverschrikkingen staren als onze overgrootouders, deze keer door een nucleaire nevel. De wereld is een veel gevaarlijker plaats dan het bijna een halve eeuw geleden was..... Dag des oordeels - wereldanarchie..... het is een wezenlijkemogelijkheid". (Global Disorder, Harvey, pag. xxxi, xxxii, 456) Robert Harvey is geen religieuze fanaticus, toch beschrijft hij dezelfde gevaren, die Jezus Christus meer dan 2000 jaar geleden voorspelde!

Meer dan een tiental jaren lang heeft Harvard Professor Samuel Huntington gewaarschuwd dat "conflicten tussen beschavingen" het grootste gevaar voor wereldvrede zullen zijn. Hij schreef: "Het verzwakken van landen en het verschijnsel van 'mislukte staten' dragen bij aan het vierde beeld van een wereld in anarchie..... Dit beeld van een wereld in chaos..... ligt dicht bij de werkelijkheid. Het laat een grafisch en nauwkeurig beeld zien van wat er in de wereld aan de hand is". (The Clash of Civilizations and Remaking of World Order, [Conflicten tussen de beschavingen en reconstructie van de wereldorde] - Huntington, pag. 35) Hij besloot: "Op een wereldwijde basis lijkt de beschaving in vele opzichten te neigen naar barbarisme en wekt het beeld op van een ongekend fenomeen, een wereldomvattend Donkere Eeuw, die mogelijk over de mensheid neerdaalt". (ibid., pag. 321) Dit zijn niet de conclusies van een religieuze fanaticus, maar van een zeer gerespecteerde en invloedrijke wetenschapper, die ook een grote verdrukking ziet opdoemen in de toekomst.

Deze goed geïnformeerde wetenschappers voorzien onheilspellende scenario's, maar bijbelprofetie openbaart dat de toekomst feitelijk vervuld is van hoop! Jezus voorspelde, dat ofschoon een grote verdrukking in het vooruitzicht ligt, het niet in wereldzelfdoding zal resulteren; Hij verzekerde ons dat: "ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen worden ingekort". (Matteüs 24:22) 

Jezus zal met macht terugkeren om het Koninkrijk van God op deze aarde te vestigen en een "wederoprichting aller dingen" bewerkstelligen. (Handelingen 3:19-21)

Zijn profetische woorden zullen in de komende jaren tot leven komen. Voor meer informatie over dit onderwerp kunt U ons boekje lezen: Gelooft U het ware Evangelie?