BRON: LCN, January - February 2007

 Waarom zouden wij over zoiets als kleding spreken als onze houding, hart en degelijkheid hetgeen is, waar wij ons op moeten richten?

Bovendien moeten wij niet alleen op uiterlijk oordelen, nietwaar?

In Gods Kerk proberen wij ons op de "de inwendige mens" (Efeze 3:16) te richten. Wij vragen God om ons dagelijks te vernieuwen en te hernieuwen door Zijn Heilige Geest. God zegt ons, dat Hij naar het hart kijkt en niet naar de uiterlijke verschijning. (1 Samuel 16:7) Als wij echter naar instructies kijken in de Bijbel, zien wij dat gepaste kleding een belangrijk deel van een Christelijke wandel is. Het is zelfs een deel van Apostolisch Christendom!

De Apostel Paulus - dezelfde Apostel, die de "grote" onderwerpen als de noodzaak van werken en geloof en besnijdenis, die geestelijke is - legde ook uit en benadrukte bepaalde Kerktradities. Merk op hoe hij deze waardeerde. ""Ik prijs het in u, dat gij in alles aan mij gedachtig blijft en aan de overleveringen zó vasthoudt, als ik ze u overgegeven heb". (1 Korintiërs 11:2) Ook: "Zo dan, broeders, staat vast en houdt u aan de overleveringen, die u door ons, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk, geleerd zijn". (2 Tessalonicenzen 2:15)

Alhoewel tradities niet in de Tien Geboden opgenoemd worden, zijn het goede en gepaste standaards, ontleend aan bijbelse principes: fatsoenlijkheid in kleding was één van de tradities, die de Apostel Paulus onderwees. In de samenhang van het waarschuwen van mannen om niet kwaad of ongelovig te zijn, herinnerde Paulus ook Timoteüs om dit principe ook te onderwijzen aan vrouwen in de eerste eeuw van Gods Kerk. "Ik wil dan, dat de mannen op iedere plaats bidden met opheffing van heilige handen, zonder toorn en twist. Evenzo, dat de vrouwen zich sieren met waardige klederdracht, [ook vertaald met "juiste", "eerbaar"], zedig en ingetogen....." (1 Timoteüs 2:8-10) Het woord, dat in 1 Timoteüs 2:8-10 vertaald werd met "waardig" is het Griekse woord kosmios. Het komt van het grondwoordkosmos; dat ook wordt vertaald met "wereld" en verwijst naar de ordelijke rangschikking van het hele universum. God heeft de wereld niet zomaar lukraak in elkaar geflanst - Hij heeft haar geschapen in een aantrekkelijke vorm en haar verfraaid om het mooi te maken! Dat moet ons een besef geven van wat God bedoelde toen Hij Paulus inspireerde om het woord te gebruiken, dat als "waardig" werd vertaald.

God kijkt naar het hart. Maar uiterlijke expressie - onze woorden en daden bijvoorbeeld - onthullen dingen over onze innerlijke beschaving. Jezus zei dat "waar het hart vol van is, daarvan spreekt de mond". (Lucas 6:45) Op dezelfde manier legt onze kleding een verklaring af over de inwendige man of vrouw. Waardige kleding is geen rechtvaardiging op zichzelf - maar het kan een weerspiegeling van het karakter zijn. Enige jaren geleden schreef Dr. Douglas Winnail in de Living Church News: "God wijzigt geen bijbelse standaards omdat de gemeenschap beslist om te veranderen. Wat wij dragen..... is belangrijk voor God..... omdat het weerspiegelt wat er in ons hart is.....". ("Kleding voor de Diensten", maart - april 2003) Denkt U er aan, dat Jezus openbaarde: "en haar [de Bruid, de vrouw van Christus] is gegeven zich met blinkend en smetteloos fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de rechtvaardige daden der heiligen". (Openbaring 19:8) Het fijne linnen was een weerspiegeling van goddelijk karakter. Als tegenstelling draagt de vrouw van Spreuken 7:10 "hoerenkledij". Kleding is belangrijk - het geeft blijk van aanwijzingen over de identiteit van een persoon. Bepaalde functies worden te kennen gegeven door specifieke kleding, zoals in het geval van de rechters (Richteren 5:10), priesters (Exodus 40:12-13) en bruiden. (Jesaja 2:32)

Onze kleding is niet alleen een weerspiegeling van karakter - het kan ook ons karakter beïnvloeden. In de afgelopen jaren hebben sommige schooldistricten in de Verenigde Staten om deze reden weer schooluniformen ingevoerd. Leerkrachten hebben een duidelijke relatie opgemerkt tussen kleding, houdingen en daden. Long Beach Unified School district in Californië voerde in 1994 opnieuw uniformen in. De resultaten in gedrag en schoolprestaties waren in het algemeen beter - gevolgen, die "direct merkbaar" waren, volgens een woordvoerder van het schooldistrict. (Custom-made fit for school: Dress codes, student uniforms back in style - [Maatkleding voor school: Kledingvoorschriften, studentenuniformen terug in de mode] - www.cnn.com, 15 augustus 2006) Hoewel sommigen kleding slechts zien als "de omslag van het boek", is het veel meer dan dat. Het kan het karakter van een persoon ten goede of ten kwade beïnvloeden.

  • Maar wie bepaalt wat geschikt is en wat niet?
  • Vereist "Apostolisch Christendom" dat vrouwen tegenwoordig de mode uit de tijd van Paulus dragen?

Natuurlijk niet! Het is het principe dat telt, vooral omdat wij ons bevinden in een eindtijd samenleving van decadentie en hedonisme. Paulus schreef aan Timoteüs:"Weet wel, dat er in de laatste dagen zware tijden zullen komen: want de mensen zullen zelfzuchtig zijn..... onheilig, liefdeloos, ondankbaar, pochers, onhandelbaar..... met meer liefde voor genot dan voor God.....". (2 Timoteüs 3:1-4) Paulus voorspelde een onrustbarende tijd - zoals die van het oude Sodom - toen moreel alles ondersteboven was! 

Hoe functioneert iemand in een samenleving, die overdreven sexy kleding heeft - en hierover schaamteloos is?

Dit is een uitdaging en een verantwoordelijkheid voor Christenen tegenwoordig.

Waar zijn kleren voor?
  • Wat is het doel van kleding?
  • Is het om het lichaam te bedekken en goede smaak en discretie over te brengen?
  • Of is het om strategisch de huid te laten zien en begeerte te stimuleren - zelfs ongepaste begeerte?
  • Wat geloven kledingontwerpers en marktdeskundigen?

Schrijver Jeff Pollard meldt: "De mode industrie gelooft niet, dat het belangrijkste doel van kleding is om het lichaam te bedekken; zij gelooft, dat het belangrijkste doel van kleding is seksuele bekoring.....". (Christian Modesty and the Public Undressing of America - [Christelijke Kleding en de Algemene Ontkleding van Amerika] - pag. 52-53)

Mr. Herbert W. Armstrong onderwees, dat de Kerk "de echte waarden moet HEROVEREN". Onze leidinggevende evangelist Mr. Roderick C. Meredith heeft ons ook aangemoedigd om hoge, goddelijke standaards te handhaven. In een preek van eind vorig jaar, getiteld: "Wat zou Jezus werkelijk doen"? zei hij: "Wij moeten hoge standaards hebben..... op de manier zoals wij handelen, op de manier zoals wij ons kleden, op de manier zoals wij spreken, op de manier waarop wij ons gedragen, op de manier, waarop wij denken..... Hoe zou Jezus zich kleden? Hoe zou de zuster van Jezus zich kleden?..... Zou de zuster van Jezus met haar lichaam de aandacht willen trekken op een bijna vulgaire manier? Neen, dat zou ze niet doen"! (28 oktober 2006)

Toen Adam en Eva zondigden werden zij zich pas bewust van hun eigen naaktheid. Zij probeerden dat probleem eerst op te lossen door het gebruik van vijgenbladeren! Maar God toonde Zijn goedheid en liefde door "jassen" of "tunieken" voor hen te maken van de huid van een dier. Het woord, dat vertaald werd met "jassen" is het Hebreeuwse kuttoneth, dat van een grondwoord komt, dat "bedekken" betekent. Deze daad was ook symbolisch voor Christus, die onze zonden bedekt door Zijn verzoenoffer. Zoals M.L. Chancey schrijft: "De van vijgenblad "gemaakte" kleding door onze eerste ouders was niet genoeg..... Toen Adam en Eva hun geslachtsdelen bedekten, verving God hun ontoereikende bedekkingen door jassen om hun lichamen helemaal te kleden". (Modesty and the Christian Woman - [Kleding en de Christelijke Vrouw] - www.patriachspath.org)

In tegenstelling wordt tegenwoordig veel kleding niet ontworpen om te bedekken en aan te vullen, maar om te onthullen en op te vallen. "Zowel model als materiaal [vele stijlen tegenwoordig] onthullen en benadrukken selectief bepaalde delen van het lichaam. Welke uitdrukking de drager ook in de kleding voornemens is te maken, het kan zeker niet zijn 'ik heb een geheim'. In plaats van gewaardeerd te worden om haar goede smaak en vrouwelijke schoonheid, zal haar 'bewondering' meer een onheilige interesse, zelfs wellust, opwekken in de gedachten van mannelijke toeschouwers". (Modesty: Virtue Ignored, - [Kleding: Deugdzaamheid Genegeerd], Jim Harmon, www.patriarchspath.org) Dit is het provocerende sociale milieu, waarin wij ons tegenwoordig bevinden.

Uit de Wereld Komen

Gods volk moet uit de wereld komen. (Openbaring 18:3-4) Wij zijn in de wereld, maar moeten niet "van" de wereld zijn. (Johannes 17:15-16) Als wij naar de media van de wereld kijken om een leidraad voor wat goed en recht is, zullen wij op het verkeerde pad gaan. Zelfs "meer conservatief zijn dan de wereld" is niet genoeg. Wij moeten elke beslissing oprecht evalueren, niet naar de regels van de samenleving, maar op goddelijke principes.

De mode en stijlen van deze wereld - die vaak gemotiveerd zijn door de begeerte van de ogen - zullen spoedig voorbij gaan! (1 Johannes 2:15-17) En toch worden heiligen in Gods Kerk voorbereid om in een hele nieuwe wereld te leiden. Hoe denkt U, dat de kleding in de Wereld van Morgen zal zijn, in Uw stad? Zullen pornografische advertenties op omslagen van tijdschriften geplaatst worden en reclameborden? De verrezen heiligen zullen onder leiding van Christus de mensen onderwijzen en leiden hoe zij zich passend moeten kleden. Kledingstijlen zullen onder de regering van Christus zeker drastisch veranderen van wat zij nu zijn! Als wij ons voorbereiden om te regeren in Gods Koninkrijk, moeten wij de principes van waardige kleding nu toepassen.

Het Loofhuttenfeest is een prachtige voorproef van de komende duizendjarige regering van Christus. De Festival Site Coordinators Manual - [Handboek voor Coördinatoren van de Feestplaats] - voorziet in richtlijnen voor kleding en omgangsvormen voor functies, georganiseerd en bijgewoond door leden van de Levende Kerk van God. Wat betreft "amusement programma's" staat er: "Wij moeten elke ongepaste grap, wellustig dansen, seksuele verwijzingen, twijfelachtige gezangen en kleding enz., die kunnen worden opgevat als onaangenaam, vermijden". (Handboek voor Coördinatoren van de Feestplaats, "Familie avond", 11 mei 2006) Het handboek beschrijft ook richtlijnen voor strandactiviteiten. "Het beleid voor The Living Youth Camp zwemkleding werd overgenomen voor LKG Feestplaatsen. Geschikte kleding voor vrouwen is een niet opzichtig ééndelig zwempak; en mannen moeten een boxerstijl zwembroek dragen. Tweedelige outfits voor vrouwen en "speedo"-model badkleding voor mannen zijn onacceptabel". (ibid.) Het handhaven van waardige kledingstandaards op het Feest leert en herinnert ons er aan, dat wij daar zijn om Gods komend Koninkrijk te weerspiegelen.

Voor God Verschijnen

Toen het volk Israël zich klaar maakte om God te ontmoeten bij de berg Sinai, zei Mozes hen om zich voor te bereiden wat betreft hun kleding - om hun kleding te wassen. (Exodus 19:10) De Israëlieten moesten erover nadenken hoe zij zich fysiek moesten presenteren, als zij voor God verschijnen. Als wij God op Zijn Sabbat dienen, moeten wij voor Hem verschijnen op een juiste en discrete manier. Wij moeten ons bewust zijn van Degene aan wie wij ons presenteren. Het verschijnen voor hoogwaardigheidsbekleders - en de Koning van het Universum is de meest belangrijke hoogwaardigheidsbekleder van allen - vraagt onze aandacht voor bescheiden en discrete kleding.

De Hr. Herbert W. Armstrong onderwees als een kerktraditie, dat wij onze beste kleding op de Sabbatdienst moesten dragen. Hij keek vaak naar de zakenwereld voor aanvaarde normen van evenwichtige en waardige kleding. Tegenwoordig moedigen adviseurs voor beroep en sollicitatiegesprek in toenemende mate vrouwen aan om op de werkplaats de bescheiden kleding zorgvuldig te handhaven. Betsy Olinger, stichter van Marketing-U (www.marketing-u.com) een in Charlotte gevestigde leidinggevende trainingsfirma, zei: "Als het iets is, waarvan je denkt dat je er 'opwindend' in uitziet, is het verkeerd". ("Would you hire these people"? - [Zou je deze mensen willen aannemen?] - Charlotte Observer, 16 juni 2006)

Welke richtlijnen bevelen beroepskeuze adviseurs aan voor vrouwen?

Deskundigen voor sollicitatiegesprekken adviseren vrouwen om rokken of jurken te dragen, die tot de knieën komen wanneer zij zitten. Eén van de top tien fouten, die vrouwelijke geïnterviewden maken is het dragen van "rokken en bloezen, die te kort of te onthullend zijn. Wanneer men zit moeten de knieën bedekt zijn". (ibid) Een ander advies bij sollicitatiegesprekken luidt: "Vergeet wat sommige van die grieten dragen. Uw rok moet Uw dijen bedekken wanneer U zit". 'What not to wear to an interview' - [Wat niet te dragen bij een sollicitatiegesprek]. (www.careerbuilder.com)

Decolletés moeten ook niet opzichtig zijn. Volgens beroepsadviseurs betekent ditgeen inkijk. "Er zijn zeer weinig legitieme banen, waarin het tonen van je boezem een goede carrièrestap is..... bedek..... als je geen afstand kan doen van je V-hals bloes, koop dan een paar topjes om eronder te dragen". ("10 Crimes of Work Fashion" - [10 Vergrijpen in Werkkleding], www.cnn.com, 11 september 2006) Een wijkschool in Texas gaf de volgende nieuwe kledingregel uit in 2006: "Het tonen van inkijk is onaanvaardbaar. Laag uitgesneden bloezen, topjes, sweaters etc. met diep uitgesneden decolleté zijn niet toegestaan". ("Texas School District Bans Cleavage" - [School in Texas Bant Inkijk Uit] - www.keyetv.com, 4 augustus 2006)

Een recent onderzoek door professor Peter Glick van de universiteit van Lawrence wees uit dat "gewaagde kleding op het werk wordt gezien als ongepast voor degenen in alle posities". ("Are you too sexy for your job"? - [Bent U te sexy voor Uw baan?] - www.cnn.com, 6 december 2005)

Te nauwsluitende, zichtbaar strakke kleding kan ook ongepast zijn: "Zorg er voor, dat er minstens 1 cm ruimte is tussen lichaam en stof en dat het lang genoeg is om je middenrif te bedekken. Maag, boezem, rug en schouders moeten bedekt zijn. Het stof moet niet doorschijnend zijn en een BH moet gebruikt worden. (De bandjes niet zichtbaar)" (ibid.) Het artikel "Test voor gevoel van fatsoen" moedigt vrouwen aan om de volgende vragen te stellen over hun kleding: "Is mijn middenrif (of ondergoed) zichtbaar als ik voorover buig of mijn handen ophef? Zo ja, komt het omdat mijn bloes of mijn pantalon te kort zijn? Of mijn bloes moet langer zijn of ik moet een rok of pantalon vinden, die hoger zit". ("Modesty Heart Check", Carolyn Mahaney and Nicole Whitacre, Girl Talk: Mother-Daughter Conversations on Biblical Womanhood - [Meisjesgesprek: Moeder-Dochter Conversaties over Bijbelse Vrouwelijkheid]) Meisjes, die de Living Youth Camp (Jeugdkamp) bezoeken, worden onderwezen om het dragen van te korte shorts te mijden, evenals "tanktopjes of korte shirts of lage "Britney Spears stijl" pantalons. ("Kamp controlelijst van persoonlijke artikelen", Camper Acceptance Packet 2006 - [ Kamp Acceptatie Pakket 2006])

Zelfs "traditionele" beroepsdeskundigen wijzen op het belang van het handhaven van de basis kledingstandaards om een potentiële of huidige werkgever tevreden te stellen. Redelijke, minimum standaards zijn ook toepasselijk in onze erediensten van God en bij onze kerkactiviteiten. Zoals Paulus de broeders in Rome er aan herinnerde, "Ik vermaan u dan, broeders, met beroep op de barmhartigheden Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer: dit is uw redelijke eredienst". (Romeinen 12:1)

Uw Broeders Liefhebben

Zoals de meeste vrouwen, bezoeken de meeste mannen de Sabbatdiensten om de juiste redenen - om te eren, ervan te leren, te worden getoetst en gecorrigeerd door God.

Waarom is waardige kleding zo belangrijk voor vrouwen in de kerkdiensten?

Omdat het hun relatie beïnvloedt met hun broeders in Christus en de relatie van hun broeders met God.

Ofschoon iedereen te maken heeft met de invloeden van de menselijke natuur, staan de meeste mannen in de Sabbatdiensten natuurlijk niet iedere seconde op het punt om geestelijk overspel te plegen. Mannen in Gods Kerk streven er naar om Gods weg te leven en leiden hun gedachten door Zijn Geest. Aan de andere kant laat een vrouw extreme naïviteit en domheid zien als zij het feit verwerpt, dat God mannen schiep om visueel geprikkeld te worden door een aantrekkelijke vrouw.

Een man, die niet in Gods Kerk is maar erop gericht is om God te gehoorzamen zover hij het weet, zegt het op deze manier: "Ik verheug me als ik een meisje of vrouw zie, die probeert om de Heer (en jongens) te dienen door zich waardig te kleden. U heeft er geen idee van hoe genoeglijk en uitdagend het is als ik een vrouw zie, die besloten heeft om haar lichaam niet ten toon te spreiden - zoals de cultuur haar toeschreeuwt om te doen - maar dat ze besloten heeft, dat het dienen van de Heer en haar broeders belangrijker is". ("Additional Comments and Testimonies on Modesty" - [Aanvullende Opmerkingen en Verklaringen op Fatsoenlijkheid] - C.J. Mahaney. www.sovereigngraceministries.org)

Mannen moeten alert zijn om een hoge standaard te houden voor wat zij willen zien om een puur en zuiver hart te houden. (Job 31:1) Zoals schrijver Joshua Harris zegt:

"Wat is dus Gods standaard wat betreft begeerte?

Hoeveel begeerte wil God, dat wij in onze levens toelaten?

Bent U er klaar voor? "Het antwoord is zelfs geen hint". (Not Even a Hint: Guarding Your Heart Against Lust - [Zelfs Geen Hint: Bescherm Uw Hart Tegen Begeerte], pag. 22) Mannen moeten zich ook bewust zijn van de signalen, die zij geven aan de vrouwen in hun levens. Zijdelingse blikken werpen op onfatsoenlijke vrouwen of terloopse opmerkingen maken over gering geklede actrices zenden een boodschap uit - de verkeerde boodschap - over wat zij in een vrouw waarderen. De houding van de vader zal de standpunten van hun kinderen over fatsoen en kledij beïnvloeden. Mannen moeten hun zonen leren om ontucht te ontvluchten (1 Korintiërs 6:18) en "flirtgedrag vaststellen en flirtende of precaire meisjes uit de weg te gaan". ("Waging the War for Sexual Purity - [Oorlog Voeren voor Seksuele Reinheid] - Patrick Hurd, www.fortifyingthefamily.com) Vaders moeten een actieve rol nemen in het onderwijzen van hun dochters om fatsoenlijk te zijn en om "de motieven van jongens te onderscheiden, die hun aandacht proberen te trekken". (ibid.)

Zowel mannen als vrouwen moeten vermijden om struikelblokken voor elkaar te zijn als zij op de Sabbat voor God verschijnen. Dat is liefde en dienstbaarheid aan anderen tonen - hetgeen de vervulling van Gods wet is om je naaste lief te hebben als jezelf. (Galaten 5:14)

Een Goed Voorbeeld Geven

Een andere reden waarom vrouwen in Gods Kerk zich waardig kleden is vanwege de kracht van het voorbeeld. Vrouwen in Gods Kerk moeten een licht voor anderen zijn - inclusief jongere vrouwen en meisjes, die voorbeeldgevers willen zijn. Jonge meisjes willen vaak dragen wat oudere meisjes dragen - en op steeds jongere leeftijd.Hoe belangrijk is het dan dat vrouwen van alle leeftijden een goed voorbeeld geven in de Kerk?

Onze cultuur probeert tegenwoordig om meisjeskleding te seksualiseren, zelfs in hun jonge tienerjaren. Ontwerpers en winkeliers richten zich nu op meisjes tussen de vier en negen jaar oud! "De gebruikelijke suikerzoete stijlformule voor meisjes wordt tegenwoordig voorzien van een sausje, de kleding..... openlijk uitdagend in hun nabootsing van volwassenen......" ("Fashion world expanding options for pint-size clients" - [Modewereld breidt keuzes uit voor kleine klanten] - Charlotte Observer, 8 september 2006) Als redacteur van het jongeren tijdschrift Cookie, schrijft Pilar Guzman, "Men krijgt het beeld, dat er een soort van verloren onschuld is", als pikante mode voor volwassenen door steeds jongere meisjes wordt gedragen. (ibid.)

In een wereld waar media marktdeskundigen mode voor volwassenen proberen te introduceren bij steeds jongere klanten, is het meer dan ooit belangrijk, dat moeders, oudere zusters, tieners en volwassen vriendinnen in Gods Kerk een goed voorbeeld geven aan de jongere meisjes.

VASTHOUDEN

Christus zegt aan de Kerk van het Filadelfia tijdperk "houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme". (Openbaring 3:11) Wij moeten vasthouden aan doctrinaire zuiverheid en Schriftuurlijke, bijbelse tradities en deze overdragen aan de volgende generatie. (2 Timoteüs 2:2) God is er niet tegen, dat Zijn dochters er mooi uitzien en zich goed kleden Bovendien staat in de Bijbel, in Ezechiël 16:10-14, hoe Hij Zijn Bruid Israël tooit en versiert. Zedigheid in kleding kan zowel weerspiegelen als invloed hebben op. (1 Petrus 3:4) Zedigheid als een traditie in de Kerk kan aantrekkelijke kleding insluiten, maar altijd met een goede smaak en gepastheid. De Levende Kerk van God is toegewijd om hoge standaards te stellen met betrekking tot zedigheid in kleding en gebruikt liefde en geduld om dit te bereiken.