Dit is de vertaling van het Engelstalige artikel “God Reveals His Plan!” (Een persoonlijke boodschap van de hoofdredacteur) door Gerald E. Weston, verschenen in het Tomorrow’s World magazine van oktober-november 2022.

Rond deze tijd van het jaar zijn er verschillende heilige dagen die de meeste niet-Joden niet kennen. De eerste is Rosj Hasjana – het Bazuinenfeest. Jom Kippoer – de Grote Verzoendag, komt tien dagen later, en vijf dagen daarna volgen de zeven dagen van het Loofhuttenfeest, onmiddellijk gevolgd door de Laatste Grote Dag.

Onder de Christenen die deze dagen in acht nemen zijn leden van de Levende Kerk van God, de sponsor van Tomorrow’s World magazine. Sommigen vragen zich misschien af waarom niet-Joden deze dagen in acht zouden nemen – waarom geen traditionele feestdagen houden zoals Kerstmis, Pasen, Driekoningen, Valentijnsdag en Halloween?

Het antwoord is eenvoudig voor iedereen met een open geest. Jezus zei: “… de tijd komt en is nu, dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid, want de Vader zoekt wie Hem zo aanbidden. God is Geest en wie Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en waarheid” (Johannes 4:23-24). Goede bedoelingen zijn niet goed genoeg – volgens Jezus moeten we ook in waarheid aanbidden. En de waarheid is dat God ons speciale dagen gegeven heeft om ons te leren over Zijn plan van behoud, terwijl de heidense wereld ons niet-Bijbelse tradities gaf en de naam van Christus eraan hechtte. Welke vieringen zijn de juiste? En doet het ertoe?

Een paar jaar geleden droegen jongeren armbanden met de letters WZJD, wat staat voor ‘Wat Zou Jezus Doen?’ Dat is een terechte vraag, die het best door Jezus zelf kan worden beantwoord. Wat zou Jezus doen als Hij vandaag op aarde rondliep?

DE BELANGRIJKSTE VOETSTAPPEN OM TE VOLGEN

Het antwoord ligt voor de hand: Hij zou precies doen wat Hij deed toen Hij 2000 jaar geleden op aarde rondliep (Hebreeën 13:8). En wat deed Hij? Hij hield het Pascha en het Feest van Ongezuurde Broden (Lukas 2:41-43; Mattheüs 26:17-20). Hij hield het Loofhuttenfeest en de Laatste Grote Dag, zelfs onder de bedreiging met de dood (Johannes 7:1-2, 10, 37).

Alle apostelen, ook Paulus, hielden zich ook aan deze dagen (Handelingen 2:1; 20:16; 1 Korinthe 5:7-8; 16:8). Dit is slechts een kleine greep uit de referenties die we zouden kunnen aanhalen. En hoewel de Bijbel de geboorte van Jezus beschrijft, vinden we nergens in de Schrift een jaarlijkse viering ervan – evenmin als van Pasen of welke van de andere populaire ‘christelijke’ feestdagen dan ook.

Maar maakt dat wat uit?

Beseft u dat het zonder Gods Heilige Dagen in acht te nemen en te begrijpen onmogelijk is om Zijn plan voor de mensheid volledig te begrijpen? Als u nog nooit ons boekje De Heilige Dagen: Gods meesterplan hebt gelezen, bestel dan een gratis exemplaar via wereldvanmorgen.nl. of lees het online. U zult antwoorden op vragen ontdekken die u misschien al uw hele leven heeft. Wat gebeurt er met baby’s van slechts een paar dagen oud die sterven, of met hen die een heel leven leiden maar nooit van Christus horen? Waarom worden er, als God almachtig is, vandaag de dag ogenschijnlijk zo weinigen behouden? Zal de bron van het kwaad altijd bij ons zijn? Hebben wij een aandeel in ons behoud, of is het ‘allemaal voor ons gedaan’? Hoe zal de wereld eindigen? Wat is de beloning van hen die behouden worden? Al deze vragen en meer worden beantwoord door de Bijbelse Heilige Dagen en Feesten.

Lezers van Tomorrow’s World (of kijkers van onze tv-uitzendingen met dezelfde naam) bekritiseren ons soms omdat wij zeggen dat Christus vanavond niet zal komen; anderen maken bezwaar als wij zeggen dat de tijd van Zijn komst nabij is. Zij maken deels bezwaar omdat zij Gods plan voor de mensheid zoals geopenbaard in Zijn Heilige Dagen niet begrijpen, en zij begrijpen de context van Mattheüs 24:36 niet, waarin staat dat niemand de dag of het uur van Zijn terugkeer kent.

De context van deze passage begint met een vraag van Jezus’ Discipelen: “… wat is het teken van Uw komst en van de voleinding van de wereld?” (Mattheüs 24:3). Vervolgens beschreef Jezus verschillende tekenen waarop men moet letten, waaronder de gruwel der verwoesting (v. 15). Hij waarschuwde ook dat een grote verdrukking aan hemelse tekenen zou voorafgaan (vv. 29-30). Christus zal dan terugkeren met het schallen van een bazuin: “En Hij zal Zijn engelen uitzenden onder luid bazuingeschal, en zij zullen Zijn uitverkorenen bijeenbrengen uit de vier windstreken, van het ene uiterste van de hemelen tot het andere uiterste ervan” (v. 31).

Vervolgens vraagt Jezus ons een les te leren van de vijgenboom: “… wanneer zijn tak al zacht wordt en de bladeren uitspruiten, dan weet u dat de zomer nabij is. Zo ook u, wanneer u al deze dingen zult zien, weet dan dat het nabij is, voor de deur” (Mattheüs 24:32-33).

Het is duidelijk dat bepaalde gebeurtenissen eerst moeten plaatsvinden, en wij moeten uit bepaalde tekenen het algemene tijdschema opmaken. Christus vertelt ons dat de exacte dag en het exacte uur van Zijn terugkeer weten niet aan de orde is (v. 36), maar Hij vervolgt Zijn rede met een ander teken waarop we moeten letten (vv. 37-38).

De Feesten en Heilige Dagen van God leggen stap voor stap Gods plan van behoud uit. En het eerste van wat wij vaak de ‘Najaarsfeesten’ noemen (omdat Jeruzalem op het noordelijk halfrond ligt) is het Bazuinenfeest. Dit Feest vertelt ons dat Jezus niet vanavond zal terugkeren. Jezus zei dat Hij “… Zijn engelen [zal] uitzenden onder luid bazuingeschal…” (v. 31), en het Bazuinenfeest gaat over het blazen van zeven bazuinen – elke bazuin luidt een gebeurtenis in die de aarde zal doen schudden. Heeft er al een van de zes bazuinstoten, met de ermee verbonden rampzalige gebeurtenissen zoals geopenbaard in Openbaring 8-9, plaatsgevonden? Heeft iemand een leger van 200 miljoen mensen vanuit Azië naar het westen zien optrekken? Zo niet, dan kan Christus vanavond niet komen. Pas als op de zevende bazuin wordt geblazen, zal Christus terugkeren (Openbaring 11:15).

Maar kan ‘de opname’ niet op elk moment plaatsvinden, zoals zovelen is geleerd? Dat is een eerlijke vraag die veel oprechte mensen stellen – maar het is een vals concept, en als u de waarheid achter deze misleidende doctrine wilt leren kennen, laat het ons dan weten en wij sturen u onze gratis DVD Is the Rapture Your Incredible Future? of ons gratis artikel “The Secret Rapture: False Hope for End-Time Christians!”

GODS BELOOFDE PAD NAAR HOOP

Wat we hebben besproken is slechts een klein deel van het grote geheel – er is zoveel meer dat opgehelderd wordt door het houden van de Heilige Dagen die God heeft ingesteld. Eén grote Sabbatvierende groepering leert dat de aarde na de terugkeer van Christus een woestenij zal zijn waar niemand meer leeft. Maar het Loofhuttenfeest onthult juist het tegenovergestelde! Wanneer Jezus terugkeert als Koning der koningen, zal een van Zijn eerste bevelen zijn dat alle volken vertegenwoordigers naar Jeruzalem moeten sturen om dit Feest te houden (Zacharia 14:16). Stel u voor: Christus regeert als Koning over de hele aarde (v. 9), Zijn bevel gaat uit – maar er is niemand in leven om de oproep te beantwoorden. Belachelijk.

En nee, deze vertegenwoordigers zijn geen geestelijke wezens, zoals de Schrift duidelijk openbaart:

Het zal geschieden dat er geen regen zal vallen op hem die uit de geslachten van de aarde niet zal opgaan naar Jeruzalem om zich voor de Koning, de HEERE van de legermachten, neer te buigen. Als het geslacht van de Egyptenaren, waarop geen regen is gevallen, niet zal opgaan en komen, dan zal de plaag komen waarmee de HEERE de heidenvolken zal treffen die niet zullen optrekken om het Loofhuttenfeest te vieren. Dit zal de straf zijn voor de zonde van Egypte en de straf voor de zonde van alle heidenvolken die niet zullen opgaan om het Loofhuttenfeest te vieren. (vv. 17-19)

Elk jaar komen de leden van de Levende Kerk van God bijeen om herinnerd te worden aan wat dit grote Feest symboliseert – de tijd waarin Jezus Christus duizend jaar lang vrede zal brengen op deze gekwelde planeet. Natuurlijk zal er geen vrede komen zolang de grote tegenstander van de mensheid, Satan de duivel, er nog is. Maar de Grote Verzoendag lost dat probleem op , aangezien deze de dag voorstelt waarop Satan zal worden verwijderd zodat hij niet langer invloed op de mensheid kan uitoefenen.

Dit is slechts een voorproefje van wat God in gedachten heeft voor hen die de uitdaging aangaan om de Heilige Dagen te houden die Hij heeft ontworpen om Zijn wonderbaarlijke plan van behoud uit te leggen. Laat ons weten wanneer u klaar bent om die uitdaging aan te gaan en te leren over de meest opwindende waarheden die ooit aan de mensheid zijn gegeven!