Dit artikel is de vertaling van het Engelstalige artikel “Meditations on a Water Fountain” door J. D. Crockett III, verschenen in het Tomorrow’s World magazine van mei-juni 2017.

Voor God is iedereen gelijk

Toen ik in 1954 het provinciale gerechtsgebouw in de kleine zuidelijke stad waar ik opgroeide binnenging, was dit een bijzondere dag voor mij, omdat ik op 14-jarige leeftijd examen ging afleggen om mijn rijbewijs te halen. Terwijl ik mijn beurt afwachtte, liep ik rond in het oude gebouw met zijn hoge plafonds en krakende vloeren. Dit was de tijd van het door rassenscheiding verdeelde zuiden. In een nis zag ik twee identieke waterfonteinen naast elkaar. Een teken boven de ene [fontein] zei “Alleen voor blanken”. Het andere zei “Gekleurden”. Het raakte mij dat ik in een gebouw was waar rechtvaardigheid voor de wet verondersteld werd op voet van gelijkheid te  worden toegepast, maar voor mij bevond zich een sterk voorbeeld van een duidelijk onderscheid tussen mensen – gebaseerd op ras – in iets zo fundamenteel als een drinkfontein. Mijn bewustzijn van de grote onrechtvaardige tweedeling werd die dag aangescherpt.

In die tijd, in mei 1955, deed het Hooggerechtshof van de Verenigde Staten een uitspraak in een historische zaak, waardoor raciale scheiding in publieke scholen ongrondwettelijk werd verklaard. Hoewel het geen grote oproer teweegbracht in mijn kleine stad, besefte de bevolking aan beide kanten terdege dat er grote veranderingen op komst waren. In de loop van de tijd vonden er grote opschuddingen plaats, die begonnen met de integratie op Central High School in Little Rock, Arkansas, in september 1957. President Eisenhower riep de Nationale Garde op om de vrede te waarborgen en de toelating van negen zwarte studenten te bewerkstelligen.

Gelukkig liggen die dagen van gedwongen scheiding achter ons als land en volk. Hoewel er nog steeds ruimte is voor verbetering, is er veel vooruitgang geboekt in educatie, werkgelegenheid, sport en politiek. Helaas zijn er nog steeds veel raciale spanningen in de V.S. vandaag de dag

Wat betreft discriminatie in de omgang met onze medemens zijn er specifieke instructies in de Bijbel die zouden hebben voorkomen dat deze ooit zou hebben plaatsgevonden. Land geleden, toen Mozes de Israëlieten uit de slavernij van Egypte leidde, werd deze instructie gegeven: “Eén wet is er voor de ingezetene en voor de vreemdeling die te midden van u verblijft” (Exodus 12:49). Er was toen geen plaats voor discriminatie.

Later, in het boek Leviticus, werd de instructie herhaald. “Voor u geldt één recht, zowel voor de vreemdeling als voor de ingezetene ...” (Leviticus 24:22). Dit is een terugkerend thema, omdat in het boek Numeri staat dat “Eén wet en één bepaling geldt voor u en voor de vreemdeling die bij u verblijft” (Numeri 15:16).

Dit wordt niet alleen in het Oude Testament duidelijk gemaakt, want Jezus legde het ook uit door het beantwoorden van de uitdagende vraag: “Meester, wat is het grote gebod in de wet? Jezus zei tegen hem: U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf ” (Mattheüs 22:36-39, cursivering door ons).

Bij de bron in Samaria vroeg Jezus een vrouw om water. “De Samaritaanse vrouw dan zei tegen Hem: Hoe vraagt U, Die een Jood bent, van mij te drinken, die een Samaritaanse vrouw ben? (Want Joden hebben geen omgang met Samaritanen.)” (Johannes 4:9). “Jezus antwoordde en zei tegen haar: Ieder die van dit water drinkt, zal weer dorst krijgen, maar wie drinkt van het water dat Ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Maar het water dat Ik hem zal geven, zal in hem een bron worden van water dat opwelt tot in het eeuwige leven” (Johannes 4:13-14, cursivering door ons).

Er is nu slechts één waterfontein in het oude gerechtsgebouw. Als land en cultuur hebben we veel geleerd en grote vooruitgang geboekt op het gebied van relaties tussen rassen. Er is nog veel te doen, maar het levende water dat Jezus de vrouw bij de bron aanbood, is voor iedereen beschikbaar als hij/zij bereid is om in de levenswijze te wandelen die de Messias verkondigde.

Genieten van dat levende water begint met de waarheden van de Bijbel – aan u onderwezen in de programma’s en literatuur, altijd gratis aangeboden door de Wereld van Morgen.