PROFETIE KOMT TOT LEVEN

BRON: Tomorrow's World, March - April 2006

God inspireerde de profeet Amos om op te tekenen:"Zie, de dagen komen, luidt het woord van de Here HERE, dat Ik een honger in het land zal zenden. Geen honger naar brood, en geen dorst naar water, maar om de woorden des HEREN te horen". (Amos 8:11-12)

De 21e eeuw begon met een wereldwijde heropleving van religie, hetgeen de seculiere leiders en wetenschappers verraste. Fundamentalistische religieuze bewegingen verspreiden zich in Afrika, China, Rusland en Zuid Amerika. De paus spreekt over het "opnieuw evangeliseren" van Europa. In Noord Amerika groeien de "terug naar de Bijbel" kerken, terwijl de liberale "traditionele" kerken veel leden verliezen. In klaslokalen en in rechtszalen vormen voorstanders van Intelligent Ontwerp een uitdaging voor evolutionisten. Dit alles windt vele bijbelgelovigen op; toch zegt de Bijbel dat er een "honger om de woorden des HEREN te horen" zal zijn wanneer wij het einde van dit tijdperk naderen. Hoe kan dit gebeuren, tegelijkertijd met een heropleving van religie? Het antwoord vindt U in wat de Bijbel openbaart over religie aan het einde van dit tijdperk - in de profetieën, die vandaag tot leven komen!

Geestelijke Honger in de Eindtijd 

God inspireerde de profeet Amos om op te tekenen: "Zie, de dagen komen, luidt het woord van de Here HERE, dat Ik een honger in het land zal zenden. Geen honger naar brood, en geen dorst naar water, maar om de woorden des HEREN te horen. Dan zullen zij zwerven van zee tot zee, en van het noorden naar het oosten zullen zij dolen, om te zoeken het woord des HEREN; maar vinden zullen zij het niet". (Amos 8:11-12) Deze profetie verwijst naar een tijd wanneer "het einde rijp is voor Israël, mijn volk" (Amos 8:2) en het heeft een tweeledige toepassing op zowel de oude natie Israël als op de moderne landen, die afstammen van het oude Israël. Een "honger" naar het horen van de waarheid vindt plaats wanneer de landen van Israël door een vreemde macht zijn overgenomen, die de verkondiging en het uitoefenen van het ware bijbelse geloof verbiedt. Dit gebeurde rond 720 v. Chr. toen Assyriërs de noordelijke 10 stammen van Israël in ballingschap meenamen. Het zal opnieuw gebeuren tijdens de Grote Verdrukking, wanneer de huidige afstammelingen van het oude Israël gestraft worden voor hun zonden. (Matteüs 24:9; Hosea 5:5; Jeremia 22:5-9)

De profeet Daniël legt uit hoe deze "honger" naar het horen van de waarheid tot stand zal komen in de laatste dagen. In een visioen zag Daniël een "kleine hoorn" domineren over de laatste zeven oplevingen van het Romeinse Rijk. (Het vierde beest - zie Daniël 7:7-8, 19-20) Deze kleine hoorn zal een prominente religieuze persoon zijn (en zijn kerk), die godslasterlijke leerstellingen onderwijst, die in tegenspraak zijn met de Bijbel. Deze "hoorn" zal er aan werken om de kalender van religieuze feesten te veranderen en zal degenen vervolgen, die de Bijbel volgen. (Daniël 7:21, 24-25)

De geschiedenis geeft aan dat de bisschoppen van Rome de leiding hadden over concilies, die de wekelijkse dag van verering - de bijbelse Sabbat (de dag, die gevierd werd door Jezus, Zijn discipelen en Christenen in het Apostolische tijdperk; zie Lucas 4:16; Handelingen 13:42-44; 16:11-13; 17:2) veranderden in zondag. Heidense zonaanbidders vierden reeds de zondag; één reden voor de verandering was, dat het voor de heidenen gemakkelijker was om zich te bekeren tot deze nieuwe vorm van "Christendom". Op dezelfde manier werd het bijbelse Pascha vervangen door paaszondag en de winterzonnewende feesten werden "gekerstend" tot Kerstmis om de heidenen in de kudde te lokken. De Romeinse wet ondersteunde deze kerkelijke beslissingen om onbijbelse leerstellingen en praktijken te accepteren in de naam van het "Christendom". In de laatste jaren heeft het pauselijk gezag opnieuw de zondag benadrukt als een dag van verering en heeft bij de aanvaarding van Europese wetten dringend verzocht de zondag als een vrije dag te koesteren. Dergelijke wetten kunnen in de toekomst gebruikt worden om de viering van de bijbelse 7e dag Sabbat te ontmoedigen en overeenkomstig de zondagsviering aan te moedigen.

Daniël zag een visioen van een andere "kleine hoorn", die zal veroorzaken, dat de dagelijkse offerandes in de tempel in Jeruzalem stoppen en zal "de waarheid ter aarde werpen". (Daniël 8:8-14) Deze tweeledige profetie werd aanvankelijk vervuld door Antiochos Epifanes, toen hij in 168 v. Chr. Jeruzalem beroofde, een standbeeld van Zeus in de tempel plaatste en varkensbloed op het altaar offerde - een grote belediging voor het Joodse volk. Antiochos zette de Joodse priesters onder druk om een compromis te sluiten met hun religieuze praktijken en de ontwikkeling van het Hellenisme te aanvaarden. De Expositor's Bible Commentary [Verklarend Bijbel Commentaar] verklaart, dat de handelingen van Antiochos "een vastbesloten inspanning voorspelt van een meedogenloze dictator om het bijbelse geloof totaal te onderdrukken" aan het einde van het tijdperk en die zal trachten om religieuze uniformiteit te kweken. (Zie commentaar op Daniël 8:11-12)

In nog een ander visioen profeteerde Daniël, dat een krachtige eindtijd leider met banden naar een heropleving van het Romeins systeem een verbond van zeven jaar zal sluiten, die eerst het Joodse volk zal toestaan om de offerandes te hervatten en "in de helft van de week zal hij slachtoffer en spijsoffer doen ophouden". (Daniël 9:26-27) Dit verbond zal aanvangen als een teken van religieuze tolerantie, maar na drieëneenhalf jaar "zullen alle aanspraken op religieuze tolerantie vervallen"wanneer deze heerser probeert om conformiteit van een corrupte religie af te dwingen. (Expositor's Bible Commentary) Deze invloedrijke religieuze leider in de eindtijd en zijn pogingen om ware bijbelse religie te onderdrukken en uit te roeien zijn duidelijk verbonden met de activiteiten van valse leraren aan het einde van het tijdperk. (Daniël 12:11; Matteüs 24:3, 11, 15; Openbaring 17: 1-5)

Belangrijke Profetieën

Het Nieuwe Testament geeft aanvullende inzichten over eindtijd gebeurtenissen die zullen bijdragen aan "een honger..... om de woorden des HEREN te horen". Jezus zei, dat in de jaren, die voorafgaan aan Zijn terugkomst "velen zullen komen onder Mijn naam..... en zij zullen velen verleiden". (Matteüs 24:5) Valse leraren zullen prediken over een andere Jezus en een ander evangelie en de Bijbel weerspreken. (2 Korintiërs 11:1-4) Laat U niet voor de gek houden door deze valse Jezus en een ander evangelie! Denkt U er aan: Jezus, Zijn Apostelen en de Kerk, die Hij stichtte hielden de 7e dag Sabbat (zaterdag) en vierden de bijbelse Heilige Dagen. Historische bronnen en het bijbelse verslag laten zien dat Jezus niet werd geboren op 25 december. De Bijbel verklaart, dat niemand is opgevaren naar de hemel, dan Jezus. (Handelingen 2:29, 34; Johannes 3:13) Menselijke wezens werden nietgeschapen om naar de hemel te gaan, op wolken te zitten en harp te spelen, maar om op deze aarde te regeren met Jezus Christus in het komende Koninkrijk van God. (Matteüs 19:28; Openbaring 1:6; 5:10; Daniël 2:44-45; 7:27) Deze feitelijke bijbelse informatie zal aan het einde van dit tijdperk worden onderdrukt, omdat het in tegenspraak is met traditionele geloven, gesteund door het religieuze systeem, die de wereld zal domineren.

De bijbel geeft aan, dat wanneer wij het einde van dit tijdperk naderen militantereligieuze activiteiten zullen toenemen. (Openbaring 6:1-2) In de laatste dagen zullen mensen "een schijn van godsvrucht" (2 Timoteüs 3:1-5; 4:1-4) hebben, maar het zal niet degelijk gebaseerd zijn op de Bijbel. Een invloedrijk religieuze persoon zal bovennatuurlijke krachten gebruiken om mensen te misleiden, die leugens geloven en zal de waarheid onderdrukken. (2 Tessalonicenzen 2:1-12) Valse leraren zullen "die verderfelijke ketterijen doen binnensluipen" (2 Petrus 2:1-3; 3:1-18) en zullen bijbelse leerstellingen belachelijk maken en kwaadspreken over de waarheid, terwijl zij de bijbelverzen verdraaien om hun verkeerde denkbeelden te ondersteunen. Deze stemming van publieke opinie, kritiek op en minachting van zuiver bijbels Christendom ontwikkelt zich nu en zal zijn hoogtepunt bereiken in een poging om de ware bijbelse onderwijzing uit te roeien - een poging, geleid door een krachtige religieuze persoon, verbonden aan een heropleving van het Romeins systeem in Europa. Het is belangrijk dat wij begrijpen waar wereldgebeurtenissen vandaag naar toe leiden en dat wij "de HERE zoeken, terwijl Hij Zich laat vinden" (Jesaja 55:6), omdat een periode van duisternis op komst is (Johannes 9:4) - en daarmee zal "een honger..... om de woorden des HEREN te horen" komen.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt U ons boekje lezen: Gelooft U het ware Evangelie?