Dit artikel is de vertaling van het Engelstalige artikel “How Much is Enough?” van J. Davy Crockett III , verschenen in het Tomorrow’s World magazine van november-december 2015.


Hebt u de laatste tijd uw prioriteiten onderzocht?

Een populaire televisie- en radionieuws persoonlijkheid vertelde onlangs over een gesprek dat hij had met een bekende miljardair filantroop. Terwijl ze over het uitgestrekte landgoed van de rijke man liepen, stelde de interviewer een diepzinnige vraag: “Hoeveel is genoeg?” Deze zeer rijke persoon stelde dat, als mensen niet weten hoeveel ze willen verdienen of vergaren, ze er zich dan van bewust dienen te zijn ... dat ze nooit “genoeg” zullen hebben.

De zoektocht naar rijkdom kan een wrede en veeleisende meester zijn. Zeker, als mensen met fysieke behoeften hebben we ons deel te doen. Maar de nadruk die we leggen op het verdienen van geld en het vergaren van rijkdom heeft veel te maken met ons gevoel van tevredenheid en voldoening. Onze Hemelse Vader erkent dit en de Bijbel bevat Zijn instructie over het onderwerp. Salomo bijvoorbeeld, die gezegend was met een ongelooflijke rijkdom, tekende deze woorden op: “Mat u niet af om rijk te worden, gebruik daarvoor uw inzicht niet!” (Spreuken 23:4). Hij voegde er verder aan toe: “Een betrouwbaar man heeft talrijke zegeningen, maar wie erop aast om rijk te worden, zal niet voor onschuldig gehouden worden” (Spreuken 28:20).

Genoeg schatten

Uiteraard is het verwerven van rijkdom niet verkeerd, maar onze houding ten opzichte van rijkdom kan een probleem zijn. Vaak hebben we de neiging om mensen te beoordelen op basis van hun fysieke en materiële uiterlijkheden, zoals hun huis, auto, kleding, etc..

Jezus waarschuwde duidelijk tegen een dergelijke wijze van beoordelen. “En Hij zeide tot hen: Ziet toe, wacht u voor alle hebzucht; want al is het, dat iemand overvloed bezit, zijn leven hangt van zijn goederen niet af” (Lukas 12:15, vert. Prof. Brouwer).

Bij het uitleggen aan Zijn volgelingen dat onze Hemelse Vader weet wat we nodig hebben en erin voorziet, zei Jezus: “ Verzamel geen schatten voor u op de aarde, waar mot en roest ze verderven, en waar dieven inbreken en stelen” (Mattheüs 6:19). Hij vervolgde: “ Niemand kan twee heren dienen, want of hij zal de één haten en de ander liefhebben, of hij zal zich aan de één hechten en de ander minachten. U kunt niet God dienen en de mammon” (v. 24). Tot slot zei Hij: “Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden” (Mattheüs 6:33). Het is dus een kwestie van prioriteiten stellen. We moeten God en onze medemens liefhebben vóór ons streven naar rijkdom als we God willen behagen.

De klassieke instructie over het onderwerp komt van de apostel Paulus aan Timotheüs. “Als wij echter voedsel en kleding hebben, zullen wij daarmee tevreden zijn. Maar wie rijk willen worden, vallen in verzoeking en in een strik en in veel dwaze en schadelijke begeerten, die de mensen doen wegzinken in verderf en ondergang. Want geldzucht is een wortel van alle kwaad. Door daarnaar te verlangen, zijn sommigen afgedwaald van het geloof, en hebben zich met vele smarten doorstoken” (1 Timotheüs 6:8-10).

Genoeg wijsheid

Het vinden van de balans is de sleutel om een gelukkig en vervuld leven te hebben. De apostel Johannes begreep dit toen hij schreef: “Geliefde, ik wens dat het u in alles goed gaat en dat u gezond bent, zoals het uw ziel goed gaat” (3 Johannes 1:2).

Onze houding ten opzichte van rijkdom kan een probleem vormen, speciaal als wij mensen beoordelen op basis van hun fysieke uiterlijkheden en materiële bezittingen.

Een belangrijk onderdeel van het vinden van de balans in dergelijke zaken is de bron van onze zegeningen te gedenken. Een manier om dat te doen wordt uitgelegd in Spreuken 3:9 waar staat: “Vereer de HEERE met je bezit, met de eerstelingen van heel je opbrengst”.

De wijze koning Salomo besloot het boek Prediker met deze diepzinnige uitspraak: “De slotsom van al wat door u gehoord is, is dit: Vrees God, en houd u aan Zijn geboden, want dit geldt voor alle mensen” (Prediker 12:13).

Hoeveel is genoeg? Dat zult u voor uzelf moeten bepalen en het zal voor elke persoon verschillen. Als u echter eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid zoekt, zal dit heel duidelijk worden en u helpen de balans in uw leven te vinden die volkomen ongrijpbaar kan lijken.