Dit is de vertaling van het Engelstalige artikel “Choose to Give Your Life to Others” (A Personal message from the Editor in Chief) door Gerald e. Weston, verschenen in het Tomorrows World magazine van januari-februari 2024.

Wij hier bij Wereld van Morgen geloven dat er uiteindelijk maar twee manieren van leven zijn. Eén manier levert goede resultaten op. De andere brengt hartzeer, lijden en dood. Deze keuze werd de mens vanaf het allereerste begin gegeven, zoals wordt verteld in het boek Genesis. God plaatste twee bomen in de tuin. De ene was de Boom des Levens, maar God zei tegen Adam dat het hem verboden was de vrucht van de andere boom te eten: de Boom van Kennis van Goed en Kwaad.

De eerste boom symboliseert de keuze om op God en Zijn wet te vertrouwen. De tweede boom symboliseert de keuze om God te verwerpen en zelf te gaan bepalen wat goed en kwaad is. Zoals elke Bijbelstudent weet, koos Adam ervoor zichzelf te vertrouwen, en sindsdien is het leven slecht gegaan, waarbij de mensheid er collectief voor heeft gekozen hetzelfde pad te volgen.

God was niet onduidelijk toen Hij aan het oude Israël verklaarde dat er twee tegengestelde levenswijzen zijn. Via Zijn dienaar Mozes wees Hij duidelijk op de resultaten die zouden voortkomen uit de individuele en nationale keuzes van de Israëlieten:

Zie, ik heb u heden het leven en het goede voorgehouden, maar ook de dood en het kwade. Want ik gebied u heden de HEERE, uw God, lief te hebben, in Zijn wegen te gaan en Zijn geboden, Zijn verordeningen en Zijn bepalingen in acht te nemen. Dan zult u leven en talrijk worden, en zal de HEERE, uw God, u zegenen in het land waar u naartoe gaat om het in bezit te nemen. (Deuteronomium 30:15–16)

We kunnen gehoorzaamheid of ongehoorzaamheid aan God niet scheiden van de resultaten die er in ons leven van afhangen. God wees erop dat de uitkomst niet goed zou zijn als ze ervoor kozen andere goden te aanbidden.

Maar als uw hart zich afkeert en u niet luistert, en u zich laat verleiden om u voor andere goden neer te buigen en die te dienen, dan verkondig ik u heden dat u zeker zult omkomen; u zult uw dagen niet verlengen in het land waarvoor u de Jordaan oversteekt om er te komen en het in bezit te nemen. (vv. 17-18)

De meeste belijdende Christenen zouden beweren dat zij geen andere goden aanbidden, maar zijn wij niet net zo schuldig als Adam en Eva? Hebben zij feitelijk niet geprobeerd zichzelf tot goden te maken? Denk aan de boodschap van de slang aan Eva: "Maar God weet dat, op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden en dat u als God zult zijn, goed en kwaad kennend. [of beslissend]" (Genesis 3:5). Door hun daden zeiden ze: 'God, wij weten het beter dan U!'.

Voor ieder mens zijn de keuze en het resultaat precies zoals God aan Israël heeft verklaard: "Ik roep heden de hemel en de aarde tot getuigen tegen u: het leven en de dood heb ik u voorgehouden, de zegen en de vloek! Kies dan het leven, opdat u leeft, u en uw nageslacht," (Deuteronomium 30:19). De geschiedenis laat het resultaat van de verkeerde keuze zien.

Het boek Richteren herinnert ons aan wat er gebeurt als ieder mens aan zichzelf overgelaten wordt om beslissingen te nemen. Daar vinden we wreedheid en barbaars gedrag van allerlei aard. Het is geen toeval dat het laatste vers in Richteren ons deze les nalaat: "In die dagen was er geen koning in Israël: eenieder deed wat juist was in zijn ogen" (Richteren 21:25). Ze deden dit ondanks Gods waarschuwing hiertegen: "U mag niet doen zoals al wat wij hier heden doen: iedereen doet wat juist is in eigen oog" (Deuteronomium 12:8).

Het is meer gezegend om te geven

Een andere manier om deze verschillende wegen te beschrijven is met twee kleine woorden: geven en nemen. Het kiezen van Gods weg, de juiste boom, is kiezen voor een leven van uitgaande zorg voor anderen. Het is de weg van helpen, zorgen en delen, kortom de weg van liefde.

We zien de alternatieve weg die Kaïn insloeg, die zijn broer Abel vermoordde. Het verslag in Genesis 4 is heel kort samengevat en we moeten ergens anders kijken om het hele beeld te begrijpen. Het Nieuwe Testament zegt ons:

Door het geloof heeft Abel God een beter offer gebracht dan Kaïn. Daardoor kreeg hij getuigenis dat hij rechtvaardig was; dit heeft God met het oog op zijn gaven getuigd. En door dit geloof spreekt hij nog, nadat hij gestorven is." (Hebreeën 11:4)

De weg van geven is de weg van liefde. De apostel Johannes zegt ons:

Want dit is de boodschap die u vanaf het begin gehoord hebt, dat wij elkaar moeten liefhebben; niet zoals Kaïn: hij was uit de boze en sloeg zijn broer dood. En waarom sloeg hij hem dood? Omdat zijn werken slecht waren en die van zijn broer rechtvaardig. (1 Johannes 3:11-12)

En let op deze passage uit Judas: "Wee hun, want zij zijn de weg van Kaïn ingeslagen en hebben zich om loon in de dwaling van Bileam gestort en zijn door het tegenspreken als van Korach omgekomen” (Judas 1:11). Voor geen van deze drie liep het goed af!

Nadat Kaïn zijn broer had vermoord, vroeg God naar waar Abel was, en Kaïn antwoordde: "… ben ik de hoeder van mijn broer?" (Genesis 4:9). De rest van de Bijbel beantwoordt die vraag: Ja, wij moeten de hoeder van onze broeder zijn! We moeten zorgen voor het welzijn van iedereen om ons heen (Filippenzen 2:3-9).

De weg van geven lijkt in strijd met onze menselijke natuur. Als Christenen zien we onszelf misschien als staande boven egoïsme – maar is dat wel zo? Geloven wij werkelijk en tonen wij dat geloof werkelijk door al onze daden? In de woorden van de apostel Paulus:

Ik heb u in alles laten zien dat men, door zo te arbeiden, het moet opnemen voor de zwakken en de woorden van de Heere Jezus in herinnering moet houden, namelijk dat Hij gezegd heeft: Het is zaliger te geven dan te ontvangen. (Handelingen 20:35)

Denk eens na over deze instructie van Jezus:

En Hij zei ook tegen hem die Hem uitgenodigd had: Wanneer u een middag- of avondmaaltijd houdt, roep dan niet uw vrienden, ook niet uw broers, en niet uw familieleden of rijke buren, opdat ook zij u niet op hun beurt terugvragen en het u vergolden wordt. Wanneer u echter een feestmaaltijd gereedmaakt, nodig dan armen, verminkten, kreupelen en blinden. En u zult zalig zijn, omdat zij niets hebben om u te vergelden. Want het zal u vergolden worden in de opstanding van de rechtvaardigen. (Lukas 14:12–14)

De weg van geven is de weg van uitgaande zorg, van nadenken over de behoeften van anderen. Ja, we hebben onze eigen behoeften, en God verwacht niet van ons dat we deze verwaarlozen, maar de meesten van ons geven behoorlijk goed prioriteit aan onze persoonlijke behoeften. Het is mededogen voor anderen dat ons vaak ontbreekt. Het voorzien in de behoeften van anderen, wanneer zij die zorg nodig hebben, is komt zelden gelegen. Het is gemakkelijk om onszelf als zorgzaam en onbaatzuchtig te beschouwen, maar in de praktijk schieten we vaak tekort.

De grote les

Vanaf het begin gaf God ons een keuze: kies Zijn weg, tegen het advies van ons vleselijk menselijk verstand in, of kies de weg die het meest vanzelfsprekend en natuurlijk lijkt, maar in pijn, lijden en dood eindigt (Spreuken 14:12; 16:25) .

Een ander voorbeeld is dat van Mozes. Hij had alles wat een welvarend Egypte te bieden had. Hij wist hoe het was om omringd te zijn door bedienden die hem het beste eten, comfort en amusement boden.

Toch keek hij verder dan het hier en nu en koos die betere weg die uiteindelijk tot grotere rijkdom zou leiden.

Door het geloof heeft Mozes, toen hij groot geworden was, geweigerd een zoon van de dochter van de farao genoemd te worden. Hij koos ervoor liever met het volk van God slecht behandeld te worden dan voor een ogenblik het genot van de zonde te hebben. Hij beschouwde de smaad van Christus als grotere rijkdom dan de schatten in Egypte, want hij had het loon voor ogen. (Hebreeën 11:24–26)

De keuze tussen de twee bomen – tussen geven en nemen, tussen de hoeder van onze broeder zijn of niet – is een thema in heel de Bijbel. Ja, er is een beloning voor ons, maar die komt door het eerst geven van onszelf. We moeten kiezen tussen twee wegen in het leven. En elke dag maken we die keuze in de manier waarop we God gehoorzamen en voor de mensen om ons heen zorgen. Dit is de grote les die God wil dat wij in dit leven leren. Als we verstandig kiezen, zullen we de eeuwigheid delen met anderen die die keuze eveneens hebben gemaakt, nadat we geboren zijn in een koninkrijk van vrede en vreugde met God onze Vader en Jezus Christus, zijn Zoon. Dat is de boodschap van de Wereld van Morgen.