BRON: LCG_News Letter July 30, 2008

Of het nu een politicus is, die per ongeluk in een "live" microfoon spreekt, een ouder die een lastig kind een uitbrander geeft of een baas, die angstige ondergeschikten toespreekt; hoe vaak hebben wij een spreker gehoord, die een ondoordachte of overhaaste bewering uitflapte, zonder na te denken over de gevoelens en gevoeligheden van de toehoorders?

"Dat was vreselijk om te zeggen", kunnen wij denken en onze indruk van de persoon is afgenomen. Zelfs als de spreker enige goede opmerkingen maakt, zal zijn onnadenkendheid elk nut van de communicatie verdringen, omdat zijn gehoor gericht is op hun belediging of boosheid en weerstand biedt aan zijn boodschap.

Als wij in de spiegel van zelfonderzoek kijken kunnen wij onszelf afvragen, "bouwen mijn woorden op en bemoedigen zij degenen, die mij horen of breken zij af en ontmoedigen" zij?

God heeft veel te zeggen over het zorgvuldig kiezen van onze woorden. "Een woord, in juiste vorm gesproken, is als gouden appelen op zilveren schalen. Een wijs vermaner bij een luisterend oor, is een gouden ring en een fijn gouden sieraad". (Spreuken 25:11-12)

  • "Ken Uw gehoor" is het eerste principe van communicatie.
  • "Denk, voordat U spreekt" is het tweede.

Zijn wij ooit gekrenkt door een uit de hand gelopen opmerking, gemaakt door iemand die onze achtergrond of omstandigheden niet begrijpt? 

Hoe vaak hebben wij anderen gekrenkt als wij iets in haast zeggen? 

Zelfs de wijze koning David vroeg God hulp om zorgvuldig te spreken: "HERE, stel een wacht voor mijn mond, waak over de deuren van mijn lippen". (Psalm 141:3)

Vooral leiders zijn verantwoordelijk om hun woorden zorgvuldig te kiezen. Wat anderen hen horen zeggen zal het volk, dat van hen leiding en voorbeeld verwacht, opbouwen of afbreken. "Het hart van de wijze maakt zijn mond verstandig, en versterkt het betoog op zijn lippen. Vriendelijke woorden zijn als honigzeem, zoet voor de ziel en medicijn voor het gebeente". (Spreuken 16:23-24)

De meeste van ons zeggen te veel. Vooral als wij in boosheid spreken kunnen veel woorden ons veel moeilijkheden bezorgen. "De verstandige houdt zijn woorden in, de man van inzicht is bezonnen. Zelfs een dwaas die zwijgt, gaat door voor wijs; als hij zijn lippen gesloten houdt, voor verstandig". (Spreuken 17:27-28)

Mensen "haken vaak af" bij een man of vrouw, die altijd loslippig is over iets of iemand. In tegenstelling daarmee letten wij op bij degenen, die hun woorden wijs kiezen. Als wij nadenken, voordat wij spreken besparen wij onszelf een wereld van verdriet. "Ziet gij iemand die met zijn woorden te haastig is, voor een dwaas is meer hoop dan voor hem". (Spreuken 29:20)

Zoals het gezegde luidt, "houdt de hersens ingeschakeld, voordat je mond in beweging komt". God gaf elk van ons twee oren en slechts één mond. Wij zouden de aanwijzing ter harte moeten nemen en meer moeten luisteren dan spreken. "Wees niet overijld met uw mond, en uw hart haaste zich niet om een woord voor Gods aangezicht uit te spreken; want God is in de hemel en gij zijt op de aarde, laten daarom uw woorden weinige zijn". (Prediker 5:1)

Wij moeten zorgvuldig zijn met wat wij zeggen, maar leraren en predikers dragen een speciale verantwoordelijkheid om op hun woorden te letten. God heeft een waarschuwing voor degenen in die posities. "Laat niet zovelen uwer leraars zijn, mijn broeders; gij weet immers, dat wij er des te strenger om geoordeeld zullen worden. Want wij struikelen allen in velerlei opzicht; wie in zijn spreken niet struikelt, is een volmaakt man, in staat zelfs zijn gehele lichaam in toom te houden". (Jakobus 3:1-2)

Wij zullen allen rekenschap verschuldigd zijn voor onze woorden, hetzij geschreven of gesproken.

God zegt:"Maar Ik zeg u: Van elk ijdel woord, dat de mensen zullen spreken, zullen zij rekenschap geven op de dag des oordeels, want naar uw woorden zult gij gerechtvaardigd worden, en naar uw woorden zult gij veroordeeld worden". (Matteüs 12:36-37)

"Zo is ook de tong een klein lid en voert toch een hoge toon". (Jakobus 3:5) 

Christenen hebben de grote gave van Gods Heilige Geest om hen te helpen zorgvuldig te zijn met hun woorden.


Voor meer informatie over een Christen kunt U ons boekje lezen: Wat Is een Echte Christen?