Dit artikel is de vertaling van het Engelstalige artikel “The Answer” door Roderick C. Meredith, verschenen in het Tomorrow's World magazine van maart-april 2016.


Waarom verkeren onze landen in zo’n beroering? Zullen oorlogen ooit ophouden? Zal de mensheid zichzelf spoedig vernietigen? Is er enige hoop voor onze wereld – en voor u? Er is een antwoord – en dat zal uw leven voor altijd veranderen!

Onze tegenwoordige menselijke samenleving zal spoedig tot een absoluut einde komen. De ware Jezus Christus van uw Bijbel voorspelde dat aan het einde van deze wereld Gods ware volk zal moeten vluchten (Mattheüs 24:3, 14, 20) en “vliegen” naar een plaats van veiligheid (Openbaring 12:14). Daarna, zei Jezus, zou er een tijd komen van Grote Verdrukking, “… een grote verdrukking …, zoals er niet geweest is vanaf het begin van de wereld, tot nu toe, en zoals er ook nooit meer zijn zal. En als die dagen niet ingekort werden, zou er geen vlees behouden worden; maar ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen ingekort worden” (Mattheüs 24:21-22). De wegen van de mensheid zullen spoedig leiden tot de verwoesting van alle menselijke leven op deze planeet – kosmocide. Alleen de interventie van de Schepper – de ware God van de Bijbel – zal dit probleem oplossen en het tot een einde brengen.

Maar waarom? Hoe? Wanneer? Wat is het antwoord?

Nadenkende mensen over de hele wereld beginnen te beseffen dat er iets verschrikkelijk verkeerd is. Maar zij weten niet waarom – hoe – wanneer. In Amerika is er een toenemende vrees, bezorgdheid en diepe verwarring over de nabije toekomst. De Wall Street Journal schreef: “Het verkiezingsjaar is aangebroken en de Republikeinse opiniepeiler Kellyanne Conway beschrijft de stemming in de natie op weg naar de verkiezing als: ‘Zuur en hard. Nerveus, gespannen, een gevoel van kwetsbaarheid en een gebrek aan leiding.’ De Democratische opiniepeiler Fred Yang laat vergelijkbare tonen klinken: ‘Angstig, ontevreden, ongeduldig en eigenlijk elk ander woord dat onzekerheid uitdrukt.’ … Over één onderwerp was er unanimiteit: Amerika is in een angstige en ongelukkige stemming” (“Voters’ Dour Mood Is Clear, Consequences Much Less So” [De harde stemming onder de stemmers is duidelijk, de consequenties ervan veel minder], 5 januari 2016).

In de hele wereld beginnen miljoenen mensen meer dan ooit te beseffen dat de wereld om hen heen – de gehele menselijke maatschappij – uit elkaar valt en tot een bitter einde komt, tenzij er spoedig hele grote veranderingen tot stand komen. Want hele regeringen worden links en rechts omvergeworpen in het hele Midden-Oosten, Afrika en elders. De terroristische groep die algemeen bekend staat als ISIS heeft verscheidene regeringen omvergeworpen en de stabiliteit van andere ondermijnd. Hun regeringsmodel is in wezen een dictatorschap, dat regeert volgens de shariawet – een juridisch systeem afgeleid van een bepaalde middeleeuwse opvatting van het islamitische heilige boek, de Koran, en latere commentaren. In de praktijk betekent dit, zoals miljoenen uit persoonlijk lijden kunnen getuigen, een wrede en bittere levenswijze die niet alleen vrouwen onderdrukt, maar in feite het gezonde gezin en elk deel van de samenleving.

In Noord-Korea verdrukt een absolute dictator de mensen onder zijn macht en is klaarblijkelijk bezig met de ontwikkeling van een waterstofbom en bijbehorend raketsysteem – dat, als hij erin slaagt, hem macht zal geven hele Amerikaanse steden in één klap te vernietigen! Leiders in Amerika, het Verenigd Koninkrijk en andere landen verkeren in absolute verwarring over hoe dit moet worden aangepakt – terwijl zij zich bovendien blijven wentelen in totale verwarring door het toestaan en zelfs het stimuleren van de agenda’s van allerlei seksueel perverse personen, financiële roofdieren en zelfs islamisten ten koste van aloude traditionele waarden die de westerse maatschappij eeuwenlang bij elkaar hielden.

De godsdienstige groeperingen van de hoofdstroom in onze westerse naties laten in toenemende mate een levenswijze van “alles kan” het leven overnemen. Er zijn geen normen, absoluut geen wetten van God die de meeste mensen van vandaag als absoluut beschouwen. De heiligheid van seks in het huwelijk is verwaterd en de totale neergang van steeds meer duizenden gezinnen gaat momenteel gewoon door. Bijgevolg groeien miljoenen jonge mensen op in absolute verwarring. Zij kennen niet het verschil tussen goed en verkeerd. Zij worden onzeker, wetteloos en vervallen veelal tot alcoholisme, druggebruik, onwettige seks en andere fatale levenswijzen. Vaak verkeren zij in wanhoop – in diepe angst en innerlijk beschadigd – en bewegen zich in toenemende mate in de richting van zelfmoord!

Een vals onderwijssysteem is in een groot deel van de westerse wereld bepalend. Het is bij al het bovenstaande betrokken en brengt een wereld tot stand waarin er geen absolute waarden zijn. Het brengt verwarring voort. Het voedt absolute goddeloosheid en immoraliteit. Het toenemende seksuele geweld op de Amerikaanse universiteitscampussen, de opstandigheid en rellen van studenten tegen het bestuur en zelfs het sluiten van verscheidene onderdelen van onze onderwijssystemen brengen onze hele samenleving steeds meer schade toe. De “vruchten” van dit systeem zijn zeer duidelijk voor hen die zich erin verdiepen. Jezus Christus zei: “Aan hun vruchten zult u hen herkennen …” (Mattheüs 7:16). Wat zijn de “vruchten”, wat zijn de resultaten van het hoger onderwijs hier in Amerika? De resultaten worden steeds ernstiger naarmate we verder gaan – en nu verschijnen er lange artikelen in de heersende pers die erop wijzen dat het niet langer de moeite waard is een opleiding aan een universiteit te volgen. Tussen ons godsdienststelsel en ons onderwijssysteem in bevindt zich onze hele westerse maatschappij in terminale moeilijkheden.

Wat IS het antwoord?

Al tientallen jaren dromen wereldleiders van en maken ze plannen voor een één-wereld regering. Tot op heden hebben de beste inspanningen van de mensheid steeds gefaald, maar de pogingen gaan door en het doel blijft bestaan. Uw Bijbel openbaart dat er spoedig een Nieuwe Wereldorde zal zijn – en dat het het grootste deel van de mensheid zal verrassen en verbijsteren!

Inderdaad, een authentieke Nieuwe Wereldorde zal binnenkort op deze aarde worden opgericht. De meeste godsdienstige mensen begrijpen dit niet. De meeste geestelijken evenmin. Maar toch komt die orde spoedig! Ze zal uw leven ingrijpend beïnvloeden. Ze is op komst, of de mensen het leuk vinden of niet. In feite zullen de meeste mensen het aanvankelijk niet leuk vinden – en zij zullen de komende Machthebber rechtstreeks bestrijden als Hij op deze aarde aankomt!

Waarom?Hoe?

De grote God die ons leven en adem geeft zal tussenbeide komen, op een krachtige manier, in de menselijke aangelegenheden. De God van de Bijbel zal precies doen wat Zijn geïnspireerde woord duidelijk zegt – of we het geloven of niet. Vreemd als het mag lijken zal de wereldhegemonie van de Amerikaanse en de Britse volken tot een einde komen – zoals we de komende tien jaar steeds beter zullen inzien ! Dit zal het gehele complex van wereldaangelegenheden veranderen. En ons leven zal nooit meer hetzelfde zijn.

Tegelijk met de uiteindelijke val van de Engelstalige volken zal de door Jezus Christus geprofeteerde Grote Verdrukking de huidige orde van de menselijke maatschappij totaal verwoesten (Mattheüs 24:21-22). Vervolgens zal, na dramatische tekenen (vv. 29-30), de echte Jezus Christus van de Bijbel naar de aarde terugkeren. Hij zal komen als Koning over alle andere machthebbers van deze aarde: “En de zevende engel blies op de bazuin, en er klonken luide stemmen in de hemel, die zeiden: De koninkrijken van de wereld zijn van onze Heere en van Zijn Christus geworden, en Hij zal Koning zijn in alle eeuwigheid” (Openbaring 11:15).

Zullen de naties van deze aarde blij zijn? In geen geval! De meeste mensen in de westerse officieel christelijke landen zijn geneigd aan te nemen dat de meeste mensen om hen heen christelijk zijn. En soms nemen we aan dat de meeste belijdende christenen werkelijk de Bijbel geloven. Geen van beide aannamen zijn echter waar!

Als u de resultaten van de verschillende opiniepeilingen onder godsdienstige mensen leest, zult u snel inzien dat zelfs de meeste katholieke en protestantse kerkgangers heel weinig Bijbelkennis hebben. Veel opiniepeilers noemen Amerika een natie van Bijbelse analfabeten. Een recent verslag in Christianity Today zegt dit erover: “Christenen beweren te geloven dat de Bijbel Gods Woord is. We beweren dat het Gods goddelijk geïnspireerde, onfeilbare boodschap aan ons is. Maar desondanks lezen we hem niet. Een recent onderzoek van LifeWay Research onthulde dat slechts 45 procent van degenen die regelmatig naar de kerk gaan meer dan eens per week in de Bijbel leest. Ruim 40 procent van de kerkgangers leest af en toe in hun Bijbel, misschien een of twee keer per maand. Bijna 1 op de 5 kerkgangers zegt nooit in de Bijbel te lezen – in feite hetzelfde aantal dat er iedere dag in leest” (Ed Stetzer, “The Epidemic of Bible Illiteracy in Our Churches” [De epidemie van Bijbelanalfabetisme in onze kerken], 6 juli 2015). Dit alles is geen verrassing, daar schandalig genoeg veel kerkgangers zelf de vier Evangeliën niet kunnen opnoemen – laat staan begrijpen wat die zeggen!

Dit mag ons eigenlijk niet verbazen. Want uw eigen Bijbel openbaart duidelijk – keer op keer – dat deze gehele wereld misleid is! Natuurlijk beseffen de meeste mensen, aangezien ze misleid zijn, niet dat zij misleid zijn. Als zij wisten dat zij misleid waren, zouden zij niet misleid zijn, nietwaar?

Let op deze geïnspireerde verzen: “En de grote draak werd neergeworpen, namelijk de oude slang, die duivel en satan genoemd wordt, die de hele wereld misleidt. Hij werd neergeworpen op de aarde en zijn engelen werden met hem neergeworpen” (Openbaring 12:9). Na Christus’ terugkeer zal Satan worden gebonden en op een plek worden opgesloten, “… opdat hij de volken niet meer zou misleiden …” (Openbaring 20:3). Bedenk dat, zoals de apostel Paulus schreef, Satan deze wereld heeft “verblind”: “Maar in het geval dat ons Evangelie nog bedekt is, dan is het bedekt in hen die verloren gaan. Van hen, de ongelovigen, geldt dat de god van deze eeuw hun gedachten heeft verblind, opdat de verlichting met het Evangelie van de heerlijkheid van Christus, Die het beeld van God is, hen niet zou bestralen” (2 Korinthe 4:3-4).

Wij kunnen maar beter ophouden met aan te nemen dat de Bijbelse waarschuwing dat de “hele wereld” is misleid betekent dat slechts een paar mensen ergens anders misleid zijn!

Het ware Evangelie van Jezus Christus

Als u nauwkeurig Mattheüs 24:30 leest, zult u zien dat – in plaats van zich te verheugen – de naties van deze aarde bij de tweede komst van Jezus Christus zullen treuren. De Bijbel openbaart ook duidelijk dat, wanneer Christus terugkeert, de tien koningen van de komende beestmacht en hun enorme legers tegen de terugkerende Zoon van God zullen strijden! “En de tien horens die u gezien hebt, zijn tien koningen, die het koningschap nog niet hebben ontvangen, maar die samen met het beest één uur koninklijke macht zullen ontvangen. Dezen zijn eensgezind en zij zullen hun kracht en macht aan het beest overdragen. Zij zullen oorlog voeren tegen het Lam, maar het Lam – want Heere der heren is Hij en Koning der koningen – zal hen overwinnen, en zij die samen met Hem zijn, geroepenen, uitverkorenen en gelovigen” (Openbaring 17:12-14).

Hoe is het mogelijk dat dit zal gebeuren? Hoe kunnen de legers van een christelijk Europa Christus bij Zijn komst rechtstreeks aanvallen? Omdat de Bijbel dat zegt!

De waarheid is dat de gehele Bijbel wijst naar een tijd van wereldregering onder Christus aan het einde van dit tegenwoordige tijdperk. In een geïnspireerde preek, die de apostel Petrus kort na Pinksteren gaf, zei hij dat God Jezus Christus terug naar de aarde zou zenden: “Hem moet de hemel ontvangen tot de tijden waarin alle dingen worden hersteld, waarover God gesproken heeft bij monde van al Zijn heilige profeten door de eeuwen heen” (Handelingen 3:21).

Dus Petrus vertelt ons in het Nieuwe Testament dat alle profeten van het Oude Testament de komende tijd van herstel beschrijven. Wat openbaart de Bijbel dus duidelijk over deze spoedig komende tijd? Het is inderdaad een boodschap die de mensen bijzonder weinig hebben gehoord! Maar ze beschrijft duidelijk een ontzagwekkende toekomst voor onze kinderen en kleinkinderen nadat Jezus Christus naar de aarde is teruggekeerd. Het is een zeer belangrijk deel van het Goede Nieuws dat door Christus en Zijn apostelen werd gepredikt. Want Jezus Christus kwam niet alleen om over persoonlijk behoud te prediken, maar ook om een komende wereldregering aan te kondigen die vrede en vreugde zal brengen naar deze gehele aarde !

De echte Jezus van uw Bijbel kwam de boodschap van het Koninkrijk van God prediken (Markus 1:14). Dit was niet een evangelie over een of ander vaag warm gevoel in uw hart, of over het alleen maar accepteren van de Persoon van Christus. Veeleer ging het over de spoedig komende regering van God, die deze zieke en verwarde wereld echte vrede, welvaart, gezondheid en geluk zal brengen. Jezus beloofde Zijn oorspronkelijke apostelen: “En u bent het die steeds bij Mij gebleven bent in Mijn verzoekingen. En Ik beschik u het Koninkrijk, zoals Mijn Vader dat aan Mij beschikt heeft, opdat u eet en drinkt aan Mijn tafel in Mijn Koninkrijk en op tronen zit en de twaalf stammen van Israël oordeelt” (Lukas 22:28-30).

Veel theologen trachten de tientallen duidelijke uitspraken als deze in de hele Bijbel weg te vergeestelijken. Maar als Jezus zei wat Hij bedoelde en bedoelde wat Hij zei, dan is het heel duidelijk dat er een schitterende Nieuwe Wereldorde op komst is – een letterlijke regering of koninkrijk, dat de Bijbel het Koninkrijk van God noemt, op te richten hier op aarde bij Zijn tweede komst.

Let op wat de apostel Johannes werd geïnspireerd te schrijven, toen hij Jezus’ terugkeer naar de aarde beschreef bij de laatste bazuin: “En de zevende engel blies op de bazuin, en er klonken luide stemmen in de hemel, die zeiden: De koninkrijken van de wereld zijn van onze Heere en van Zijn Christus geworden, en Hij zal Koning zijn in alle eeuwigheid” (Openbaring 11:15). Merk op dat de terugkerende Jezus Christus over de “koninkrijken van de wereld” zal regeren – niet over mensen in de hemel!

Lees ook het geïnspireerde Lied van de heiligen dat in Openbaring 5:9-10 staat: “En zij zongen een nieuw lied en zeiden: U bent het waard om de boekrol te nemen en zijn zegels te openen, want U bent geslacht en hebt ons voor God gekocht met Uw bloed, uit elke stam, taal, volk en natie. En U hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en priesters, en wij zullen als koningen regeren over [beter “op” zoals in SV] de aarde.” Er is dus een tijd op komst dat de ware heiligen van God definitief zullen regeren met Christus op de aarde. Er is geen enkel vers in uw Bijbel, nergens, dat zegt dat het loon van de heiligen is de hele dag in de hemel rond te dolen met niets om handen. Nee! De heiligen zullen onder de teruggekeerde Christus werk te doen hebben: regeren hier op de planeet Aarde!

Waarom falen de traditionele kerken waar het gaat om de krachtige boodschap over het spoedig komende Koninkrijk van God op deze aarde te prediken? Waarom staan ze erop te spreken over de Persoon van Jezus maar negeren ze bijna helemaal de krachtige boodschap die Hij bracht van de Vader over een komende wereldregering?

Waarom?

De apostel Paulus zegt ons heel duidelijk dat het doel van de ware Christen is deel uit te maken van die letterlijke regering die op deze aarde zal worden opgericht: “Weet u niet dat de heiligen de wereld zullen oordelen? En als door u de wereld geoordeeld wordt, zou u dan ongeschikt zijn voor de meest onbeduidende rechtszaken? Weet u niet dat wij engelen zullen oordelen? Hoeveel te meer dan alledaagse dingen?” (1 Korinthe 6:2-3). In deze passage verklaart Paulus dat ware Christenen zich moeten voorbereiden op het regeren over deze gehele aarde. De apostel Johannes zegt ons: “Zalig en heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn, en zij zullen met Hem als koningen regeren, duizend jaar lang” (Openbaring 20:6).

Een ontzagwekkend doel

Wat een spannende toekomst! Wat een ontzagwekkend doel! Wat een wonderbaarlijke reden om God te dienen, onze zonden te overwinnen – en ons leven volledig over te geven, om Christus in ons te laten leven en het karakter van God Zelf in ons te laten bouwen! (vgl. Galaten 2:20.) Dan en alleen dan zullen we geschikt zijn om met Christus te regeren in Zijn komende Koninkrijk.

Gods woord zegt ons: “Maar het koningschap en de heerschappij en de grootheid van de koninkrijken onder heel de hemel zullen gegeven worden aan het volk van de heiligen van de Allerhoogste. Zijn koninkrijk zal een eeuwig koninkrijk zijn, en alles wat heerschappij heeft, zal Hem eren en gehoorzamen” (Daniël 7:27). Wij moeten leren Paulus’ geïnspireerde woorden te geloven: “Weet u niet dat de heiligen de wereld zullen oordelen? En als door u de wereld geoordeeld wordt, zou u dan ongeschikt zijn voor de meest onbeduidende rechtszaken?” (1 Korinthe 6:2).

Toch geloven de meeste belijdende christenen dit niet, omdat het hun nooit is onderwezen. Zij weten in de verste verte niet het hoogste doel waarvoor wij op deze aarde zijn geplaatst – en dat gaat zelfs nog verder dan wat ik hier heb beschreven!

Sprekend in de eerste persoon zegt Jezus Christus tegen ons: “En wie overwint en wie Mijn werken tot het einde toe in acht neemt, hem zal Ik macht geven over de heidenvolken. En hij zal hen hoeden met een ijzeren staf – zij zullen als kruiken van een pottenbakker verbrijzeld worden – zoals ook Ik die macht van Mijn Vader heb ontvangen” (Openbaring 2:26-27). Die ware christenen die Satan, de wereld en zichzelf overwinnen zullen onder Jezus Christus ontzagwekkende verantwoordelijkheden krijgen in het besturen van de naties en in het oplossen van de ellendige problemen van de samenleving van deze wereld.

Zullen wij direct onder Jezus Christus regeren – of heeft de levende Christus reeds een plan in gedachten – een complete regeringsstructuur die Hij en de Vader in de Wereld van Morgen zullen gebruiken?

De profeet Abraham wordt de “vader” van de gelovigen genoemd (Romeinen 4:1, 11-12, 16). Hij zal samen met Izak en Jakob topposities bekleden – misschien vergelijkbaar met ministers of topadviseurs in de hedendaagse maatschappij – in Christus’ komende regering (Mattheüs 8:11). Andere voortreffelijke dienstknechten van God uit oude tijden zullen eveneens topposities hebben. In één Bijbels visioen van de komst van het komende Koninkrijk van God (Mattheüs 17:1-9) waren Mozes en Elia te zien als sleutelfiguren in dat komende Koninkrijk.

Dan is er koning David van het oude Israël, degene die God beschreef als “… een man naar Mijn hart, die alles zal doen wat Ik wil” (Handelingen 13:22). Wat zal David in Christus’ wereldbeheersende regering doen? Veel Bijbelgedeelten geven ons het antwoord. Zoals Hosea in een profetie over de laatste dagen: “Want de Israëlieten moeten veel dagen zonder koning en zonder vorst blijven, zonder offer en zonder gewijde steen, zonder efod en afgodsbeelden [terafim, SV]. Daarna zullen de Israëlieten zich bekeren, en de HEERE, hun God, zoeken en David, hun koning. Zij zullen zich in diep ontzag tot de HEERE en Zijn goedheid wenden, in later tijd” (Hosea 3:4-5).

God zegt ons dat, na het tienstammige huis Israël – samen met het Joodse volk (de stam van Juda) – allen uit hun komende ballingschap terugkeren: “Want op die dag zal het geschieden, spreekt de HEERE van de legermachten, dat Ik zijn juk van uw nek zal breken en uw banden zal verscheuren. Vreemden zullen zich niet meer door hem laten dienen, maar zij zullen de HEERE, hun God, dienen, en hun Koning David, Die Ik hun zal doen opstaan” (Jeremia 30:8-9). Ezechiël 34:23-24 en 37:24-25 beschrijven David als de komende koning over de stammen van Israël ‒ de Israëlieten die ten slotte weer met de Joden herenigd zijn als één natie (vv. 19-22). Er zal geen antisemitisme meer zijn wanneer alle stammen van Israël ten slotte beseffen dat zij waarlijk broeders zijn!

Direct onder koning David zullen de twaalf apostelen dienen, heersend over elke individuele stam of natie van Israël. Jezus Zelf beloofde Zijn apostelen: “… Voorwaar, Ik zeg u dat u die Mij gevolgd bent, in de wedergeboorte, als de Zoon des mensen zal zitten op de troon van Zijn heerlijkheid, ook zult zitten op twaalf tronen en de twaalf stammen van Israël zult oordelen” (Mattheüs 19:28).

De ware heiligen wordt heerschappij gegeven

Als u en ik ons waarlijk aan God overgeven en Christus ons gebruikt in Zijn komende regering, wat gaan wij dan doen? In de geïnspireerde gelijkenis van de “ponden” (een geldeenheid) werd Gods trouwe dienstknechten heerschappij over steden gegeven in Christus’ regering: “En hij zei tegen hem [v. 17]: Goed gedaan, goede slaaf! Wees, omdat u in het minste trouw bent geweest, machthebber over tien steden” (Lukas 19:11-19).

Maar, zullen sommige vrijzinnige geleerden uitroepen, dit was gewoon een gelijkenis. U denkt toch niet dat Jezus over daadwerkelijke heerschappij over werkelijke steden hier op aarde sprak?

Ja! Dat denk ik wel!

Want ook de apostel Paulus – die niet in gelijkenissen sprak – verklaarde duidelijk dat wij rechters en heersers over belangrijke zaken zullen zijn (1 Korinthe 6:2-3)!

Gedurende bijna 2.000 jaar hebben verschillende geleerden, monniken, bisschoppen en theologen hard geprobeerd de consistente leer van de Bijbel te verwateren dat er op deze aarde een letterlijke regering onder de directe heerschappij van Christus en de opgestane heiligen zal worden opgericht! Toch begrepen en geloofden de eerste christenen allemaal deze geïnspireerde waarheid. De vermaarde historicus Edward Gibbon schreef in zijn monumentale werk The Decline and Fall of the Roman Empire [Verval en ondergang van het Romeinse Rijk], waar hij de geloofsovertuigingen van de vroege Kerk beschreef:

“De oude en populaire leer van het Millennium was nauw verbonden met de tweede komst van Christus. Zoals de werken van de schepping in zes dagen werden voltooid, werd hun duur in hun huidige staat, volgens een traditie toegeschreven aan de profeet Elia, vastgesteld op zesduizend jaar. Volgens dezelfde analogie leidde men af dat deze lange periode van werk en spanning, die nu bijna was verstreken, zou worden opgevolgd door een vreugdevolle Sabbat van duizend jaar; en dat Christus met de zegevierende groep heiligen en uitverkorenen die aan de dood waren ontkomen, of die wonderbaarlijk weer tot leven waren gebracht, op aarde zou regeren tot de vastgestelde tijd van de laatste en algemene opstanding” (p. 100).

Dus een van de meest vooraanstaande historici van deze periode erkent dat de oorspronkelijke Christenen precies dat geloofden wat wij u in dit tijdschrift vertellen! Zij geloofden beslist dat de ware heiligen op de aarde zouden regeren.

In het boek Daniël openbaarde de almachtige God dat op de tijd van het einde “… het koningschap en de heerschappij en de grootheid van de koninkrijken onder heel de hemel zullen gegeven worden aan het volk van de heiligen van de Allerhoogste. Zijn koninkrijk zal een eeuwig koninkrijk zijn, en alles wat heerschappij heeft, zal Hem eren en gehoorzamen” (Daniël 7:27). Inderdaad, verklaarde de apostel Petrus, heeft God gesproken van Christus’ komende heerschappij over de aarde en de “… tijden waarin alle dingen worden hersteld … bij monde van al Zijn heilige profeten door de eeuwen heen” (Handelingen 3:21).

We hebben ook gezien dat Christus en de Vader een specifieke regeringsstructuur hebben gepland met bepaalde verantwoordelijkheden voor Abraham, Mozes, David, de apostelen en andere ware heiligen van God. Wij, de heiligenals wij ons overgeven aan Christus om Hem ons leven te laten leiden – zullen ook posities met verantwoordelijkheid krijgen en over individuele steden of afdelingen in Christus’ regering heerschappij voeren – regerend vanuit de nieuwe wereldhoofdstad in Jeruzalem. Wat een spannend leven hebben wij in het vooruitzicht in Christus’ spoedig komende Koninkrijk!

Christus’ glorieuze Koninkrijk

In Zacharia 14:1-4 geeft Gods woord ons een gedetailleerde beschrijving van Christus’ terugkeer en de eerste jaren van Zijn Koninkrijk: “Zie, er komt een dag voor de HEERE waarop de buit, op u behaald, in uw midden zal worden verdeeld. Dan zal Ik alle heidenvolken verzamelen voor de strijd tegen Jeruzalem. De stad zal ingenomen worden, de huizen zullen geplunderd, en de vrouwen zullen verkracht worden. De helft van de stad zal in ballingschap wegtrekken, maar het overige van het volk zal niet uitgeroeid worden uit de stad. Dan zal de HEERE uittrekken en tegen die heidenvolken strijden, zoals de dag dat Hij streed, op de dag van de strijd. Op die dag zullen Zijn voeten staan op de Olijfberg …”. Dan openbaart God in vers 9: “De HEERE zal Koning worden over heel de aarde ...” Dus Christus en de heiligen zullen op de aarde zijn – niet in de hemel!

Vervolgens zal Christus, onmiddellijk na Zijn terugkeer, alle naties straffen die tegen Jeruzalem vochten (vv. 12-13). Daarna wordt “… het vermogen van alle heidenvolken rondom verzameld … goud, zilver en kleding in zeer grote hoeveelheden” (v. 14). God zal de fysieke volken van Israël en Juda met ontzagwekkende welvaart zegenen als zij eenmaal tot inkeer zijn gekomen en naar het land Israël zijn gebracht na hun nationale ballingschap.

En wat daarna?

Wat daarna gebeurt, na Christus’ terugkeer, is iets waarover de meeste traditionele christenen niets hebben gehoord, omdat zij nooit zijn onderwezen over de Sabbat en de religieuze feesten die door God voor de hele mensheid door alle eeuwen heen zijn gegeven. “Het zal geschieden dat al de overgeblevenen van alle heidenvolken die tegen Jeruzalem zijn opgerukt, van jaar tot jaar zullen opgaan om zich neer te buigen voor de Koning, de HEERE van de legermachten, en om het Loofhuttenfeest te vieren. Het zal geschieden dat er geen regen zal vallen op hem die uit de geslachten van de aarde niet zal opgaan naar Jeruzalem om zich voor de Koning, de HEERE van de legermachten, neer te buigen” (vv. 16-17).

De belijdende christelijke mensen van de wereld is geleerd dat Gods Sabbatten en feesten Joods zijn – en dus niet gevierd hoeven te worden. De levende Christus zal deze mensen doen schudden door letterlijk hun water af te sluiten en ten slotte plagen op hen te sturen, als zij koppig weigeren te komen “om het Loofhuttenfeest te vieren” (v.18).

Egyptenaren, Chinezen, Amerikanen en anderen – allen zullen leren alle jaarlijkse feestdagen van God te houden, inclusief dit inspirerende feest dat de duizendjarige regering van Christus verbeeldt en de grote resulterende najaarsoogst van menselijke wezens wanneer God de aarde van Zijn waarheid zal doordringen. Toen God deze feesten aanvankelijk aan het oude Israël gaf, werd dit herfstfeest het “Feest van de inzameling” genoemd (Exodus 23:16). Jezus en de apostelen vierden dit feest (Johannes 7:1-14) en al Gods feesten die Zijn grote plan uitbeelden. Spoedig zal God de hele wereld leren ze te onderhouden. Schrijf ons om ons gratis informatieve boekje Gods Feestdagen: Gods Meesterplam van behoud, als u meer over dit belangrijke onderwerp wilt weten.

Het kan nu moeilijk voor ons zijn ons de opwinding en de vreugde voor te stellen van onnoemelijke aantallen mensen die vanuit de hele wereld naar Jeruzalem zullen komen om de heilige dagen te vieren. Want zij zullen weten dat Christus de Koning daar letterlijk in eigen Persoon zal zijn – niet alleen in de Geest. Zij zullen komen om zich in Gods zegeningen te verheugen in de Wereld van Morgen, en om de Koning der koningen te aanbidden!

God is de schepper van schoonheid en van alle goede muziek. Hij bracht koning David en koning Salomo en anderen ertoe grootse koren te organiseren om bij bepaalde gelegenheden Gods lof te zingen (1 Kronieken 15:16; 2 Kronieken 5:12-13). Kunt u zich de ontzagwekkende muziek voorstellen die de feesten van God en de verering van de levende Christus in Jeruzalem zullen begeleiden? Kunt u zich de schitterende optochten van hoogwaardigheidsbekleders voorstellen, van mannen en vrouwen van allerlei achtergrond, die de heilige stad binnenstromen – opgewonden door de gelegenheid hun Schepper te zien en live eer te kunnen bewijzen? Velen zullen prachtige geschenken voor Christus de Koning meebrengen. Bijna iedereen zal kostbaarheden meebrengen waarmee de Heer der legerscharen zal worden geëerd als Hij persoonlijk op Zijn troon zit in Jeruzalem!

Aangezien Jezus Christus “… gisteren en heden Dezelfde [is] en tot in eeuwigheid” (Hebreeën 13:8), zullen er gedurende Zijn duizendjarige heerschappij ongetwijfeld veel van zulke gelegenheden zijn als de hierboven aangehaalde. De menigten zangers en musici zongen in volmaakte harmonie, God prijzend en eer bewijzend, toen “… het huis van de HEERE, met een wolk vervuld werd. En de priesters konden, vanwege die wolk, niet blijven staan om te dienen, want de heerlijkheid van de HEERE had het huis van God vervuld” (2 Kronieken 5:13-14)!

Gehoorzaamheid brengt zegeningen

De profeet Jesaja zegt ons: “Het zal in het laatste der dagen geschieden dat de berg van het huis van de HEERE vast zal staan als de hoogste van de bergen, en dat hij verheven zal worden boven de heuvels, en dat alle heidenvolken ernaartoe zullen stromen. Vele volken zullen gaan en zeggen: Kom, laten wij opgaan naar de berg van de HEERE, naar het huis van de God van Jakob; dan zal Hij ons onderwijzen aangaande Zijn wegen, en zullen wij Zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan, en het woord van de HEERE uit Jeruzalem”(Jesaja 2:2-3).

Gods grote geestelijke wet – de Tien Geboden – zal de grondslag zijn voor Christus’ heerschappij in de Wereld van Morgen. Door het onderwijs en de leiding van Christus en Zijn opgestane heiligen zal de hele wereld leren hoe God lief te hebben en te vereren, en hoe op ongeveinsde manier de naasten lief te hebben en voor hen te zorgen. Gods woord beschrijft die tijd: “Men zal nergens kwaad doen of verderf aanrichten op heel Mijn heilige berg, want de aarde zal vol zijn van de kennis van de HEERE, zoals het water de bodem van de zee bedekt” (Jesaja 11:9).

Jesaja beschrijft wat zal blijken als duizenden Israëlieten uit slavernij [naar het land Israël] worden teruggebracht: “Sla uw ogen op, kijk om u heen en zie: zij allen zijn bijeengekomen, zij komen naar u toe. Uw zonen zullen van verre komen en uw dochters zullen op de heup gedragen worden. Dan zult u het zien en stralen, uw hart zal diep ontzag hebben en zich verruimen, want de menigte van de zee zal zich naar u toekeren, het vermogen van de heidenvolken zal naar u toe komen” (Jesaja 60:4-5).

Let op de fysieke zegeningen die op het weer bijeengebrachte Israël en Juda zullen worden uitgestort: “Voorzeker, de kustlanden zullen Mij verwachten, en de schepen van Tarsis zullen de eerste zijn om uw kinderen van verre te brengen, hun zilver en hun goud met hen, naar de Naam van de HEERE, uw God, naar de Heilige van Israël, want Hij heeft u verheerlijkt. Vreemdelingen zullen uw muren herbouwen en hun koningen zullen u dienen, want in Mijn grote toorn heb Ik u geslagen, maar in Mijn welbehagen heb Ik Mij over u ontfermd. Uw poorten zullen steeds openstaan; dag en nacht zullen ze niet gesloten worden, opdat men het vermogen van de heidenvolken naar u toe zal brengen en hun koningen naar u toe geleid zullen worden” (Jesaja 60:9-11).

Het zal zijn als toen God Job dubbel teruggaf wat Hij hem had ontnomen (Job 42:10). De verwende en arrogante nakomelingen van de zogeheten Verloren Tien Stammen van Israël zijn vandaag te vinden onder de Amerikaanse en Britse volken en de vredelievende naties van noordwest Europa. Bestel en bestudeer ons gratis boekje De Verenigde Staten en Groot-Brittannië in de profetieën, indien u deze fundamentele waarheid nog niet kent.

Tenzij er zich spoedig een ongekend nationaal berouw voordoet, zullen onze volken worden vernederd, gekastijd en in nationale slavernij gevoerd worden! Daarna zal God, wanneer wij zijn begonnen onze les te leren, onze volken terug naar het land Israël brengen en hen op een waarlijk ontzagwekkende manier zegenen.

Vervolgens zal, zoals we gezien hebben, de wet van Jeruzalem uitgaan. De Tien Geboden zullen overal in de wereld worden onderwezen en gepraktiseerd als de grondslag van Christus’ komende Regering! Als Gods Geest wordt uitgestort op alle naties, zal iedere persoon op aarde geleerd worden hoe God lief te hebben en hoe zijn naaste lief te hebben! De hele wereld zal Gods ware wegen leren – en vrede en vreugde zullen ten slotte de gehele aarde doordringen! Eindelijk zal het Nieuwe Verbond worden begrepen en gepraktiseerd door zowel het “huis van Israël” als “het huis van Juda” (Jeremia 31:31). Want God zegt: “Voorzeker, dit is het verbond dat Ik na die dagen met het huis van Israël sluiten zal, spreekt de HEERE: Ik zal Mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en zíj zullen Mij tot een volk zijn” (v. 33).

Wanneer Satan aan het begin van Christus’ heerschappij zal zijn verbannen (Openbaring 20:1-3), zullen de mensen spoedig over hun vijandigheid jegens God en Zijn grote geestelijke wet heen zijn. Dan zal er over de gehele aarde een uiterlijke vrede zijn. En een innerlijke vrede – de “… vrede van God, die alle begrip te boven gaat …” (Filippenzen 4:7), zal neerdalen op de mensen op een manier zoals nooit eerder in de hele geschiedenis van de mensheid is ervaren.

Want Christus’ spoedig komende wereldregering zal aan de macht zijn. U en ik kunnen deel uitmaken van die regering als wij bereid zijn ons oprecht aan God over te geven en daadwerkelijk te doen wat Hij gebiedt! Wij kunnen pioniers zijn en Christus assisteren bij het reorganiseren van deze verwarde wereld en de naties Gods wegen onderwijzen. Een glorieuze toekomst wacht deze gehele aarde bij de terugkeer van Jezus Christus!

Dit is het ware antwoord op alle leed, angst en pijn die wij mensen – onder de kwade invloed van Satan – op onszelf brengen. Mijn vrienden, wanneer Jezus Christus werkelijk naar deze aarde terugkeert nog tijdens het leven van velen van u, zullen het gevoel van leegte en zinloosheid snel verdwijnen. Want allen zullen eindelijk begrijpen waarom wij zijn geboren. Allen zullen ten slotte een wonderbaarlijk en inspirerend doel in hun leven hebben. Dit zal de uiteindelijke oplossing zijn van alle haat, leed, verwarring en leegheid waarvan de menselijke maatschappij van vandaag is doordrongen. Ja, dit is het antwoord!