Dit is de vertaling van het Engelstalige artikel “‘Not Yet ‘My Fathers World’” (een persoonlijk bericht van de hoofdredacteur) door Gerald E. Weston, verschenen in het Tomorrow’s World magazine van november-december 2023.

“This Is My Father’s World” is een populaire lofzang geschreven door Maltbie Davenport Babcock en voor het eerst gepubliceerd in 1901. Er bestaat weinig twijfel over dat deze kwam uit een hart dat dankbaar was voor de schoonheid die hij zag tijdens zijn wandelingen langs de Niagara Escarpment [een ca 900 km lang plateau met steile wanden, red. NL] en aan de oevers van het Ontario meer in het noordelijk deel van de staat New York. Of het nu a capella gezongen wordt door kinderen of door meer gepolijste stemmen met begeleiding, het heeft een boeiende melodie met woorden die Gods glorieuze schepping verkondigen.

Wie kan zinnen als “Ik vind rust in de gedachte aan rotsen en bomen, aan luchten en zeeën – Zijn hand heeft de wonderen gemaakt”, van de hand wijzen? Of: “En voor mijn luisterende oren zingt de hele natuur, en om mij heen klinkt de muziek der sferen?” Koning David van Israël deelde soortgelijke gedachten toen hij schreef: “De hemel vertelt Gods eer, het gewelf verkondigt het werk van Zijn handen”, “Geen spreken is er, geen woorden zijn er, hun stem wordt niet gehoord” (Psalm 19:2, 4).

Nooit in de geschiedenis van de mens hebben we zo weinig excuus gehad om niet in een goddelijke Schepper te geloven. We kunnen nu verder in het heelal kijken dan we ooit voor mogelijk hielden en we kunnen de lens ook omdraaien om de details van de kleinste structuren van het leven te bekijken. We kunnen in de diepten van de oceanen duiken om vreemde en wonderbaarlijke wezens te ontdekken. In de afgelopen honderd jaar hebben we een wereld van wonderen verkend die voor eerdere generaties totaal onbekend was – vogels, insecten, vissen, amfibieën en primaten.

Er lijkt geen einde te komen aan de creaties van God die we in levendige kleuren op onze televisie kunnen zien. Toch geeft bijna elke natuurdocumentaire erkenning hiervoor aan een blind evolutionair proces. En zeker, er is micro-evolutie aan de hand. Er worden bijvoorbeeld voortdurend nieuwe hondenrassen ontwikkeld, maar het blijven nog steeds honden. Hetzelfde kan gezegd worden van katten, vee, vissen en vogels – nieuwe rassen, maar altijd dezelfde soort. En de kloof tussen dode materie en bruisend leven is zo groot dat die wiskundig en logistiek onmogelijk te overbruggen is. Het leven is oneindig veel complexer dan de wetenschap ooit dacht en mensen die eerlijk zijn met de feiten moeten dit ofwel aan zichzelf toegeven ofwel verblind blijven door een irrationele, anti-God ideologie.

Babcock keek naar de wereld zoals hij die in de natuur zag. Maar hij was er zich wel van bewust dat er problemen waren: “Oh, laat me nooit vergeten dat hoewel het kwaad vaak zo sterk lijkt, God toch de heerser is.” Daar zijn we het zeker mee eens: God is de ultieme Heerser over het universum.

WAT IS HET PROBLEEM?

Elk couplet van Babcocks lofzang begint met “Dit is de wereld van mijn Vader.”. In een bepaald opzicht had hij gelijk – God schiep deze planeet en alle wonderbaarlijke schepsels die erop leven. Het overkoepelend bestuur is in Zijn handen. Maar in een ander opzicht verdoezelt dit idee een cruciale waarheid die de meesten missen  ̶  zelfs degenen die zichzelf ‘christen’ noemen. Die waarheid is dat Satan, de duivel, op dit moment de heerser over deze wereld is.

Nu, geloof me alstublieft niet op mijn woord zonder het voor uzelf te bewijzen. Zoek op en lees hoe Jezus drie keer aan Zijn tegenstander refereerde als “(…) de vorst van deze wereld (…)” (Johannes 12:31; 14:30; 16:11). De waarheid hiervan wordt verder aangetoond door de apostel Paulus: “Maar in het geval dat ons Evangelie nog bedekt is, dan is het bedekt in hen die verloren gaan. Van hen, de ongelovigen, geldt dat de god van deze eeuw hun gedachten heeft verblind, opdat de verlichting met het Evangelie van de heerlijkheid van Christus, Die het beeld van God is, hen niet zou bestralen” (2 Korinthe 4:3-4).

Paulus schreef over Satan op een manier die een serieuze waarschuwing voor ons allemaal zou moeten zijn. Hij beschreef het vroegere gedrag van de Efeziërs “waarin u voorheen gewandeld hebt, overeenkomstig het tijdperk [“de loop”, NBG’51] van deze wereld, overeenkomstig de wil van de aanvoerder [of: ‘vorst’] van de macht in de lucht, van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid, onder wie ook wij allen voorheen verkeerden, in de begeerten van ons vlees, door de wil van het vlees en de gedachten te doen; en wij waren van nature kinderen des toorns, evenals de anderen” (Efeze 2:2-3). Ja, de duivel heeft werkelijk de hele wereld misleid (Openbaring 12:9). Dit is momenteel zijn wereld. Dit verklaart waarom we door de geschiedenis heen zoveel problemen zien en waarom we vandaag de dag niet dichter bij vrede zijn dan duizenden jaren geleden. Wij hebben deze waarheid meer dan eens naar voren gebracht bij de abonnees van Tomorrow’s World, dus wat is mijn punt? Waarom is dit zo belangrijk?

Er zijn maar weinig gebieden in het leven die de loop van onze wereld meer bepalen dan de manier waarop we onszelf vermaken. Een voorbeeld: de razend populaire Barbie-film van afgelopen zomer harkte in de eerste drie weken na het verschijnen meer dan een miljard dollar binnen aan de kassa. Maar dit was nauwelijks een onschuldige vlucht in de fantasie. Zoals veel recensenten erkenden, had een agenda die er achter zat de intentie om een klap uit te delen aan de unieke Bijbelse rollen die aan mannen en vrouwen zijn toebedeeld.

Agenda's zijn altijd al alom aanwezig geweest in entertainment. Ik ben opgegroeid met de tekenfilms over Popeye the Sailor, niet wetende op jonge leeftijd dat er reclameboodschappen in zaten om kinderen, vooral jongens die sterke spieren wilden kweken, meer spinazie te laten eten. Tabaksfabrikanten doneerden hun producten of betaalden voor plaatsing ervan zodat miljoenen kijkers stoere en verfijnde acteurs en actrices voor de camera zagen roken. Miljoenen vielen voor het imago  ̶  en miljoenen zijn als gevolg daarvan gestorven aan hartziekten, COPD, longkanker en andere aandoeningen. ‘Realityshows’ zijn nauwelijks meer dan reclamespots voor producten en ‘leefstijlen’ die nog niet zo lang geleden taboe waren.

Volwassenen kunnen dit doorzien, hoewel velen duidelijk worden overgehaald door de niet altijd even subtiele verkooppraatjes. Maar hoe zit het met onze kinderen en kleinkinderen? Zien zij in dat volwassenen – die zelf misleid worden door de geestelijke heerser van deze wereld – hun kneedbare geesten aan het vormen zijn en er verschillende anti-Bijbelse agenda’s in bakken?

Achter dit alles zit die “[vorst] van de macht in de lucht” die God en Zijn instelling van het gezin haat. Slechts weinigen zien in dat Satan de koers en het pad van de menselijke cultuur en trends heeft bepaald. Bedenk eens hoe succesvol hij is geweest in het promoten van tatoeages in de hoofden van degenen die zijn propaganda accepteren – in strijd met Gods duidelijke verbod (Leviticus 19:28). Hoeveel mensen begrijpen dit en nemen dienovereenkomstig hun beslissingen?

ALS GOD ALMACHTIG IS…

Het is duidelijk dat grote gevaren in onze cultuur voortkomen uit entertainment dat anti-God-agenda’s promoot, bloederige en seksuele videogames, pornografie, politiek en zoveel andere aspecten overeenkomstig “het tijdperk van deze wereld” die worden geleid door “de aanvoerder van de macht in de lucht, van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid.” Maar als God almachtig is, waarom staat Hij dan toe dat dit opstandige wezen de wereld slecht maakt? Waarom stopt Hij hem niet? Het antwoord is te vinden in het begrijpen van Gods algemene doel voor de mens, dat Hij openbaart in de openingshoofdstukken van de Bijbel.

De mens is niet gemaakt als een dier. Het is Gods doel om de mens te maken naar Zijn beeld, naar Zijn gelijkenis (Genesis 1:26-27). We zijn gemaakt om als Zijn kinderen in Zijn gezin geboren te worden (Romeinen 8:12-17; Hebreeën 2:12-18; 2 Korinthe 6:16-18). Maar Adam en Eva verwierpen Gods gebod over hoe ze moesten leven en wilden zelf wat goed en kwaad is bepalen met aanmoediging van de duivel. Hoewel Hij hen had gewaarschuwd om dat niet te doen, liet God hen de vrije teugel om precies dat te doen en sindsdien heeft Hij aan alle mensen dezelfde morele keuzevrijheid gegeven. Wij willen het op onze manier en God geeft in wezen als antwoord: Ik zal jullie niet tegenhouden, maar begrijp wel dat er consequenties zullen zijn.

God test ons allemaal om te zien welke weg we zullen kiezen. We moeten leren om het verkeerde te weerstaan en te kiezen voor wat juist is. Door dit te doen bouwen we een heilig en rechtvaardig karakter in ons op. Maar de tijd raakt op voor het experiment in zelfbestuur van de mensheid.

Jezus profeteerde dat de loop van deze wereld, aan onszelf overgelaten, zal leiden tot het uitsterven van de mensheid (Mattheüs 24:21-22). Alleen op de rand van de afgrond zal God ingrijpen om de waanzin van de mensheid te stoppen. Pas na de terugkeer van Christus zullen we met recht kunnen zingen: “Dit is de wereld van mijn Vader, waarom zou mijn hart bedroefd zijn? De Heer is Koning; laat de hemelen weerklinken! God regeert; laat de aarde blij zijn!”