PROFETIE KOMT TOT LEVEN

BRON: Tomorrow's World - januari - februari 2003

De Waarheid is werkelijk veel opmerkelijker dan fictie - vooral de krachtige waarheid van bijbelprofetie! In de afgelopen tientallen jaren zijn ongelofelijke gebeurtenissen in het nieuws gekomen, die bewijzen, dat de bijbelverzen geen menselijke fabels zijn, maar geïnspireerde openbaringen zijn van een Almachtige God. Menselijke voorspellers kennen de dwaasheid om de toekomst proberen te voorspellen, toch zei God aan de profeet Jesaja: "Ik immers ben God, en er is geen ander, God, en niemand is Mij gelijk; Ik, die van den beginne de afloop verkondig en vanouds wat nog niet geschied is… Ik heb gesproken, Ik doe het ook komen; Ik heb het ontworpen, Ik breng het ook tot uitvoering". (Jesaja 46:9-11)

Bijbelprofetie is geschiedenis, die op voorhand is geschreven - door een God, die machtig genoeg is om het te laten gebeuren! Tegenwoordig ontvouwen zich de vroegere profetieën - vlak voor onze ogen! De toekomst is ernstig; het is geen verzinsel!

Bedrieglijke Schoonheid 

In het boek Openbaring worden wij voorgesteld aan een "vrouw" van verblindende schoonheid, gekleed in purper en scharlakenrood en rijk versierd met goud en juwelen. (Openbaring 17:4) De vrouw is een grote "hoer", die de landen dronken heeft gemaakt door haar valse leringen. (Openbaring 17:1, 2, 15) Zij heeft overspel gepleegd (had intieme politieke relaties) met de koningen van de aarde. Zij berijdt een scharlakenrood beest en aan haar is een naam gegeven: "een geheimenis: het grote Babylon, moeder van de hoeren en van de gruwelen der aarde". (Openbaring 17:3, 5)

De identiteit van deze mysterieuze vrouw heeft reeds lang bijbellezers gefascineerd en voor een raadsel geplaatst. Eeuwenlang hebben talrijke theologen de vrouw in verband gebracht met de Kerk van Rome - maar onze politiek correcte generatie vindt dit ongepast en beschuldigend. Deze relatie verwerpen is echter het voor de hand liggende niet willen weten. De Bijbel gebruikt de term vrouw vaak om te refereren aan een kerk. (zie Openbaring 12:6, 13-17)

De vrouw van Openbaring 17 is een kerk, die grote pracht en praal bezit en leerstellingen verspreidt, die tegengesteld zijn aan de Bijbel en zich in de politiek van deze wereld mengt. Deze karakteristieken hebben de Roomse Kerk vanaf haar begin gekenmerkt. De scharlakenrode kleur van de vrouw en het beest is ook de kleur van het pausschap: "de pauselijke troon is scharlakenrood. Het wordt gedragen door twaalf mannen in scharlakenrood. De hoeden en gewaden van de kardinalen zijn scharlakenrood". (Halley's Bible Handbook [Halley's Bijbel Handboek], pag. 732) Scharlakenrood is ook de overheersende kleur van de Vaticaanse Zwitserse Garde. De liturgische gewaden, die door priesters en pausen worden gedragen zijn bezaaid met goud en juwelen.

Deze oogverblindende vrouw wordt ook beschreven als de "moeder van de hoeren". (Openbaring 17:5) De Vaticaanse persberichten leggen er de nadruk op, dat de Katholieke Kerk de "moeder" van alle kerken is en dat andere Christelijke kerken geen "zusters" maar "dochters" zijn, die uit de Roomse Kerk voortgekomen zijn tijdens de Reformatie.

De ware bron van vele Protestante en Katholieke leerstellingen (d.w.z. Kerstmis, Pasen) is niet de Bijbel; hun bron is het heidendom. Rome, plaats van het Vaticaan wordt "de Eeuwige Stad" genoemd. De Bijbel verwijst naar het huis van de vrouw als "die grote stad" en als een hedendaags "Babylon". (Openbaring 17:18; 18:1-2) De zeven hoofden van het beest, die door de vrouw bereden worden (Openbaring 17:9) zijn zeven bergen - Rome bevindt zich op zeven heuvels. De overeenkomst tussen de vrouw van Openbaring 17 en de Roomse Kerk is nauwelijks fictie.

Mysterieuze Beesten

Het boek Openbaring vermeldt ook een agressief oorlogszuchtig "beest" -opgestaan na dodelijk gewond te zijn geweest - dat oorlog voert met de heiligen. (Openbaring 13:1-10) Dit weer tot leven gekomen beest zal uiteindelijk uit tien koningen bestaan, die hun soevereiniteit net voor de terugkomst van Christus zullen overdragen aan het beest. (Openbaring 17:11-14) Deze eindtijd Unie of Federatie zal subtiel en kortstondig zijn en zal bij de Tweede Komst van Christus ten onder gaan. (Daniël 2:41-45) Actuele pogingen om een Europese Unie tot stand te brengen tonen een nauwkeurige gelijkenis met deze profetieën - net als de moeilijkheid van de Europese machten om samen te werken.

De Apostel Johannes, schrijver van het boek Openbaring, beschrijft een tweedebeest, dat op een lam lijkt, maar als een draak spreekt. (Openbaring 13:11-18) Dit op een lam gelijkend beest misleidt mensen door grote tekenen, bevordert toewijding aan het eerste beest en brengt velen ertoe om het teken van het beest te ontvangen. Het op een lam gelijkend beest heeft een nummer - 666. Halley schrijft: "Irenaeus, een leerling van Polycarp, een leerling van Johannes, begreep, dat 666 het Griekse woord Lateinos was…[wat in het] Latijns Koninkrijk betekent. Pauselijk Rome maakte Latijn tot de officiële taal". (Halley's Bible Handbook [(Halley's Bijbel Handboek] pag. 726)

Pauselijke besluiten en officiële Vaticaanse documenten worden nog steeds in het Latijn gepubliceerd. Het is geen toeval, dat de symbolieken van het op een lam gelijkend beest van Openbaring 13 de oogverblindende vrouw van Openbaring 17 insluit.

Schoonheid en het Beest

De centrale rol, die Rome en de Katholieke Kerk spelen in een poging om Europa te verenigen past opvallend in de profetieën over de opkomst van een beestmacht in de eindtijd, op de puinhopen van het oude Romeinse Rijk. Het verdrag, dat de Europese Economische Gemeenschap tot stand bracht werd in 1957 getekend - in Rome - door grotendeels Katholieke landen. Op het hoogtepunt van zijn reis doorSpanje in 1982 lanceerde de Rooms Katholieke Paus een zorgvuldig opgemaakteverklaring om de Europese eenheid te stimuleren. In een hartstochtelijke oproep aan alle Europeanen verklaarde de Paus: "Ik, Johannes Paulus, bisschop van Rome en geestelijke leider van de wereldkerk, breng vanuit Santiago [de Compostella] een smeekbede vol liefde uit aan U, het oude Europa; hervindt Uzelf. Wees Uzelf.Ontdekt Uw oorsprong. Geeft leven aan Uw wortels". (International Herald Tribune, 10 november 1982)

Hoewel de woorden van de Paus op de eerste plaats een oproep voor de Europeanen waren om hun Katholieke Christelijke erfgoed te herontdekken, klonk in zijn verklaring profetische betekenis door. Daniël doet verslag van een profetie over een boom (deze stelt de Babylonische koning Nebukadnessar voor), die omgekapt moest worden, maar de stronk en de wortels moesten overblijven - omsloten door een band van koper en ijzer, totdat zeven tijden voorbij zijn gegaan. (Daniël 4:14-25) De zeven jaren van de krankzinnigheid van de koning vervulden gedeeltelijk de profetie. De Bijbel openbaart echter ook, dat een profetisch jaar van 360 dagen gelijk staat aan 360 jaar. (Zie Numeri 14:34; Ezechiël 4:4-6) Zeven profetische jaren (van 360 dagen) komen overeen met 2.520 jaar. Babylon viel in 539 v. Chr. (zieEerdman's Handbook to the Bible[Eerdman's Handboek van de Bijbel], pag. 432) Zeven profetische tijden van 539 v. Chr. brengt ons op 1982 - de datum, waarop Johannes Paulus de Europeanen aandrong om "hun wortels leven te geven".

Vanaf 1982 is het moderne Babylon, dat in Centraal Europa is opgekomen uit de oude wortels, dramatisch gegroeid. In 1989, zeven jaar na de verklaring van de Paus in Santiago, viel de Berlijnse Muur - wat 80 miljoen Duitsers verenigt in het hart van Europa. Het Verdrag van Maastricht bracht in 1994 de Europese Unie tot stand met een centrale bank en een gemeenschappelijke munteenheid.

In 1996 aanvaardde het Europese Parlement een wet, die de lidstaten opriep om de zondag te respecteren - een wet, die nog bekrachtigd moet worden. Paus Johannes Paulus blijft echter het belang van zondagsviering benadrukken. De opgelegdezondagsviering in plaats van de bijbelse zevende dag Sabbat zou een andere profetie vervullen - dat een eindtijd religieus leider "er op uit zal zijn tijden en wet te veranderen". (Daniël 7:25)

Wettelijke zondagsviering zou het teken van het beest kunnen worden, dat in Openbaring 13:16-18 door Johannes wordt genoemd!

De komende jaren zullen wij een toenemende vertrouwelijke - doch vijandige - relatie zien tussen de opkomende Europese Unie en de Rooms Katholieke Kerk - naarmate de vrouw manipuleert om het beest te berijden. Deze misleidende schoonheid en het in toenemende mate dominerende beest, zullen echter niet zoals in de film, voor altijd samen gelukkig leven! Vraag vrijblijvend ons boekje Het Beest van Openbaring aan, als U meer over dit belangrijke onderwerp wil weten. Bijbel profetieën zijn zeker en komen vandaag de dag tot leven!