Dit is de vertaling van het Engelstalige commentaar “False Labels” door Roger Meyer, op 13 november 2018 geplaatstin de rubriek “Commentary” op de Tomorrow’s World website.

Eet wat u wilt en verlies gewicht. Zie er weer jong uit door rimpels en wallen onder de ogen te verwijderen en haaruitval te herstellen. Investeer maar verlies nooit geld. Ja, het zal wel! Als we enige ervaring hebben, geloven we het meeste van wat we horen of zien niet.

Leugens en bedrog, oplichterij en fraude, overdrijvingen en verkeerde voorstellingen – het is allemaal dagelijkse kost. De meesten van ons hebben zich wel eens ‘gebrand’ aan oneerlijkheid van welke aard ook. Dit of dat product of dienst is zelden zoals het van tevoren werd voorgesteld.
We hebben er allemaal een hekel aan als we leugens te horen krijgen. Nou ja, meestal dn toch, want soms willen we de waarheid over onszelf niet horen, of horen dat onze lang gekoesterde overtuigingen ook onwaar zijn, of op zijn best halve waarheden.

De waarheid is onverenigbaar met een leugen, maar leugens kunnen met de waarheid worden vermengd en ons een tijdlang voor de gek houden. Het is alsof u iets oplost in een glas water. Uiteindelijk zal er een scheiding plaatsvinden, net zoals leugens zich uiteindelijk van de waarheid zullen scheiden.

Hoe zit het met religie? Als u de religies van de wereld bekijkt, moet u concluderen dat de meeste mensen de plank volledig misslaan. Waarom? Omdat deze godsdiensten onverenigbaar zijn met elkaar, en als de ene gelijk heeft, dan hebben de anderen ongelijk. Zelfs onder de aanhangers van een bepaalde godsdienst zijn er rivaliserende afdelingen en sekten. Nogmaals, als de ene gelijk heeft, dan hebben de anderen ongelijk, althans wat de onderlinge verschillen betreft.

Om een ware christen te zijn moet men de Weg van Jezus Christus volgen, zoals de Bijbel laat zien. Toch verzuimen veel aanhangers om de Bijbel te lezen en zo te weten te komen wat Jezus Christus werkelijk onderwees. En sommigen beweren tegenwoordig dat ze verder gaan dan de Bijbel, een soort ‘na-Bijbels christendom’, dat schijnbaar zijn richtlijnen los van de Bijbel opstelt.

Jezus zei tegen Zijn discipelen (volgelingen): “… Pas op dat niemand u misleidt. Want velen zullen komen onder Mijn Naam en zeggen: Ik ben de Christus, en zij zullen velen misleiden” (Mattheüs 24:4-5). Velen beweren de boodschap van Christus te verkondigen, maar zij zijn bedriegers en misleiden veel mensen.

Kijk naar het christelijke landschap van vandaag. Als iemand gelooft wat Jezus zei, zou hij zich moeten afvragen: waar zijn deze “velen”? Niet enkelen, maar velen. De “velen” zullen “velen” misleiden. Het Griekse woord betekent ‘veel, meestal, grotendeels, overvloedig, totaal, algemeen, rijkelijk’. Deze synoniemen tonen duidelijk de omvang van de misleiding aan. De overgrote meerderheid van de wereldbevolking zijn misleid.

De Bijbel waarschuwt op talrijke plaatsen voor valse profeten en valse leraren. Let op wat er staat in 2 Petrus 2:1-2: “Maar er zijn ook valse profeten onder het volk geweest, zoals er ook onder u valse leraars zullen zijn, die heimelijk verderfelijke afwijkingen in de leer zullen invoeren. Daarmee verloochenen zij zelfs de Heere, Die hen gekocht heeft, en brengen zij een snel verderf over zichzelf. En velen zullen hen, door wie de weg van de waarheid gelasterd zal worden, op hun verderfelijke wegen navolgen.” Merk opnieuw op dat het niet ‘enkelen’ of ‘sommigen’ zijn, maar “velen” die zich christen noemen die valse leraren volgen. Zij hebben “… de rechte weg verlaten en zijn verdwaald…” (v. 15) en hebben zich afgekeerd “… van het heilige gebod dat hun overgeleverd was” (v. 21).

Is het etiket ‘christen’ al te vaak een vals etiket? Als u uzelf een christen noemt, doet u dan wat Jezus zei? “Waarom noemt u Mij: Heere, Heere,’ en doet niet wat Ik zeg?”, zei Jezus (Lukas 6:46).

Wij nodigen u uit om de boekjes Wat is een ware christen, Satans vervalste christendom en Herstel van het oorspronkelijke christendom te lezen. En zoals zo vaak bij de Wereld van Morgen wordt gezegd: “Geloof ons niet zomaar. Bewijs het in de bladzijden van uw eigen Bijbel.”