Dit artikel is de vertaling van het Engelstalige artikel “The Power of Prayer” van Richard F. Ames, verschenen in het Tomorrow's World magazine van oktober-december 1999.

Commentaar op dit artikel:
Miljoenen religieuze mensen bidden elke dag tot een hogere macht die ze God noemen. Maar betekenen hun gebeden iets? Luistert er echt iemand daarboven? De Bijbel laat ons zien dat gebed echt een verschil kan maken. U kunt antwoorden op uw gebeden krijgen, als u oprecht handelt volgens de geïnspireerde instructies van uw Bijbel!

Misschien bidt u. Misschien heeft u geprobeerd te bidden en werd u ontmoedigd omdat u geen antwoorden leek te krijgen. Misschien gebruikt u van buiten geleerde gebeden als een ritueel en hoopt u dat een soort van bijgelovig eerbetoon aan een onbekende god u op een of andere manier uit de hel zal houden.

Maar wat zegt de Bijbel? In Zijn goedheid en genade voor de nietige mens heeft God ons de waarheid gegeven door het boek dat wij de Bijbel noemen. Maar u moet deze lezen en proberen een ​​relatie aan te gaan met de auteur ervan, de Schepper God en Zijn Zoon Jezus Christus. En wanneer u dat doet, zult u ontdekken dat de Bijbel ons beloften doet die niet met geld te koop zijn! Kijkt u eens naar een van de Bijbelse beloften die zeggen wat God voor u kan doen: “Hem nu Die bij machte is te doen ver boven alles wat wij bidden of denken, overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is, Hem zij de heerlijkheid in de gemeente, door Christus Jezus, in alle geslachten, tot in alle eeuwigheid. Amen” (Efeziërs 3:20-21). Laat tot u doordringen wat de Bijbel beweert dat God voor u kan doen! God is “… bij machte … te doen ver boven alles wat wij bidden of denken!”

Welke problemen heeft u? Heeft u gezondheidsproblemen? Financiële problemen? Psychische problemen?  Problemen op het werk? Gezinsproblemen? Sociale problemen? Problemen met de studie? God kan u helpen om elk probleem dat u heeft op te lossen! Natuurlijk moet u uw deel doen, maar de Schepper God bezit alle macht in het universum. Hij kan u op spectaculaire wijze bevrijden en op wonderbaarlijke manier helpen!

Als u wilt dat God uw problemen oplost en uw gebeden beantwoordt, wat verwacht Hij dan van u? Kijk wat de Bijbel ons vertelt in Hebreeën 11:6: “Zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat Hij is, en dat Hij beloont wie Hem [NBG voegt toe: “ernstig”] zoeken.”

U zult meer geloof ontwikkelen als u de Bijbelverslagen leest van hoe God mensen geholpen heeft en hen bevrijdde van verschrikkelijke spanningen en beproevingen. Lees de verhalen van Daniël in de leeuwenkuil; de bevrijding van Sadrach, Mesech en Abednego uit de vurige oven van Nebukadnezar in Babylon; en de ontsnapping van de oude Israëlieten door de Rode Zee. Lees over de wonderen die Jezus van Nazareth – de Zoon van God – verrichtte door het genezen van zieke, blinde, lamme en dove mensen. Lees hoe Jezus de doden tot leven wekte! Dit zal u helpen geloof en hoop te ontwikkelen!

De profeet Jeremia gaf hoop aan het volk van het oude Juda dat door Nebukadnezar in gevangenschap naar Babylon was gevoerd. Nadat zij hun lessen geleerd hadden, beloofde God om te reageren op hun nederige gebed: “Want zo zegt de HEERE: Voorzeker, pas wanneer zeventig jaren in Babel voorbij zijn, zal Ik naar u omzien en over u Mijn goede woord gestand doen, door u terug te brengen naar deze plaats. Ik immers, Ik ken de gedachten die Ik over u koester, spreekt de HEERE. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven. Dan zult u Mij aanroepen en heengaan, u zult tot Mij bidden en Ik zal naar u luisteren. U zult Mij zoeken en vinden, wanneer u naar Mij zult vragen met heel uw hart. Ik zal door u gevonden worden, spreekt de HEERE …” (Jeremia 29:10-14).

Datzelfde principe geldt voor u! U kunt een gesprek met de Schepper van het heelal voeren! Hij zegt dat u Hem kunt vinden, als u Hem zoekt met uw hele hart. U kunt bidden of praten met Hem en Hij zegt: “Ik zal naar u luisteren”!

HOE MOETEN WIJ BIDDEN?

Wat leert de Bijbel ons over hoe we moeten bidden? Nadat Jezus Zijn discipelen gekozen had, vroegen ze Hem om hen te leren bidden: “En het gebeurde, toen Hij ergens aan het bidden was, dat een van Zijn discipelen tegen Hem zei, toen Hij ophield: Heere, leer ons bidden, zoals ook Johannes zijn discipelen geleerd heeft” (Lukas 11:1).

Wat leerde Jezus hen? Hij gaf Zijn leerlingen een overzicht van onderwerpen om met God te bespreken.

“Hij zei tegen hen: Wanneer u bidt, zeg dan: Onze Vader, Die in de hemelen zijt. Uw Naam worde geheiligd. Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, zoals in de hemel, zo ook op de aarde. Geef ons elke dag ons dagelijks brood. En vergeef ons onze zonden, want ook wij vergeven aan iedereen die ons iets schuldig is. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze” (Lukas 11:2-4).

Christus’ “voorbeeldgebed [het Onze Vader]” toont ons dat het belangrijkste aspect van ons gebed de erkenning is van wie God is! Hij is onze Vader. De apostel Paulus beschrijft deze relatie in gebed: “Om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heere Jezus Christus, naar Wie elk geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt” (Efeze 3:14-15).

Omdat God uw Vader is, wil Hij dat u erkent dat u Zijn zoon of dochter bent, en in uw gebeden de zeer persoonlijke en intieme relatie erkent die Hij met u wenst te hebben. U kunt God ook erkennen als de Schepper, zoals koning David vaak deed in zijn gebeden, waarvan vele zijn opgenomen in het boek Psalmen in uw Bijbel.

Als u ooit het gevoel heeft dat u niet weet waar u over kunt bidden, open dan gewoon uw Bijbel in het boek Psalmen. Veel van de Psalmen zijn de gebeden direct uit het hart van David komen. Hij was heel duidelijk, open en eerlijk naar God over zijn gevoelens, zijn angsten en zijn problemen. David had groot ontzag voor de hemelen en de uitgestrektheid van de Schepping. U kunt dit in veel van de Psalmen zien; kijk vooral naar Psalm 8, of de Psalmen 18, 19 en 24 en laat u inspireren door Davids voorbeeld.

BID VOOR ZIJN KONINKRIJK EN ZIJN WIL

Wat is het volgende onderwerp dat Jezus ons toont waar we voor moeten bidden? “… Uw Koninkrijk kome …” (Lukas 11:2). U wilt misschien het voorbeeld van Christus volgen door te bidden voor Zijn werk – dat het goede nieuws, het evangelie in de hele wereld gepredikt zal worden. Waarom moet Jezus Christus terug komen en heersen over de gehele aarde? Wanneer u uw dagelijkse krant leest of luistert naar het nieuws, spreekt u dan niet dikwijls  ogenblikkelijk een vurig gebed uit dat Gods Koninkrijk spoedig mag komen? De tragedies en mistoestanden in de wereld, het geweld de moorden en de moordpartijen – zelfs in onze scholen – doen ons reikhalzend verlangen naar Gods Koninkrijk.

Onze gebeden moeten dit verlangen weerspiegelen. De hele wereld heeft het Koninkrijk van God nodig. De wereld moet worden heropgevoed om goddelijke waarden hoog te houden – de manier van leven die vreugde en vrede voortbrengt. Dat is de weg van Gods wet. Jezus zal de hele wereld de ware manier van leven onderwijzen, inclusief de tien geboden, het grootmaken en toepassing ervan. Er is een weg van liefde die goede resultaten oplevert. Elk volk op aarde heeft dat soort onderwijs nodig!

Vervolgens leert Jezus ons in het modelgebed het belang van het zoeken naar het doen van Gods wil en niet onze eigen wil. Jezus leerde ons te bidden: “… Uw wil geschiede, zoals in de hemel, zo ook op de aarde” (Lukas 11:2). Dit is een uiterst belangrijke sleutel tot verhoord gebed. De mens is van nature zeer egoïstisch. De wereld gaat uit van lust en hebzucht. We hebben allemaal geleefd vanuit het motief van nemen – en misschien doet u dit nog steeds! Miljarden mensen willen gewoon dat hun lusten worden bevredigd. Ze willen hun eigen weg gaan. We lezen in Spreuken 14:12 en 16:25: “Er is soms een weg die iemand recht schijnt, maar het einde ervan zijn wegen van de dood”. Maar Gods weg, door Jezus van Nazareth voorgedaan, is de weg van geven! Is dat de manier waarop u bidt? Bidt u voor anderen voordat u voor uzelf bidt? Bid dat Gods wil in uw leven gedaan zal worden. Hij weet wat het beste voor ons is!

Toen Jezus de nacht voor Zijn kruisiging in doodsangst bad, vroeg Hij of de beker van het lijden van Hem kon worden weggenomen, als het Gods wil was! Merk op hoe Jezus bad: “Vader, indien Gij wilt, neem deze beker van Mij weg; doch niet mijn wil, maar de uwe geschiede! En Hem verscheen een engel uit de hemel om Hem kracht te geven.  En Hij werd dodelijk beangst en bad des te vuriger. En zijn zweet werd als bloeddruppels, die op de aarde vielen” (Lucas 22:42-44, NBG).

Jezus was bereid om te lijden voor U! Hij gaf Zijn wil op voor de wil van de Vader! Wanneer u worstelt met een probleem of beproeving, vraag ​​dan om Gods bevrijding, maar bid ook dat Zijn wil zal geschieden. Bent u bang dat dit te veel gevraagd is, en dat u een beproeving niet aankunt?

Merk op dat God Jezus “kracht” gaf om het offer dat Hij moest brengen te doorstaan.

MAAK  DOOR GEBED AANSPRAAK OP BELOFTEN

God maakt Zijn wil ook bekend in de duizenden beloften die Hij ons geeft in de Bijbel. U kunt aanspraak maken op die beloften! Laten we er eens enkele bekijken. “Maar mijn God zal u, overeenkomstig Zijn rijkdom, voorzien van alles wat u nodig hebt, in heerlijkheid, door Christus Jezus” (Filippenzen 4:19). Wat heeft u nodig? Heeft u voedsel of kleding nodig? Heeft u een baan nodig? Vraag erom! God belooft u te “voorzien van alles wat u nodig hebt”, mits u uw deel doet! Wat zei Jezus? “Bid, en u zal gegeven worden; zoek, en u zult vinden; klop, en er zal voor u opengedaan worden” (Mattheüs 7:7). Zolang als u vraagt dat Gods wil gedaan zal worden, niet uw eigen wil, zal Hij u voorzien van alles wat u nodig hebt, zoals Hij beloofd heeft!

Wij hebben andere behoeften die we soms niet werkelijk herkennen, zoals weer op de juiste spirituele weg gezet te worden, nadat we afgedwaald waren. Soms hebben we correctie nodig. Het kan ons tot troost zijn om te beseffen dat onze Heer ons de leiding zal geven die we nodig hebben om weer op het juiste spoor te komen. Soms kan dit pijnlijk zijn, maar het is altijd voor ons bestwil (vgl. Hebreeën 12).

Als we de kracht van het gebed willen ervaren, op zoek naar Gods wil, moeten we de juiste prioriteiten hebben.

Wat zijn uw prioriteiten in het leven? Weet u wat uw doel in het leven zou moeten zijn? In het zesde hoofdstuk van Mattheüs benadrukt Jezus dat God zal voorzien in onze behoeften, maar dat we zelf ook een rol te spelen hebben: “Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden” (Mattheüs 6:33). Naar welke “dingen” verwees Jezus? Hij sprak over alle fysieke dingen die mensen nodig hebben en waar ze zich vaak zorgen over maken, omdat ze niet op God vertrouwen! Jezus berispte deze angstige mensen vanwege hun zorgen: “Als God nu het gras op het veld, dat er vandaag is en morgen in de oven geworpen wordt, zo bekleedt, zal Hij u niet veel meer kleden, kleingelovigen?” (Mattheüs 6:30).

Dat is juist! Het is niet nodig om bang te zijn! God heeft de prachtige belofte gedaan dat, als we eerst het Koninkrijk van God zoeken, wij ook een hechte relatie met onze Vader in de hemel zullen krijgen, en met Zijn Zoon – onze Verlosser – Jezus Christus. God weet wat we nodig hebben, maar Hij wil dat we leren Hem te vertrouwen en van Hem afhankelijk te zijn.

Iedere Amerikaan weet dat op elke munt van zijn land “In God we trust” [Op God vertrouwen wij ] gedrukt of gegraveerd staat. Kunnen we dit eenvoudige, maar diepgaande motto waarmaken?

BID VANUIT HET HART

Een ander belangrijk basisprincipe voor het ervaren van de kracht van gebed is om vanuit het hart te spreken. U hoeft niet verstrikt te raken in uit het hoofd geleerde gebeden die leeg en betekenisloos worden. In het evangelie van Mattheüs waarschuwt Jezus ons voor een veelheid van woorden en nutteloze herhalingen: “Als u bidt, gebruik dan geen omhaal van woorden zoals de heidenen, want zij denken dat zij door de veelheid van hun woorden verhoord zullen worden. Word dan aan hen niet gelijk, want uw Vader weet wat u nodig hebt, voordat u tot Hem bidt” (Mattheüs 6:7-8).

Veel verschillende religies leggen de nadruk op het herhalen van gebeden – dezelfde paar woorden maar blijven zeggen, of gebedsmolens of gebedsvlaggen gebruiken die zogenaamd een boodschap van de beoefenaar ervan naar zijn onzichtbare god zenden. God zegt dat dit alles tevergeefs is! Vergeet niet, God verwacht van u dat u een persoonlijke relatie met Hem zoekt. Omdat Hij uw behoeften kent kunnen eenvoudige verzoeken alles zijn wat nodig is, mits u oprecht bent en het eerlijk meent, zoals u zou zijn in de omgang met een geliefde!

Misschien kent u Johannes 10:10 waar Jezus zei: “… Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed hebben.” Christenen lijden en ervaren vele beproevingen in het leven. Maar ze hebben de kracht van Christus die hen helpt vol te houden. Ze hebben ook de mogelijkheid om de werkelijke waarden van het leven en het leiden van een overvloedig leven te heroveren. Dus in aanvulling op Gods belofte dat Hij in zal voorzien in alles wat we nodig hebben, is er een speciale belofte betreffende de verlangens van ons hart. “Schep vreugde in de HEERE, dan zal Hij u geven wat uw hart verlangt” (Psalm 37:4). Wat een geweldige belofte! Uiteraard moeten deze verlangens geoorloofd zijn, in harmonie met Gods wil. Maar als u in harmonie met Gods wil leeft, dan zijn er vele manieren waarop God staat te popelen om uw leven te verrijken en aan uw verlangens te voldoen. In mijn eigen leven vervulde God deze belofte op een schitterende manier. Meer dan 30 jaar geleden, in 1967, begon ik te bidden voor één van mijn hartewensen: naar het Heilige Land te reizen en een bezoek te brengen aan Jeruzalem, welke stad Christus tot hoofdstad van de wereld zal maken, wanneer Hij terugkeert. Heeft God mijn gebed beantwoord en mijn hartewens vervuld? Ja, zeker! Maar niet meteen. Jaar na jaar dacht ik na over de mogelijkheid om naar Jeruzalem te reizen. In mijn gedachten en in mijn gebeden, 17 jaar lang, deelde ik deze oprechte wens met mijn Vader in de hemel. In 1984, 17 jaar nadat ik begonnen was om op de belofte van Psalm 37:4 aanspraak te maken, gaf God mijn vrouw en mij de gelegenheid om deel te nemen aan een archeologische opgraving in de Stad van David, net ten zuiden van de Tempelberg in Jeruzalem. Het was hard werken, maar het was een opwindende ervaring en ook een leerzame. God gaf me een van de verlangens van mijn hart, al had ik er ook een lange tijd op moeten wachten. God houdt Zijn beloften, maar wij moeten er met geduld, geloof en gehoorzaamheid aanspraak op maken.

GEBED EN ONVERBETERLIJKE ZONDAARS

God wil dat u tot Hem bidt en uw leven met Hem deelt. En we hebben gezien dat gebed dingen verandert. Gebed is uw levenslijn naar God. Maar hoort God de gebeden van onverbeterlijke verstokte zondaars? We dienen goed te begrijpen dat iemand niet kan doorgaan met zondigen en denken dat God zijn gebeden zal horen. De profeet Jesaja schreef: “Zie, de hand van de HEERE is niet te kort dat ze niet zou kunnen verlossen, en Zijn oor is niet toegestopt dat het niet zou kunnen horen. Maar uw ongerechtigheden maken scheiding tussen u en uw God, uw zonden doen Zijn aangezicht voor u verborgen zijn, zodat Hij u niet hoort” (Jesaja 59:1).

God zal niet luisteren naar de gebeden van verharde, onverbeterlijke en verstokte zondaars. Maar wat als u echt, vanuit een diep verlangen, uw leven wilt veranderen? Wat als het uw oprechte hartewens is om te worden verlost van uw zondige gewoonten? Als u echt Gods hulp wilt om vol berouw te veranderen, en als u de moed kunt opbrengen om ervoor uit te komen en uw zonden persoonlijk en privé aan God te belijden, dan zal God u helpen.

Hoe weet u dat Hij dat zal doen? De Bijbel illustreert dit met Christus’ verhaal van de Farizeeër en de tollenaar: “En Hij sprak ook met het oog op sommigen die van zichzelf overtuigd waren dat zij rechtvaardig waren en alle anderen minachtten, deze gelijkenis: Twee mensen gingen naar de tempel om te bidden. De één was een Farizeeër en de ander een tollenaar. De Farizeeër stond daar en bad dit bij zichzelf: O God, ik dank U dat ik niet ben zoals de andere mensen: rovers, onrechtvaardigen, overspelers of ook als deze tollenaar. Ik vast tweemaal per week. Ik geef tienden van alles wat ik bezit. En de tollenaar bleef op een afstand staan en wilde ook zelfs zijn ogen niet naar de hemel opheffen, maar sloeg op zijn borst en zei: O God, wees mij, de zondaar, genadig. Ik zeg u: Deze man ging gerechtvaardigd terug naar zijn huis, in tegenstelling tot die andere. Want ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden en wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden” (Lukas 18:9-14).

God hoort de gebeden van een onverbeterlijke zondaar niet. Maar Hij zal uw gebed horen als u diepe en oprechte spijt hebt, en als u uw zondigheid erkent, net zoals God de nederige belijdenis van de tollenaar hoorde. De apostel Johannes schreef: “Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid” (1 Johannes 1:9). Dat is Gods belofte. Het vraagt moed om onze zonden toe te geven. Maar we moeten ons allemaal vernederen en God zoeken met heel ons hart.

Wat zal er gebeuren als we dit doen? God zegt ons in Jesaja 55:6-7: “Zoek de HEERE terwijl Hij te vinden is, roep Hem aan terwijl Hij nabij is. Laat de goddeloze zijn weg verlaten, de man van ongerechtigheid zijn gedachten. Laat hij zich bekeren tot de HEERE, dan zal Hij Zich over hem ontfermen, tot onze God, want Hij vergeeft veelvuldig.”

God wil de eeuwigheid met ons delen. Als een liefhebbende Vader, belooft Hij in onze basisbehoeften te voorzien. Hij belooft ons goede dingen te geven. Hij belooft ons de verlangens van ons hart te geven. Maar wij moeten bereid zijn om Hem te zoeken, Hem te vertrouwen en te gehoorzamen. Lees uw Bijbel en volg de instructies van uw Verlosser voor het bidden tot uw Vader in de hemel! Dan bent u op weg naar vergeving, genade, begrip en onbeschrijfelijke zegeningen en overwinningen over zonde. Denk aan de belofte van Efeze 3:20 dat God “… bij machte is te doen ver boven alles wat wij bidden of denken …”. Maak aanspraak op Gods beloften. Breng deze levenslijn van gebed tot stand! Het zal nu in deze tijd een nieuw leven voor u betekenen, en de belofte van eeuwig leven door onze levende Verlosser, Jezus Christus.