Dit is de vertaling van het Engelstalige artikel “The Second Horseman: Violence and War” door Douglas S. Winnail, verschenen in het Tomorrow’s World magazine “van maart 2022

Vele belijdende christenen denken dat Christus op elk moment zou kunnen terugkeren  ̶  misschien zelfs vanavond! Maar de Bijbel zegt iets heel anders. Jezus gaf Zijn discipelen bepaalde profetieën en zei hun te letten op de vervulling ervan, want Zijn tweede komst zou voorafgegaan worden door tekenen  ̶  herkenbare ontwikkelingen en gebeurtenissen.

Een van die tekenen wordt weergegeven door de tweede ruiter in het boek Openbaring. De Bijbel waarschuwt dat aan het einde van dit tijdperk deze ruiter  ̶   die een vurig rood paard berijdt en een groot zwaard hanteert  ̶  "… de vrede van de aarde… [zou wegnemen], en... dat men elkaar zou afslachten…" (Openbaring 6:3-4).

Toen de discipelen Jezus vroegen: "… wat is het teken van Uw komst en van de voleinding van de wereld"? (Mattheüs 24:3), Hij antwoordde hun: "U zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen…, het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk... al die dingen zijn nog maar een begin van de weeën" (Mattheüs 24:6-8; Markus 13:7-8; Lukas 21:8-10). En wanneer oorlogen zeker hebben gewoed doorheen de geschiedenis, is het niet te ontkennen dat de twintigste eeuw de reikwijdte en omvang zag van oorlogvoering die ongekende niveaus bereikte.

ONGEKEND VEEL CONFLICTEN

De historicus Phillipe Gigantes geeft deze samenvatting van de 20ste eeuw: "Er waren twee wereldoorlogen; een koude oorlog; vele kleinere oorlogen; één grote depressie; twee monsterregimes en hun val  ̶  het nazisme en het communisme; dekolonisatie; massamoorden; gevechtsvliegtuigen; atoombommen" (Power and Greed, p. 187). Het dodental van de Eerste Wereldoorlog bedroeg meer dan 8,5 miljoen; dat voor de Tweede Wereldoorlog bedroeg meer dan 14 miljoen soldaten en 27 miljoen burgers. Daarnaast vermoordden Jozef Stalin en Mao Zedong elk vele tientallen miljoenen van hun landgenoten toen zij communistische staten stichtten. Nooit tevoren zijn er oorlogen gevoerd op wereldschaal met zoveel verloren levens.

De voorspelling van Jezus, dat "het ene volk zal opstaan tegen het andere volk, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk" is een accurate beschrijving van wat er tegenwoordig gebeurt. Het Bijbelse Griekse woord voor natie  ̶  ethnos  ̶  verwijst naar een volk, ras, stam of etnische groep. Het Bijbelse Griekse woord voor koninkrijk  ̶  basileia  ̶  betekent een land, rijk of koninkrijk. Jezus profeteerde dat etnische conflicten en oorlogen tussen landen het nieuws zouden domineren aan het einde van dit tijdperk.

Professor Samuel Huntington van de Harvard Universiteit deed de observatie dat "de centrale en meest gevaarlijke dimensie van de opkomende wereldpolitiek conflicten [zullen] zijn tussen groepen van verschillende beschavingen.... De rivaliteit tussen de grootmachten wordt vervangen door de botsing van beschavingen… tussen volken die behoren tot verschillende culturele groepen…. Confrontaties tussen beschavingen vormen de grootste bedreiging voor de wereldvrede". (The Clash of Civilizations, pp.13, 28, 321). Religieuze en etnische ruzie vormen de laatste decennia de kern van vele gewelddadige conflicten.

GEVAARLIJKE TIJDEN IN HET VERSCHIET

De apostel Paulus waarschuwde dat er "… in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken. Want de mensen zullen liefhebberszijn van zichzelf, geldzuchtig, grootsprekers, hoogmoedig... zonder natuurlijke liefde [meedogenloos], onverzoenlijk [niet vergevingsgezind]... wreed" (2 Timotheüs 3:1-5). Dit beschrijft wat wij in de afgelopen jaren op wereldschaal hebben gezien. Op dit moment zijn de ogen gericht op de Zuid-Chinese Zee, toekijkend hoe Chinese ingenieurs letterlijk nieuwe Chinese eilanden bouwen om de territoriale aanspraken van de natie uit te breiden. Andere ogen zijn gericht op de grens tussen Oekraïne/Rusland, zich afvragend of oude etnische spanningen in een regionale oorlog zullen exploderen  ̶  en zich afvragend of westerse landen zullen interveniëren en een lokale oorlog zullen laten escaleren in een catastrofe op wereldschaal. Zal langdurig wantrouwen tussen India en Pakistan uitbarsten in een nucleaire vuurzee? Zal Noord-Korea zich doen gelden als een wereldmacht door raketten te lanceren die bevolkingscentra kunnen bereiken? Zal Soedan zich stabiliseren na de coup die haar regering omverwierp in oktober 2021, of zal ze plotseling wegglijden in grotere destructie en chaos?

En laten we niet de aanhoudende subnationale conflicten rond de wereld vergeten, van Boko Haram terroristen in Afrika, tot weer opkomende ISIS-cellen in Syrië, tot geweld door ‘drugsheren’ die delen van Mexico teisteren  ̶  de lijst zou steeds maar door kunnen gaan. Nooit tevoren hebben relatief weinig individuen gewapend met de wapens van hun tijd in staat geweest invloed uit te oefenen die hun aantallen ver te boven gaat, waarmee ze hele gebieden in gevaar brengen  ̶  of zelfs onze hele planeet!

Is het een wonder dat de mensen in de wereld heel ontvankelijk zullen zijn voor een machtige geprofeteerde wereldleider die zal beloven de wereld te behoeden voor zoveel onrust? Maar wat zal er uitkomen van dergelijke beloften? In een andere eindtijdprofetie voorspelde Paulus dat “… de dag van de Heere komt als een dief [onverwacht] in de nacht. Want wanneer zij zullen zeggen: Er is vrede en veiligheid, dan zal een onverwacht verderf hun overkomen…” (1 Thessalonicenzen 5:2-3). In de afgelopen decennia zijn we getuige geweest van vredesconferenties, gebedsbijeenkomsten voor vrede, en vredesmarsen  ̶  toch wordt de wereld elke dag gevaarlijker! Dit is precies wat Jeremia meer dan 2.500 jaar geleden voorspelde. In profetieën die zowel betrekking hebben op Jeremia’s tijd als de toekomst schreef hij: “…Van profeet tot priester , pleegt ieder van hen bedrog… door te zeggen: Vrede, vrede! Maar er is geen vrede” (Jeremia 6:13-14; 8:10-11).

ALS DE DAGEN VAN NOACH

Jezus waarschuwde voor andere omstandigheden die vlak vóór Zijn terugkomst zouden heersen. Hoewel Hij wel zei dat niemand "de dag en ook het uur" van Zijn komst zou weten, waarschuwde Hij dat "Zoals de dagen van Noach waren, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn" (Mattheüs 25:13; 24: 36-39). De Bijbel openbaart, dat in de dagen van Noach "de aarde… vol met geweld [was]... alle vlees had een verdorven levenswandel op de aarde" (Genesis 6:9-13).

Onze moderne samenleving is doordrenkt met geweld  ̶  in onze huizen, onze scholen, ons ‘amusement’  en overal op het wereldtoneel. Jezus legde uit dat vanwege escalerend geweld, oorlog en immoraliteit "… als die dagen niet ingekort werden [door de terugkeer van Christus], … er geen vlees behouden [zou] worden" (Mattheüs 24:21-22). Jezus voorzag duidelijk de gevaarlijke mogelijkheid van menselijke zelfvernietiging, die een reële dreiging werd met de komst van de atoombom in het midden van de 20ste eeuw!

En het gevaar bestaat nog steeds in de 21ste eeuw en explodeert tot nieuwe niveaus na aanvallen van 11 september 2001 op Amerikaanse bodem. “In de twee decennia sinds [de 11/9 aanvallen] is de Authorization for Use of Military Force [autorisatie voor het gebruik van militaire macht] van 2001 formeel ingeroepen om contraterrorisme (CT) operaties te rechtvaardigen  ̶  met inbegrip van gevechten op de grond, luchtaanvallen, inhechtenisneming, en de ondersteuning van partner krijgsmachten  ̶  in 22 landen….Gedurende diezelfde tijd is het aantal terroristische groepen die Amerikanen bedreigen en Amerikaanse belangen verdubbeld…. De AUMF van 2001 is… al ingeroepen door Biden om een onbekend aantal missies in 12 landen te dekken: Afghanistan, Cuba, Djibouti, Irak, Jordanië, Kenia, Libanon, Niger, de Filipijnen, Somalië en Jemen” (“The war on terror is going great  ̶  for terrorist groups”, BusinessInsider.com, 6 januari 2022). Vrede? Er is geen vrede!

Wij leven in gevaarlijke tijden, maar het is niet allemaal slecht nieuws! Jezus eindigde Zijn profetieën over het einde van het tijdperk op een positieve toon en zegt: “… wanneer u deze dingen zult zien geschieden, weet dan dat het Koninkrijk van God nabij is” (Lukas 21:28-33). In de dagen van Noach greep God in met een zondvloed om een einde te maken aan de verdorvenheid en het geweld van de mens, maar Hij redde Noach en zijn gezin om de aarde opnieuw te bevolken. In de komende jaren zal God opnieuw ingrijpen om een einde te maken aan het verdorven gedrag van de mens en het wereldwijde geweld.

De tweede ruiter van Openbaring zal, hoewel hij verschrikkelijke verwoesting op de aarde voorspelt, ook voorafgaan aan de glorieuze spoedig komende regering van de Verlosser en Heiland Jezus Christus!