Dit is de vertaling van het Engelstalige artikel “The Sins of Prejudice, Partiality, and Partisanship” door Roger Meyer, verschenen in het Tomorrow’s World magazine van januari-februari 2020.

Westerse media gebruiken vaak de woorden vooroordeel en partijgeest. Het woord vooroordeel beschrijft een op vooringenomenheid berustende en negatieve houding ten opzichte van een andere persoon of groep mensen, waarvan het gebruikelijke resultaat onverdraagzaamheid en openlijke vijandigheid tegenover hen is. Meestal is vooroordeel een sterke afkeer van iemand welke uitsluitend gebaseerd is op vooropgezette opvattingen of aannames over ras, etniciteit, leeftijd, geslacht, godsdienst of andere factoren. Verwant met vooroordeel is het woord partijdigheid  ̶ vaak gebruikt om een sterke, onterechte voorkeur of begunstiging te beschrijven die op oneerlijke wijze aan een persoon betoond wordt boven iemand anders. Partijgeest verwijst naar eenzijdig sektarisme of factievorming - houdingen die vaak de drijfveer voor deelnemers aan het politieke schouwspel zijn.

De sociale media staan bol van de rancune en snelle ongenuanceerde door partijgeest gedreven reacties , evenals vooringenomen scheldtirades, beledigingen en beschuldigingen van verschillende ‘-ismen’ zoals racisme, antisemitisme, seksisme en chauvinisme. Al deze emotioneel geladen retoriek voedt het vuur van haat, dat met de dag heftiger lijkt te branden. En in het nieuws zijn aantijgingen van partijdigheid onder politici welig tierend.

Het lijkt de menselijke natuur te zijn om te vóóroordelen en vervolgens vooringenomenheid, voortrekkerij of vriendjespolitiek te tonen op basis van die vooroordelen.

De Bijbel leert volgelingen van Jezus Christus zeker wel om te oordelen, verschillen te onderscheiden en aan sommige dingen de voorkeur te geven en andere te verwerpen. Zulk christelijk onderscheidingsvermogen wordt vaak ten onrechte op een hoop gegooid met deze zondige praktijken  ̶ vooroordeel, partijdigheid en partijgeest  ̶ terwijl het omarmen van zonde en het niet praktiseren van onderscheidingsvermogen nu als het hoogtepunt van verlichting en onbevooroordeeld denken beschouwd wordt. Oprechte volgelingen van Christus moeten dergelijke ideeën afwijzen!

Gods oordelen zijn goed

De almachtige God is niet bevooroordeeld, partijdig of behept met partijgeest. Door de apostel Paulus zegt Hij ons: “Daarbij is het niet van belang dat men Jood is of Griek; daarbij is het niet van belang dat men slaaf is of vrije; daarbij is het niet van belang dat men man is of vrouw; want allen bent u één in Christus Jezus.” (Galaten 3:28). Het is duidelijk dat behoren tot een bepaald ras of etniciteit en het hebben van een bepaalde economische status of biologisch geslacht  ̶ mannelijk of vrouwelijk  ̶ geen zonde is en daarom geen basis mag zijn voor vooroordelen of partijdigheid.

Maar een christen wordt gehouden onderscheid te maken tussen zonde en gerechtigheid zoals deze door de Bijbel uitgelegd worden. Evenzo moeten christenen zich afwenden van hen die geobsedeerd zijn door twistvragen en woordenstrijd, die tekeergaan en kwaadaardige verdenkingen hebben (1 Timotheüs 6:3-5). Christenen wordt ook voorgeschreven: "… Ieder die de Naam van Christus noemt, moet zich ver houden van de ongerechtigheid." (2 Timotheüs 2:19). De Schepper God beslist wat ongerechtigheid of wetteloosheid is. Doen wat God zegt is christendom, geen partijdigheid. Het herkennen van zonde en ervoor kiezen zich daarvan af te zonderen is geen vooroordeel. Een ware volgeling van Christus zijn is geen partijgeest.

Onderscheidingsvermogen is de christelijke manier van leven

God droeg het oude Israël op geen partijdigheid te tonen in het oordeel (Exodus 23:2–9; Leviticus 19:15), maar Hij beval Israël eveneens zich niet te gedragen als de volken om zich heen (Leviticus 18:3, 24; Deuteronomium 18:9). Tegen de tijd van Jezus Christus meden religieuze joden in wezen de heidenen, en wilden zij weinig of niets met hen te maken hebben. Maar in een visioen aan de apostel Petrus openbaarde God dat verlossing en behoud ook aan de heidenen aangeboden werd. Dit was in feite het doel van Petrus' visioen  ̶ het was niet om aan te geven dat onrein vlees nu goedgekeurd werd om te eten, maar toonde veeleer aan dat geen mens als onheilig of onrein beschouwd mag worden (Handelingen 10:28) en dat God geen partijdigheid toont (v. 34). (Zie voor meer informatie “Wilt u dat werkelijk eten?”.)

Jakobus onderwees ook tegen vooroordelen en partijdigheid, aangezien zij zondig zijn (Jakobus 2:1, 8–10). Maar niemand mag tot de conclusie komen dat bij het vermijden van vooroordeel, partijdigheid of partijgeest, een christen alles moet goedkeuren dat God in Zijn woord als zonde bestempelt. ‘Politiek correct’ zijn is niet Gods benadering; ook mag het niet de benadering zijn van hen die Christus volgen. De Vader en de Zoon noemen elke overtreding van Gods heilige wet wat ze is: zonde (1 Johannes 3:4, zie met name ook de Leidse Vertaling).

Lees voor meer over dit onderwerp “Zonden van racisme, anarchie en secularisme!” op deze website en ‘Racism in America: A Thing of the Past?’ (op TomorrowsWorld.org).