BRON: LCN/ March - April 2012

De meeste van U, die dit lezen begrijpen dat het belangrijk is om de Bijbel regelmatig te lezen en haar grote Waarheid diepgaand op te nemen. Maar er is meer dan dat. Om echt profijt te hebben van het lezen van de Bijbel of zelfs van toegewijde Bijbelstudie, moeten wij diepgaand begrijpen hoe wij de bijbelse woorden op ons persoonlijk, in ons eigen leven toepassen. Wij moeten het een deel van ons maken. Wij kunnen dit alleen oprecht doen door gebruik te maken van de kracht van meditatie.

Ons is onderwezen om onszelf te onderzoeken vóór het Pascha, om er zeker van te zijn dat wij "in het geloof" zijn. (2 Korintiërs 13:5)

 • Maar wat betekent het om onszelf te onderzoeken?
 • Wat betekent het om diepgaand te denken over de leerstellingen in Gods Woord?

Velen van ons denken alleen zeer oppervlakkig over deze dingen en begrijpen de grote voordelen niet van meditatie. Dat is een reden waarom velen van ons diepte en stabiliteit in onze Christelijke leven missen.

Tegenwoordig beperken sociale eisen ons in het diep nadenken over God, Zijn doel en wat dit betekent in onze eigen levens. Televisie, bijvoorbeeld, is altijd aanwezig, te wachten en te verleiden met een programmering, die absoluut weerzinwekkend is - moord, geweld, impliciet (en soms expliciet) overspel, vuiligheid en verdorvenheid van elke mogelijke beschrijving. De meeste mensen kunnen het niet beheersen of bedwingen het niet. Het jaagt onze gedachten op en het ruïneert onze gedachten. Natuurlijk kunnen films hetzelfde doen, alsook videospellen en het internet.

Zelfs de telefoon, een schijnbaar onschuldig apparaat lijkt iedere keer over te gaan, net als wij iets belangrijks moeten doen. Het gaat zo vaak over in ons huis, dat ik me herinner een keer te bidden aan de etenstafel met mijn gezin. Ik was de hele dag zo afgeleid, dat toen ik mijn hoofd boog "hallo" zei.

Ondanks deze moderne afleidingen hebben wij grotere concentratie en geestelijke diepte nodig om op koning David te lijken, die door God een man naar Zijn hart noemde. "Welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen, die niet staat op de weg van de zondaars, die niet zit op de zetel van de spotters", zei David."Maar die zijn vreugde vindt in de wet van de HEERE en Zijn wet dag en nacht overdenkt". (Psalm 1:1-2)

David mediteerde 

David nam tijd om te mediteren over de wet van de Grote God. Hij dacht er diep over na, zeer gedetailleerd, steeds opnieuw. 's Avonds onder de sterren, als een herder; op het Koninklijke balkon, als koning of buiten op het slagveld als soldaat - en op vele andere tijden - David dacht over Gods wet na.

"HEERE, onze Heere, hoe machtig is Uw Naam op de hele aarde! U Die Uw majesteit getoond hebt boven de hemel. Uit de mond van kleine kinderen en zuigelingen hebt U een sterk fundament gelegd, omwille van Uw tegenstanders, om de vijand en wraakzuchtige te laten ophouden. [Laat zien hoe God degenen gebruikt die, van zichzelf, zwak kunnen zijn.] Als ik Uw hemel zie, het werk van Uw vingers, de maan en de sterren, die U hun plaats gegeven hebt, wat is dan de sterveling .....? ". (Psalm 8:2-5)

Ik heb stil op de top van de berg Whitney gezeten, die zich ongeveer 4.400 m. verheft boven de voet van de berg - de hoogste berg op het vasteland van de Verenigde Staten. Van daaruit kon ik over de Sierras ver weg helder kijken tot aan Death Valley. Daarboven, met niemand om je heen voel je je klein. Het is eenvoudiger om - in die enorme uitgestrektheid van bergen en valleien en ravijnen en fluitende winden - je te realiseren hoe klein wij zijn.

"Wat is dan de sterveling, dat U aan hem denkt, en het mensenkind, dat U naar hem omziet? Toch hebt U hem weinig minder gemaakt dan de engelen en hem met eer en glorie gekroond. U doet hem heersen over de werken van Uw handen, U hebt alles onder zijn voeten gelegd". (Psalm 8:5-7)

Uiteindelijk kan het hele universum in onze macht worden geplaatst. Als onze houdingen goed zijn - als wij over Gods wet mediteren en Hem oprecht vragen uit ons hart om ons te modelleren en te vormen en met ons te werken en ons te maken zoals Hij is - zullen wij die macht hebben. God wil het op die manier.

 • Waarom is het zo belangrijk om over Gods wetten te mediteren?

Opnieuw geeft David ons het antwoord: "de wet van de HEERE is volmaakt, zij bekeert de ziel; de getuigenis van de HEERE is betrouwbaar, zij geeft de eenvoudige wijsheid. De bevelen van de HEERE zijn recht, zij verblijden het hart; het gebod van de HEERE is zuiver, het verlicht de ogen. De vreze des HEEREN is rein, zij houdt voor eeuwig stand; de bepalingen van de HEERE zijn waarachtig, met elkaar zijn zij rechtvaardig". (Psalm 19:8-10)

David wist dat Gods bepalingen aantrekkelijker waren dan zuiver goud. Wij moeten onze gedachten richten op die wetten om werkelijk ijverig te worden in het dienen en gehoorzamen van de Grote God. Om die wetten te begrijpen zoals David deed en als Jezus deed, moeten wij de bekwaamheid van ware meditatie leren.

Goddelijke tegenover ongoddelijke meditatie 

Deze wereld heeft onder de invloed van Satan vele kinderachtige concepten over meditatie. "Transcendente meditatie" en andere Oosterse soorten meditatietechnieken - het verstand eenvoudig leeg laten lopen of een bepaald gevoel of stemming oproepen, waarbij Satan of een demon het verstand kan bemachtigen - is helemaal geen goddelijke meditatie. Die manier van meditatie is gevaarlijk.

De juiste manier van meditatie wordt in Filippenzen 4:8 beschreven: "Verder, broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat".

Kunnen wij waarderen wat dit betekent?

 • Denk aan deze dingen!
 • Overdenk ze keer op keer in Uw gedachten.
 • Onderzoek hun verschillende aspecten.

Paulus gaat verder: "wat u ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt, doe dat; en de God van de vrede zal met u zijn". (Filippenzen 4:9)

Een definitie 

Sommige mensen willen een definitie; dus hier komt het:

Meditatie is de persoonlijke toewijding van diepgaand, voortdurend, doelbewuste overdenking van de gedachten op één enkel thema. 

Met andere woorden, als wij mediteren worden onze gedachten geconcentreerd op één thema of probleem en onderzoeken en analyseren wij de oorzaken en de gevolgen.

 • Waarom was dit goed?
 • Waarom was dat deel ervan slecht?
 • Hoe kan het een volgende keer beter zijn?

Via Mozes sprak God over meditatie tot het oude Israël: "Luister, Israël! De HEERE, onze God, de HEERE is één! Daarom zult u de HEERE, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht. Deze woorden, die ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn. U moet ze uw kinderen inprenten en erover spreken, als u in uw huis zit en als u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat". (Deuteronomium 6:4-7) Inderdaad, wij moeten voortdurend over Gods woorden spreken.

De meeste van U, die dit lezen weten dat in het voorgaande hoofdstuk (Deuteronomium 5) wij ook de Deuteronomium versie vinden van de Tien Geboden."U moet ze als een teken op uw hand binden en ze moeten als een voorhoofdsband tussen uw ogen zijn. U moet ze op de deurposten van uw huis en op uw poorten schrijven". (Deuteronomium 6:8-9) 

Waarom? 

Om de Israëlieten te helpen en aan te moedigen om na te denken en te mediteren over Gods wetten.

Mediteer over God 

Wij moeten voortdurend over God, Zijn wetten en Zijn wegen mediteren. Als mensen televisie kijken of een videospel spelen begint hun verstand het gedrag op te nemen van wat wordt vertoond - vaak brutaal, uitdagende zinnelijkheid en rebellie, seksuele lust, haat en geweld. Iemand, die hier door in beslag genomen wordt, begint dan over deze dingen te mediteren. Televisie, films en videospellen zijn een soort visuele meditatie, die hun beelden en gedragingen in het verstand en het hart uitstorten. En veel, als niet het meeste van wat zij uitstorten, is slecht.

Paulus schreef: "weet u niet dat uw lichamen leden zijn van Christus? Zal ik dan de leden van Christus nemen en die maken tot leden van een hoer? Volstrekt niet"! (1 Korintiërs 6:15) En toch, zoals U weet - als U veel van de tegenwoordige televisieprogramma's of films bekijkt of de laatste videospellen speelt - proberen zij erg hard om ongeoorloofde seks, op humor en plezier te laten lijken. Het is ietsafschuwelijks.

 "Of weet u niet dat wie zich met een hoer verenigt, één lichaam met haar is? Want die twee, zegt Hij, zullen tot één vlees zijn". (1 Korintiërs 6:16) God heeft seks en huwelijk bedoeld om de relatie van liefde tussen Christus en de Kerk te beschrijven. Hij was bereid om Zijn leven voor de Kerk te geven en de Kerk moet zich in totale overgave aan Hem geven. Maar broeders, als U van alles door een riool trekt, gaat het stinken. En de walgelijke vertoning van seksuele verdorvenheid, die over al het amusement van deze wereld spat is een stank in de neusgaten van God.

God zegt, "vlucht weg van de hoererij. Elke zonde die een mens doet, blijft buiten het lichaam, maar wie hoererij bedrijft, zondigt tegen zijn eigen lichaam". (1 Korintiërs 6:18)

Iemand, die een seksuele zonde begaat zondigt tegen zijn eigen lichaam, omdat hij zijn eigen lichaam, zijn emoties en zijn zenuwreflexen gebruikt op een manier waarvoor zij niet werden ontworpen, als een belangrijk instrument in het zondigen.

"U bent immers duur gekocht. Verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest....." (1 Korintiërs 6:20) - in de geest in de mens en de geesteshouding en gedachten van Uw verstand.

Spreuken 6:32 zegt het als volgt: "Wie met een vrouw overspel pleegt, is zonder verstand", zoals ook in het originele Hebreeuws staat. Vanwege het gemis van het juiste soort meditatie, begrijpt een man, die overspel pleegt niet dat zijn partner niet bedoeld was als slechts een seksobject. Zij was bedoeld om een vrouw te zijn en de moeder van de kinderen - een lieveling en een partner om de plannen, de hoop en dromen te delen - door hun verbintenis in dit fysieke leven. Als een representatie van de relatie tussen Christus en Zijn Kerk.

Het is belangrijk dat wij mediteren over goede, juiste en zuivere dingen, Gods wetten dus! Dit zal onze geest "schoon maken" en ons voorbereiden als er zich een probleem voordoet. Als een probleem zich dan voordoet of voorkomt hebben wij ons op voorhand reeds voorbereid wat wij gaan doen en het zal geen vreemde situatie zijn, die ons zal kunnen overrompelen.

Een goed voorbeeld 

Laat mij U een goed voorbeeld geven van meditatie. Destijds in de vroege jaren 1950 begon de Hr. Herbert W. Armstrong tegen ons te zeggen: "Heren, ik begon mij te realiseren hoe de Schepper God is en hoe God zegt dat alles zich reproduceert naar hun aard. En het fysieke werd geschapen als een beeld van het geestelijke. Wij planten ons voort naar onze aard, dus zou God dan niet naar Zijn aard reproduceren? En, als mijn zonen menselijk zijn, zoals ik menselijk ben, waarom zouden Gods zonen geen God zijn, zoals God, God is?

"Maar", zei hij, "ik weet het niet". Dit concept kwam in mijn gedachten. Het is bijna alsof God het daar geplaatst heeft. Maar ik ben er wat angstig om, omdat het godslasterlijk klinkt. Wij hebben nooit geloofd, dat de mens God zou worden. Laten wij erover nadenken en het van tijd tot tijd bespreken".

Zo kwamen wij tot het begrip van die leerstelling. Door een proces van meditatie richtte Hr. Armstrong eenvoudig zijn verstand op het onderwerp en wijdde zich aan diepgaand, persoonlijke, voortdurende doelbewuste overdenking over dit ene onderwerp.

Mediteren over Gods karakter, doel en plan is een geweldige ervaring en na te denken over alle onderverdelingen van wat het betekent om God te worden. Het is iets waar U de rest van Uw leven aan kunt spenderen - en in zekere zin moet U het waarschijnlijk doen, want het hele onderwerp heeft betrekking op ons doel als Christenen en onze toekomst in Gods Koninkrijk.

Wanneer mediteren?

Men kan bijna altijd mediteren. Maar er zijn tijden dat het nuttiger en productiever is, zoals tijdens het studeren. Bijvoorbeeld, wanneer U het verhaal van Abraham leest kunt U het zichzelf inbeelden en wat U zou doen als God tegen U zegt: "Gaat u uit uw land, uit uw familiekring en weg van allen, die U ooit heeft gekend en ga naar een vreemde verre plaats". Beleef het verhaal in Uw gedachten en Uw hart. Vormt U zich er een beeld van en denk erover na. Overdenk het goed en pas het toe in Uw leven nu.

Gebed is een andere tijd voor meditatie. Vraag God om U te helpen om dingen door te denken als U op Uw knieën bent en bespreek met Hem alle fasen en aspecten van een specifieke situatie.

Een andere tijd om te mediteren kan wandelen in de bossen zijn of 's avonds buiten onder de sterrenhemel.

Een andere waardevolle tijd is in de "slapeloze uren 's nachts" - om een bijbelse zin te gebruiken - als U wakker wordt en niet meer in slaap kunt komen. Merkt U op hoe koning David dit deed: "O God, U bent mijn God! U zoek ik vroeg in de morgen; mijn ziel dorst naar U, mijn lichaam verlangt naar U in een land, dor en dorstig, zonder water. [Een wereld, afgesloten van de kennis van onze Schepper] Zo heb ik U in het heiligdom aanschouwd, Uw macht en Uw heerlijkheid gezien. Uw goedertierenheid is immers beter dan het leven; daarom zullen mijn lippen U prijzen..... wanneer ik aan U denk op mijn bed, over U peins in nachtwaken". (Psalm 63:2-7) Net zoals koning David moeten wij leren op verschillende tijden gedurende de dag te mediteren.

Merkt U op: "de hemel vertelt Gods eer, het gewelf verkondigt het werk van Zijn handen. De ene dag spreekt overvloedig tot de andere, de ene nacht geeft kennis door aan de andere. Geen spreken is er, geen woorden zijn er, hun stem [instructie]wordt niet gehoord. Hun richtlijn [regel of richting] gaat uit over heel de aarde, hun boodschap tot aan het einde van de wereld". (Psalm 19:2-5)

David mediteerde over al die zaken. Hij nam de tijd om kalm en diepgaand over God, Zijn macht en Zijn wetten na te denken.

Ik stel ook voor om elk weekeinde een bepaalde tijd apart te zetten voor meditatie - bij voorkeur op Gods Sabbatdag, omdat dit een deel is van het doel - zodat het een gewoonte wordt. Besteedt wat tijd op vrijdagavond of Sabbatmorgen en overdenk de gebeurtenissen van de afgelopen week. Vraag Uzelf af:

 • Hoe ver ben ik deze week gekomen?
 • Hoe ben ik gegroeid?
 • Heb ik gebeden en gestudeerd, zoals ik zou moeten?
 • Welke fouten heb ik gemaakt?
 • Waarin ben ik tekort gekomen?
 • Hoe kan ik het de volgende week beter doen?

De Sabbat is een geweldige dag om een wekelijks heronderzoek en heroriëntatie te houden.

Maak van meditatie een groot, belangrijk deel van Uw leven - nu U zich voorbereidt op het Pascha en door de rest van het jaar heen. En bidt altijd tot God zoals David deed: "laat de woorden van mijn mond en de overdenking van mijn hart welgevallig zijn voor Uw aangezicht, HEERE, mijn rots en mijn Verlosser"! (Psalm 19:15)

Vijf manieren om te mediteren 

"Onderzoek uzelf [dat is, mediteer] of u in het geloof bent, beproef uzelf. Of weet u niet van uzelf dat Jezus Christus in u is? Of het moet zijn dat u op enigerlei wijze verwerpelijk bent". (2 Korintiërs 13:5)

 1. Overdenk alle toepassingen van Gods wet en leerstellingen en hoe zij van toepassing zijn op Uw leven en de tegenwoordige samenleving. Denk aan Deuteronomium 6:6-7, "deze woorden, die ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn. U moet ze uw kinderen inprenten en erover spreken, als u in uw huis zit en als u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat".

 2. Als dingen verkeerd gaan, denk na welke wetten of principes van God werden overtreden door U of door anderen, maar begin bij Uzelf. Wij weten, dat wat wij van Hem vragen van Hem ontvangen, omdat wij Zijn geboden houden en die dingen doen of die wegen volgen, die welgevallig zijn in Zijn ogen (1 Johannes 3:22; 5:14) - niet alleen de Tien Geboden, maar alle wegen van God; wat betreft het soort voedsel dat wij eten; de manier, waarop wijdansen; de soort muziek, waar wij naar luisteren; de manier waarop wij onspresenteren aan anderen en het soort gezelschap dat wij zoeken. Over al die gebieden behoren wij te mediteren op Gods manier en hoe wij deze in praktijk moeten brengen.

 3. Wanneer U leest over Abrahams gehoorzaamheid aan Gods gebod om zijn zoon Izaäk te offeren of om Ur der Chaldeeën te verlaten; of over de uittocht van Israël naar een woestijngebied, niet wetend wat zij zouden gaan eten en hoe God voor hen zou zorgen; of als U leest over de loyaliteit van David tegenover Saul, zelfs onder moeilijke omstandigheden; denk na hoe U kunt leren van deze lessen en in Uw leven kunt toepassen. Denk na over wat U zou doen en dan wat U moet doen door de Geest van Christus. Als U mediteert, neemt U zich dan voor om letterlijke stappen te nemen om Uw toekomstige prestaties te verbeteren/ontwikkelen.

 4. Als een grote beslissing genomen moet worden of een planning voor de lange termijn nodig is in Uw leven, mediteer. Vooral jonge mensen hebben dit nodig in de planning voor hun toekomst - carrière, huwelijk en alles. Denk zorgvuldig na over de geestelijke voor- en nadelen in het licht van de instructie van de Bijbel. Handel niet zonder voldoende reden, alleen op basis van een onbeproefde gedachte of denkbeeld of impuls.

 5. Maak wekelijks - misschien het beste op de wekelijkse Sabbat - een lijst van geestelijke groei, die U hebt ervaren.

Vraag U zelf af:

 • Hoe hebt U Uw tijd besteed?
 • Welke problemen heeft U ervaren?
 • Waarom had U die problemen?
 • Hoe kunt U de problemen overwinnen?
 • Hoe kunt U het de volgende week beter doen?