BRON: Tomorrow's World - maart / april 2001

Het Hooggerechtshof weigerde hen als legale "personen" te erkennen. Van toen af hadden zij geen rechten of bescherming van de Grondwet. Zij werden beschouwd als "ondergeschikte mensen... slechts een ruwe kopie van het menselijk wezen... moreel en mentaal lager dan welk dier ook". Zij werden vergeleken met "parasieten", die "opgeruimd" konden worden".

Waar komen deze denkbeelden vandaan?

Uit Nazi Duitsland; want deze beweringen werden gebruikt om de moord op miljoenen Joden voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog te rechtvaardigen.

In 1936 deed het Duitse Hooggerechtshof die uitspraken met betrekking tot de Joden. De andere beweringen zijn fragmenten uit Mein Kampf van Hitler en andere officiële Nazi publicaties. 

Niet tot Roe v. Wade in 1973 toen het Hooggerechtshof in de Verenigde Staten bepaalde, dat ongeboren baby's geen legale "personen" waren en daarom geen rechten of bescherming van de grondwet in de Verenigde Staten hadden. Aborteurs beweren, dat hetgeen geaborteerd werd slechts protoplasma massa was - ondergeschikt menselijk.

Feministen leidster Gloria Steinem verklaarde, dat een vrouw het recht heeft om een foetus te aborteren "net zo goed als zij het recht heeft om elk parasitische groeisel van haar lichaam te verwijderen". (CNN interview, 9 sept. 1981) Toen een verslaggever aan Dr. Erdward Allred, een bekende aborteur, vroeg wat er bij een abortus gebeurt, merkte hij op "de inhoud wordt opgeruimd". Dit zijn angstaanjagende parallellen - die nooit vergeten zullen worden - met de Holocaust van een vorige generatie.

De Bijbel waarschuwt ons, "dat in de laatste dagen zware tijden zullen komen: want de mensen zullen zelfzuchtig (zeer egoïstisch en naar zichzelf gekeerd)... aan hun ouders ongehoorzaam... Liefdeloos... onhandelbaar... met meer liefde voor genot dan voor God, " (2 Timoteüs 3:1-4) Deze houdingen leiden vaak tot ongeoorloofde seks en ongewenste baby's.

De overgrote meerderheid van alle abortussen (tenminste 95%) wordt uitgevoerdals een middel voor geboortebeperkingomdat de baby ongewenst is. Sommigen redeneren, dat het hebben van een baby hun carrièremogelijkheid hindert. Anderen willen niet belast worden met "afhankelijke". Zij redeneren, dat zij niet in staat zouden zijn om dingen te kopen, die zij mogelijk willen hebben of van vermaak genieten of zoveel mogelijk reizen. Eigenlijk kiezen velen er voor kinderen te verruilen voor materiële goederen en fysieke genoegens van deze wereld! (Verg. 1 Johannes 2:15-16)

Vanaf de bepaling in 1973 van het Hooggerechtshof vonden er zo'n 30 tot 40 miljoen abortussen plaats in de Verenigde Staten - en zij gaan ermee door tot meer dan één miljoen per jaar! Tientallen miljoenen vinden jaarlijks plaats over de rest van de wereld.

 • Vallen deze abortussen werkelijk onder moord?
 • Wanneer begint het leven?
 • Zwijgt de Bijbel over abortus?

Fysiek bewijs van leven

Ongeboren kinderen werden door sonograms (foto's genomen door middel van ultrasonore golven), camera's in de baarmoeder en andere medische apparaten geobserveerd; hoe zij slapen, wakker zijn, lachen, fronzen, grimassen maken, hikken, duimzuigen, vingers en tenen wiebelen, schoppen en ademhaling oefenen door vruchtwater in en uit te ademen. Ongeboren kinderen reageren op stemmen, geluiden en beweging; hun hartslag gaat sneller, wanneer zij opgewonden zijn en zij krimpen ineen als zij pijn voelen.

Laten wij kijken naar de volgende meetbare ontwikkelingen van een foetus:

 • Drie weken oud - het hart pompt bloed door de eigen bloedstroom.

 • Vijf weken oud - neus, wangen en vingers zijn zichtbaar.

 • Zes weken oud - het zenuwstelsel begint te functioneren en nieren, maag en lever beginnen te werken.

 • Zeven weken oud - hersengolven zijn meetbaar.

 • Tien weken oud - de foetus heeft in principe alles, wat men in pasgeborenen vindt.

 • Twaalf weken oud - volledig gevormde unieke vingerafdrukken, die niet zullen veranderen.

Wellicht is het meest ongelofelijke kenmerk van menselijk leven, dat factoren zoals het geslacht van een persoon, de kleur van de ogen en schoenmaat bepaald zijn door de genetische code, die de 46 menselijke chromosomen bevatten. (Jerome Lejeune, M.D. The Human Life Bill, deel I, pag. 8) Deze chromosomen komen voor in iedere cel van een ongeboren kind en iedere persoon begint als een afzonderlijke enkele cel. Die persoon heeft van tevoren nooit bestaan en zal nooit meer bestaan. (t.z.p.) er gebeurt niets ongewoons bij de geboorte om van een ongeboren baby een mens te maken. Het is dezelfde baby in of buiten de baarmoeder!

Stelt U zich een ziekenhuis voor... In een kamer zit een vrouw, die halverwege haar zwangerschap is. Zij wil haar baby niet en heeft besloten een abortus te laten doen. Zij redeneert, dat de foetus toch geen levensvatbaar menselijk wezen is; die foetus wordt dus gedood. In een andere kamer van de hal is ook een moeder halverwege - maar zij heeft problemen met haar zwangerschap. Zij wil ontzettend graag het kind, maar het moet vroegtijdig geboren worden, als het wil overleven. (Baby's kunnen nu verlost en gered worden van 21 tot 22 weken oud en sommige zelfs jonger dan 20 weken na bevruchting!) Deze laatste baby overleeft en groeit om een gezonde menselijk wezen te worden, terwijl de baby in de andere kamer niet beschouwd wordt als een levensvatbaar menselijk wezen?

Wie houdt wie voor de gek? Het enige verschil is, dat één gewenst is en de andere niet!

Bijbels bewijs van leven

De Bijbel verklaart duidelijk dat,

 • "de ziel (het leven) van het vlees is in het bloed".
  (Leviticus 17:11) 
  één van de allereerste zichtbare bewegingen van een foetus (ongeveer drie weken oud) is het hart, dat bloed in de eigen bloedstroom pompt.
 • De Bijbel openbaart ook, dat er een geest is, die in de mens woont. (Job 32:8, Zacharia 12:1)
  Fysiek is het menselijk brein hetzelfde als het dierlijk brein. Maar de mens heeft veel meer intellect, verbeeldingskracht, emoties en creatieve talenten dan enig dier. Het is dit geestelijk bestanddeel, toegevoegd aan het brein van de mens, dat wij verstand noemen en dat menselijke wezens buitengewone kennis en heerschappij over dieren geeft. (verg. Genesis 1:26)

Zoals de Apostel Paulus schreef: "Want wie van de mensen weet, hetgeen des mensen is, dan de geest des mensen, die in hem is? Alzo weet ook niemand, hetgeen Gods is, dan de Geest Gods". (1 Korintiërs 2:11) De geest in de mens wordt ons in de baarmoeder gegeven! En Gods geest werkt zelfs in de baarmoeder met menselijke wezens.

Bijbelverzen openbaren, dat God soms personen koos voor specifieke opdrachten, die Hij in gedachten had, terwijl zij nog in de baarmoeder waren. Hij zei bijvoorbeeld aan Jeremia: "Eer Ik u in moeders buik formeerde, heb Ik u gekend, en eer gij uit de baarmoeder voortkwaamt, heb Ik u geheiligd; Ik heb u den volken tot een profeet gesteld". (Jeremia 1:5) Evenzo werd de profeet Jesaja apart gezet voor zijn roeping, terwijl hij nog in de baarmoeder van zijn moeder was.

Het moet dan geen verrassing zijn, dat God naar de ongeborenen verwijst als kinderen. Let op twee belangrijke voorbeelden. Toen Rebekka (de vrouw van Izak) zwanger werd "en de kinderen stieten zich samen in haar lichaam... En de HEERE zeide tot haar: Twee volken zijn in uw buik, en twee natiën zullen zich uit uw ingewand van een scheiden..." (Genesis 25:22-23, St. V.) Sprekend over Jakob openbaart God, dat "in moeders buik hield hij zijn broeder bij de verzenen (Hosea 12:3, St. V.)

Toen Elisabeth, zwanger van Johannes de Doper, de groet van Maria hoorde, "geschiedde het, dat het kind opsprong in haar schoot". (Lucas 1:41) In het Nieuwe Testament wordt hetzelfde Griekse woord afwisselend gebruikt voor een "baby" in de baarmoeder of een "kind". De wetten, die God aan het volk Israel gaf bevatten wetten, die handelen over ongeboren kinderen.

In Exodus 21:22-23 bijvoorbeeld beval God: "Wanneer mannen vechten en een van hen stoot een zwangere vrouw, zodat haar vrucht afgaat, maar zonder ander letsel, dan zal zeker een boete worden geeist, naardat de man van die vrouw hem oplegt, en hij zal het volgens besluit van de rechters geven. Maar indien er een ander letsel is, zult gij geven leven voor leven..." - met andere woorden, zelfs als een vroegtijdige geboorte zonder letsel afliep, was de dader nog compensatie en kosten verschuldigd, vanwege het ongemak en lijden, veroorzaakt aan de ouders. Maar als er letsel was toegebracht aan de moeder of het kind dan was de straf evenredig aan de toegebracht schade - inclusief het verlies van iemands leven voor het nemen van een leven.

Parallellen tussen Fysieke Geboorte en Geestelijke Geboorte
Fysiek Proces
Geestelijk Proces
Bevruchting eicel bevrucht door mannelijk spermacel. Christenen geïmpregneerd door de Heilige Geest van de Vader
Zoals het fysieke leven van de vader door de spermacel aan de eicel wordt gegeven, geeft een geestelijke verwekking de aanwezigheid van onsterfelijk leven (maar niet de uiteindelijke realiteit) van het ware geestelijk lichaam van God de Vader door de Heilige Geest. Ofschoon nog niet geboren, worden ware Christenen zo kinderen van God!
Zwangerschap gevoed en beschermd door de menselijke moeder. Christenen gevoed en beschermd door de Kerk.
Zoals het ongeboren kind in de baarmoeder van de moeder wordt gevoed, totdat het volgroeid is om geboren te worden, zo worden verwekte Christenen gevoed door de Kerk van God (Efeze 4:12-13), totdat zij volgroeid, volwassen (Matteüs 5:48) en klaar zijn om geboren te worden als wezens, gevormd uit geest.
Geboorte de navelstreng is afgesneden en de adem des levens" geeft zelfdragend leven. Leven begon bij de verwekking, maar wordt nu onafhankelijk. Opstanding tot onsterfelijkheid en breekt alle banden met dit fysiek leven en de Heilige Geest geeft zelfdragend onsterfelijk leven!
Op het moment van de fysieke geboorte wordt het kind verlost van de beschermende baarmoeder van de moeder naar deze fysieke wereld en wordt na het ontvangen van de "adem des levens" een onafhankelijk zelfdragend leven, in plaats van een afhankelijk leven. Wanneer het uit de Geest geboren wordt, wordt een kind van God verlost van de Kerk naar Gods Gezin en wordt veranderd in een geestelijk wezen met een glorieus geestelijk lichaam (Filippenzen 3:21) met zelfdragend onsterfelijk leven, nu volledig gevormd uit geest.
(1 Korintiërs 15:53-54)

Een dieper Begrip

Toch houden sommigen vol, dat menselijk leven pas begint bij "de adem des levens". Het klassieke bijbelvers wordt aangehaald uit Genesis 2:7, "toen formeerde de Here God de mens van stof uit de aardbodem en blies de levensadem in zijn neus; alzo werd de mens tot een levend wezen". Ook worden passages aangehaald als 1 Koningen 17:17-24 en Ezechiël 37:9-10. Aan de ene kant hebben wij duidelijk aangetoond, dat menselijk leven in het bloed is en dat de geest in de mens - die beschouwd wordt als het verschil tussen dierlijk leven en menselijk leven - in de baarmoeder wordt gegeven. Aan de andere kant spreekt de Bijbel duidelijk over de "adem des levens".
Is dit een tegenspraak?

Een duidelijker begrip vereist wat achtergrond. Vaak worden de geestelijke dingen van God begrepen door de fysieke schepping (verg. Romeinen 1:20) en andersom! Als wij geestelijk begrip hebben kunnen wij inzicht verkrijgen in de moeilijke vragen van dit fysieke leven - zoals: wanneer begint menselijk leven? Het fysieke weerspiegelt vaak het geestelijke, omdat God het allemaal schiep. (verg. Kolossenzen 1:16)

Wij weten, dat menselijke reproductie begon met de eerste mens, Adam. Zelfs Eva werd geschapen van Adam. Evenzo begon geestelijke reproductie met Jezus Christus, naar wie verwezen wordt als de laatste Adam. (1 Korintiërs 15:45) 
Hoe begon het met Jezus Christus?

Jezus was letterlijk verwekt door God de Vader, door de kracht van Zijn Heilige Geest. "Het was Zijn Heilige Geest, die leven gaf aan een eicel in de baarmoeder van de maagd Maria". (Lukas 1:31-35) Jezus werd daarom de enige verwekte Zoon van God in de zin, dat Hij het enige menselijke wezen was en is, die verwekt werd door de Kracht van Gods Heilige Geest in de baarmoeder van een vrouw! Als gevolg hiervan had Hij Gods Heilige Geest in grote mate. (Johannes 3:34) Nadat Hij fysiek geboren werd leefde Hij en stierf een letterlijke dood. Maar Hij werd wedergeboren! Hij beleefde een tweede geboorte - dit keer geestelijk - door een opstanding uit de doden. Zodoende werd Hij de eerst geboren Zoon van God, geheel uit geest gevormd! (Romeinen 1:4; 8:29)

Het is zeer belangrijk, dat wij begrijpen wat het betekent om "wedergeboren" te zijn, teneinde de parallellen tussen fysieke geboorte en geestelijke geboorte meer volledig te doorgronden. Fysieke Christenen, hoe "bekeerd" zij ook zijn, zijn nu nog niet wedergeboren, zoals Christus was! "Wat uit het vlees geboren is, is vlees, en wat uit de Geest geboren is, is geest."(Johannes 3:6) U bent nog niet "wedergeboren" als U nog steeds fysiek bent!

Omdat wij het Koninkrijk van God niet kunnen erven voordat wij wedergeboren zijn (Johannes 3:3), zullen wij dat koninkrijk niet erven tot de tijd van onze opstanding. (1 Korintiërs 15:52) Dat gebeurt bij de laatste bazuin bij de Tweede Komst van Christus. (1 Thessalonicenzen 4:16-17) Het is duidelijk; bij Zijn opstanding werd Christus de eerstgeborene en bereidde de weg voor alle andere Christenen, die op zullen staan en "wedergeboren worden" bij de laatste bazuin. Hoe is dit nu in overeenstemming met het concept van "de adem des levens"?

Een foetus is een verwekt leven, nog niet geboren, net zoals wij verwekt kunnen zijn door de Heilige Geest, terwijl wij nog fysiek zijn. Na ware bekering en doop zendt God ons een "aanbetaling" of "onderpand" van Zijn Heilige Geest. (Handelingen 2:38; 2 Korintiërs 5:5) Wij worden dan verwekte zonen van God, omdat wij doortrokken zijn met Zijn natuur en Hij nu in ons leeft door de Heilige Geest. (2 Petrus 1:4; Galaten 2:20)

In deze verwekte staat beschouwt God ons als Zijn echte kinderen en erfgerechtigde van Zijn koninkrijk. (Romeinen 8:16-17), maar nog geen erfgenamen. Wij erven het koninkrijk bij Zijn Tweede Komst, wanneer wij wedergeboren worden, door de geest, die ons was gegeven bij verwekking. Bij de opstanding zullen wij pasgeboren zonen van God zijn. Dan zullen wij onsterfelijk leven in onszelf hebben. Merk op wat de "adem des levens" voorstelt, als de verwekte foetus wordt geboren; de "adem des levens" geeft geen kracht aan nieuw leven, maar aan een zelfdragend leven - leven inherent in zichzelf. Daarom worden verwekte Christenen nu de kinderen van God genoemd, zelfs nu wij nog niet geboren zijn in onze uiteindelijke geestelijke, onsterfelijke lichamen bij de opstanding. (verg. 1 Johannes 3:2)

God aborteert nooit een geestelijk verwekt leven. (Fillippenzen 1:6) Evenzo heeft God de mens niet het recht gegeven om een menselijk leven te aborteren - of hij geboren is of niet! Het geestelijk leven begint met de verwekking door Gods Heilige Geest en groeit naarmate de Kerk het voedt - is van de Kerk afhankelijk voor voeding en bescherming, totdat het uiteindelijk getransformeerd wordt in zelfdragend, onafhankelijk onsterfelijk leven, wanneer het werkelijk uit God geboren wordt!

Zoals fysiek leven begint bij de bevruchting, wanneer de spermacel van de vader leven verwekt bij de eicel van de moeder. De foetus is afhankelijk van de baarmoeder voor voeding en bescherming, totdat het geboren kan worden in zelfdragend, onafhankelijk leven door voor het eerst te ademen! Iemand, die het leven wegneemt van een ongeboren kind, voordat het de volledige potentieel kan verwezenlijken, wordt schuldig bevonden aan moord met voorbedachte rade door het Hooggerechtshof van de hemel!

Toen de Schepper zei: "Laat Ons mensen maken naar Ons beeld, als Onze gelijkenis" (Genesis 1:26) nam Hij het besluit om een Gezin te beginnen! Door de verwekking van de Heilige Geest beginnen ware Christenen een nieuw leven, dat uiteindelijk leidt naar geestelijke geboorte in het ware Gezin van God, als ware ZONEN van God. (Romeinen 8:9-14; 1 Korintiërs 15:51-52) God schiep het verbazingwekkend proces van menselijke verwekking en geboorte als een VOORBEELD voor het geestelijke proces om in fysieke termen het uiteindelijke doel van de mens te illustreren!

De mens is gemaakt naar hetzelfde beeld en de gelijkenis van Zijn Schepper en of het leven fysiek of geestelijk is, leven begint bij de bevruchting! In de Wereld van Morgen zal LEVEN geroemd, gerespecteerd en hoog geëerd worden.

Vraag a.u.b. ons gratis boekje: Your Ultimate Destiny (Uw uiteindelijk Doel ) aan voor een volledige uitleg van het ONTZAGWEKKEND potentieel van de mens. U heeft nooit zoiets als dit gelezen!