Kiezen wat juist is boven wat gemakkelijk is, kan u niet alleen sterker, maar ook gelukkiger maken!

Dit is de vertaling van het Engelstalige artikel “Will You Do Hard Things?” door Rod McNair, verschenen in het Tomorrow’s World magazine van maart 2021.

Te midden van een pandemie kan het leven al moeilijk genoeg zijn zonder dat we proberen het nog moeilijker te maken. Moeten we in moeilijke tijden niet proberen om ons leven gemakkelijker te maken? Misschien verrassend, maar zoals velen hebben geleerd is een van de beste manieren om het leven te verbeteren om uit onze comfortzone te komen en te leren moeilijke dingen te doen!

Helaas lijkt onze samenleving zich in de tegenovergestelde richting te bewegen. Tijdens de Grote Depressie van de jaren dertig moesten veel tieners hun gezin helpen onderhouden en jaren vóór de formele volwassenheid gaan werken. Maar hoe zit het vandaag? Jean Twenge, een professor in de psychologie aan de San Diego State University, heeft ontdekt: “in termen van volwassen gedrag lijken 18-jarigen nu op 15-jarigen uit het verleden' (“Extended Adolescence: When 25 Is the New 18”, ScientificAmerican.com, 19 september 2017). Zelfs vóór de pandemie wees haar onderzoek uit dat jongvolwassenen veel minder geneigd waren om volwassen verantwoordelijkheden op zich te nemen dan hun ouders of grootouders. 'Vijfentwintig is het nieuwe 18, en vertraagde adolescentie is niet langer een theorie, maar een werkelijkheid', zegt psychiater Mirjana Domakonda van de Columbia University.

Wat betekent dit voor onze toekomst? Het gedrag dat we in onze jeugd aanleren, is meestal het gedrag dat we de rest van ons leven met ons meedragen. De jongvolwassen jaren zijn precies de tijd van het leven wanneer mensen de meeste energie en vitaliteit hebben om een carrière, huwelijk en gezin op te bouwen. Natuurlijk ontlopen niet alle jongvolwassenen hun verantwoordelijkheid en verspillen ze niet allemaal tijd. Velen zijn ijverig, maken plannen voor de toekomst en werken hard. Velen zijn voorbeeldige, onzelfzuchtige mensen die zich inzetten om anderen te dienen  ̶ maar door dat te doen gaan ze tegen de culturele stroom in. Voor elke energieke jongvolwassene die hard werken en discipline omarmt, zoals aangegeven in de 'Zeven Wetten van Succes' (zie dit artikel op deze website), gaan er velen meer 'met de stroom mee' en missen kansen om te groeien.

Wat betekent het om moeilijke dingen te doen? Het kan betekenen dat u uzelf fysiek uitdaagt door een marathon te lopen of een baan te accepteren waarbij u uw spieren meer moet gebruiken dan u gewend bent. Het kan betekenen dat u uzelf ethisch uitdaagt door de waarheid te vertellen in een situatie waarin een leugen handiger lijkt. Het kan betekenen dat u kiest om een zwaarder lesprogramma op school te volgen, waarmee u een lager cijfer riskeert, maar daarmee een deur opent naar nieuwe kennis of kansen. Of het kan betekenen dat u een impopulair standpunt inneemt dat u aan Gods kant plaatst, maar waarmee u het risico loopt vrienden te verliezen.

Wie zegt dat het moeilijk is?

Maar ik ben een christen, denken sommigen misschien, en Jezus zei dat het gemakkelijk is om christen te zijn. Het is beslist waar dat Jezus ons een bemoedigende belofte heeft gegeven: "Neem Mijn juk op u, en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel; want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht" (Mattheüs 11:29–30). Maar betekent dit dat we gewoon inactief blijven en keuzes vermijden? Nee! Onze Heiland waarschuwde ons: "Ga binnen door de nauwe poort, want wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf leidt, en velen zijn er die daardoor naar binnen gaan; maar de poort is nauw en de weg is smal die naar het leven leidt, en weinigen zijn er die hem vinden" (Mattheüs 7:13–14).

Hoe kunnen we deze verzen met elkaar in overeenstemming brengen? Jezus onderwees een manier van leven en Hij beloofde de gave van de heilige Geest aan hen die zich zouden bekeren, zich zouden laten dopen en zich zouden verbinden tot het volgen van die manier van leven . De keuzes die Hij van ons vraagt kunnen moeilijk zijn  ̶ maar als we de heilige Geest gebruiken, worden die keuzes steeds gemakkelijker naarmate we ze omzetten in gewoontes.

Alex en Brett Harris, die in 2008 Do Hard Things schreven  ̶ een boek dat met name jonge mensen oproept om initiatief te nemen en het juiste pad boven het gemakkelijke pad te kiezen  ̶  onderhouden een website gewijd aan 'rebelleren tegen lage verwachtingen' (TheRebelution.com). Een recent artikel moedigt lezers aan om goede gewoontes te ontwikkelen: “Iets tot een gewoonte maken betekent dat ik, hoewel het soms zwaar is, eraan vasthoud totdat het in wezen een tweede natuur wordt…. Denk eraan dat een gewoonte zich niet van de ene dag op de andere ontwikkelt, en er zullen momenten zijn dat het onmogelijk is om de gewoonte vol te houden  ̶ maar blijf er bij, en u zult na verloop van tijd grotere resultaten boeken” (“2021 Won’t Go as Planned—but Don’t Let That Stop You”, TheRebelution.com). Hoe meer we het vermogen cultiveren om kleine gewoontes te ontwikkelen, hoe meer we de basis leggen voor het ontwikkelen van grote gewoontes die ons helpen vol te houden wanneer we met moeilijkheden te maken krijgen.

Is het moeilijk te groeien?

Ironisch genoeg, terwijl de westerse wereld eeuwige jeugd verafgoodt, veracht ze deze in veel opzichten toch ook. Hoe vaak hebben we babyboomers of leden van generatie X wrede en onwetende opmerkingen horen maken over millennials en leden van generatie Z? Toch is dit niets nieuws. Overweeg eens wat de apostel Paulus bijna 2000 jaar geleden aan de jonge evangelist Timotheüs schreef: "Laat niemand u minachten vanwege uw jeugdige leeftijd, maar wees een voorbeeld voor de gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in geest, in geloof en in reinheid" (1 Timotheüs 4:12).

Koning Salomo uit het oude Israël schreef bijna 3000 jaar geleden dat we op een bepaalde manier van onze jongere jaren zouden moeten genieten: "Verblijd u, jongeman, in uw jeugd, en laat uw hart vrolijk zijn in de dagen van uw jeugd. Ga in de wegen van uw hart en volg wat uw ogen zien, maar weet dat God u over dit alles in het gericht zal brengen" (Prediker 11:9).

Ja, we moeten ons verheugen, maar altijd met het besef dat God er is om onze keuzes te beoordelen. Zoals Salomo zei: "Ook een jongeman laat zich door zijn daden kennen of zijn werk zuiver is en of het oprecht is" (Spreuken 20:11). Ouders dienen hun kinderen aan te moedigen en een goed voorbeeld te geven en zo nodig te corrigeren. Ze moeten de verwachtingen niet verlagen of verontschuldigingen aanvoeren voor een mislukking  ̶̶ ze moeten veeleer kinderen inspireren om te doen wat juist is, ook al is dat moeilijk.

Maar hoe zit het als wij onze jeugd minder goed hebben doorgebracht dan we zouden hebben? Het is nooit te laat om berouw te hebben en zich te bekeren  ̶ om u om te keren en een nieuwe weg in te slaan  ̶ met de hulp van onze Verlosser en met de inwonende heilige Geest. God vraagt alle ware christenen om iets te doen dat heel moeilijk is – om uit de wereld te komen en zich voor te bereiden op een toekomst als eerstelingen in Zijn Koninkrijk. Waarom is dit belangrijk? Verlossing is toch een gratis geschenk, nietwaar? Dat is zeker zo, maar onze beloning hangt af van hoe we dat geschenk gebruiken. Kijk eens naar de 'gelijkenis van de ponden' in Lukas 19. De man van adel die elke bediende een pond gaf, een oude [Griekse] geldeenheid, beloonde hen niet op gelijke wijze nadat ze zijn investering met verschillende resultaten terugbetaalden. De man van adel gaf zijn meest productieve dienaar de grootste beloning door te zeggen: "… Goed gedaan, goede slaaf! Wees, omdat u in het minste trouw bent geweest, machthebber over tien steden" (Lukas 19:17).

De christenen van vandaag zullen een geweldige beloning ontvangen als we ons bekeren en gehoor geven aan Gods oproep. We kunnen de eerstelingen worden die Christus bij Zijn terugkeer assisteren in Gods Koninkrijk. Paulus vroeg: "Weet u niet dat de heiligen de wereld zullen oordelen?..." (1 Korinthe 6:2). De getrouwe christenen van vandaag zullen rechters  ̶ heersers  ̶ zijn in het Koninkrijk van God. Nu is het de tijd voor ons om ons voor te bereiden  ̶ door het juiste te doen, zelfs wanneer het moeilijk is.

Is apathie moeilijk te vermijden?

De tweede en derde hoofdstukken van Openbaring beschrijven zeven historische kerkgemeenten  ̶ en opeenvolgende kerktijdperken  ̶ vanaf de tijd van de apostelen tot de toekomstige eindtijd. Het laatste heet Laodicea en kenmerkt de houding van de meeste christenen ten tijde van de terugkeer van Jezus Christus. De waarschuwing aan Laodicea is een waarschuwing aan onze generatie  ̶ aan een volk in de eindtijd dat tegen de ondermijning van geestelijke apathie worstelt: ''En schrijf aan de engel van de gemeente in Laodicea: Dit zegt de Amen, de getrouwe en waarachtige Getuige, het begin van Gods schepping: Ik ken uw werken, en weet dat u niet koud en niet heet bent. Was u maar koud of heet! Maar omdat u lauw bent en niet koud en ook niet heet, zal Ik u uit Mijn mond spuwen'' (Openbaring 3:14-16). Wat een contrast met de gemeente van Filadelfia, die slechts een paar verzen eerder beschreven werd!

Laodicea is typerend van een 'lauwe' en apathische samenleving als geheel. Denk eens na over het volgende: een paar generaties geleden waren hard werken en zelfdiscipline diep geworteld in de structuur van de westerse samenleving. Mensen wisten dat succes vaak zelfbeheersing inhoudt en vereist dat mensen keuzes maken die niet altijd leuk of comfortabel zijn. Hoe verouderd klinkt dat voor velen tegenwoordig! Zelfs de termen 'zelfdiscipline' en 'zelfbeheersing' klinken antiek! Toch houdt God van zelfbeheersing; het is een vrucht van de Geest (Galaten 5:22) en de apostel Paulus sprak erover met stadhouder Felix (Handelingen 24:25).

Is het moeilijk God te gehoorzamen?

Het is soms moeilijk om God te gehoorzamen, vooral als het tij van de samenleving zich tegen ons keert. Onze samenleving vindt het bijvoorbeeld moeilijk om het verlangen naar bezit te beheersen  ̶ dus de creditcardschuld stijgt steeds hoger. Christus leerde zijn discipelen echter hun hart niet op bezittingen te vestigen. Hij zei dat tenzij we bereid zijn Hem boven alles te stellen we niet geschikt zijn om Zijn discipelen te zijn (Mattheüs 19:21).

In onze huidige tijd kan het zelfs moeilijk zijn om Gods Sabbat te houden. Hoe ironisch! De Sabbat is een rustdag, maar velen die het geloof en de moed hebben om die dag te houden, lopen het risico afgewezen te worden door familie, vrienden en buren. We lopen het risico een baan te verliezen  ̶ of niet in staat er een vinden  ̶ omdat we niet op de Sabbat willen werken. Toch beloofde Jezus Christus dat als we gehoorzaamheid aan Hem tot onze hoogste prioriteit maken, Hij voor ons zal zorgen  ̶ en er zelfs op zal toezien dat we hebben wat we nodig hebben om te eten en om ons mee te kleden (Mattheüs 6:31–33)!

Dus als God u roept en uw geest voor de waarheid opent, bent u dan bereid om de moeilijke dingen te doen? Dit is niet het moment om terug te deinzen  ̶ het is de tijd om sterk te zijn en de uitdaging aan te gaan! Het is de tijd om in te gaan tegen de zelfgenoegzaamheid en onverschilligheid van de samenleving.

Het is tijd om zich echt aan God te onderwerpen. Het is tijd om Hem ons de kracht te laten geven om de moeilijke dingen te doen ten einde Hem te dienen, ook al doen anderen dat niet. God is op zoek naar mensen die de stap willen doen om Hem te dienen, zelfs wanneer het moeilijk is. De Bijbel moedigt ons aan: "Want de ogen van de HEERE trekken over de hele aarde, om Zich sterk te bewijzen aan hen van wie het hart volkomen is met Hem" (2 Kronieken 16:9). Eeuwige zegeningen en kansen liggen te wachten op ware christenen die bereid zijn zich aan Hem te binden en toe te wijden, zich aan Zijn wegen te onderwerpen en zichzelf te overwinnen, ook als het moeilijk is  ̶ vooral als het moeilijk is!