BRON: Tomorrow's World, January - February 2006

Wat is de ware betekenis van de groeiende problemen, die onze scholen en onze kinderen teisteren?

Ontstellende veranderingen hebben in de laatste 30 tot 40 jaar de scholen in Amerika en andere westerse landen dramatisch omgevormd. In vele klaslokalen zijndiscipline en orde verdwenen en er vindt gewoon geen onderwijzing plaats. Onlangs heeft de Britse televisie een film vertoond, die in het geheim gemaakt werd door een plaatsvervangende leraar en die liet zien, dat leerlingen laat in de klas kwamen en opzettelijk andere leerlingen verstoorden en afleidden. De meeste leerlingen waren ongeïnteresseerd en niet bereid opdrachten te maken. Sommige slingerden onfatsoenlijke beledigingen en dreigementen naar de leraar, vielen andere leerlingen fysiek of verbaal aan en verlieten stampend het lokaal als zij door de leraar tot de orde geroepen of gecorrigeerd werden. Na haar eerste dag van de baan (na een 30-jarige onderbreking van de school) kwam deze lerares thuis en "snikte hartverscheurend", zich afvragend, "hoe is het onderwijs zo ver gekomen"? (The Daily Telegraph, 27 april 2005)

Een ander artikel beschrijft een echtpaar uit Nieuw Zeeland, die naar Brittannië kwam om te onderwijzen, maar het land na minder dan twee maanden voor de klas, verliet. De vrouw schreef, "in zes weken werden er meer scheldwoorden over mij heen gestort dan ik in 25 jaar ben tegengekomen..... [leerlingen] toonden geen respect voor autoriteit; geen respect voor volwassenen..... redelijkheid, vriendelijkheid en beleefdheid waren aan deze arrogante kinderen verspeeld..... meisjes waren geobsedeerd door hun uiterlijk..... en seks..... zwangerschappen..... waren er herhaaldelijk..... jongens spraken alleen over voetbal en seks. Een paar van hen hadden enige ambities; de meeste waren totaal vijandig". (The Daily Telegraph, 12 juni 2005) Dezelfde verslagen van chaotische klaslokalen en ongeïnteresseerde leerlingen duiken regelmatig op in de hele Westerse pers.

In de afgelopen jaren hebben wij gezien, dat speelpleinen slagvelden zijn geworden toen ontevreden leerlingen systematisch leraren en andere leerlingen neerschoten. Op veel schoolpleinen tiert de drugshandel welig en pestkoppen - zowel jongens als meisjes - intimideren wie zij willen. Elke dag neemt een groeiend aantal kinderen messen en geweren mee naar school - voor bescherming. Geüniformeerde politiemannen patrouilleren in de gangen van vele scholen om orde te houden - en om kinderen te beschermen tegen andere kinderen. Twaalfjarige meisjes lopen rond als miniatuur straatmeiden, met schaarse kleding, tatoeëringen en neusringen, terwijl jongens met geverfd en van punten voorzien haar rondsloffen in flodder jeans, die bijna uit elkaar vallen. Veel kinderen zien er in hun "bizarre cool" uitrusting uit alsof zij van een andere planeet komen!

 • Wat is er aan de hand met de scholen in onze moderne westerse wereld?
 • Waarom zijn discipline, orde en respect in een toenemend aantal klaslokalen verdwenen?
 • Waarom zijn seksueel overdraagbare ziekten omhoog geschoten bij tieners?
 • waarom is zelfmoord de voornaamste doodsoorzaak bij jonge mensen?

Terwijl ouders en onderwijzers klagen over deze ernstige ontwikkelingen, begrijpen slechts enkelen de echte oorzaken van de problemen, die zo duidelijk zijn op de scholen van tegenwoordig. Nog minder begrijpen de ware betekenis van de dramatische veranderingen bij de tegenwoordige jeugd, waarvan wij getuige zijn. De Bijbel en de geschiedenis verschaffen echter belangrijke inzichten in onze tegenwoordige stand van zaken - en alleen de Bijbel openbaart waar deze alarmerende veranderingen onze jeugd en onze samenleving naar toe brengen. Chaotische klaslokalen en onbeleefde leerlingen zijn symptomen van machtige krachten, die tot een climax komen, die de wereld in de komende jaren zal verrassen en schokken!

De Crisis in het Onderwijs

De scholen van tegenwoordig bieden een matig studiepakket aan van wat er verkeerd is met de moderne cultuur. De Verenigde Staten geven meer geld uit aan onderwijs ( meer dan $ 350 miljard per jaar) dan enig ander land op aarde - toch behoren haar leerlingen tot de slechtste in wiskunde, natuurkunde en aardrijkskunde. Veel leerlingen komen na twaalf jaar van school af als functioneel analfabeet - niet in staat om fatsoenlijk te lezen of te schrijven en niet in staat om eenvoudige sommen op te lossen. Dit heeft geleid tot het "doen verstommen" van het onderwijs en de samenleving. (America in Crisis, Bohannon, pag. 20)

 • Waarom gebeurt dit in het meest welvarende land op aarde?
 • Waarom leren veel kinderen tegenwoordig niets degelijks op school?
 • Waarom is tegenwoordig bijna alles op school vervelend voor jonge mensen?
 • Hoe is deze crisis in het moderne onderwijs ontstaan?

Het was gewoon, dat scholen de morele en intellectuele waarden ondersteunden en bekrachtigden, die door kerken werden bevorderd en door ouders thuis werden geleerd. In de afgelopen tientallen jaren hebben de scholen en leerkrachten echter de aanval geleid op traditionele Bijbelgebaseerde denkbeelden, morele waarden en gedragingen. Onlangs werd in Massachusetts een ouder voor de rechter gesleept voor het betwisten van de pogingen van een school om denkbeelden over homoseksualiteit en huwelijken van gelijke sekse te propageren aan kinderen van de kleuterschool! Twintig of 30 jaar geleden zou dit voorval ongehoord zijn, maar tegenwoordig beweren de scholen, dat het hun recht is om kinderen met dergelijke denkbeelden in contact te brengen.

 • Wat veroorzaakte deze dramatische verandering?
 • Waarom wordt aan kinderen onderwezen hoe zij "veilige seks" kunnen hebben en deze toch niet in staat blijken om simpele sommen te maken?
 • Waarom zijn klaslokalen een slagveld geworden om alternatieve levensstijlen en afwijkende denkbeelden te promoten?
Factoren, die Bijdragen aan de Chaos 

Als kinderen in klaslokalen onhandelbaar zijn, geen motivatie hebben en niet in staat zijn om te leren, wordt de schuld vaak meteen bij hun ouders gelegd. Hoewel veel ouders zorgvuldig en toegewijd solide waarden overdragen aan hun kinderen, schieten anderen tekort in het begrijpen of vervullen van hun rol als ouders. Velen schuiven hun verantwoordelijkheden af naar scholen, familie of sociale werkers. Tegenwoordig groeien veel kinderen op in éénouder gezinnen, waar discipline moeilijk te vinden is en respect voor autoriteit nooit werd geleerd. Met de explosie van tiener zwangerschappen hebben wij een snelgroeiend fenomeen van kinderen, die kinderen opvoeden. De onzekerheid, gevormd door rampzalige echtscheidingen, alcohol en drugsmisbruik door ouders, de eindeloze rij van inwonende geliefden en het voortdurende gebruik van onbehoorlijke taal door gewelddadige en scheldende volwassenen, zadelen kinderen op met mentale problemen en gedragsproblemen, die het leerproces ernstig in de weg staan.

Als beide ouders buitenshuis werken is er weinig toezicht op de kinderen. Televisie en videospelletjes worden gebruikt als babysitters en kinderen raken gewend aan amusement en voortdurende stimulering, in plaats van te leren om te genieten van lezen en creatief te denken. De snelle decorwisselingen op televisie en video's kweken een korte aandachtsperiode, die de mogelijkheid van een kind ernstig hinderen om zich lang genoeg te concentreren om effectief te leren in een klaslokaal.

Universiteitklassen zijn saai voor kinderen, die opgegroeid zijn en gewend zijn om bezig gehouden te worden en die niet geleerd hebben om te denken. Ouders die uren besteden aan het kijken naar sport, melodramatische series en bizarre personen in praatprogramma's hebben weinig kans om kinderen op te voeden met hoge ambities voor academische prestaties en uitmuntendheid. Veel kinderen zijn niet in staat om te leren op school, omdat zij de vereiste bekwaamheden niet ontwikkeld hebben, die nodig zijn om te leren - de zelfdiscipline om rustig te zitten, respect voor oudere mensen die hen onderwijzen, het vermogen om aanwijzingen op te volgen en een opdracht te voltooien en het vermogen om zich lang genoeg te concentreren om het leerproces te beginnen. Veel ouders zijn er niet in geslaagd om deze fundamentele waarden en bekwaamheden over te dragen aan hun kinderen, die dan bijdragen aan de chaos in de tegenwoordige klaslokalen.

Populaire ontwikkelingen hebben ook bijgedragen aan de crisis in het onderwijs. Tegenwoordig oefenen moderne massamedia een krachtige en negatieve invloed uit op de kinderen. Televisieprogramma's, de teksten van rapmuziek en de inhoud van waardeloze fictieromans vallen traditionele Joods-Christelijke waarden aan enspotten ermeewaarden zoals fatsoen, eerlijkheid, trouw, kuisheid, schoonheid, mededogen, opoffering en hard werken. In plaats daarvan worden kinderen blootgesteld aan een voortdurende verspreiding van dreigende, vulgaire en onfatsoenlijke liedteksten, terwijl films en televisie geweld verheerlijken, directe zelfvoldoening bevorderen en voortdurend echtscheiding en ongeoorloofde seks uitbeelden als normaal en opwindend! Door het verstand van jonge mensen met dergelijke rommel te vullen, bestaat er weinig ruimte voor academisch onderwijs. Helaas moeten ouders, die hun kinderen wensen te voorzien van gezonde, op de Bijbel gebaseerde waarden, dit doen in een vijandige omgeving, tot stand gebracht door seculiere cultuur die eenvoudig niet bevorderlijk is voor de ontwikkeling van Joods-Christelijke waarden.

Regeringen en kerken hebben bijgedragen aan de crisis in het moderne onderwijs en aan de morele chaos, die in vele scholen en klaslokalen is doorgedrongen. Historici erkennen, dat in Amerika de rechtbankbeslissingen om de Tien Geboden uit de openbare gebouwen te bannen en "de door de rechtbank opgelegde opheffing van gebed, godsdienstoefeningen en elke blootstelling aan religieuze waarden van onze scholen, de belangrijkste bijdrage is aan de oorzaak van de morele instorting van onze maatschappij". (When Nations Die - [Als Landen Sterven] - Black, pag. 87) Het toestaan van gewelddadig en openhartig seksueel vermaak onder het mom van vrijheid van meningsuiting en het toestaan van discussies over tovenarij en homoseksualiteit in de klaslokalen - en dan beweren dat spreken over God en religieuze waarden in school illegale indoctrinatie is - is één van de grootste waanvoorstellingen van onze moderne tijd! Beslissingen van de rechtbank, die abortus legaliseren - de moord op ongeboren kinderen - moedigen geen respect aan voor het menselijk leven. Kerken, die ontucht, "huwelijken" van gelijke sekse en het ordineren van homoseksuelen vergoelijken - die alle door de Bijbel bestempeld worden als zonde - dragen bij aan de uitholling van de basis van de morele waarden bij de tegenwoordige jeugd en maatschappij. Het is verbazingwekkend hoe liberale leerkrachten, politici en theologen afkerig zijn om een verband te leggen tussen deze wetten en tendensen en de crisis in de klaslokalen. Deze wijze van episodisch denken - het onvermogen om oorzaak en gevolg te zien - is eigenlijk een symptoom van geestelijke verarming en een aanwijzing van een zieke samenleving. (zie Jesaja 1:2-6)

Leerkrachten en opvoedkundigen zijn in de ban van misleidende denkbeelden en hebben de crisis, waar de scholen tegenwoordig tegenover staan, aangewakkerd. Goed bedoelende personen hebben verkeerd gereageerd op gevallen van kindermishandeling door bijna alle methoden van discipline uit te bannen. In plaats van stevige richtlijnen uit te vaardigen en discipline wijs te gebruiken, proberen liberale leerkrachten te onderhandelen en te redeneren met onhandelbare kinderen, hetgeen slechts bijdraagt aan de chaos in de klaslokalen. Tegenwoordig schreeuwen leerlingen om hun rechten en dreigen met vervolging als zij gecorrigeerd worden of van school verwijderd worden. Zelfs ouders bedreigen leerkrachten, die wagen om hun kinderen te straffen. Het is niet zo verbazingwekkend, dat veel leerkrachten nalaten om bedreigingen te rapporteren en schoolbesturen terugschrikken in angst voor rechtszaken als discipline en orde verdwijnen!

Tientallen jaren lang hebben liberale leerkrachten geprobeerd om de verspreiding van seksueel overdraagbare ziekten en zwangerschappen bij tieners tegen te houden door met de kinderen te redeneren en in toenemende mate expliciet sekslessen te onderwijzen in steeds lagere klassen en kosteloos middelen voor geboortebeperking en vertrouwelijk advies over abortus te verschaffen aan kinderen. Toch zijn seksuele activiteiten, ziekten en tiener zwangerschappen toegenomen! Statistieken laten zien, dat deze "vooruitstrevende" methoden eenvoudig niet werken. Om seksuele activiteit bij 13 tot 16-jarigen proberen te ontmoedigen met lessen, die hen laten zien "hoe goed te zijn met seks", staat gelijk met het uitgieten van benzine op een vuur en verbaasd zijn door een explosie. (Zie "This Is the Mother of All Failures" - [Dit Is de Moeder van Alle Mislukkingen] - Mary Kenny, The Times, 13 juni 2005) Onderzoekster Valerie Riche heeft opgemerkt: "seksonderwijs staat in hetzelfde verband tot onderwijs als voodoo tot medicijn. Het berust op geloof, niet op feiten". Veel opvoeders hebben het politieke correcte, maar naïeve begrip van hetmulticulturalisme - dat alle beschavingen dezelfde maatstaven hebben - geslikt. Maar beschavingen, die onderdrukking, moord, verkrachting, rituele moorden, voodoo, mysticisme, onwetendheid en corruptie door de vingers zien hebben niet dezelfde maatstaven als een beschaving die eerlijkheid, redelijkheid, vrijheid, vooruitgang prijst en bezielend geloof in een ware God heeft. Terroristische aanslagen in Londen hebben het Britse publiek erop attent gemaakt, dat "multicultureel Brittannië niet werkt". (The Daily Telegraph, 3 augustus 2005) Leerkrachten, die beweren dat alle waarden betrekkelijk zijn - dat er geen absolute waarden bestaan en geen goed of kwaad en dat mensen hun eigen waarheid creëren - spuiten gewoon onzin! Vincent Ruggiero, die sinds lange tijd leerkracht is, verklaart ronduit: "Als aan jonge mensen zinvol moreel onderwijs wordt onthouden is het gevolg, moreel analfabetisme". (ZieWarning: Nonsense is Destroying America - [Waarschuwing: Onzin Vernietigt Amerika] - Ruggiero, pag. 132) Leerkrachten, die religieus gebaseerde morele waarden belachelijk maken, weigeren of verboden worden te onderwijzen, creëren in feite een morele leegte, die leerlingen zonder enige morele grond laten staan om beslissingen te maken of hun levens te besturen. Dit laat tegenwoordige leerlingen achter zonder enige richting of doel in het leven. Leerlingen, aan wie geen solide fundament wordt gegeven in de lessen van de geschiedenis, zullen de fouten van de geschiedenis herhalen. Jonge mensen, die geen doel in het leven zien en uitvinden, dat het "jachtig leven" leeg blijkt te zijn, zijn de voornaamste kandidaten voor zelfmoord, tenzij zij kunnen zien dat er een betere weg is.

Leraren van Goede Dingen 

De Bijbel spoort ouders aan: "Oefen de knaap volgens de eis van zijn weg". (Spreuken 22:6; zie ook Deuteronomium 4:1-9; 6:1-9) Kinderen worden geboren om hun ouders te "eren". (Exodus 20:12; Efeze 6:1-4) Als aan kinderen thuis deze fundamentele voorbereiding wordt gegeven zullen zij zich gedragen en leren in de klas.

De Bijbel legt uit, dat volwassenen "in het goede onderrichtende" (Titus 2:1-8) moeten zijn, die de "juiste" weg duidelijk uitleggen. (Jesaja 30:20-21) Leerkrachtenhebben ook een belangrijke rol te spelen in de opvoeding van kinderen. Om jonge mensen in staat te stellen zich te ontwikkelen en te gedijen, moeten ouders en leerkrachten duidelijke doelen stellen en redelijke grenzen. Jonge mensen moeten weten waar de gevaarlijke gebieden zijn en hoe zij ernstige gevolgen kunnen ontwijken. Kinderen aan wie gezegd wordt, dat alle waarden betrekkelijk zijn, worden voor de gek gehouden. Jonge mensen, die nooit leren autoriteit te respecteren belanden in de gevangenis. Degenen, die willekeurige seksuele relaties beschouwen als vermaak zonder gevolgen, lopen uiteindelijk ziektes op, die fataal kunnen zijn of hen beletten ooit kinderen te krijgen. Als ouders en leerkrachten zich er werkelijk iets van aantrekken, stellen zij grenzen en voorzien in de gevolgen, zodat waardevolle lessen geleerd kunnen worden. Dit zijn Bijbelse concepten, die nu nog steeds van kracht zijn. (Zie Spreuken 13:24; 22:15; 23:13-14) Discipline is een belangrijk aspect van het opvoedingsproces en het moet consequent en met liefde toegepast worden. (Spreuken 22:10; Efeze 6:4)

Regeringen hebben een krachtige invloed op het onderwijs en de ontwikkeling van kinderen door wetten, die beïnvloeden welke boodschappen er via de media overgebracht worden. Opvoedkundige Vincent Ruggiero merkt op: "Als wij ooit de sociale problemen van dit land willen oplossen moeten wij de morele machteloosheid van onze tijd erkennen en de aansprakelijkheid, niet alleen van de ouders en leerkrachten, maar bovenal van de media. Wij moeten verantwoordelijkheid nemen voor het creëren van een milieu, die moraliteit in kinderen en volwassenen bevordert..... Om te beweren, dat de Tien Geboden om de een of andere reden zonder betekenis zijn voor een moreel leven is een schending van gezond verstand". (Ruggiero, pag. 152) Als de wetten van de regering de Bijbelse wetten van God ondersteunen, zullen de positieve resultaten spoedig zichtbaar zijn op onze scholen en in onze kinderen!

Religie heeft ook een cruciale rol te spelen in het vormen van een opvoedkundig milieu - een rol, die uitgelegd moet worden zonder verontschuldiging. De Bijbel bevat goddelijk geopenbaarde wetten van moraliteit en antwoorden op de grote levensvragen. Historici begrijpen, dat "religie nodig is voor moraliteit" en dat "er geen belangrijk voorbeeld is in de geschiedenis..... van een samenleving, die succesvol een moreel leven handhaaft, zonder de hulp van religie". (The Lessons of History - De Lessen van de Geschiedenis, Durant, pag. 50-51) De waarden van echte Bijbelse religie (dat wij niet mogen liegen, doden, stelen, overspel plegen enz.) zijnabsoluut, niet relatief en zij zijn universeel toepasbaar. De Bijbel openbaart het ware doel van het leven. (Zie Genesis 1:26-28; Romeinen 8:14-17; Openbaring 5:10) Als aan jonge mensen een begrip van het doel van het leven ontzegd wordt, zien zij vaak geen reden tot leven. De Bijbel openbaart, dat God de uitkomst van de geschiedenis heeft voorspeld en leidt. (Jesaja 44:6-7) Dr. Carl Henry wijst er op, dat toen onderwijsinstellingen "God verloochenden als een integrerende factor in de geschiedenis", zij de Christelijke wereldkijk op het leven verloren. (Twilight of a Great Civilization - [De Schemering van een Grote Beschaving], Henry, pag. 88-89) Dit verlies van noodzakelijke kennis is de reden waarom velen tegenwoordig geen idee hebben waarom wij bestaan, waarom onze kinderen zo boos en verward zijn,waarom wij overspoeld worden met sociale problemen en waar wij als samenleving naar toe gaan.

De Ware Betekenis 

De chaos in de klaslokalen, waarvan wij getuige zijn is geen groot mysterie. Onhandelbare, onvriendelijke, zelfzuchtige en oversekst geobsedeerde leerlingen zijnhet directe resultaat van het beleid, dat in de afgelopen 50 jaar door liberale leerkrachten werd uitgeoefend en die geprobeerd hebben om de traditionele Joods-Christelijke waarden, die het morele fundament van de westerse civilisatie bepaalden, in diskrediet te brengen en af te danken. Deze liberale seculiere agenda heeft rampzalige gevolgen gehad en liggen ten grondslag aan een groot aantal sociale problemen waar onze beschaving zich nu voor gesteld ziet. Misleide leerkrachten hebben het religieuze fundament verwijderd, dat ten grondslag lag aan moraliteit en hebben het traditionele accent van het onderwijs op het bouwen van karakter en ontwikkeling van het intellect, afgeschaft Door dat te doen zijn zij er in geslaagd een generatie leerlingen voort te brengen, die geen normen, geenkarakter, geen ambities voor uitnemendheid, geen respect voor de wet of autoriteit,geen respect voor volwassenen en geen echte hoop voor de toekomst, hebben. Terwijl intellectuelen nadenken over wat verkeerd is gegaan, merkte de Romeinse wetenschapper Pliny Elder bijna 2000 jaar geleden op, dat "wat wij onze kinderen aandoen, zullen zij de samenleving aandoen". Liberale opvoeders hebben de fundamentele waarden van de westerse samenleving afgedankt en een opstandige en amorele generatie gecreëerd, die nu dreigt hetgeen over is van de westerse beschaving, te vernietigen! Wij zijn de waarschuwing vergeten van de Romeinse filosoof Seneca, die zei "de tijd zal komen, dat onze opvolgers zich zullen afvragen hoe wij zo onbekend konden zijn met dingen, die zo voor de hand liggen". (Ruggiero, pag. vii) Dit alles heeft een ernstige historische en profetische betekenis!

In de afgelopen tientallen jaren hebben historici gewezen op parallellen tussen de tekenen van decadentie, die in fasen van verval van oude wereldrijken opkwamen en de toenemende tekenen van decadentie in onze eigen beschaving. Deze tekenen van verval houden in, toenemende criminaliteit en wetteloosheid, groeiende immoraliteit, toenemend materialisme, de afnemende invloed van religie, "het volledig-in-beslag-genomen" zijn door jezelf..... 'de opkomst van liberale meningen'..... het verlies van economische discipline en zelfbeheersing..... De achteruitgang in kwaliteit en het belang van opvoeden..... de verzwakking van de fundamentele principes, die bijdroegen aan de macht van het land". (When Nations Die - [Als Naties Sterven], Black, xviii)

Zich richtend tot Amerika, schrijft Professor Black "Amerika heeft haar fundamentele overtuigingen en haar burgerlijk rechtschapenheden te rug toegekeerd..... We worden geconfronteerd met een gehalte van sociale ineenstorting, dat alles overtreft wat wij ooit in dit land hebben ervaren..... wij worden onder druk gezet door opvoeders, intellectuelen en politieke elite om te experimenteren met nieuwe ideologieën, die niet alleen revolutionair zijn, maar strijdig zijn met onze fundamentele overtuigingen". )Black, pag. xix, 3) Hij vervolgt, "wij hebben alle reden tot bezorgdheid over dingen als multiculturalisme, verscheidenheid en politieke correctheid..... toenemende immoraliteit en de tekenen van groeiend gebrek aan respect voor het menselijk leven..... het verval van wet en orde.....Omstandigheden zoals deze hebben door de eeuwen heen bijgedragen aan het ter ziele gaan van naties..... Eens was Amerika een baken van integriteit en deugdzaamheid..... benijd door de hele wereld..... Tegenwoordig is Amerika meer een object, als les voor de wereld - een voorbeeld van wat er gebeurt met een grote natie als zij hun visie en morele ingetogenheid verliezen". (Black, pag. 3, 5) Hetzelfde kan gezegd worden van Brittannië en andere landen van de westerse wereld.

Wat velen zich niet realiseren is, dat deze omstandigheden lang geleden werden geprofeteerd in de bladzijden van de Bijbel. Net voordat de Israëlieten het Beloofde Land binnentrokken, inspireerde God Mozes om de oudsten van Israël te waarschuwen: "Want ik weet, dat gij na mijn dood zeer verderfelijk handelen zult en afwijken van de weg, die ik u geboden heb; dan zal u dit kwaad in het laatste der dagen ontmoeten". (St. V.) (Deuteronomium 31:29) De Bijbel legt uit, dat God Zijn wetten aan Israël gaf zodat het land een "licht voor de wereld" kon zijn. (Zie Deuteronomium 4:1-9) God zei, dat wanneer de Israëlieten Zijn wetten gehoorzaamden, zij gezegend zouden worden, maar als zij Zijn wetten verwierpen zij ernstig te lijden zouden hebben van de gevolgen. (Deuteronomium 28) Helaas zondigden de Israëlieten regelmatig en keerden zich af van God en Zijn wetten. De profeten maakten een lijst van hun zonden: God verlaten, het minachten van Zijn wetten, dronkenschap en losbandigheid, corrupte rechtspleging en "die het kwade goed noemen en het goede kwaad". (Jesaja 5:18-25) God waarschuwde, dat als gevolg van het verwerpen van Zijn wetten "En knapen zal Ik hun tot vorsten geven..... de knaap zal op de oude losstormen..... De tirannen van mijn volk zijn kinderen, en vrouwen overheersen het. Mijn volk, uw leiders zijn verleiders en zij maken de weg die u tot pad moest zijn, tot een doolweg". (Jesaja 3:4-12) Hosea voorspelde "Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis..... daar gij de wet van uw God vergeten hebt, zal ook Ik uw zonen vergeten". (Hosea 4:6)

De morele chaos van tegenwoordig in wanordelijke klassen is een gevolg vanverkeerde denkbeelden, die in de westerse beschaving zijn doorgedrongen. In de scholen door heel onze landen heen oogsten wij wat wij gezaaid hebben, omdat wijde ware God vergeten zijn en geleidelijk afgedreven zijn van ons Joods-Christelijke fundament. Bijbelprofetieën waarschuwen, dat God Zijn afvallige volken ernstig zal bestraffen in de komende jaren. Chaos in klaslokalen is het teken aan de wand voor onze verloederde samenleving, omdat wij het verkeerde pad hebben gevolgd, dat door misleide opvoeders gelegd werd, die het woord van God verachtten. De moeilijke taak waar Christelijke ouders en leerkrachten tegenwoordig voor staan is,om echte waarden te heroveren, die het morele fundament zullen bepalen om de Wereld van Morgen te bouwen in het komende Koninkrijk van God.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt U ons boekje lezen: DE TIEN GEBODEN en De Ware God: Bewijzen en Beloften