Dit artikel is de vertaling van het Engelstalige artikel “Why Does God heal?” van Rod McNair, verschenen in het Tomorrow’s World magazine van juli-augustus 2016.

Als u genezing nodig heeft, is dit wellicht de belangrijkste vraag die u ooit kunt stellen!

Midden in een crisis vragen we dikwijls: Waar is God? We vragen ons af: Waarom laat Hij toe dat ik lijd?, of ook: Waarom liet Hij toe dat mijn geliefde stierf?” Zulke vragen kunnen ons in stressvolle tijden en wanhopige ogenblikken door het hoofd gaan, als we met ziekte, pijn of zelfs de mogelijkheid van de dood te maken hebben.

Maar misschien stellen we de verkeerde vragen. In plaats van God te oordelen omdat Hij niet snel tussenbeide komt, zouden we een andere vraag moeten stellen. Als wij Gods genezing op dit moment direct nodig hebben, zouden we de fundamentele vraag moeten stellen: Waarom geneest God eigenlijk?

Het antwoord hierop krijgt u als u verder leest!

Om genezing te begrijpen moeten we ziekte en dood vanuit een breder perspectief begrijpen. Wat is Gods perspectief op het menselijk leven? Allereerst is het menselijk leven zeer kort! Stel dat tegenover Gods leven en het verschil in perspectief is enorm! De profeet Jesaja verklaarde: “Want zo zegt de Hoge en Verhevene, Die in de eeuwigheid woont en Wiens Naam heilig is …” (Jes. 57:15). God is al vanaf de eeuwigheid in leven en Hij zal voor altijd in de toekomst leven. Dit is voor ons verstand moeilijk te bevatten! Verder is Hij ons aan het voorbereiden om met Hem in dat nooit eindigende leven te delen, door middel van de opstanding van de doden (Johannes 5:24). Wij hebben een verbazingwekkende toekomst die wij, vanuit ons huidige perspectief, slechts kunnen beginnen te begrijpen!

 

Van hier tot de eeuwigheid

Toen hij nadacht over de kortheid van het menselijk leven merkte koning David op: “Mijn dagen zijn als een langer wordende schaduw en ík verdor als gras” (Psalm 102:12). Niettemin leidt ons korte leven tot een grote en wonderbaarlijke toekomst: “Ik immers, Ik ken de gedachten die Ik over u koester, spreekt de HEERE. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven” (Jeremia 29:11).

Soms laat God een man of vrouw – zelfs een rechtvaardige persoon – uit barmhartigheid sterven om hem of haar komende tijden van narigheid te besparen. Dit is een belangrijk gezichtspunt om te bevatten. “De rechtvaardige komt om, en er is niemand die het ter harte neemt. De goedertieren mensen worden weggenomen, zonder dat er iemand op let dat de rechtvaardige weggenomen wordt vóór het onheil” (Jesaja 57:1). Dit is Gods perspectief.

 

Omdat Hij barmhartig is

Zo is onze God een barmhartige en meelevende Vader die weet hoe we in elkaar steken en die onze fysieke zwakheid en broosheid kent (Psalm 103:14). Jezus Christus Zelf kwam opdat wij een overvloedig leven zouden hebben (Johannes 10:10). Toen Hij Zijn leven voor onze zonden gaf, offerde Hij ook Zijn lichaam om te worden verwond voor onze ziekten – voor onze genezing (1 Petrus 2:24). We lezen dat toen Jezus de menigten zag die Hem volgden, Hij “… innerlijk met ontferming [was] bewogen over hen en … hun zieken [genas]” (Mattheüs 14:14).

Sommigen geloven dat naar God opzien voor genezing voor de minder ontwikkelde Christenen is en dat wonderbaarlijke genezing alleen voor een meer primitief tijdperk was, minder geavanceerd dan het onze (Healing, Francis McNutt, pp. 17, 20). Niets is echter minder waar! Goddelijke genezing is voor Gods trouwe mensen van alle tijden. Let op wat David zei: “Welzalig hij die acht slaat op de geringe; ten dage des onheils zal de HERE hem uitkomst geven; de HERE zal hem behoeden en hem in het leven behouden … De HERE steunt hem op het ziekbed, in zijn ziekte verandert Gij geheel zijn legerstede” (Psalm 41:2-4, NBG-vert. 1951).

God geneest omdat Hij ons liefheeft en met barmhartigheid naar ons kijkt, als wij naar Hem opzien in geloof en Hem gehoorzamen. Evenals iedere liefhebbende vader ontleent Hij grote vreugde aan het geven van geschenken aan Zijn kinderen die goed voor hen zijn. Maar God heeft ook nog andere redenen om te genezen. Welke zijn dat?

 

Omdat wij vragen in geloof en gehoorzaamheid

Wanneer wij genezing nodig hebben, doen wij dan wat het meest voor de hand ligt? Gaan wij naar God om Hem erom te vragen? Jezus Christus zei tegen Zijn discipelen te vragen, te zoeken en te kloppen voor de dingen die zij nodig hadden van hun Vader. Hij legde uit: “Als u, die slecht bent, uw kinderen dan goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal uw Vader, Die in de hemelen is, goede gaven geven aan hen die tot Hem bidden” (Mattheüs 7:11).

Het principe is: wij moeten het vragen! God wil dat wij naar Hem komen, onze verzoeken voor Hem brengen en vragen om verlichting. Maar, zoals de schrijvers James en Carol Garlow opmerken: “Ironisch genoeg is het zo dat, als wij Gods genezende kracht het hardst nodig hebben, wij het het moeilijkst vinden erom te vragen” (God Still Heals, p. 20).

Waarom zijn wij soms bang om te vragen? Soms voelen wij ons ver van God, beschaamd om onze zonden. Soms voelen wij ons onwaardig Gods ontzagwekkende zegeningen te ontvangen. Maar wij moeten ons door niets laten weerhouden nederig naar God te gaan om genezing te vragen. Als u genezing nodig hebt, ga dan naar God en schreeuw het uit tot Hem! Bekeer u van uw zonden en vraag Hem u te vergeven. Vraag Hem u te helpen Hem beter te gehoorzamen. Laat Hem weten dat u het met uw verzoek ernstig meent. En geef niet op! Leer van het voorbeeld dat Christus gaf van de vasthoudende weduwe (Lukas 18:1-7).

De profeet Hosea berispte de ongehoorzame natie Efraïm wegens een uiterlijk vertoon van godsdienstigheid zonder werkelijk vanuit het hart te bidden! “Zij roepen ook niet tot Mij met hun hart, wanneer zij weeklagen op hun slaapplaats …” (Hosea 7:14). Als wij heel hard antwoorden op onze gebeden nodig hebben, spannen wij ons dan werkelijk welgemeend en oprecht in om dichter tot God te komen?

God in geloof iets vragen betekent ook Zijn antwoord aanvaarden – wat dat ook mag zijn. Sommige mensen nemen aan dat als God hun verzoeken niet inwilligt, Hij hun gebeden niet beantwoord heeft. Verslaggever William Lobdell is de auteur van Losing My Religion: How I Lost My Faith Reporting on Religion in America – And Found Unexpected Peace [Het verlies van mijn godsdienst: Hoe ik mijn geloof kwijtraakte tijdens de verslaglegging over godsdienst in Amerika – En onverwachte vrede vond]. Het boek gaat over zijn reis vanuit ongeloof naar het hoofdstroom christendom en terug naar atheïsme. Toen hij over zijn boek werd geïnterviewd zei Lobdell dat “een belangrijk keerpunt in mijn ont-bekering was dat er geen geldige onderzoeken zijn die aantonen dat gebed werkte” (“Losing his religion, finding peace”, Charlotte Observer, 7 maart 2009).

Gebed werkt niet? Vanuit wiens gezichtspunt? Is gebed er alleen om te krijgen wat wij willen hebben – of gaat het over het zoeken van Gods wil in plaats van die van onszelf? Hoewel de apostel Paulus God drie keer smeekte hem te genezen van een “doorn in het vlees”, blijkt God nee te hebben geantwoord. Reageerde Paulus met het “verlies van zijn geloof”? Helemaal niet! Hij aanvaardde, in geloof, dat Gods wil het voornaamste was. “Daarom heb ik een behagen in zwakheden; in smadelijke behandelingen, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden, om Christus’ wil. Want wanneer ik zwak ben, dan ben ik machtig” (2 Korinthe 12:7, 10).

David was een man van God die vurig bad en God herhaaldelijk om verlossing vroeg. Hij riep uit tot God: “…  verlos mij, omwille van Uw goedertierenheid. Want in de dood is er geen gedachtenis aan U, wie zal U loven in het graf?” (Psalm 6:5-6). Wat zei David werkelijk? Hij gaf God duidelijk aan: Ik wil meer tijd om volgens Uw weg te leven, God. Ik wil meer tijd om Uw werk te doen. Ik wil meer tijd om mij aan Uw wil te onderwerpen in mijn leven! Is dit, wanneer wij God om genezing en verlossing vragen, wat wij werkelijk zoeken? Of vragen wij Hem alleen ervoor te zorgen dat onze pijn weggaat?

De apostel Jakobus lichtte de rol van Gods dienaren toe in onze genezing. Wanneer wij goddelijke genezing nodig hebben, gebiedt de Bijbel ons [een van] Zijn dienaren te verzoeken te komen en te vragen te worden gezalfd. “Is iemand onder u ziek? Laat hij dan de ouderlingen van de gemeente bij zich roepen en laten die voor hem bidden en hem met olie zalven in de Naam van de Heere. En het gelovig gebed zal de zieke behouden en de Heere zal hem weer oprichten. En als hij zonden gedaan heeft, zal hem dat vergeven worden” (Jakobus 5:14-15). Er is niets “magisch” aan de dienaar zelf noch aan de olie die hij bij de zalving gebruikt. Het is God die de genezing verricht, of de dienaar nu fysiek de handen op de zieke legt, of dat hij het voorbeeld van de apostel Paulus volgt door een gezalfd doekje te sturen (Handelingen 19:11-12). Als u Gods genezing zoekt, laat dan niet na Gods ware dienaren te benaderen voor advies en zalving.

 

Om Zichzelf te openbaren aan een ongelovige generatie

In de laatste decennia hebben veel mensen in onze westerse landen de belangstelling voor God verloren, en sommigen zijn eenvoudig Zijn spoor bijster geraakt. Een recent artikel van Associated Press beschrijft deze onrustbarende ontwikkeling: “Tussen 2007 en 2014, toen Pew twee belangrijke onderzoeken over het religieuze leven in de VS leidde, groeide het aantal Amerikanen dat zichzelf als atheïstisch, agnostisch of zonder bepaald geloof beschreef van 16 procent tot bijna 23 procent. Tegelijkertijd daalde het percentage christenen van ongeveer 78 procent tot iets onder de 71 procent van de bevolking. Protestanten bereiken nu 46,5 procent van wat eens een overwegend protestants land was” (Zoll, Rachel, “Study: More Americans Say They Have No Religion [Studie: meer Amerikanen zeggen dat ze geen godsdienst hebben]”, Herald & Review, 16 mei 2015). De onderzoekers stellen dat de bevindingen “‘wijzen op substantiële veranderingen’ onder de godsdienstig niet gebonden mensen, niet slechts een verschuiving in hoe mensen zichzelf noemen” en dat hun ongeloof heeft geleid tot toenemende inspanningen “godsdienst buiten het openbare leven te houden”.

Niettemin verrichtte God in oude tijden wonderen zoals goddelijke genezing om te openbaren wie Hij was! Toen God Israël uit de slavernij in Egypte bevrijdde, moest Hij Zichzelf – en Zijn macht – opnieuw bekendmaken aan een ongelovige en sceptische natie. Naast het openbaren van Zijn Sabbat, Zijn heilige Dagen en Zijn geboden openbaarde God Zichzelf door wondere daden van genezing.

Toen Mozes en de Israëlieten bij Mara aankwamen, vonden zij de wateren bitter en niet drinkbaar. Maar God genas die wateren en zei tegen het volk: “… Als u aandachtig luistert naar de stem van de HEERE, uw God, en doet wat juist is in Zijn ogen, als u Zijn geboden gehoorzaamt en al Zijn verordeningen in acht neemt, dan zal Ik geen enkele van de ziekten over u brengen die Ik over Egypte gebracht heb, want Ik ben de HEERE, uw Heelmeester” (Exodus 15:26).

Misschien hebt u in uw leven een tijd ervaren – een uiterst belangrijk keerpunt – dat God u op spectaculaire wijze genas of u beschermde tegen een verschrikkelijk ongeluk. Een dergelijke gebeurtenis is dikwijls het beginpunt van veel mensen hun roeping. Er is niets zoals een bovennatuurlijke genezing om ons te laten weten dat God bij ons leven betrokken is. Het krijgt onze aandacht!

Als God u in het verleden heeft genezen, wees dan dankbaar. Geef God dank, en denk erover na waarom God u genas. Misschien dat Hij u roept uit een ongelovige generatie tot een nauwere en meer gehoorzame relatie met Hem (Johannes 6:44).

 

Om de aandacht te vestigen op Zijn Werk

Toen Jezus Christus op aarde was, deed Hij opzienbarende wonderen. Eén reden waarom Hij spectaculaire genezingen verrichtte was om Zijn missie als echt te bewijzen, en de aandacht te vestigen op Zijn Werk van het prediken van het Evangelie. Let op hoe Christus antwoordde toen de discipelen van Johannes de Doper naar Hem kwamen en vroegen of Hij de Messias was: “Op dat moment genas Hij velen van ziekten en aandoeningen en boze geesten; en aan veel blinden schonk Hij het gezichtsvermogen. En Jezus antwoordde en zei tegen hen: Ga heen en bericht Johannes wat u gezien en gehoord hebt, namelijk dat blinden ziende worden, kreupelen kunnen lopen, melaatsen gereinigd worden, doven kunnen horen, doden opgewekt worden en aan armen het Evangelie verkondigd wordt” (Lukas 7:21-22).

Bijbelprofetie laat zien dat in de tijd van het einde valse dienaren bedrieglijke wonderen zullen verrichten (Mattheüs 24:24). De Bijbel profeteert de verschijning van een “wetteloze” die satanische “bedrieglijke wonderen” zal verrichten (2 Thessalonicenzen 2:8-9, NBG-vert. 1951) en diegenen zal misleiden die niet werkelijk tot liefde voor de waarheid zijn gekomen (v. 10). Deze duivelse figuur zal in staat zijn tot “grote tekenen, zodat [hij] …  zelfs vuur uit de hemel laat neerkomen op de aarde, voor de ogen van de mensen” (Openbaring 13:13).

En toch zei Christus tegen Zijn discipelen dat zij in staat zouden worden gesteld ware wonderen van God te verrichten – met inbegrip van het genezen van de zieken (Markus 16:18). Deze wonderen staan in de context van het prediken van het Evangelie en het voorbereiden van de weg voor de terugkeer van Jezus Christus naar de aarde. “En Hij zei tegen hen: Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen … En hen die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen: in Mijn Naam zullen zij demonen uitdrijven; in vreemde talen zullen zij spreken; slangen zullen zij oppakken en als zij iets dodelijks zullen drinken, zal het hen beslist niet schaden, op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden” (Markus 16:15-18).

Hoe zult u het verschil kunnen zien tussen “bedrieglijke wonderen” en de wonderen van Gods trouwe dienaren? Gods authentieke wonderen vestigen de aandacht op het Werk van de verkondiging van het ware Evangelie. Ze bekrachtigen de waarheid van de Bijbel en tonen de vrucht – de zegen – van gehoorzaamheid aan Gods wet. Jesaja schreef: “Terug naar de wet en het getuigenis! Als zij niet overeenkomstig dit woord spreken, zal er voor hen geen dageraad zijn” (Jesaja 8:20). Laat u niet voor de gek houden door “wonderen” die tot doel hebben de echte waarheid die Jezus Christus onderwees, zoals opgetekend in uw Bijbel, te ontkennen!

 

Om Zijn kinderen te beproeven

Kan genezing een test zijn? Als u erover nadenkt, grote zegeningen kunnen soms onverwachte testen worden. In het geval van goddelijke genezing kan onze beproeving en test misschien niet voorbij zijn wanneer we zijn genezen. Nadat God ons gezond heeft gemaakt moeten wij ons afvragen: is ons leven veranderd? Als wij God iets hebben beloofd toen we leden, hebben we die beloften dan gehouden en blijvende verandering in ons leven aangebracht? Of zijn we, toen God ons eenmaal van onze pijn had bevrijd, direct teruggegaan naar onze oude handelingen en houdingen?

Misschien heeft u het zelf gezien. Iemand wordt op spectaculaire wijze genezen van een ernstige ziekte en drijft dan na enkele maanden of jaren van gezondheid af van Gods levenswijze, of zelfs van God Zelf. Wat is de les? Fysieke genezing garandeert geen geestelijke groei. En toch is geestelijke groei en diepgang het uiteindelijke doel van God voor allen die Hij roept.

Toen Jezus door Samaria en Galilea kwam, ging Hij een dorp binnen waar tien lepralijders woonden. Toen Hij naderbij kwam, riepen zij om barmhartigheid. Zij vroegen om verlossing van hun gevreesde ziekte. Jezus gaf als reactie: “… Ga heen en toon uzelf aan de priesters. En het gebeurde, terwijl zij heengingen, dat zij gereinigd werden. En toen één van hen zag dat hij genezen was, keerde hij terug, terwijl hij met luide stem God verheerlijkte” (Lukas 17:14-15).

Stel u voor! Nadat zij waren gekweld door deze verschrikkelijke en ongeneeslijke ziekte, werden alle tien er plotseling en wonderbaarlijk van bevrijd. Hun leven veranderde plotseling en ingrijpend ten goede! Maar slechts één van de melaatsen nam de moeite terug te keren en God voor zijn genezing te danken. Hoe is het met ons? Hoe snel vergeten wij onze angst en onrust – en de beloften die wij God hebben gedaan – als we eenmaal van een beproeving zijn verlost? Maar hoe belangrijk is het niet om God dankbaarheid te tonen en eer te bewijzen, en een hernieuwde toewijding en gehoorzaamheid wanneer Hij ons zegeningen geeft – met inbegrip van goddelijke genezing.

Dus waarom geneest God? Om Zichzelf te openbaren, om de aandacht te vestigen op Zijn Werk, en om Zijn mensen te beproeven. Hij geneest omdat Zijn zonen en dochters Hem erom vragen in geloof en gehoorzaamheid, en Hij geneest uit Zijn barmhartigheid en grenzeloze goedgezindheid.

Hebt u goddelijke genezing nodig? Zo ja, zorg ervoor dat u God niet de schuld geeft. Richt u in plaats daarvan tot Hem met dankbaarheid voor Zijn hele plan, wetend dat Hij Zijn wil in uw leven kan en zal tot stand brengen, als u tot Hem opziet in geloof en gehoorzaamheid.