In een tijd van wijdverbreide vrees zoeken mensen naar vrede, gezondheid en veiligheid. Maar zoeken zij wel op de juiste plaats en zoeken zij de ultieme bron van ware voorspoed?

Dit artikel is de vertaling van het Engelstalige artikel “Claim God’s Promises!”, door Richard F. Ames, verschenen in het Tomorrow’s World magazine van mei-juni 2020.

Eerder dit jaar, toen de mensen overal werd gezegd ‘social distancing’ in acht te nemen en grote groepen te vermijden, reageerden velen met ‘paniekaankopen’ – met tot gevolg lege winkelschappen door het hamsteren van producten die zij meenden misschien nodig te hebben als ze in isolatie waren. Sociale media toonden veel foto’s van lege gangpaden die maar een paar minuten eerder volstonden met talloos vele rollen toiletpapier en ontsmettende handgel. Uw lokale supermarkt had misschien geen groenten meer, terwijl in een andere verderop geen vlees meer was te krijgen. En zocht u naar bleekmiddel of desinfecterende doekjes, dan had u weinig tot geen kans.

Uit angst haastten de mensen zich te pakken wat zij konden zolang het mogelijk was. Ondertussen waren de enkelingen die vooruit gedacht hadden – die al een noodvoorraad voor enkele weken hadden aangelegd voor tijden zoals deze – in staat kalmer te reageren. Maar hoeveel mensen dachten eraan aanspraak te maken op belangrijkste voorraad van allemaal?

De voorraad waar ik het over heb zijn de beloften die overal in uw Bijbel zijn te vinden. Ze zijn Gods geschenk aan u, en ze kunnen u geven wat alle materiële dingen in onze wereld niet kunnen geven. Anders dan de voorraden op een winkelschap is Gods voorraad onuitputtelijk – en de waarde ervan is onmetelijk!

Zijn belofte van overvloed

Hoeveel mensen weten dat Jezus Christus een prachtige belofte deed over de reden van Zijn komst? “… Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed hebben” (Johannes 10:10). Die belofte staat gewoon in uw Bijbel – en als u een gewone westerling bent, bezit u waarschijnlijk op zijn minst al één Bijbel. Een onderzoek uit april 2019 in opdracht van de American Bible Society laat zien dat 84 procent van de Amerikaanse huishoudens minstens één Bijbel bezit. Ongeveer 39 procent van de ondervraagden zei dat zij minstens eenmaal per week in de Bijbel lezen (“State of the Bible 2019”, AmericanBible.org). Natuurlijk lezen veel mensen, inclusief veel abonnees van Tomorrow’s World dagelijks in de Bijbel. Zoals Jezus ons aanmoedigde te bidden: “Geef ons heden ons dagelijks brood” (Mattheüs 6:11), zo moeten wij ons elke dag voeden met Gods woord.

Maar welke vertaling kunt u het beste gebruiken? Als u zoekt naar een Bijbel of probeert te beslissen welke van uw Bijbels u zult gebruiken, adviseren wij van ’de Wereld van Morgen in het algemeen de Statenvertaling of de Herziene Statenvertaling als de meest accurate, hoewel andere vertalingen ook behulpzaam kunnen zijn als u met uw studie dieper op de Bijbel wilt ingaan.

Natuurlijk is het bezitten van een Bijbel niet genoeg. Ook al bezitten de meeste Amerikanen een of meer Bijbels, schiet hun kennis van de Bijbel helaas tekort. Uit een onderzoek van februari 2019 door het Pew Research Center bleek dat 49 procent niet wist dat Jezus Christus Degene was die de ‘Bergrede’ gaf. In een  van april 2017 merkte Pew op dat slechts 45 procent van de ondervraagde Amerikanen de namen van de vier evangeliën wist. Natuurlijk is ook kennis niet genoeg als wij niet geloven en op grond van ons geloof handelen. Een onderzoek van Gallup van mei 2017 vond uit dat slechts 24 procent van de Amerikanen gelooft dat de Bijbel het “werkelijke woord van God” is – een iets lager percentage dan de 26 procent die de Bijbel beschouwt als een “boek met fabels, legenden, geschiedenis en morele voorschriften die door mensen zijn opgeschreven” (“Record Few Americans Believe Bible Is Literal Word of God”, Gallup.com, 15 mei 2017).

Als u uw Bijbel leest en gelooft, zult u handelen naar wat u leest. U wilt niet zijn als de jonge rijke bestuurder die Jezus Christus vroeg wat hij moest doen om het eeuwige leven te verwerven. Jezus antwoordde: “… wilt u tot het leven ingaan, neem dan de geboden in acht. Hij [de jonge bestuurder] zei tegen Hem: Welke? Jezus zei: U zult niet doden; u zult geen overspel plegen; u zult niet stelen; u zult geen vals getuigenis afleggen; eer uw vader en moeder; en: u zult uw naaste liefhebben als uzelf” (Mattheüs 19:17-19).

De jongeman was hoogmoedig en beweerde dat hij de geboden die Jezus noemde al lange tijd had gehouden. Toen gaf Jezus hem een test betreffende het Tiende Gebod. Zou hij zijn wereldse rijkdommen willen opgeven in ruil voor de ware rijkdom uit de hemel (v. 21)?

Helaas “ging” de jongeman in Mattheüs 19 toen “bedroefd weg” (v. 22), en besloot niet Christus’ woorden te gehoorzamen. Hij was te zeer gehecht aan zijn vele bezittingen en kon niet beseffen dat hij de Tien Geboden niet volledig had gehoorzaamd noch Jezus Christus gehoorzaamde die hem die geboden had gegeven.

Ja, Jezus zei de jongeman de Tien Geboden te gehoorzamen! Hij somde vijf van de Tien Geboden op – en in het geval dat iemand denkt dat Hij toestemming gaf andere geboden die Hij niet noemde te schenden, citeerde Hij tot slot het boek Leviticus: “U moet uw naaste liefhebben als uzelf” (Leviticus 19:18).

Zijn gebod met een belofte

Hier laat Jezus zien dat de Tien Geboden niet alleen van levensbelang zijn in ons fysieke leven, maar ook voor het ontvangen van het eeuwige leven van God. We zien dat de Tien Geboden niet alleen maar verboden zijn. Het Vijfde Gebod, dat ons zegt onze ouders te eren, wordt zelfs “… het eerste gebod met een belofte)” genoemd (Efeze 6:2). God zegt ons dat degenen die het Vijfde Gebod gehoorzamen zegeningen zullen ontvangen! Eert u uw ouders? Hebben zij behoeften waarmee u hen zou kunnen helpen? Hebt u hen bedankt voor hun goede zorgen?

Misschien werden wij grootgebracht in moeilijke omstandigheden. Soms kunnen we dwarse ouders eren door te weigeren hun zondige gedrag na te volgen – maar kunnen we hen ook eren voor het goede dat zij wellicht hebben gedaan, ook al waren zij niet ‘de beste ouders’ die zij hadden kunnen zijn? Soms kan het moeilijk zijn onze ouders te eren, maar God belooft ons zegeningen als we dat toch doen!

Helaas hield de rijke jongeman het Tiende Gebod niet. Wat gaf hij bijgevolg op? Hij had vertrouwen in zijn rijkdom, maar wat miste hij? Als u uw Bijbel leest zult u Gods beloften ontdekken, die de zegeningen van fysieke zekerheid omvatten – maar ook van zo veel meer. Zijn beloften aan hen die ernaar streven Zijn geboden te houden omvatten:

  • Antwoord op onze gebeden (Mattheüs 7:7-8)
  • Het vervullen van al onze behoeften (Filippenzen 4:19)
  • Het leiden van ons leven (Spreuken 3:5-6)
  • Het geven van de wensen van ons hart, als wij ons verheugen in Hem (Psalm 37:4-5)
  • Het vermogen beproevingen te doorstaan (1 Korinthe 10:13)
  • De gave van de heilige Geest (Handelingen 2:38; Lukas 11:13)
  • De gave van Zijn liefde (Romeinen 5:5)
  • Vergeving van onze zonden na bekering (Handelingen 2:38)
  • Eeuwig leven (1 Johannes 2:25)

Een van de kostbaarste beloften, maar ook een van de meest over het hoofd geziene, is te vinden in het boek Filippenzen. Als u in onze problematische tijden gemoedsrust wenst, zult u willen handelen naar deze belofte: “Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus” (Filippenzen 4:6-7). Ja, God wil dat u over uw wensen en uw behoeften bidt en ook dat u Hem dankt voor uw vele zegeningen.

Is er iets heel speciaals voor u – iets heel persoonlijks – dat u wenst? Let op de volgende oude woorden van koning David: “Vertrouw op de HEERE en doe het goede; bewoon de aarde en voed u met trouw. Schep vreugde in de HEERE, dan zal Hij u geven wat uw hart verlangt” (Psalm 37:3-4). Ik heb dit zelf ervaren. Ik had een diepe wens het land Israël te bezoeken en ik heb daar vele jaren voor gebeden. Ik vertrouwde op God dat Hij mijn gebed zou beantwoorden, maar het was aan Hem wanneer Hij dat precies zou doen. En inderdaad, na letterlijk jaren van gebed deed zich een gelegenheid voor die me naar Israël bracht! Toen ik ervan hoorde, danste ik letterlijk van vreugde! Sinds dat eerste bezoek ben ik er verscheidene keren terug geweest, en ik ben God altijd dankbaar gebleven voor het vervullen van deze hartenwens. Omdat ik op Hem vertrouwde en met vreugde Zijn wil deed (met de essentiële hulp van de heilige Geest), wist ik dat Hij me zou antwoorden, en dat doet Hij altijd. Onze God houdt Zijn beloften!

In de Bijbel vindt u talloze beloften die God u doet. Vertel God op uw knieën, in gebed, hoe zeer u wenst – hoezeer u het nodig hebt – wat Hij belooft. Bid vrijmoedig. Denk aan deze Bijbeltekst: “Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip” (Hebreeën 4:16). Wees niet verlegen. Zoals Jakob met God worstelde (Genesis 32:24-32), of zoals de weduwe die steeds volhield aan te dringen (Lukas 18:1-8), kunt u in uw gebeden God eraan herinneren dat Hij u deze beloften heeft gedaan. Vraag God vrijmoedig, maar nederig, in geloof deze beloften te vervullen in uw leven!

Zijn beloofde Koninkrijk

Een toilet vol wc-papier kan sommige mensen een gevoel van zekerheid geven. Voor anderen kan zekerheid komen van een aandelenportefeuille of bankrekening. Veel mensen voelen zich onzeker, maar zelfs degenen die enige fysieke zekerheid bereiken, staan tegenover een belangrijke vraag: wat hebben ze ermee bereikt? Worden zij als de rijke jongeman van Mattheüs 19, die zijn rijkdom hoger waardeerde dan zijn God? De volgelingen van Jezus zoeken een eeuwige schat: het Koninkrijk van God. Jezus beloofde: “Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden” (Mattheüs 6:33). Zij die fysieke, materiële rijkdommen zoeken vinden ze vaak niet. Maar als wij Gods Koninkrijk en Zijn gerechtigheid zoeken, zullen we de allergrootste schat vinden – en God belooft bovendien te zorgen voor wat we nodig hebben.

 

Wanneer u waarlijk Gods wil zoekt, zal Hij uw gebeden beantwoorden. “Bid, en u zal gegeven worden; zoek, en u zult vinden; klop, en er zal voor u opengedaan worden. Want ieder die bidt, die ontvangt; wie zoekt, die vindt; en voor wie klopt zal opengedaan worden. Of is er iemand onder u die zijn zoon een steen zal geven, als hij om brood vraagt? Of als hij hem om een vis vraagt, zal hij hem een slang geven? Als u, die slecht bent, uw kinderen dan goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal uw Vader, Die in de hemelen is, goede gaven geven aan hen die tot Hem bidden” (Mattheüs 7:7-11).

Natuurlijk moeten wij ons deel doen. Wij moeten ‘zoeken’ en ‘kloppen’. Zoekt u een baan? Bid dan om een baan. Maar God mag van u verwachten dat u speurwerk verricht naar potentiële werkgevers en telefoongesprekken voert. Zoek Gods gerechtigheid – en doe met Gods Geest wat rechtvaardig is.

De Bijbel vergelijkt Gods Koninkrijk met een waardevolle parel. “Ook is het Koninkrijk der hemelen gelijk aan een koopman die mooie parels zoekt. Toen hij één parel van grote waarde gevonden had, ging hij heen en verkocht alles wat hij had, en hij kocht hem” (Mattheüs 13:45-46). De kostbare parel staat voor geestelijke rijkdommen en het eeuwige leven. Nog steeds leren de mensen de harde les dat geen enkele mate van materiële rijkdom blijvend geluk kan verschaffen. We zien dit in de lessen die koning Salomo leerde. Hij bezat alles, maar in het hele boek Prediker vinden we dit thema herhaald: “Een en al vluchtigheid, zegt Prediker, een en al vluchtigheid, alles is even vluchtig” (Prediker 1:2). Salomo was de rijkste man op aarde, maar zijn rijkdom bracht hem geen voldoening. Wat was, na op allerlei manieren naar geluk te hebben gezocht, zijn conclusie? “Vrees God, en houd u aan Zijn geboden, want dit geldt voor alle mensen” (Prediker 12:13).

Zijn beloofde schat

Zoals Christus onderwees en zoals Salomo leerde zijn de ware rijkdommen ook beschikbaar voor hen die in financieel opzicht arm zijn. Geeft u eer en aandacht aan hen die een gezonde bankrekening hebben en negeert u degenen die in financiële moeilijkheden zitten? Verwaarloost u hen die God eert? De apostel Jakobus wijst ons erop: “Luister, mijn geliefde broeders, heeft God de armen van deze wereld niet uitverkoren om rijk te zijn in het geloof, en erfgenamen te zijn van het Koninkrijk, dat Hij beloofd heeft aan hen die Hem liefhebben?” (Jakobus 2:5.)

God belooft Zijn Koninkrijk niet aan hen die over ruime financiële middelen beschikken, maar juist aan hen die Hem liefhebben. Hoewel zij in de ogen van de wereld arm kunnen zijn, hebben zij die rijk zijn in geloof de ware rijkdom – de ware schat. Zij zoeken Gods weg in hun leven, en Gods weg is de ware schat, zoals we lezen in het boek Spreuken: “Mijn zoon, als je mijn woorden aanneemt, en mijn geboden bij je opbergt, om je oor acht te doen slaan op de wijsheid, als je je hart neigt naar het inzicht, ja, als je roept om het verstand, je stem laat klinken om inzicht, als je het zoekt als zilver, het naspeurt als verborgen schatten, dan zul je de vreze des HEEREN begrijpen, de kennis van God vinden. De HEERE geeft immers wijsheid, uit Zijn mond komen kennis en inzicht” (Spreuken 2:1-6).

Wie de schat van goddelijke wijsheid ontvangen, ontvangen een wonderbaarlijke belofte die hun leven kan veranderen – en hun eeuwigheid. De apostel Petrus schreef: “moge genade en vrede voor u vermeerderd worden door de kennis van God en van Jezus, onze Heere. Immers, Zijn Goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat tot het leven en de godsvrucht behoort, door de kennis van Hem Die ons geroepen heeft door Zijn heerlijkheid en Zijn deugd. Daardoor heeft Hij ons de grootste en kostbare beloften geschonken, opdat u daardoor deel zou krijgen aan de Goddelijke natuur, nadat u het verderf, dat er door de begeerte in de wereld is, ontvlucht bent” (2 Petrus 1:2-4).

Ja, Zijn goddelijke kracht geeft ons grote en kostbare beloften. Onze God is “bij machte… te doen ver boven alles wat wij bidden of denken, overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is” (Efeze 3:20). Maar wij moeten ijverig zijn de “kracht die in ons werkzaam is” – de heilige Geest – te gebruiken en zodoende zullen we er meer van krijgen. Als we God niet gehoorzamen en als we Zijn leiding en Zijn barmhartigheid afwijzen, kunnen we zelfs de heilige Geest in ons uitdoven (1 Thessalonicenzen 5:19). In plaats daarvan moeten wij dankbaar zijn voor Gods gave van de heilige Geest en die voortdurend aanwakkeren door het gebruik ervan.

Zijn beloofde Geest

Wenst u de goddelijke natuur in uw leven te ontvangen? Ware christenen, die Gods heilige Geest hebben ontvangen, is die goddelijke natuur in bepaalde mate gegeven. Dit is een van de kostbaarste beloften van de Bijbel. Op de pinksterdag stond de apostel Petrus voor duizenden mensen te prediken. “En Petrus zei tegen hen: Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen die veraf zijn, zovelen als de Heere, onze God, ertoe roepen zal” (Handelingen 2:38-39).

Als u denkt dat God u roept, dient u te reageren op Zijn roeping! Bekeer u, bereken de kosten van een verbintenis (Lukas 14:28), en ga tot God in gebed en vraag Hem om Zijn leiding. Misschien vindt u dat u zich moet laten dopen. Als u graag over de doop wilt spreken, neemt u dan contact op met het regionale kantoor dat het dichtst bij u in de buurt is of via deze website en een ware dienaar van Jezus Christus zal contact met u opnemen om op een tijd en plaats die u het best schikt met u te spreken, u van advies te voorzien u te helpen zich op die verbintenis voor te bereiden.

Zonder Gods Geest kunnen wij Zijn Koninkrijk niet binnengaan. De apostel Paulus schreef dat de Geest een geest is van “… kracht en liefde en bezonnenheid” (2 Timotheüs 1:7). Door Gods Geest kan uw menselijke natuur worden veranderd en kunt u werkelijk beginnen God te volgen en Hem te gehoorzamen. Paulus schreef: “En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, Die ons gegeven is” (Romeinen 5:5). Door Gods heilige Geest kunt u uw zelfzuchtige menselijke natuur vervangen door Gods liefhebbende natuur.

Ware christenen ontvangen volgens Gods belofte de gift van Zijn heilige Geest na berouw en bekering en na Christus’ vergoten bloed voor de vergeving van zonden te hebben aanvaard. Deze gift omvat Gods wonderbaarlijke belofte van behoud door de levende Jezus Christus. “Want toen wij nog krachteloos waren, is Christus op de bestemde tijd voor goddelozen gestorven. Want bij hoge uitzondering zal iemand voor een rechtvaardige sterven; hoogstens immers heeft iemand de moed om voor de goede mens te sterven. God echter bevestigt Zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Veel meer dan zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door Zijn bloed, door Hem behouden worden van de toorn. Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van Zijn Zoon, hoeveel te meer zullen wij behouden worden door Zijn leven, omdat wij verzoend zijn” (Romeinen 5:6-10). Gods ontzagwekkende belofte is dat Hij ons zal behouden door de levende Jezus Christus – onze grote Hogepriester die voor ons tussenbeide komt. God is liefde en Hij is de grootste gever (Jakobus 1:17). Hij wil ons zelfs de aarde geven als een erfenis (Mattheüs 5:5). Uiteindelijk is God van plan ons een zelfs nog grotere gift te geven: “Wie overwint, zal alles beërven, en Ik zal voor hem een God zijn en hij zal voor Mij een zoon zijn” (Openbaring 21:7).

Het “geloofshoofdstuk” in uw Bijbel, Hebreeën 11, verhaalt over Gods trouwe dienstknechten die volhardden in hun geloof ondanks alle gevaren en hindernissen om hen heen. Wat hadden zij gemeen? Zij waren “…vreemdelingen en bijwoners …” in een maatschappij die de ware God meestal negeert of afwijst (Hebreeën 11:13). Zij leefden als “gezanten” of ‘ambassadeurs’ van het Koninkrijk van God (2 Korinthe 5:20). Hoewel zij Gods uiteindelijke belofte – opstanding in het Koninkrijk van God als een werkelijk lid van Zijn Gezin – nog niet hadden ontvangen, ontvingen zij de beloften door hun geloof.

Als christenen vandaag kunnen en moeten wij ook aanspraak maken op Gods beloften. Die beloften zijn niet alleen voor de geloofshelden over wie u in uw Bijbel leest – ze zijn ook voor u! Bestudeer uw Bijbel dagelijks en, naarmate u God beter leert kennen, dank Hem voor de vele grote en onbetaalbare schatten waarop u van Hem aanspraak mag maken!