Jezus werd vaak met ontferming bewogen voor mensen in nood. Wilt u leren van Zijn voorbeeld?

Dit artikel is de vertaling van het Engelstalige artikel “Seek the Compassion of Christ”, door Josh Lyons, verschenen in het Tomorrow’s World magazine van september-oktober 2020.

Gedurende het leven van Jezus Christus als mens, was Hij vaak hevig aangedaan door mensen die ziek, blind, kreupel hongerig waren, of leden vanwege andere problemen zoals bezetenheid door een demon of verdriet over de dood van een geliefde. Hij was oprecht bezorgd over het lijden van anderen. We vinden veel voorbeelden van Jezus’ compassie in de Bijbel, waaronder voorvallen waar Hij zelfs tot tranen toe geroerd was. Jezus’ medelijden met mensen en hun lijden was een van Zijn vele volmaakte karaktereigenschappen.

Leren en groeien in medeleven zoals Christus had, is vooral belangrijk tijdens de COVID-19 pandemie. Velen hebben hun baan verloren en hebben moeite met het kopen van voedsel. Anderen hebben vrienden of familieleden verloren, of zelfs hun eigen leven. Het is nu een goed moment om compassie voor anderen te hebben zoals Jezus dat deed.

BEWOGEN OM HET VERSCHIL TE MAKEN

Een van mijn favoriete voorbeelden van Jezus die compassie toont is opgeschreven in Mattheüs 20:29-34. Deze passage beschrijft de tijd dat Jezus Jericho verliet terwijl een grote menigte Hem volgde. Terwijl Jezus en de mensen wandelden, kwamen ze voorbij twee blinde mannen die langs de weg zaten. Toen de twee mannen zich realiseerden dat Jezus zich in de groep bevond die voorbij wandelde, schreeuwden ze het uit tot Hem om hun genade te betonen en hen te genezen (schijnbaar hadden ze al gehoord van Jezus en Zijn kracht om te genezen). Sommige mensen in de menigte waarschuwden hen dat ze stil moesten zijn, maar ze schreeuwden het nog meer uit. Ze vroegen wanhopig om genezing omdat ze geloofden dat Jezus hen van hun blindheid kon verlossen. De verzen 32-34 beschrijven een heel bijzonder moment: “En Jezus stond stil, riep hen en zei: Wat wilt u dat Ik voor u doen zal? Zij zeiden tegen Hem: Heere, dat onze ogen geopend worden. En Jezus, Die innerlijk met ontferming bewogen was, raakte hun ogen aan; en meteen werden hun ogen ziende, en zij volgden Hem.”

De mannen verlangden ernaar dat hun ogen geopend werden en verlost te worden verlost te worden. Toen Jezus hun hulpkreet hoorde, werd Hij met medelijden bewogen, en vervolgens handelde Hij uit dat medelijden. In de rest van hun leven hebben de twee mannen dat verhaal waarschijnlijk honderden keren verteld.

De Bijbel legt nog vele andere voorbeelden vast van Jezus’ compassie voor de zieke, blinde, kreupele en lijdende mensen. Lukas 7:11-15 vertelt bijvoorbeeld dat Hij de stad Naïn binnenkwam en op een begrafenisstoet stuitte. De rouwende vrouw in de groep had eerder haar man verloren en had nu haar enige zoon verloren, wiens begrafenis het was. Bewogen met ontferming voor de eenzame weduwe (v. 13) raakte Christus de open kist aan en beval de dode jongeman op te staan  ̶ wat hij deed, want onmiddellijk ging hij rechtop zitten en begon hij te spreken. Jezus gaf de herrezen jongeman vervolgens aan zijn moeder, die zich waarschijnlijk zelf als weer tot leven gekomen voelde. Dit is natuurlijk slechts één voorbeeld van vele.

Christus leerde en leefde ‘het hart en de ziel’ van de Weg van God, die inhield anderen te helpen en zich om hen te bekommeren, vooral om degenen die dit het meest nodig hebben (Mattheüs 25:31-46; Jakobus 1:27).

EEN VOORBEELD OM TE VOLGEN

Jezus was geen afstandelijke, emotieloze Verlosser. Hij bezat veel empathie – het vermogen om de gevoelens van anderen echt te begrijpen en te delen. Vooraf wetend dat Hij Lazarus uit het graf zou opwekken, huilde Jezus toch nog toen Maria bij Hem kwam en treurde (Johannes 11:28-44). Hij was erg betrokken bij hoe mensen zich voelden, hoe ze leden en bij de details van hun leven. Dat is Hij nog steeds (Hebreeën 4:15).

Het coronavirus heeft veel ziekte en lijden veroorzaakt. Jezus’ voorbeeld zou onze eigen compassie moeten opstuwen en ons moeten motiveren om hulp, steun, bemoediging en gebeden voor mensen in nood te bieden. Dit zal ons helpen een beetje dichter bij het doel te komen van de ontwikkeling van Jezus Christus’ schitterende en meelevende gezindheid (Filippenzen 2:5).