Dit is de vertaling van het Engelstalige artikel “Three Pillars of Stability in Difficult Times” door Gerald E. Weston, verschenen in het Tomorrow’s World magazine van januari 2021.

Het leven biedt ons allemaal veel uitdagingen. Sommigen hebben te lijden van lichamelijke gebreken. Anderen ervaren pijnlijke echtscheidingen. Bedrijven mislukken en er vinden ontslagen plaats. Velen hebben door de geschiedenis heen oorlogen meegemaakt of kinderen verloren. Zelfs veel kleinere worstelingen, die relatief onbeduidend zijn, kunnen een heel grote plaats in ons leven en onze geest innemen. Er is veel pijn in het leven en de lijst met beproevingen lijkt eindeloos. Maar die beproevingen hoeven niet hopeloos te lijken. Er zijn drie zuilen van stabiliteit die u kunnen helpen om in moeilijke tijden recht overeind te blijven, net evenals zij vele anderen geholpen hebben.

De tijd geneest, of de pijn van eerdere beproevingen neemt op z’n minst wat af. De meeste mensen komen bijvoorbeeld het verlies van een dierbare uiteindelijk te boven. Ze kunnen hun verlies in perspectief zetten, ook al zullen ze altijd het gevoel blijven houden in hun hart dat er iets ontbreekt. Maar de grootste stabiliteit komt door het hebben van het juiste toekomstperspectief en doel in uw leven en het kennen van het 'grote geheel'  ̶ dat op drie stevige zuilen rust zoals iets of iemand op een driepoot zou kunnen rusten  ̶ zal u meer helpen dan ook maar de meest positieve houding of de langste te verstrijken tijd..

Bestaat God?

De vraag naar Gods bestaan is niet zo eenvoudig als het lijkt. Niet iedereen is het eens over het antwoord, maar er is geen middenweg. Of Hij bestaat, of Hij bestaat niet. Het antwoord hangt niet af van onze opvoeding, maar veeleer van of we het bestaan van God voor onszelf bewezen hebben. Het is één ding om geloof te hebben, maar geheel iets anders om geloof op basis van feitelijk bewijs te hebben. Geloof is belangrijk en gaat inderdaad verder dan feiten - maar geloof mag niet blind zijn.

Richard Dawkins, een van de hedendaagse meest uitgesproken atheïstische kruisvaarders, stelt geloof in God gelijk aan geloof zonder bewijs. “Geloof is de grote uitvlucht”, zegt hij, “het grote excuus om de noodzaak om na te denken en bewijs te evalueren te ontwijken. Geloof is de overtuiging ondanks, misschien zelfs vanwege het gebrek aan bewijs” (“Editorial: A scientist's case against God”, The Independent, 20 april 1992).

Als Dawkins “geloof” zegt, bedoelt hij natuurlijk geloof in God. Hij bedoelt niet het geloof in de evolutietheorie  ̶ waarvan hij, als hij eerlijk zou zijn, zou moeten toegeven dat die ook geloof vereist. In een vergadering van 13 februari 1993 van de American Association for the Advancement of Science, waarin besproken werd hoe er omgegaan moest worden met “The New Antievolutionism” [het nieuwe anti-evolutionisme], erkende Michael Ruse, een gigant op het gebied van evolutie en filosofie: “zeker, er is geen twijfel aan dat in het verleden en ik denk ook in het heden voor veel evolutionisten de evolutie gefunctioneerd heeft als iets met elementen die, laten we zeggen, verwant zijn aan een seculiere religie.”

Hoewel hij toegeeft dat evolutie verwant is aan een seculiere religie heeft Ruse nooit het woord geloof gebruikt - maar geloof is de essentie van het gelijkstellen van evolutie aan religie. En laten we in dit licht Dawkins' definitie van geloof niet vergeten: “Geloof is de overtuiging ondanks, misschien zelfs vanwege het gebrek aan bewijs.'

Ruse ging verder met het noemen van evolutie als niet alleen een huidige maar ook een historische vorm van seculiere religie. “Ik denk bijvoorbeeld aan de beroemdste familie in de geschiedenis van de evolutie, namelijk de Huxleys…. Zeker, als u Thomas Henry Huxley leest, wanneer hij goed op dreef is, is er geen twijfel aan dat voor Huxley op een heel belangrijk niveau, evolutie en wetenschap in het algemeen, maar zeker evolutie in het bijzonder, een beetje als een soort seculiere religie functioneren.... Maar voor, Thomas Henry Huxley denk ik, zoals ik al zei, dat er geen enkele twijfel aan is dat evolutie op een bepaald niveau als een soort seculiere religie functioneerde.'

Daarna merkte Ruse op over de kleinzoon van Thomas Huxley: “Ik denk dat Julian Huxley zeker een atheïst was, maar... als u naar zijn gedrukte materiaal kijkt, en als u bovendien naar Rice University gaat die al zijn privépapieren heeft, komt keer op keer in de brieven heel sterk naar voren dat voor Julian Huxley evolutie als een soort seculiere religie functioneerde.”

Om misverstanden te voorkomen, Ruse is een onvervalste evolutionist, zoals hij overduidelijk maakte in zijn symposiumtoespraak en zijn antwoorden op de daaropvolgende vragen. Toch bleef hij bevestigen dat evolutie een seculiere religie is:

Maar ik ben hier gekomen en zeg: ik denk dat men filosofisch gezien gevoelig moet zijn voor wat ik denk dat de geschiedenis laat zien, namelijk dat evolutie... vergelijkbaar met religie, het maken van bepaalde a priori of metafysische veronderstellingen met zich meebrengt, die op een zeker niveau niet empirisch aangetoond kunnen worden [aangetoond door bewijsmateriaal]. Ik denk dat we dat allemaal wisten, maar ik denk dat we nu allemaal veel gevoeliger zijn voor deze feiten. En ik denk dat de manier om met creationisme om te gaan, maar ook de manier om met evolutie om te gaan, is deze feiten niet te ontkennen, maar ze te erkennen en te zien waar we naartoe kunnen, als we van daaruit verder gaan.

Zoals Ruse uitlegde, Dawkins en anderen zoals hij, die het geloof in God belachelijk maken, zouden er goed aan doen om eens in de spiegel te kijken en hun eigen geloof in hun darwinistische god toe te geven. Natuurlijk is het weerleggen van evolutie in een van of al zijn vormen niet een bewijs van God, maar men moet zich afvragen: is er een alternatief? Panspermia  ̶ dat wil zeggen, leven dat van ergens anders naar onze planeet getransporteerd werd  ̶ trapt dezelfde fundamentele vraag alleen maar naar een ander deel van het universum. Kan leven spontaan uit niet-levende materialen ontstaan, zonder intelligente bemoeienis?

Het weerleggen van evolutie is lang niet zo moeilijk als men zou denken, aangezien de rollen eigenlijk omgedraaid zijn; het probleem is te bewijzen hoe evolutie redelijkerwijze zou kunnen gebeuren. Hoe is het leven om te beginnen ontstaan? We horen constant dat water op de ene planeet of op een andere aanwezig is, alsof dat het enige is dat nodig is om leven voort te brengen. Het klinkt zo simpel, maar is het dat wel?

Bill Bryson is een productieve en boeiende schrijver. Ook al is hij een evolutionist, hij schrijft keer op keer over het wonder van het leven en de onmogelijkheid dat het zomaar louter toeval kan zijn. Snapt u het, snap ik het! In The Body: A Guide for Occupants zegt hij het volgende: “Men zou alle bollebozen die nu leven of ooit geleefd hebben bijeen kunnen roepen en hen de som van alle menselijke kennis geven, en dan zouden zij bij elkaar nog niet in staat zijn ook maar een enkele levende cel to produceren” (2019, p. 4).

In de volgende alinea verwijst hij naar het leven als een “wonder.” Bryson begrijpt dat DNA nodig is om onze cellen te maken, maar wat is DNA? “Uw DNA is gewoon een instructiehandleiding voor het maken van u” (p. 6). Maar hoe is die “instructiehandleiding” ontstaan? En hoe is het eerste eiwit ontstaan, aangezien eiwitten andere eiwitten nodig hebben om ze te bouwen? Er zitten zoveel bekentenissen in The Body  ̶ en in A Short History of Nearly Everything, een ander boek van Bryson  ̶ dat elke echt nadenkende persoon zich zou moeten afvragen hoe iemand zo'n absurde theorie als de evolutietheorie kan geloven.

Michael Denton, die een doctoraat in de biochemie heeft, is een van de personen die concludeerde dat evolutie onmogelijk is en dat het bewijsmateriaal de theorie niet ondersteunt. In Evolution: A Theory in Crisis schrijft Denton: “Hoewel de kleinste bacteriecellen ongelooflijk klein zijn... is elke in feite een echte micro-geminiaturiseerde fabriek met duizenden prachtig ontworpen stukjes complexe moleculaire machines... veel gecompliceerder dan welke machine door mens gebouwd dan ook en absoluut zonder weerga in de niet-levende wereld' (1986, p. 250).

Lees dat nog eens! Bedenk dat hij als wetenschapper spreekt, niet als theoloog. Hij schrijft verder: 'De complexiteit van het eenvoudigste bekende type cel is zo groot dat het onmogelijk is te aanvaarden dat zo'n object plotseling in elkaar gegooid zou kunnen worden door een soort grillig, hoogst onwaarschijnlijke gebeurtenis. Zo'n voorval zou niet van een wonder te onderscheiden zijn' (p. 264).

Wanneer we de ongelooflijk complexe aard van het leven beschouwen  ̶ van de kleinste cellen tot de organen die samenwerken om ons te laten functioneren, tot de schoonheid en harmonie van de natuurlijke wereld – verwijst het bewijsmateriaal naar een Intellect dat alles in elkaar gezet heeft, en dat Intellect is enorm groot, ver boven elke beschrijving. Als u geen kopieën hebt van onze boekjes De echte God: bewijzen en beloften en Evolutie en Schepping: wat beide kanten missen, bestel dan nu uw gratis exemplaren en bewijs Gods bestaan voor uzelf. Dit geeft u één sterk been om op te staan in tijden van nood  ̶ maar er is meer nodig voor stabiliteit dan te staan op één been.

De Bijbel als een zuil van kracht

In een citaat uit The God Delusion [Ned. God als Misvatting] kan men de minachting van Richard Dawkins horen, waar hij wat zowel christenen als joden zien als hun bron van leer en inspiratie  ̶ de Bijbel  ̶ belachelijk maakt.

Om eerlijk te zijn, veel van de Bijbel is niet systematisch slecht, maar gewoon vreemd, zoals je zou verwachten van een chaotisch tot een geheel gemaakte verzameling van onsamenhangende documenten, samengesteld, herzien, vertaald, vervormd en 'verbeterd' door honderden anonieme auteurs, redacteuren en kopiisten, onbekend voor ons en meestal onbekend onder elkaar, gedurende negen eeuwen (2006, p. 268).

Dawkins klinkt misschien goed geïnformeerd voor degenen die de Bijbel niet kennen, maar zijn feiten zijn niet helemaal correct. Hij heeft geen totaalbeeld, [‘big picture’] en ziet ook niet de eenheid van denken die de Bijbel kenmerkt. Een vergelijking van het eerste en laatste boek van de Bijbel, Genesis en Openbaring, laat bijvoorbeeld gemeenschappelijke thema's zien die als het ware de boekensteunen van het algemene verhaal vormen. Ja, tussen het schrijven van deze twee boeken werden met een tussenruimte van vijftien eeuwen geschreven, in twee verschillende talen, vanuit twee verschillende locaties – en toch noteert The Companion Bible 30 parallellen, zoals het begin van de zonde in Genesis en het einde van de zonde in Openbaring, het verwerpen van de boom des levens in Genesis en het aanvaarden van de boom des levens in Openbaring (E.W. Bullinger, “Appendixes to the Companion Bible”, 1972, pp. 5-6).

Het feit dat deze verbazingwekkende serie boeken geschreven werd door zo'n 40 verschillende mannen, over een periode van 1.500 jaar, van Irak tot Italië en plaatsen daartussenin, en geschreven in de vorm van geschiedenis, poëzie, liederen, brieven en profetieën  ̶ alles in twee primaire talen, Hebreeuws en Grieks, en in mindere mate in het Aramees  ̶ maakt de eenheid van denken van de Bijbel des te opmerkelijker. We moeten verder aantekenen dat hij in honderden talen en dialecten vertaald is en dat er veel meer exemplaren van zijn dan van enig ander boek.

Wat wellicht het meest opmerkelijke aan de Bijbel is, is zijn vervulde profetie. Jezus voorspelde bijna 2.000 jaar geleden dat de wereld tot een punt zou komen waarop alle leven vernietigd zou kunnen worden  ̶ en in feite inderdaad vernietigd zou worden  ̶ tenzij Hij zou terugkeren om deze waanzin van de mensheid tegen te houden (Mattheüs 24:22). Dit was absoluut niet mogelijk toen Zijn voorspelling geschreven werd, noch was het mogelijk gedurende het grootste deel van de 1.900 jaren die volgden. Maar beginnend met de komst van het atoomtijdperk zo'n 75 jaar geleden werd het een reële dreiging.

Veel eerder voorspelde de profeet Zacharia dat Jeruzalem een problematische plek zou zijn met een Joodse aanwezigheid (Zacharia 12:1–3; 14:1–2). Dit kon vanaf 135 n.Chr., toen het Joodse volk uit Jeruzalem verdreven werd, niet vervuld worden tot ten minste 1967, toen zij de stad opnieuw controleerden. Tegenwoordig is het echter een etnisch verdeelde stad, zoals Zacharia 14:1–2 voorspeld heeft.

Sommige profetieën uit de Bijbel zijn duidelijk en gemakkelijk te begrijpen. Andere zijn om verschillende redenen duisterder en, toegegeven, moeilijker te begrijpen. En dan zijn er nog die waarvan de betekenis duidelijk is, maar alleen als erop geattendeerd wordt. Als voorbeeld lezen we over twee mannen die, door de macht van God, drieënhalf jaar lang profeteren en de aarde kwellen om de aandacht van de opstandige mensheid te trekken. Aan het einde van die tijd zullen zij in de stad Jeruzalem gedood worden.

En wanneer zij hun getuigenis volbracht hebben, zal het beest dat uit de afgrond opkomt, oorlog met hen voeren en het zal hen overwinnen en hen doden. En hun dode lichamen zullen liggen op de straat van de grote stad, die in geestelijke zin genoemd wordt Sodom en Egypte, waar ook onze Heere werd gekruisigd. En de mensen uit de volken, stammen, talen en naties zullen hun dode lichamen drieënhalve dag zien, en zullen niet toelaten dat hun dode lichamen in het graf gelegd worden. En zij die op de aarde wonen, zullen zich over hen verblijden, en zullen feest gaan vieren en elkaar geschenken sturen, omdat deze twee profeten hen die op de aarde wonen, zo gekweld hadden (Openbaring 11:7-10).

Let op dat mensen over de hele aarde gedurende een periode van drieënhalve dag hun dode lichamen zullen zien en feestvieren. Hoe is dit mogelijk? Tegenwoordig beschouwen we onmiddellijke communicatie als vanzelfsprekend, maar dit vereiste de uitvinding van nieuwe materialen, raketten die satellieten in een baan om de aarde lanceren, computers, LED-schermen, smartphones, enz.. Deze profetie kon alleen in onze moderne tijd vervuld worden, daar deze iets voorspelt dat 1.900 jaar geleden hoegenaamd onmogelijk was.

Een ander bewijs van de Bijbel wordt vaak over het hoofd gezien, ook al kan iedereen het duidelijk waarnemen. In tegenstelling tot wat sommigen denken is de wet van God nog steeds van kracht en vormt een krachtig bewijs dat de Auteur van de Bijbel slimmer is dan welk mens ook. Dawkins en anderen prijzen de wetenschap aan als de ultieme arbiter van de waarheid, dus laten we naar het bewijs kijken zoals men in een wetenschappelijk experiment zou doen.

Neem een van de Bijbelse tien geboden: "U zult niet echtbreken" (Exodus 20:14). Alles is goed zolang twee mensen zich aan deze wet houden, maar als een van de partijen deze wet overtreedt, gebeuren er vervelende dingen; het huwelijk eindigt vaak in een echtscheiding, waardoor harten gebroken worden en kinderen verward en gekwetst raken. De effecten zijn vaak voor het hele leven. Om iets uitgebreider op de bedoeling van de wet in te gaan, seks tussen twee ongehuwde mensen kan ook ernstige gevolgen hebben. Hoevelen hebben niet onnoemelijk veel ellende te verduren als gevolg van seksueel overdraagbare aandoeningen (soa’s)? Hoeveel alleenstaande moeders worden niet gedwongen hun kinderen door armoede heen te slepen als gevolg van de dwaze beslissing om dit Bijbelse bevel te negeren? Maar geduldig wachten tot het huwelijk en dan trouw blijven aan de verbintenis, brengt niemand schade toe. Als dit allemaal het geval is, wat is dan de wetenschappelijke conclusie? Dat God het het beste weet!

De Bijbel geeft de mensheid ook instructies over vlees dat geschikt is voor mensen om te eten en ander vlees dat niet geschikt is (zie Genesis 7:1–3 en Deuteronomium 14:1–21). Maar de meeste mensen  ̶ waaronder de meeste wetenschappers en diëtisten - denken dat ze beter weten. Toch weten wetenschappers en epidemiologen dat SARS, MERS, de Nipah virusziekte, Ebola, de grieppandemie van 1918, de Mexicaanse griep van 2009 en meer het resultaat zijn deze ongeschikte vleessoorten als voedsel te behandelen. Hoewel de bron van COVID-19 een zeer controversieel onderwerp is, is het virus uiteindelijk afkomstig van vleermuizen, hetzij van een natte markt, hetzij gemanipuleerd in een biologisch risicovol laboratorium. Dit wil nog niets zeggen over de vele parasitaire en bacteriële ziekten die elk jaar opgelopen worden door de consumptie van deze Bijbelse onreine dieren. Als u niet bekend bent met onze boekjes over dit onderwerp, nodigen we u uit om online contact met ons op te nemen om een exemplaar van God Answers His COVID-19 Critics, een van onze vele gratis DVD's, te bestellen.

Waar is God aan het werk?

Het voor uzelf bewijzen dat God bestaat en dat de Bijbel Zijn openbaring aan de mensheid is, is van onschatbare waarde, maar u hebt ook een derde zuil nodig om echte stabiliteit te brengen in tijden van stress. Men moet een oprechte band ontwikkelen met God de Vader, Zijn Zoon Jezus Christus en Zijn Heilige Schrift, en dat betekent meer dan wat woorden herhalen. Dus, wat onthult de Bijbel precies over Gods wil voor u?

Velen denken dat ze het weten  ̶ maar nogmaals, we moeten ons afvragen: hebben ze het bewezen? De meeste mensen accepteren de religieuze overtuigingen van ouders en leeftijdsgenoten. Hoewel veel mensen tenminste tijdelijk van religie afdwalen nadat ze het ouderlijke huis verlaten hebben, blijven protestanten normaal gesproken protestant, blijven katholieken katholiek en blijven moslims in het islamitische geloof. Maar zijn alle religies gelijk? Leiden alle wegen naar de hemel, zoals sommigen geloven? Probeer eens op die manier naar Groningen te komen! Nee, er zijn tegenstrijdige doctrines zelfs binnen dominante religieuze groepen. Bedenk hoeveel protestantse denominaties er zijn. Sommigen geloven dat de doop door onderdompeling noodzakelijk is, anderen dat u alleen gered wordt als u in 'talen van engelen' spreekt. Luister mensen, ze kunnen niet allemaal gelijk hebben!

Deze vragen moeten gesteld worden en vanuit de Bijbel op afdoende wijze beantwoord worden: Wat is Gods wil voor de mensheid? Wat zegt de Bijbel dat in strijd zou kunnen zijn met de tradities waarin u opgroeide? Stemt de Bijbel overeen met wat uw predikant verkondigt? De meesten nemen aan dat hun predikant, die wellicht een inspirerende spreker is, hun de waarheid vertelt  ̶ maar doet hij dat wel? Zijn zijn boodschappen in ware harmonie met de Bijbelse boodschap?

Er kwam eens een jongeman naar me toe die een vers in twijfel trok die ik voorgelezen had. Zijn predikant had gezegd dat de wet van God een zware last is, maar het vers dat ik geciteerd had zei wat anders. Wie moest hij geloven? Het antwoord hierop is een andere vraag: Gelooft u uw predikant of Christus' apostel Johannes? Lees wat Johannes in 1 Johannes 5:3 zei en beslis zelf wie u wilt geloven.

Is de wet afgeschaft? Lees 1 Johannes 2:3–6.

Is Jezus gekomen om de wet te beëindigen? Lees Mattheüs 5:17–19.

Heeft de apostel Paulus de wet afgedankt? Lees 1 Korinthe 7:19 en Romeinen 3:31.

Gelooft u uw Heiland? Zo ja, lees dan in Mattheüs 19:16–19 wat Jezus tegen de jongeman zei die wilde weten wat hij doen moest om het eeuwige leven te beërven.

De vraag naar waar God aan het werk is, kan niet in een enkel artikel beantwoord worden, maar ze kan beantwoord worden als iemand bereid is onderzoek te doen. ’De Wereld van Morgen biedt veel hulpmiddelen om u te helpen. De Bijbelstudiecursus is een uitstekend startpunt. We bieden ook boekjes aan zoals Wat is een ware christen? en Satans vervalste christendom. Al onze hulpmiddelen zijn gratis, gemakkelijk te begrijpen en gebaseerd op de Bijbel  ̶ en verwijzen naar de toepasselijke passages in de Bijbel.

Het jaar 2020 was stressvol  ̶ en de komende jaren worden nog stressvoller, zoals de Bijbel duidelijk voorspelt. We moeten een degelijk fundament hebben wanneer het leven overweldigend lijkt. Dit begint met te weten dat de Schepper God bestaat, door Zijn bestaan voor uzelf te bewijzen. Het vereist ook zeker te weten  ̶ gebaseerd op feiten, niet op tradities  ̶ dat de Bijbel het ware woord van de Schepper is. En het vereist dat we dat opmerkelijke boek bestuderen zodat we het plan van God kennen  ̶ wat Hij van ons verwacht en de geweldige beloning die Hij ons aanbiedt.

Deze drie zuilen moeten dan staan op Jezus Christus als hun fundament (1 Korinthe 3:11), want Hij is God (Johannes 1:1–2, 14), Hij heeft het woord van God geïnspireerd en de Bijbel is een uitdrukking van Zijn gedachten.. Wanneer u deze dingen bewijst, kunt u aan het totaalbeeld [‘big picture’] herinnerd worden wanneer problemen u overweldigen, aangezien u op de stabiele fundering van deze drie zuilen staat.