PROFETIE KOMT TOT LEVEN

BRON: Tomorrow's World, January - February 2006

In de laatste tientallen jaren is de wereld getuige van een ongekende serierampzalige gebeurtenissen! Velen beginnen zich af te vragen: Waarom vinden deze gebeurtenissen plaats? Op 11 september 2001 kwam op het wereldtoneel een nieuwtijdperk van wereldterrorisme tot uitbarsting toen zich Moslim noemende Jihadstrijders de voornaamste symbolen van de Westerse macht aanvielen - het World Trade Centrum en het Pentagon. Deze aanvallen werden voorafgegaan door de bomaanslagen op de ambassades van de Verenigde Staten in Kenia en Tanzania en een aanval op het Amerikaanse oorlogsschip Cole in de Perzische Golf. Verdere bomaanslagen waren gericht op Australische toeristen in Bali. De terroristische bomaanslagen in Madrid en Londen waren gericht op Amerikaanse bondgenoten.

Tegelijkertijd vonden in de wereld verwoestende record droogten plaats en stormen, overstromingen, orkanen, aardbevingen en vloedgolven. Deze zware weersomstandigheden en geologische gebeurtenissen hebben vooral de VS., Engeland en andere Europese landen hard getroffen. Engeland, Schotland en Wales werden in de afgelopen jaren geteisterd door zware stormen en overstromingen, vlak na de ramp van de "gekke koeienziekte", die de eens zo trotse Britse rundvee-industrie bijna uitroeide. Delen van West Europa hebben geleden onder zware hittegolven, droogte, branden en overstromingen. De langste droogteperiodes in een eeuw hebben uitgestrekte gebieden van Amerika, Australië en Zuid Afrika geteisterd. In 2004 werd de staat Florida in een paar maanden tijd onverwacht getroffen door vier orkanen. In 2005 sloegen twee krachtige orkanen achter elkaar hard toe op de kustgebieden van Louisiana en Texas en vernietigden een groot deel van New Orleans en brachten "de meest wijdverspreide schade" toe aan raffinaderijen, die de Golfkust ooit heeft meegemaakt - 100 procent van de ruwe olie productie en 80 procent van de aardgasproductie werd uitgeschakeld en het duurt maanden om dat te herstellen. Benzineprijzen zijn de pan uitgerezen en beperken het reizen.

Wetenschappers en politici debatteren over "opwarming van de aarde" en betwisten de juiste mate van de rol van de mensheid in het creëren van de omstandigheden, die tot de recente weerverstoringen hebben geleid. Maar bijna al deze "experts" - en zelfs de meest religieuze mensen - zijn er niet van op de hoogte dat de Bijbel aanvullende informatie verschaft over de werkelijke betekenis van de ongekende rampen, die de wereld hebben geteisterd - en waarom specifieke landen ( inclusief de VS., Groot Brittannië, Australië, Zuid Afrika en de landen van noordwest Europa) zo hard zijn getroffen. Enkelen realiseren zich tegenwoordig datmeer dan een vierde van de Bijbel profetie is - waarvan het meeste betrekking heeft op het einde van het tijdperk - de periode voorafgaand aan de terugkeer van Jezus Christus naar deze aarde. Wij zien deze eindtijdprofetieën nu tot leven komen!

Zegeningen en Vervloekingen

De Bijbel openbaart, dat er een God bestaat, die in staat is om de toekomst te voorspellen en het te laten gebeuren. De profeet Jesaja werd geïnspireerd om te schrijven: "Ik immers ben God, en er is geen ander..... die van den beginne de afloop verkondig en vanouds wat nog niet geschied is". (Jesaja 46:9-10) De God, die de Bijbel inspireerde vormde het volk Israël door Abraham, Isaak en Jakob te roepen. Als gevolg van hun gehoorzaamheid beloofde God grote zegeningen aan hun afstammelingen - de twaalf stammen van Israël. (Genesis 12:1-3) De Bijbel openbaart, dat de uiteindelijke vervulling van de beloofde zegeningen in de "laatste dagen" zou zijn (Genesis 49:1-28) en de grootste zegeningen op de afstammelingen van de twee zonen van Jozef zouden vallen - Manasse (werd voorspeld, dat hij eengroot volk zou worden) en Efraïm. (werd voorspeld, dat hij een groep [of gemenebest] van landen zou worden) Deze belangrijke profetieën zijn vervuld in de Verenigde Staten en Groot Brittannië en in de Angelsaksische-Keltische volken van Noord-Europese afstamming, die zich ook over de wereld hebben verspreid. (Voor meer informatie over dit onderwerp kunt U ons boekje lezen: Wat Is het Vooruitzicht voor Amerika en Brittannië?

God beloofde echter niet alleen zegeningen voor gehoorzaamheid aan Zijn Wetten; Hij voorspelde ook dat er ernstige gevolgen zouden zijn als de afstammelingen van deze naties God zouden vergeten en Zijn Wetten niet zouden gehoorzamen. In de overeenkomstige hoofdstukken van Leviticus 26 en Deuteronomium 28 droeg God aan Mozes op om de Israëlieten in te lichten dat gehoorzaamheid "op zijn tijd regen zou geven" en overvloedige oogsten, toegang tot belangrijke hulpbronnen, de overwinning op vijanden en ongekende voorspoed. (Deuteronomium 28:12) "Dan zullen alle volken der aarde zien, dat de naam des HEREN over u uitgeroepen is, en zij zullen voor u vreze". (Deuteronomium 28:10) Mozes waarschuwde echter ook, dat de gevolgen van ongehoorzaamheid zouden inhouden: droogte, hongersnood, ziekte, verlies van voorspoed, overwinning door de vijanden en tenslotte gevangenschap. (Deuteronomium 28:15-68)

Als de mensheid milieuwetten overtreedt, die het ecosysteem van de aarde regelen moet het geen verrassing zijn dat er ernstige weersverstoringen gebeuren. Alhoewel de gevolgen van milieuverstoringen wereldwijd zijn verdient het de aandacht, daternstige rampen nu de landen treffen, die God voorheen overvloedig had gezegend - landen die de ware God van de Bijbel de rug hebben toegekeerd en Zijn Wetten en instructies hebben genegeerd.

Profetische Waarschuwingen

In de tijd van het oude Israël zond God profeten om Zijn volk te waarschuwen, dat hun ongehoorzaamheid in toenemende mate ernstige gevolgen zou brengen. Deze profetieën zijn "tweeledig" - dezelfde waarschuwingen zijn nu van kracht voor de tegenwoordige afstammelingen van het oude Israël. Jeremia voorzag een toekomstige tijd van grote moeilijkheden voor die naties: "Want zie, de dagen komen..... een tijd van benauwdheid is het voor Jakob..... Al uw minnaars[bondgenoten] hebben u vergeten, zij vragen naar u niet. Want Ik heb u geslagen, zoals een vijand slaat, zoals een meedogenloze tuchtigt, om de grootte van uw ongerechtigheid..... in het laatst der dagen zult gij dat inzien". (Jeremia 30:3, 7, 14, 24)

Jeremia beschrijft hoe religieuze leiders van Israëlitische landen mensen zouden misleiden en de wetten van God verkeerd zouden hanteren en hoe hun regeerders de mensen op wegen zouden leiden, tegen het woord van God in. Hij schrijft: "Laat uw boosheid u tuchtigen..... omdat gij de HERE uw God hebt verlaten, en dat er geen vrees voor Mij bij u is". (Jeremia 2:19)

Tegenwoordig zijn veel Israëlitische landen trots op hun seculiere cultuur. In de Verenigde Staten, waar de Tien Geboden in opdracht van het Hooggerechtshof verboden zijn in openbare gebouwen, vieren ontucht en abortus hoogtij en zijn perverse seksuele relaties algemeen. Net als in alle landen van noordwest Europa.

Eeuwen geleden schreef Mozes Gods waarschuwing op: "Maar indien gij naar Mij niet luistert..... dan zal Ik ook met verschrikking u bezoeken..... U zult voor uw vijanden geslagen worden..... en die u haten, zullen over u heersen..... en uw trotse macht zal Ik breken en uw hemel maken als ijzer en uw land als koper..... Dan zal Ik uw vee uitroeien..... en uw wegen zullen verlaten zijn..... Ik zal u de staf des broods verbreken..... Uw steden zal Ik tot een puinhoop maken..... Maar u zal Ik onder de volken verstrooien". (Leviticus 26:14-33)

De profeet Ezechiël werd naar de opstandige huizen van Israël en Juda gezonden met de waarschuwing: "mensenkind, het einde komt!..... Ik zal u richten volgens uw wandel..... De doem komt over u..... De tijd komt! De dag nadert!..... Het zwaard buiten, de pest en de honger binnen!..... Angst komt; dan zullen zij behoud zoeken, maar het is er niet. Ramp op ramp zal komen..... En zij zullen weten, dat Ik de HERE ben". (Ezechiël 7:1-27)

Dit zijn precies de soort gebeurtenissen, die tegenwoordig voorpaginanieuws zijn! God heeft deze waarschuwingen opgetekend en bewaard voor Zijn volk, dat Hij gekozen heeft om een licht te zijn voor de wereld. Hun nalatigheid om deze roeping waar te maken hebben ertoe geleid, dat deze oude profetieën tot leven komen nu wij het einde van dit tijdperk en de terugkomst van Jezus Christus naderen.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt U ons boekje lezen: Wie Beheerst het Weer?