Dit artikel is de vertaling van de Engelstalige persoonlijke boodschap van hoofdredacteur Roderick C. Meredith met als titel “Admit the Cause of Problems”, verschenen in het Tomorrow’s World magazine van september-oktober 2016.

Meestal is onze westerse maatschappij bereid het feit te erkennen dat er veel “problemen” zijn: geweld in de grote steden, opstandige jongeren, gebroken gezinnen en verwarde kinderen. Maar normaliter schieten we tekort in het vinden van de werkelijke oorzaak van een probleem, zodat we tot een wezenlijke oplossing kunnen komen. In plaats daarvan is onze moderne aanpak van problemen te proberen de symptomen te bestrijden – zonder ooit maar naar de echte oorzaak te zoeken. Zo hebben bijvoorbeeld veel onderzoekers ontdekt dat miljoenen mensen in zogenaamde achterstandsgebieden van de wereld vaak immuun lijken voor moderne ziekten als kanker, hoge bloeddruk en diabetes. Hele samenlevingen op sommige eilanden in de Grote Oceaan, mensen die in de Hunzavallei in Azië en elders wonen blijken zeer zelden problemen met kanker, diabetes enz. te hebben. Maar wanneer er moderne verkopers en voedselleveranciers het gebied in komen met ijs, soft drinks en andere lekkernijen, begint het aantal gevallen van deze ziekten plotseling te exploderen! Denk hierover na!

Nog belangrijker voor wat er op dit moment in de V.S. gebeurt is de toename van moorden in de grote steden. Opnieuw, waarom? En waarom blijven we proberen alleen maar de symptomen te bestrijden in plaats van in de eerste plaats de eigenlijke oorzaak van deze problemen aan te pakken?

Om het probleem van de groter wordende golven van misdaad in veel van de grote steden in onze landen werkelijk op te lossen, moeten we veel nauwkeuriger en met een open geest kijken naar wat onze Schepper ons in Zijn geïnspireerde Woord zegt!

 

Wat onze Schepper gebiedt

Als u niet bereid bent te luisteren naar wat de almachtige God u zegt, dan kunt u net zo goed nu ophouden met lezen, want er zal op geen enkele andere manier een oplossing zijn voor wat voor problemen van de mens dan ook – misdaad, gebroken gezinnen, oorlogen, illegale drugs, noem maar op.

In Zijn geïnspireerde openbaring aan de mensheid zegt onze Schepper ons: “Oefen een jongeman overeenkomstig zijn levensweg, ook als hij oud geworden is, zal hij daarvan niet afwijken” (Spreuken 22:6). En ook zegt Gods Woord ons: “Breng uw zoon gehoorzaamheid bij, en hij zal u rust geven en uw ziel genoegens schenken” (Spreuken 29:17).

De meesten van u zullen onmiddellijk het feit begrijpen dat, teneinde uw zoon te oefenen, er geleerd moet worden sterke gezinnen in uw maatschappij te ontwikkelen – gezinnen die een doel in het leven hebben en bereid zijn te luisteren naar wat God zegt! Anders zijn alle kansen verkeken!

Eerlijk gezegd, vrienden, als de officiële christelijke kerken van de Verenigde Staten de mensen krachtig en consequent hadden onderwezen over de wetten van God – over hoe  vitaal belangrijk het voor een man en een vrouw is sterke familiebanden te ontwikkelen, bij elkaar te blijven en hun kinderen op te voeden en te oefenen – dan zouden we sowieso niet het soort problemen zien die hierboven worden beschreven! Maar als samenleving hebben wij nagelaten Gods Woord serieus te nemen. We zijn tekortgeschoten jegens onze kinderen, jegens onszelf en jegens onze Schepper.

Let op wat God tegen het oude Israël zei, want we moeten onszelf vaak herinneren aan wat de almachtige God ons in de Tien Geboden openbaarde: “Eer uw vader en uw moeder, zoals de HEERE, uw God, u geboden heeft, opdat uw dagen verlengd worden en opdat het u goed gaat in het land dat de HEERE, uw God, u geeft. U zult niet doodslaan. En u zult geen overspel plegen. En u zult niet stelen. En u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. En u zult niet begeren …” (Deuteronomium 5:16-21). Hij gebood ook dat deze wetten en waarden moesten worden doorgegeven aan onze kinderen, van generatie op generatie, voor altijd (Deuteronomium 6:7).

Als dit krachtige onderwijs uit Gods Woord daadwerkelijk in onze maatschappij werd uitgevoerd, zouden er nagenoeg geen misdaad of geweld of gebroken gezinnen of andere verschrikkelijke sociale problemen zijn. De meesten van u beseffen dat. Maar voor de meeste mensen lijkt de ware God van de Bijbel ver weg. Er staat hun geen vrees voor God voor ogen. Want de officiële christelijke geestelijken zijn er totaal in tekortgeschoten God voor de mensen reëel te maken. Zij zijn er niet in geslaagd Zijn wetten en Zijn levenswijze te onderwijzen, ook toen deze geestelijken nog invloedrijke instrumenten waren in het geven van richtlijnen voor opvoedkundige en maatschappelijke normen in onze landen.

Dus nu hebben we verwarde, misleide liberale media die feitelijk de criteria bepalen voor hoe wij behoren te handelen. Deze Hollywood type mensen zijn er eenvoudig op uit te entertainen en geld te verdienen. De meesten van hen hebben er hoegenaamd geen belangstelling voor of de maatschappij al of niet baat heeft bij hun liberale ideeën. Het is tijd voor Amerika, Groot-Brittannië en Canada om wakker te worden. Het is tijd voor ons om te leren wat de werkelijke oorzaak is van bijna al onze maatschappelijke problemen: het voortdurende negeren en overtreden van de wetten van God. Want de wetten van God zijn als de wet van de zwaartekracht. U hoeft niet tussenbeide te komen om die te laten werken. De wet van de zwaartekracht werkt automatisch of de mens er nu in gelooft of niet. Wij moeten allemaal beseffen dat Gods geestelijke wet, de Tien Geboden, op dezelfde manier werkt. Want Gods wetten zijn werkelijkheid, en ze zouden het ultieme antwoord op de problemen van de mensheid zijn indien ze waarlijk werden onderwezen en gehoorzaamd.

 

Amerika op het kruispunt

Ik hoop dat iedereen met een open geest in de Verenigde Staten – alsook in Canada, Groot-Brittannië, Australië en andere Engelstalige naties – bereid zal zijn te overwegen wat de Schepper tot onze voorvaderen heeft gezegd. In feite zouden Zijn woorden in acht genomen moeten worden door alle naties. God maakte profetisch en krachtig bekend: “En het zal gebeuren, als u de stem van de HEERE, uw God, nauwgezet gehoorzaam bent, door al Zijn geboden, die ik u heden gebied, nauwlettend in acht te nemen, dat de HEERE, uw God, u dan een plaats zal geven hoog boven alle volken van de aarde. En al deze zegeningen zullen over u komen en u bereiken, wanneer u de stem van de HEERE, uw God, gehoorzaam bent: Gezegend zult u zijn in de stad, en gezegend zult u zijn op het veld” (Deuteronomium 28:1-3). Later waarschuwde God: “Daarentegen zal het gebeuren, als u de stem van de HEERE, uw God, niet gehoorzaam bent door al Zijn geboden en Zijn verordeningen, die ik u heden gebied, nauwlettend te houden, dat al deze vervloekingen over u zullen komen en u zullen treffen: Vervloekt zult u zijn in de stad en vervloekt zult u zijn op het veld … De HEERE zal vloek, verwarring en verderf onder u zenden, in alles wat u ter hand neemt en doet, totdat u weggevaagd wordt en u al spoedig omkomt vanwege uw slechte daden, waarmee u Mij verlaten hebt” (vv. 15-20).

Eerlijk gezegd bevinden de voormalige officiële christelijke landen zich op een belangrijk keerpunt in hun hele geschiedenis! Ofwel wij keren ons tot de wegen van God en worden bereidvaardig de geïnspireerde wetten en instellingen van God te gehoorzamen – ofwel deze verschrikkelijke vervloekingen zullen over ons komen, en dan zullen wij vervloekt zijn en zult u vervloekt zijn “… in alles wat u ter hand neemt en doet, totdat u weggevaagd wordt en u al spoedig omkomt … ” (v. 20).

De nationale verwarring, chaos en volkomen verwoesting die in deze verzen worden geprofeteerd beginnen zich reeds voor te doen, beetje bij beetje, in een traag maar gestadig toenemend tempo. Moge God u helpen, mijn vrienden, om te begrijpen en te handelen voordat het te laat is! Als u werkelijk Gods bescherming en zegen wenst te hebben in de maanden en jaren vóór ons, en Gods leiding, bestel dan snel ons gratis boekje De Tien Geboden. En vraag ook ons onthullende boekje  Herstel van het originele Christendom aan, dat u zal helpen de achtergrond van het probleem te begrijpen.

U heeft deze boekjes nodig. U hebt begrip nodig. U moet – ter wille van uw eigen veiligheid en de veiligheid en zegening van uw gezin en kinderen – God beginnen te zoeken als nooit tevoren! Moge God u helpen te handelen voordat het te laat is.