BRON: Article LCN 2008, July - August 2008

Het bestuderen van Uw Bijbel houdt veel meer in dan alleen het onwillekeurig lezen van een incidenteel hoofdstuk uit de Psalmen of Spreuken of het overdenken van een "stichtelijke" passage uit één van de Evangeliën. Bijbelnavorsers weten, dat Gods Woord hun "zwaard" is (Efeze 6:17; Hebreeën 4:12) Het scherpen van onze Bijbelkennis zal ons helpen dichter tot God te komen en zal een voortdurende hulp zijn in onze Christelijke levens.

Geen enkel referentieboek van de Bijbel is een vervanging voor de Bijbel. Er zijn vele, zeer nuttige bronnen, die ons kunnen helpen om de Bijbel beter te begrijpen, maar wij moeten altijd voorzichtig zijn om niet een of ander hulpmiddel de plaats te laten innemen van Gods Woord. Ook wanneer een hulpmiddel voor onderzoek in tegenspraak lijkt met de Bijbel - (dit is vaak het geval met commentaren en "Bijbelhulpen", samengesteld door seculiere wetenschappers, die niet Gods Heilige Geest hebben) - moet een volwassen Christen in staat zijn om het hulpmiddel te evalueren voor wat het is en de hulp aannemen die geschikt is, maar het verwerpen op die gebieden waar het duidelijk in tegenspraak is met solide bijbelse waarheid.

Met dit in gedachten volgen hier enkele stappen, die U kunt gebruiken om meer op de hoogte zijn van de Bijbel en meer vaardig in Uw Bijbelstudie:

 1. Wordt vertrouwd met de Bijbel
  a.    Lees de Bijbel regelmatig.
  b.    Lees Bijbelverhalen aan Uw kinderen voor - en leer de   les uit elk verhaal.
  c.    Lees en vat de boeken van de Bijbel samen - leer de   inhoud van elk boek.
  d.    Speel Bijbelspellen. (b.v. Bijbeltrivia)

 2. Schaf een Bijbelwoordenboek aan
  Bijbelwoordenboeken omschrijven termen, die in de Bijbel gebruikt worden en verschaffen nuttige achtergrond informatie over bijbelse onderwerpen.

 3. Volg de Wereld van Morgen Bijbel Studie Cursus
  De Wereld van Morgen Bijbel Studie Cursus, uitgegeven door de Levende Kerk van God is een goed begin om te leren waar de Bijbel over gaat. Het geeft een overzicht van belangrijke doctrines en leerstellingen, die in de Bijbel worden gevonden. U kunt het volgen als een online cursus of als een gedrukte versie. 

  Op de Nederlandstalige web site vindt U meer informatie over de Nederlandstalige Bijbel Studie Cursus.

  Om in het Engels deel te nemen kunt U online gaan naar: Meer informatie over de Engelstalige Bijbel Studie Cursus.

 4. Lees de boekjes en artikelen van de Kerk van God
  De Levende Kerk van God publiceert vele boekjes en artikelen, die specifieke bijbelse onderwerpen behandelen. Door dit materiaal en de Bijbel tegelijkertijd te bestuderen krijgt U een begrip van een verscheidenheid van belangrijke onderwerpen uit de Bijbel.

 5. Ontwikkel een persoonlijk programma voor Bijbelstudie
  a.    Stel een vaste tijd en plaats vast om iedere dag    Bijbelstudie te doen.
  b.    Houdt Uw Bijbelstudieboeken en materialen op die    plaats.
  c.    Bidt voordat U gaat studeren - vraag God om leiding   en begrip.
  d.    Deel een studieprogramma in voor een jaar -    stel een   paar doelen.
  e.    Doe extra Bijbelstudie op de Sabbat.
  f.  Kijk terug en mediteer over hetgeen U heeft   bestudeerd.
  g.    Breng uitgelegde Schriftgedeelten in praktijk.

 6. Gebruik een Bijbelhandboek
  Bijbelhandboeken vatten de inhoud van elk boek in de Bijbel samen en verschaffen achtergrond informatie, leggen uit wanneer en aan wie het boek werd geschreven en geven andere nuttige samenhang voor Uw Bijbelstudie.

 7. Raadpleeg Bijbelconcordanties
  Bijbelconcordanties vermelden lijsten van woorden, die in de Bijbel gebruikt worden. Een concordantie is een nuttig hulpmiddel om woorden en verzen te vinden, waarin het woord wordt gebruikt. (b.v. Abraham Trommius - Nederlandse concordantie van de Bijbel) Een verkorte concordantie heeft alleen een lijst van enkele verzen, waar een woord in de Bijbel wordt gebruikt. Een volledige concordantie (Engels:Strong's, Young's) vermeldt elke plaats waar een bepaald woord in de Bijbel voorkomt en sommige concordanties verschaffen ook de betekenissen van Hebreeuwse en Griekse woorden.

 8. Bekijk verschillende Bijbelvertalingen
  De NBG vertaling wordt standaard gebruikt in de vertalingen van de publikaties van de Levende Kerk van God. De Statenvertaling is een woord-voor-woord vertaling uit het Grieks en Hebreeuws. Andere vertalingen kunnen echter soms nuttig zijn om de betekenis van Bijbelverzen beter te begrijpen. Bijbelstudenten moeten zich er echter bewust van zijn, dat sommige nieuwe versies van de Bijbel geen woord-voor-woord vertalingen zijn, maar in plaats daarvan een vertaling van "gedachte voor gedachte" - en door toevoeging vaneigen interpretatie vaak ver afdwalen van de oorspronkelijke betekenis van de tekst.
  Meer informatie over verschillende Bijbelvertalingen.

 9. Onderzoek Bijbelcommentaren
  Bijbelcommentaren geven gedetailleerde uitleg over watBijbelwetenschappers denken, wat een vers betekent. Soms kunnen commentaren heel nuttig zijn, soms niet. Enkelvoudige commentaren geven vaak heel weinig informatie. Internationaal Commentaar op de Bijbel (twee delen) - dit lijvige boekwerk vormt de bewerkte vertaling van the International Bible Commentary en verschaft enige zeer nuttige informatie over de Bijbel.

 10. Gebruik Hebreeuwse en Griekse woordenboeken - Lexicons
  Hebreeuwse en Griekse lexicons verschaffen gedetailleerde informatie over hoe bijbelse woorden werden gebruikt in de tijd, waarin de Bijbel geschreven werd. Een lexicon is nuttig voor meer vergevorderde studie van de Bijbel.

 11. Lees boeken over de Bijbel, kerkgeschiedenis en andere bijbelse onderwerpen
  Vergroot Uw kennis door boeken te selecteren, die meer in detail gaan over onderwerpen, die samenhangen met de Bijbel. Leer om boeken te evalueren, door hun inhoud en denkbeelden te vergelijken met de Bijbel zelf. U zult zien, dat het volgen van een cursus (of meerdere) van de LIVING UNIVERSITY U kan helpen om Uw vermogen te ontwikkelen om Boeken over de Bijbel te evalueren. In de gestructureerde omgeving van een cursus kunt U Uw kennis van Gods Woord verdiepen.

 12. Bestudeer onderwerpen en leerstellingen
  Maak een aantekenboek van de belangrijke verzen, die elke bijbelse leerstelling ondersteunt. Zoek uit wat de Bijbel werkelijk zegt over verschillende onderwerpen door alle verzen op te zoeken, die het bepaalde onderwerp noemen. Gebruik een concordantie en andere bijbelhulpmiddelen om Uw studie te ondersteunen.

Christenen, die de bovenstaande stappen volgen - op een volwassen manier en met wijsheid de lange lijst van Bijbelhulpmiddelen gebruiken, die de Kerk van God en andere bronnen verschaffen als een deel van hun persoonlijke programma voor voortdurende dagelijkse Bijbelstudie - kunnen vooruit kijken om dichter tot God te komen en hun begrip van Zijn woord te verdiepen.