Dit artikel is de vertaling van het Engelstalige artikel: “Read It for What It Really Says” door Roger Meyer, verschenen in het Tomorrow’s World magazine van november-december 2019.

Mensen lezen dingen voortdurend verkeerd. Instructies zeggen: ‘Doe dit’, maar mensen lezen: ‘Doe dat’, omdat ze afgeleid zijn, ze met hun gedachten ergens anders zijn, of ze lezen in de instructie onjuist wat zij denken dat deze zegt in plaats van wat deze werkelijk zegt.

Ooit dacht een vriend van mij dat hij een prijs van duizenden dollars had gewonnen. Hij had loterijpost ontvangen en was enthousiast over het vooruitzicht dat hij had gewonnen, maar ik uitte mijn twijfel – ik had soortgelijke prijsvraagformulieren gezien die u laten denken dat u hebt gewonnen terwijl u dat niet hebt. Hij vroeg me om bij hem te komen en het zelf te lezen. Ik las de loterijpost snel door en las ze vervolgens hardop voor aan mijn vriend, waarbij ik de belangrijkste zinnen zorgvuldig benadrukte. Hij begreep toen dat hij het verkeerd had gelezen. Ter verdediging van mijn vriend moet ik zeggen dat het slecht geschreven was – misschien met opzet om de lezer te misleiden.

Mensen lezen de Bijbel ook verkeerd. Langdurige, diepgewortelde overtuigingen vertroebelen iemands vermogen om te lezen wat een tekst eigenlijk zegt. Veel vooropgezette opvattingen kunnen iemands geest vertroebelen. We kunnen onze eigen ideeën ‘inlezen’ in het woord van God  ̶ de Schrift moet echter zorgvuldig en objectief gelezen worden om te ontdekken wat God werkelijk zegt.

De Bijbel zegt bijvoorbeeld duidelijk dat de doden zullen worden opgewekt (b.v. Lukas 20:35). Niet veel mensen zouden het idee van een opstanding van de rechtvaardigen betwisten, maar sommigen zouden argumenteren over wanneer die plaatsvindt. De meeste mensen die zichzelf christen noemen, geloven dat mensen onmiddellijk naar de hemel of hel gaan wanneer ze sterven. Maar de Bijbel maakt heel duidelijk dat er geen opstanding uit de doden plaatsvindt totdat Christus terugkeert.

Paulus laat dit heel duidelijk zien in zijn eerste brief aan de Thessalonicenzen: “Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere, dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan” (1 Thessalonicenzen 4:15-16).

Jezus zei: “En dit is de wil van de Vader, Die Mij gezonden heeft, dat Ik van alles wat Hij Mij gegeven heeft, niets verloren laat gaan, maar het doe opstaan op de laatste dag. En dit is de wil van Hem Die Mij gezonden heeft, dat ieder die de Zoon ziet en in Hem gelooft, eeuwig leven heeft, en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag” (Johannes 6:39-40). “Wie Mijn vlees eet en Mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven, en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag” (v. 54).

Johannes 11 zegt ons dat toen Lazarus stierf, Jezus kwam om hem weer op te wekken tot fysiek leven. Jezus zei tegen Martha: “… Uw broer zal weer opstaan. Martha zei tegen Hem: Ik weet dat hij zal opstaan bij de opstanding op de laatste dag” (vv. 23-24). Martha wist wanneer de opstanding zal plaatsvinden.

Christus zei ook: “… Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En als Ik heengegaan ben en plaats voor u gereedgemaakt heb, kom Ik terug en zal u tot Mij nemen …” (Johannes 14:2-3). Wanneer? Wanneer hij terugkomt! “Zie, ik vertel u een geheimenis: Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij zullen veranderd worden” (1 Korinthe 15:51-52).

Openstaan om iets nieuws te leren

Het lezen van Gods woord door de lens van onze vooroordelen is een echt obstakel om ooit te ontdekken dat we ongelijk hadden. Per slot van rekening is het moeilijk om iets nieuws te leren wanneer we er volledig van overtuigd zijn dat we het antwoord al weten!

Maar als we opzij kunnen zetten wat we denken te weten, zullen we verbaasd zijn over welke waarheden er de hele tijd voor het grijpen lagen, verscholen in het volle zicht.
Het is werkelijk verbazingwekkend wat we kunnen leren wanneer we gewoon in de Bijbel lezen wat er staat. Vraag om meer te leren van wat deze werkelijk zegt een gratis exemplaar aan van het nieuwe boekje Wat gebeurt er als u sterft?, of lees het hier online op wereldvanmorgen.nl.