PROFETIE KOMT TOT LEVEN

BRON: Tomorrow's World, May - June 2005

Vandaag de dag zijn wij getuige van de vervulling van een opmerkelijke serie profetieën, die duizenden jaren in de Bijbel opgeslagen lagen. Lang geleden voorspelde God, dat net voor de terugkeer van Jezus Christus Zijn gekozen volk hun God zou vergeten, zich van Zijn wegen zou afkeren en in grote moeilijkheden zou belanden. Deze profetieën komen vandaag tot leven - maar worden grotendeels niet herkend door de betrokken landen!

Oude Waarschuwingen

Rond 1400 v. Chr. bracht God de Israëlieten uit Egypte en gaf hun Zijn wetten op de berg Sinai. (Exodus 20-23) Zijn bedoeling was om de 12-stammige natie Israël als een voorbeeld te gebruiken, die door de wereld gevolgd kon worden. (Deuteronomium 4:1-10) God waarschuwde Zijn gekozen volk herhaaldelijk "neem u er dan voor in acht, dat gij de HERE niet vergeet, die u uit het land Egypte, geleid heeft..... Want gij zijt een volk, dat heilig is..... Neem u ervoor in acht, dat gij de HERE, uw God, niet vergeet door zijn geboden, zijn verordeningen en zijn inzettingen, te verwaarlozen". (Deuteronomium 6:12; 7:6; 8:11)

God kende echter de opstandige, onafhankelijke natuur van het Israëlitische volk. Net voordat Mozes stierf voorspelde God hem "gij gaat bij uw vaderen te ruste en dit volk zal overspelig de vreemde goden gaan nalopen van het land..... zij zullen Mij verlaten en Mijn verbond verbreken..... Te dien dage zal Mijn toorn tegen hen ontbranden en Ik zal hen verlaten..... en vele rampen en benauwdheden zullen hen treffen". (Deuteronomium 31:16-17) Mozes waarschuwde toen de oudsten van Israël:"Ik weet, dat gij het na mijn dood zekerlijk zult verderven, en afwijken van den weg, dien ik u geboden heb; dan zal u dit kwaad in het laatste der dagen ontmoeten". (Deuteronomium 31:28-29 STV)

Deze profetische waarschuwingen werden opgetekend als een getuigenis tegen Gods gekozen volk. (Deuteronomium 31:19-27) Feitelijk geeft de Bijbel talrijke verwijzingen naar afvalligheid in de eindtijd en de moeilijkheden van de Israëlieten. (Zie Deuteronomium 4:25-30; Jeremia 23:16-20; 30:7, 12-14, 23-24; 2 Timoteüs 4:3-4)

  • Maar waar moeten wij naar kijken voor de vervulling van deze profetieën?
  • Welke landen zullen hun God vergeten en terugkeren naar heidense wegen?

De Sleutel tot Profetie

Velen nemen aan, dat bijbelprofetieën over Israël alleen verwijzen naar de moderne Joodse Staat in het Midden-Oosten. In feite waren de Joden slechts één van de 12 stammen, waaruit de oude natie Israël bestond. In Genesis 49 openbaarde God specifieke karakteristieken, die de Israëlitische stammen in het laatste der dagenzouden identificeren. Deze profetieën openbaarden, dat de afstammelingen van Jozefs zonen, Efraïm en Manasse het grootste deel van de zegeningen van het geboorterecht zouden erven. Efraïm zou een "menigte [Gemenebest] van naties" worden en een koloniserend volk, terwijl Manasse een afzonderlijke grote natie zou worden. (Genesis 49:22-26) De afstammelingen van Efraïm vindt men tegenwoordig in Brittannië en bij de van Brittannië afstammende volken in Canada, Australië, Nieuw Zeeland en Zuid-Afrika. De afstammelingen van Manasse wonen in de Verenigde Staten van Amerika. Afstammelingen van andere Israëlitische stammen wonen in noordwest Europa, waar zij naar toe migreerden na hun gevangenschap in het oude Assyrië. Voor meer informatie over dit onderwerp kunt U ons boekje lezen:Wat is het vooruitzicht voor Amerika en Brittanni? Bij deze volken moeten wij kijken voor de vervulling van de eindtijd waarschuwingen, die Mozes ontving!

Vervulling in deze Tijd

De afstammelingen van Efraïm in Brittannië bieden een sterk voorbeeld van hoe Gods gekozen volk zich afkeert van hun Schepper. Engeland en Schotland brachten belangrijke religieuze leiders voort tijdens de Reformatie en praktiseerden eeuwenlang het Christendom naar hun beste begrippen. In de afgelopen tientallen jaren maakten deze landen (net als hun neven aan de andere kant van het Kanaal) een verbazingwekkende ommekeer! Nu geven onderzoeken aan: "Brittannië is één van de minst religieuze landen in de wereld met één van de laagste niveaus van geloof en kerkbezoek". (Daily Mail, 27 februari 2004) Verslagen documenteren een "catastrofale" daling in het kerkbezoek, waarbij de Kerk van Engeland de helft van haar leden verliest. Veel minder treden in bij religieuze ordes. Verrassend weinig zelfs bezitten of lezen de Bijbel. De aartsbisschop van York bekent, dat er "grote druk" op hem uitgeoefend zou moeten worden om Brittannië als een Christelijke natie te beschrijven. (Daily Mail, 13 december 2004) Paus Johannes Paulus II zei aan de Schotse bisschoppen: "Schotland is niet langer een Christelijk land en is feitelijk een geestelijke woestenij..... waarvan het volk grotendeels niet bekend is met God". (The Sunday Times, 9 maart 2003) Dit zou ook gezegd kunnen worden van andere landen in noordwest Europa.

Maar wat heeft deze dramatische verandering veroorzaakt? Een verslag, getiteld Called to Account, [Ter verantwoording geroepen], legt de meeste schuldaan de voeten van de moderne kerkleiders, die zich gekeerd hebben naar het secularisme en belangengroepen en leggen hun eigen liberale ideeën op de kerk. (The Daily Telegraph, 2 februari 2003) Eén predikant schetste de mislukking van kerkleiders om duidelijke leerstellingen te verschaffen over morele onderwerpen of om gegronde redenen te verschaffen om in de Bijbel te geloven (bijv. het gebruiken van bewijs uit archeologie en vervulde profetie) of om de natuur en het karakter van God duidelijk uit te leggen. (Daily Mail, 29 januari 2004)

De dagelijkse kranten verduidelijken hoe liberale theologen de invloed van de Christelijke Kerk hebben ondermijnd door hun twijfels over God, de Bijbel, de goddelijkheid van Jezus en andere Christelijke leerstellingen te tonen. Eén bijbelse wetenschapper verkondigt, dat het verslag van de geboorte van Jezus een fabel is (The Sunday Telegraph, 19 december 2004), terwijl een nieuwe "politiek correcte" verklaring de bijbelverzen uitlegt op een manier, die "vriendelijk" is voor homoseksuelen. (Zie The New Oxford Annotated Bible, derde editie) Een radicale Ierse Anglicaanse priester bepleit om het lezen van de Bijbel te vervangen door eigentijdse poëzie en drama (The Sunday Times, 23 december 2001), terwijl sommige Amerikaanse Episcopale priesters heidense praktijken in hun eredienst stimuleren. (The Washington Times, 1 november 2004) Bisschoppen in de Kerk van Engeland negeren niet alleen bijbelse leerstellingen, maar zelfs hun eigen recente historische tradities - door na te laten om samenwonen en seks voor het huwelijk af te keuren; door de "deugdzaamheden" van polygamie te bespreken; door vrouwen tot het priesterambt te ordineren en door aan te dringen dat homoseksuele praktijken door de vingers gezien worden en dat homoseksuelen in het priesterschap geaccepteerd worden - die allemaal in de Bijbel verboden worden! Eén verslag suggereerde: "Zondag moet als de Sabbatdag ingetrokken worden, omdat niemand meer op die dag naar de kerk wil gaan". (The Daily Mail, 20 januari 2004) Voorgestelde hervormingen in Britse scholen wilden Christelijke voorschriften verwijderen uit het religieuze onderwijs en "atheïsme, agnosticisme, humanisme en heidendom evenveel lesuren geven als het Christendom, Islam, Judaïsme, Hindoeïsme en Boeddhisme". (The Sunday Express, 15 februari 2004) Britse leiders hebben een situatie gecreëerd waarin "bijna één op de tien jonge mensen in Brittannië nooit van de Tien Geboden" heeft gehoord en een derde van jonge evangelische Christenen denken, dat samenwonen "ok" is en jonge mensen meer geloof hebben in mystiek dan in de Kerk en de Bijbel. (Zie The Times, 3 september 2004; 7 mei 2001; Daily Telegraph, 18 september 2004) De vernietiging van de religieuze kern van het land wordt in een boek beschreven, getiteld The Death of Christian Britain, [De dood van Christelijk Brittannië], door Callum Brown.

Toch voorspelden profeten van God de tegenwoordige omstandigheden. Lang geleden waarschuwde Jeremia Israël: "Gij hebt Mij verworpen, luidt het woord des HEREN, gij zijt achterwaarts gegaan". (Jeremia 15:6) Hij verklaarde dat misleide religieuze leiders "de schapen welke Ik weid, verderven en verstrooien..... door hun leugens.....". (Jeremia 23:1, 32) en dat "in het laatst der dagen gij dat duidelijk zult inzien"! (Jeremia 23:20) Deze ernstige profetieën komen vandaag tot leven!