PROFETIE KOMT TOT LEVEN

BRON: Tomorrow's World, January - February 2005

Naderen wij het einde der tijden? Is de terugkeer van Jezus Christus spoedig? Zijn deze denkbeelden slechts de alarmerende kreten van religieuze fanaten? Hoe kunt Udit weten en wat openbaart de Bijbel over dit belangrijke onderwerp?

Toen aan Jezus deze zelfde vragen werden gesteld, gaf Hij duidelijke antwoorden. Jezus zei dat een serie specifieke tekenen zouden aangeven, dat Zijn terugkomst nabij was en Hij zei aan Zijn discipelen naar deze tekenen uit te kijken. Matteüs somde de eerste tekenen op, zoals wijdverspreide religieuze misleiding door valse leraren, oorlogen en zich verspreidend geweld, toenemende droogte, hongersnood en ziekte epidemieën en toenemende natuurrampen - die Hij "het begin der weeën" noemde. (Matteüs 24:1-8) De Apostel Johannes gebruikte de symbolen van vier ruiters om dezelfde gebeurtenissen te beschrijven. (Openbaring 6:1-8) Deze tekenen zijn nu in toenemende mate zichtbaar en zijn wereldwijd nieuws!

Toch noemde Jezus een ander specifiek teken, dat duidelijk zal blijken net voor Zijn terugkeer. Hij verwijst naar dit teken als "de tijden der heidenen". (Lucas 21:24) De bijbelprofetieën over deze beslissende tijd - wanneer de Heidense naties prominente plaatsen verwerven op het wereldtoneel - komen vandaag tot leven!

Meer Specifieke Tekenen 

De Bijbel maakt diverse verwijzingen naar de "tijden der Heidenen", die specifieke bijzonderheden openbaart over deze periode. Jezus zei dat net voor Zijn terugkomst Jeruzalem omringd zou worden door legers en dat de stad "door heidenen vertrapt wordt, totdat de tijden der heidenen zullen vervuld zijn". (Lucas 21:20-24) Jezus grijpt dit denkbeeld niet uit de lucht. Hij verwees naar een profetie, die 600 jaar eerder door Ezechiël werd gemaakt, die schreef: "Want nabij is de dag, ja, nabij is een dag van de HERE, een dag van wolken, [een afschrikwekkende periode], het uur der volken zal het zijn". (Ezechiël 30:1-4) Ezechiël verbindt de tijden der Heidenen met belangrijke gebeurtenissen aan het einde van dit tijdperk - een tijd wanneer God indrukwekkend in de wereldgeschiedenis ingrijpt. De profeet Joel gebruikt dezelfde onheilspellende taal om ernstige droogte, hongersnood en oorlog te beschrijven, die verbonden zijn aan de "dag des Heren" aan het einde van dit tijdperk. (Joel 2-3) In de Bijbel wordt "de tijden der Heidenen" duidelijk verbonden met de periode net voor de terugkeer van Jezus Christus.

De Apostel Johannes verklaart dat Heidense machten gezag zullen verkrijgen over de stad Jeruzalem, inclusief het gebied rond de tempel, 42 maanden (drieëneenhalf jaar) lang, net voor de terugkeer van Christus. (Openbaring 11:2) Zacharia is zelfs nog specifieker met zijn voorspelling: "Zie, er komt een dag voor de HERE..... Dan zal Ik alle volken tegen Jeruzalem ten strijde vergaderen; de stad zal genomen worden..... De helft van de stad zal wegtrekken in ballingschap". (Zacharia 14:1-4) Deze profetie houdt in, dat wanneer de Heidenen het gezag over Jeruzalem krijgen, de Joodse helft van de bevolking gevangen genomen zal worden. Dit zal tijdens de tijden van de Heidenen gebeuren - net voor de terugkomst van Christus.

Jezus noemt nog een specifieke gebeurtenis, die tijdens deze periode zal gebeuren. Hij waarschuwde dat "wanneer gij dan de gruwel der verwoesting, waarvan door de profeet Daniël gesproken is, op de heilige plaats ziet staan..... laten dan wie in Judea zijn, vluchten naar de bergen". (Matteüs 24:15-16) Volgens Daniël zal een boosaardige eindtijd Heidense heerser (de koning van het noorden) een verdrag sluiten met de Joden van Jeruzalem en toestaan, dat de offerandes beginnen maar na drieëneenhalf jaar zal hij dat verdrag verbreken. (Daniël 9:27) Hij zal dan een beeld oprichten, die de heilige plaats zal verontreinigen. (Daniël 11:31; 12:11) Dit zal een kenmerkend teken zijn, dat de terugkomst van Christus naderbij is. Het zal tijdens de "tijden der Heidenen" gebeuren - als de Heidenen gezag over Jeruzalem hebben.

Een Historisch Perspectief

Maar zijn er aanwijzingen, dat dit werkelijk zal gebeuren en dat de terugkomst van Christus nabij is? Recente geschiedenis is informatief. Terwijl de Joden momenteel het gezag over de stad Jeruzalem hebben, neemt de vijandigheid tegen de natie Israël toe - vooral bij de Moslim landen in het Middenoosten. In de Arabisch-Israëlische conflicten die sinds de stichting van de natie Israël plaatsvonden hebben vele Arabieren er geen geheim van gemaakt over hun wens om dit jonge land teelimineren. Europese landen, inclusief het Vaticaan hebben hun wens uitgesproken om Jeruzalem tot een "open stad" te verklaren, bestuurd door een internationaal agentschap, zoals de Verenigde Naties om Christenen, Joden en Moslims toegang te geven tot de stad. Hiervoor zal een bezetting door een internationale vredesmachtnodig zijn - hetgeen kan gebeuren als een koning van het noorden (een Heiden) het Heilige Land binnentrekt tijdens de tijden der Heidenen. (Daniël 11:40-45) Voor de landen van Europa, die een rol op het wereldtoneel nastreven zal de kans om Jeruzalem te bezetten - om de toenemende spanningen tussen Arabieren en Israëli's te onderdrukken en de heilige plaatsen te "bevrijden" - een herhaling van de geschiedenis zijn. Tijdens de Middeleeuwen organiseerden de Europeanen kruistochten om hetzelfde doel te bereiken. Actuele gebeurtenissen gaan opnieuw in deze richting als de "tijden der Heidenen" naderen!

Wetenschappers op het gebied van wereldaangelegenheden hebben ook verschillende belangrijke tendensen opgemerkt, die vandaag de dag gebeuren. De laatste 200 jaar hebben "Israëlitische" landen (in het bijzonder Brittannië en Amerika) de wereld gedomineerd - en hadden het gezag over bijna de helft van het wereldoppervlak en de helft van de mensen. Dit is echter allemaal aan het veranderen en de 200-jarige "Israëlische echo" op het wereldtoneel is aan het verstommen. Samuel Huntington van de Harvard Universiteit zegt: "De Europese kolonisatie is voorbij; de Amerikaanse overheersing is aan het verdwijnen..... De groeiende macht van niet-westerse samenlevingen, veroorzaakt door modernisering genereert deherleving van niet-westerse culturen in de wereld". (The Clash of Civilizations - [Botsingen van Culturen], pag. 91-92) Tijdens deze overgang werden respect en waardering ten opzichte van het westen vervangen door vijandigheid en tegenstand. Huntington merkt op, dat deze "opstand tegen het westen werd gerechtvaardigd door [Heidense naties], die de superioriteit van niet-westerse waarden verdedigen". (Ibid., pag. 93) De Bijbel voorspelt dat dit zal gebeuren wanneer het einde van dit tijdperk naderbij komt. (Zie Leviticus 26:17)

Maar hoe zal deze komende "tijden der Heidenen" zijn en hoe zal het de wereld treffen? Jezus zei, dat het einde van het tijdperk een tijd van toenemend geweld, calamiteiten en chaos zal zijn. (Matteüs 24:1-8) De Apostel Paulus verklaart "dat er in de laatste dagen zware tijden zullen komen" (2 Timoteüs 3:1-5), gekarakteriseerd door egoïsme, hebzucht, zelfgenoegzaamheid en wreedheid. De moderne seculiere wetenschappers spreken dezelfde bezorgdheid uit! Huntington geeft commentaar op de opkomende, door de Heidenen gedomineerde wereld en merkt op dat "een wereld zonder de VS. op de eerste plaats, een wereld zal zijn met meer geweld en ordeverstoring en minder democratie en economische groei". (The Grand Chessboard - [het Grote Schaakbord] - Brzezinski, pag. 31) Wat betreft dewereldwijde ineenstorting van wet en gezag, toenemend geweld, anarchie en enorm verval in normen, verklaart Huntington "Op een wereldwijde basis lijkt de beschaving..... te neigen naar barbarisme, die het beeld van een ongekend fenomeen doet ontstaan, een wereldwijde Donkere Eeuwen, die mogelijkerwijze op de mensheid neerdaalt". (The Clash of Civilization, pag. 321) Dit zijn geen alarmkreten van een religieuze fanaat, maar van een Harvard wetenschapper en bekende autoriteit op het gebied van wereldaangelegenheden. Zijn woorden geven de bijbelprofetieën weer over "de tijden der Heidenen" - die een teken zijn, dat de terugkomst van Christus nabij is. Wij moeten waken, want deze profetieën komen vandaag tot leven!