PROFETIE KOMT TOT LEVEN

BRON: Tomorrow's World, November - December 2005

Tegenwoordig nemen velen aan, dat het "Evangelie" slechts over Jezus gaat - dat Hij ons liefheeft en voor ons stierf en dat degenen, die hun harten aan Hem geven naar de hemel zullen gaan. Dit "goede nieuws" wordt beschouwd als de kern van het Christendom. Toch is dit niet hetzelfde "evangelie", die wij Jezus zien prediken in de Bijbel. Bovendien is het Nieuwe Testament vol van profetische waarschuwingenover valse leraren, die zouden komen om een "ander evangelie" te prediken.

Vergeten Waarschuwingen 

Aan het begin van Zijn dienaarschap waarschuwde Jezus Zijn discipelen: "Wacht u voor de valse profeten, die in schapenvacht tot u komen, maar van binnen zijn zij roofgierige wolven". (Matteüs 7:15-20) Christus sprak over vleiend sprekende dienaren, die hun volgelingen zouden verleiden door een vals evangelie te prediken. Aan het einde van Zijn dienaarschap op aarde waarschuwde Jezus opnieuw: "Ziet toe, dat niemand u verleide! Want velen zullen komen onder mijn naam..... en zullenvelen verleiden..... Want er zullen valse Christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zodat zij, ware het mogelijk, ook de uitverkorenen zouden verleiden". (Matteüs 24:4-5, 24) Jezus voorspelde, dat een wijdverspreid religieuze misleiding, Zijn boodschap zou verdraaid worden, een belangrijk teken zou zijn dat het einde van het tijdperk nabij was.

De Apostel Paulus voegde een ander aspect toe aan deze waarschuwingen toen hij Christenen van de eerste eeuw adviseerde niet misleid te worden door valse leraren, die "een andere Jezus prediken, die wij niet hebben gepredikt.... of een ander evangelie". (2 Korintiërs 11:1-4) Paulus waarschuwde de Galaten dat "gij u zo schielijk laat afbrengen.... tot een ander evangelie, gepredikt door degenen, die het evangelie van Christus willen verdraaien". (Galaten 1:6-9) De Apostel Petrus waarschuwde dat "er onder u valse leraars zullen komen, die verderfelijke ketterijen zullen doen binnensluipen..... En velen zullen hun losbandigheden navolgen..... en zij zullen u als koopwaar behandelen". (2 Petrus 2:1-3)

Vooruitziend naar onze tegenwoordige tijd kwam Paulus met deze profetische waarschuwing: "in de laatste dagen zullen zware tijden komen..... de mensen zullen..... meer liefde voor genot dan voor God hebben..... die met een schijn van godsvrucht de kracht daarvan verloochend hebben..... houd ook dezen op een afstand! " (2 Timoteüs 3:1-5) Paulus voorzag de opkomst van een vals "Christendom", die de ware leerstellingen van Jezus Christus verdraaien en verloochenen. Als U de doctrines en leerstellingen van het "moderne Christendom" vergelijkt met hetgeen er in Uw Bijbel geschreven is, zult U enige opzienbarendeverschillen vinden.

Het Evangelie Definiëren 

Toen Paulus in 1 Korintiërs 15:1-4 over het leven, de dood en de opstanding van Christus schreef veronderstelden velen onjuist, dat hij een volledige omschrijving van het evangelie gaf in plaats van het aan de orde stellen van een specifiek misverstand over de opstanding. Bovendien kunnen wij Degene, die het Evangelie verkondigt niet begrijpen, tenzij wij Zijn boodschap begrijpen.

Velen, die de noodzaak van het leven, de dood en de opstanding van Christus erkennen zijn niet in staat te begrijpen waarom Christus leefde, stierf en uit de dood opstond. In het allereerste hoofdstuk van Markus staat de drijfkracht van Jezus' prediking: "Begin van het Evangelie van Jezus Christus..... En Jezus ging naar Galilea predikende het Evangelie van het Koninkrijk Gods. En zeggende: De tijd is vervuld, en het Koninkrijk Gods nabij gekomen; bekeert u, en gelooft het Evangelie". (Markus 1:1, 14-15 STV) In het boek Matteüs verwees Jezus slechts drie maal naar Zijn eigen dood en opstanding (hetgeen een deel is van het Evangelie), maar Hij verwees meer dan 30 maal naar het komend Koninkrijk van God. (Bijv. Matteüs 4:17, 23; 5:3, 19; 6:33; 10:7; 24:14) Bijbelwetenschappers geven toe dat "er een duidelijke overeenkomst is tussen de synoptische Evangeliën [Matteüs, Mark, Lucas]; dat het Koninkrijk van God het voornaamste onderwerp was in de boodschap van Jezus..... het Koninkrijk van God vormde een belangrijke kern van Jezus' theologie". (Oxford Companion to the Bible, pag. 408) De Apostelen gingen voort met die nadruk (zie Handelingen 8:12; 28:23, 31) - maar wij horen tegenwoordig nauwelijks die boodschap prediken.

In plaats daarvan horen velen, dat het "goede nieuws" (het Evangelie) is, dat wij naar de hemel zullen gaan als wij Jezus aannemen als onze Verlosser. De Bijbel spreekt deze leerstelling echter tegen en verklaart duidelijk dat "niemand is opgevaren naar de hemel, dan Die [Jezus] uit de hemel nedergedaald is". (Johannes 3:13) Zelfs David ging niet naar de hemel! (Handelingen 2:29, 34; 13:36) Het ware Evangelie, zoals uitgelegd in de Bijbel openbaart dat het loon van de heiligen zal zijn om te regeren op deze aarde als koningen en priesters in Gods komend Koninkrijk onder Jezus Christus. (Zie Daniël 2:44; 7:27; Openbaring 1:4-6; 5:10) Jezus zei aan Zijn twaalf discipelen, dat zij zouden "zitten, op twaalf tronen om de twaalf stammen van Israël te richten". (Matteüs 19:28; Lucas 22:24-30) Jezus onderwees, dat aan Christenen, die veel vruchten dragen gezag zal worden gegeven over steden in het Koninkrijk van God. (Lucas 19:11-19) Bijbelprofetieën openbaren, dat de heiligenleraren zullen zijn in het Koninkrijk van God en aan de gehele mensheid de wetten van God en de weg naar vrede zullen uitleggen. (Zie Jesaja 30:20-21; Psalm 119:165) Dit herscholingsproces zal in Jeruzalem beginnen en zal zich over de hele aarde verspreiden. (Jesaja 2:2-4; 11:6-9) De Bijbel noemt dit de "de tijden van de wederoprichting aller dingen". (Handelingen 3:21)

Oorzaak van Misleiding 

Maar waarom laten "traditionele Christelijke" kerken na om dit opwindende aspect van het ware Evangelie te onderwijzen? Het antwoord wordt gegeven in de profetische waarschuwingen, die door Jezus en de Apostelen worden gegeven, die voorspelden dat valse leraren zouden komen met misleidende woorden en een ander evangelie. Historicus Edward Gibbon beschreef hoe het ware evangelie met de boodschap van het Koninkrijk van God, werd veranderd: "De belofte van een dergelijk Millennium was met zorg ingeprent door..... [degenen], die zich onderhielden met de rechtstreekse discipelen van de Apostelen. Maar toen het bouwwerk van de kerk bijna voltooid was werd de tijdelijke steun opgegeven. De leerstelling van de regering van Christus op aarde werd eerst beschouwd als een moeilijk te doorgronden zinnebeeld; Werd gaandeweg gezien als een twijfelachtige en onnodige mening en werd tenslotte verworpen als de belachelijke uitvinding van dwaalleer en fanatisme". (Decline and Fall of the Roman Empire, [Verval en Val van het Romeinse Rijk, deel 1, hoofdst. 15]

De beschrijving van Gibbon is juist; valse leraren kwamen in de vroege Kerk en begonnen geleidelijk aan een ander evangelie te onderwijzen - benadrukten depersoon van Jezus, maar veranderden Zijn boodschap en verloochenden de letterlijke betekenis van bijbelverzen over het Koninkrijk van God. Deze valse leraren negeerden of trachten duidelijke profetieën weg te redeneren, die het goede nieuwsbeschreven over hetgeen plaats zal vinden in het komende Koninkrijk van God. (Zie Jesaja 35, Jeremia 33, Amos 9:11-15) Daarom horen wij tegenwoordig niet, dat hetware Evangelie verkondigd wordt. Daarvoor in de plaats onderwijst het "traditionele Christendom" een "evangelie", dat vervalst is met elementen, genomen uit voorchristelijke religies - zelfs de bedachte geboortedag van Jezus Christus (nergens in de Bijbel ondersteund, noch ooit gevierd door Christus of Zijn Apostelen) op 25 december is antihistorisch en ontleend aan zonaanbiddende voorchristelijke sekten.

De nieuwtestamentische schrijvers leggen uit, dat de verstrekkende verspreiding van een ander evangelie het resultaat is van Satans doelbewuste pogingen gedurende de eeuwen om Christenen te misleiden. De Bijbel onderwijst duidelijk, dat er een duivel (Satan) bestaat en dat hij een leugenaar is en "de vader der leugen" (Johannes 8:44) is, die "de gehele wereld verleidt". (Openbaring 12:9) De Apostel Paulus onderwees, dat "indien dan nog ons evangelie bedekt is, is het bedekt bij hen, die verloren gaan, ongelovigen, wier overleggingen de god dezer eeuw met blindheid heeft geslagen, zodat zij het schijnsel niet ontwaren van het evangelie der heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is". (2 Korintiërs 4:3-4) Paulus begreep, dat zelfs in de eerste eeuw na Christus velen reeds waren misleid door te geloven in een ander evangelie. Bijbelprofetieën geven aan, dat voortdurend velen in de "laatste dagen" zullen worden misleid - maar U hoeft niet misleid te worden als U de opwindende profetieën ziet over het Koninkrijk van God, die tot leven beginnen te komen.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt U ons boekje lezen: Gelooft U het ware Evangelie?