Dit artikel is een vertaling van het Engelstalige artikel “Make Each Day Count” dat als persoonlijke boodschap van de hoofdredacteur Roderick C. Meredith verschenen is in het Tomorrow's World magazine van maart-april 2016.


Zoals de meeste van u die het nieuws volgen weten, becommentariëren steeds meer analisten en deskundigen hoe snel de gebeurtenissen en maatschappelijke veranderingen in de wereld zich aan het voltrekken zijn. Want wij naderen echt het einde van het tijdperk, zoals alle Bijbelgetrouwe Christenen zouden moeten weten. Want wij als Christenen hebben de opdracht om te waken en te bidden (Lukas 21:36). We moeten ons allemaal bewust zijn van de snelle veranderingen in de wereld – vooral in het licht van Bijbelprofetie.

Maar zelfs in deze wereld van hoog tempo hebben we slechts 24 uur per dag de tijd om ons leven te leiden. Onze tijd is beperkt en kostbaar. Bovendien kan het leven van ieder van ons afgesneden worden door een ongeval of een schokkende gebeurtenis in de wereld, zoals de Bijbel die voorspelt (Mattheüs 24:6-8). Dus, hoeveel tijd heeft u nog om te leven?

Heeft u zich ooit afgevraagd: Gebruik ik mijn tijd en mijn energie op deze aarde om het werkelijke doel voor mijn leven te vervullen? Het geïnspireerde Woord van God vertelt ons: “De dagen van onze jaren: daarin zijn zeventig jaren, of, als wij zeer sterk zijn, tachtig jaren, maar het meeste daarvan is moeite en verdriet, want het wordt snel afgesneden en wij vliegen heen. Wie kent de kracht van Uw toorn en Uw verbolgenheid, wie weet hoezeer U te vrezen bent?  Leer ons zó onze dagen tellen, dat wij een wijs hart verkrijgen” (Psalm 90:10-12).

Met dit in gedachten zou ieder van ons zijn dagen moeten “tellen” en er zeker van zijn dat we echt – echt – de voornaamste dingen op de eerste plaats zetten als we onze kostbare tijd gebruiken. De erkende nestor van managementexperts Peter Drucker schreef in zijn gekende boek The Effective Executive [De effectieve leidinggevende]:

“Tijd is volstrekt onvervangbaar. Binnen bepaalde grenzen kunnen we één hulpbron door een andere vervangen, koper voor aluminium bijvoorbeeld. We kunnen kapitaal vervangen door menselijke arbeid. We kunnen meer kennis of meer spierkracht gebruiken. Maar er is geen vervanging voor tijd.

Alles heeft tijd nodig. Het is een werkelijk universele voorwaarde. Alle werk vindt plaats in de tijd en verbruikt tijd. Toch vinden de meeste mensen deze unieke, onvervangbare en noodzakelijke bron maar heel gewoon. Misschien onderscheidt niets anders effectieve leidinggevenden zozeer als hun liefdevolle zorgvuldige manier van omgaan met tijd”  (p. 26).

Hoewel u misschien geen top bedrijfsleider bent, is uw tijd net zo belangrijk in Gods ogen als die van de groten der aarde. We moeten allemaal leren om de kostbare tijd die God ieder van ons gegeven heeft goed te gebruiken. Als het Woord dat vlees werd gaf Jezus Christus ons Zijn voorbeeld en was Hij in feite het licht van de wereld. Wat Hij bijvoorbeeld deed was vroeg in de ochtend opstaan om God te zoeken en Zijn gedachten op de dingen van God te richten voordat er iets anders tussen zou komen. Lees wat Hij deed: “En ’s morgens vroeg, nog diep in de nacht, stond Hij op, ging naar buiten en begaf Zich naar een eenzame plaats, en bad daar” (Markus 1:35). Evenzo, als wij werkelijk het belangrijkste op de eerst plaats willen zetten, is het van vitaal belang in ons eigen leven dat we God zoeken – en genoeg tijd opzij zetten om dit effectief en krachtig te doen – als hoogst belangrijke dagelijkse gewoonte.

Maak tijd voor studie

Naast gebed wordt ons ook gezegd om het Woord van God te bestuderen. Let er op dat de apostel Paulus de nieuwe Christenen in Berea beschouwde als “… edeler van gezindheid dan die in Thessalonica, want zij ontvingen het Woord met grote bereidwilligheid en onderzochten dagelijks de Schriften om te zien of die dingen zo waren” (Handelingen 17:11). Hoe belangrijk is de Schrift? Jezus Christus beveelt alle Christenen dat “… de mens van brood alleen niet zal leven, maar van elk woord van God” (Lukas 4:4).

Hoe kunnen mensen in deze tijd van Bijbels analfabetisme leven van “elk woord van God”, als ze het niet eens bestuderen? Nu het einde van dit tijdperk nadert – en onze wereld steeds meer geconfronteerd wordt met massale onrust, veroorzaakt door oorlogen, ziekten, natuurrampen, enzovoorts – is het van vitaal belang voor u en uw leven om er zeker van te zijn het geïnspireerde Woord van God te leren kennen en te begrijpen.

Nogmaals, om dit effectief te doen is het nodig om ​​op regelmatige basis en als gewoonte een deel van uw kostbare tijd hieraan te besteden! Dit lijkt misschien vanzelfsprekend voor de meeste van onze meer dan een half miljoen Tomorrow’s World abonnees. Maar ik weet dat velen van u nooit een dergelijke gewoonte hebben ontwikkeld. In de eerste twee decennia van mijn eigen leven had ik, in de reguliere kerk waarin ik ben opgegroeid, deze gewoonte ook niet – net zo min als iemand van mijn vrienden. Maar ik ben deze belangrijke gewoonte gaan ontwikkelen en ze heeft me in de afgelopen decennia, ook in moeilijke tijden, geholpen. Dus, laat mij u uit eigen ervaring aansporen, vooral nu u de profetische gebeurtenissen ziet plaatsvinden op precies de wijze die we u vertellen in dit tijdschrift, om alstublieft wakker te worden en uw tijd – nu het nog kan – te gebruiken om werkelijk de voornaamste dingen op de eerste plaats te zetten.

De apostel Paulus werd geïnspireerd om tegen ons te zeggen: “Ziet dan, hoe gij voorzichtig wandelt, niet als onwijzen, maar als wijzen. De tijd uitkopende, daar de dagen boos zijn” (Efeze 5:15-16, SV). Iets uitkopen betekent dat u moet terugkopen of loskopen wat u al aan het verliezen bent. Voor de meeste mensen – zeker met inbegrip van de meeste van u lezers – lijkt het erop dat de tijd ons gewoon ontglipt nog voordat we beseffen wat er gebeurt. En dan is hij voorbij. Ons leven komt tot een einde, dikwijls sneller dan we dachten en wellicht op een onverwachte wijze.

Wij in dit Werk van de levende God hopen en bidden dat u allen ons werkelijk zult controleren. Wij wensen oprecht dat u bewijst wat u gelooft en waarom. Geloof niet wat ik tegen u zeg, alleen maar omdat ik het tegen u zeg. Zoek het na in uw eigen Bijbel. Zoals u wel weet benadrukken de meeste andere predikers dit niet. Maar aangezien wij van Tomorrow’s World de waarheid zijn gaan begrijpen, kunnen we dit zeggen en dagen u uit om te zijn zoals de Bereërs en de Bijbel te bestuderen betreffende de onderwerpen die wij onderwijzen, zodat u er absoluut zeker van kunt zijn dat wat wij u onderwijzen om te begrijpen en in de praktijk te brengen, feitelijk is wat de Bijbel zegt.

Bewijs en leef Gods Woord!

Als u dieper wilt gaan en volledig wilt begrijpen en bewijzen wat Gods Woord zegt over het doel voor uw leven, vraag dan de gratis Wereld van Morgen Bijbelstudiecursus aan. Neem nu de tijd om dit te doen voordat u het te druk krijgt of het vergeet! Want het is een van de beste manieren om uw tijd nuttig te gebruiken.

De almachtige God wil dat u leert om de mogelijkheid te waarderen die Hij mensen geeft om Zijn volledige zonen te worden en te worden opgewekt tot onsterfelijk leven. De God van de Bijbel wil dat u leert om Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid te zoeken (Mattheüs 6:33). Niets anders dan alleen het Koninkrijk van God is het antwoord op onze huidige wereldproblemen.

Tegen het einde van zijn leven zei de apostel Petrus tegen Christenen: “Daarom, broeders, beijver u des te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken; want als u dat doet, zult u nooit meer struikelen. Want zo zal u in rijke mate de toegang worden verleend tot het eeuwig Koninkrijk van onze Heere en Zaligmaker, Jezus Christus” (2 Peter 1:10-11).

Werkelijk, ieder van ons moet leren om actie te ondernemen. De apostel Petrus werd geïnspireerd om tegen ons te zeggen: “als u deze dingen doet [nadruk van ons], zult u nooit meer struikelen” en zo zult u toegang krijgen tot het eeuwigdurende Koninkrijk van God. Dit zal niet bereikt worden door een louter leeg geloof. Het vraagt actie en de bereidheid om God te zoeken met heel uw hart en uw kostbare tijd te gebruiken om dit elke dag van uw leven te doen. Doe het! Kom nu tot actie!