PROFETIE KOMT TOT LEVEN

BRON: Tomorrow's World, September - October 2008

Ongeveer een jaar geleden verklaarden de leiders van de Groep van acht economische landen, dat de wereldeconomie "in goed staat" was. In minder dan een jaar echter is "het vooruitzicht dramatisch versomberd", volgens een vooraanstaand financieel analist..... "dingen zijn over de hele linie ten kwade veranderd". (The Charlotte Observer, 5 juli 2008) Een recent verslag van de Verenigde Naties stelt vast, dat directeuren van financiële instellingen, regeringsplanners en de gemiddelde inwoner, allen een groeiende bezorgdheid delen over sociale en economische ontwikkelingen, die zij machteloos niet in de hand kunnen houden.

In dit laatste jaar verdubbelden de olieprijzen van $ 70,-- per vat tot meer dan $ 140,-- per vat. Dit heeft de voedselprijzen opgedreven, zelfs terwijl de vraag naar voedsel is gestegen vanwege de snelgroeiende bevolking in India en China. Verder zijn voedselvoorraden verwoest door onverwachte klimaatstoringen, inclusief grote droogten en overstromingen in graan en rijst verbouwende gebieden in Australië, Zuid-Afrika, Zuidoost Azië en Amerika. Stijgende voedselprijzen hebben in sommige landen tot ongeregeldheden geleid en de politieke stabiliteit bedreigd.

Prijzen voor olie en kostbare metalen zijn omhoog geschoten vanwege de toenemende vraag naar beperkte en verminderde voorraden. De financiële crisis, veroorzaakt door slechte onroerendgoed leningen in de Verenigde Staten en Engeland, verspreidt zich en dreigt de economieën van andere landen in de wereld te overspoelen.

  • Waarom barsten al deze gebeurtenissen los en vallen zij tegelijkertijd samen?
  • Waar leidt dit naar toe?
  • Waarom gebeuren deze calamiteiten nu?

Deskundigen denken over de situatie na en zijn naarstig op zoek naar oorzaken en oplossingen, maar niemand schijnt echt te weten wat er aan de hand is, noch waar deze gebeurtenissen naar toe leiden. Er is echter een bron, die doorgrondt wat er op het wereldtoneel gebeurt. De Bijbel legt uit waarom deze gebeurtenissen samenkomen, wat in het vooruitzicht ligt en wie er bij betrokken zullen zijn.

Tegenwoordig denken velen dat de Bijbel niets anders is dan een verzameling mythen en verhalen. De Bijbel bevat echter een gedetailleerde reeks profetische waarschuwingen, die vandaag tot leven komen!

Oude Waarschuwingen 

Lang geleden zei God aan de afstammelingen van Abraham, Izaak en Jacob (de twaalf stammen van Israël vindt U niet alleen in de moderne staat Israël, maar ook in landen als de Verenigde Staten, Engeland, Australië, Canada, Nieuw Zeeland, Zuid-Afrika en de landen van Noordwest Europa), dat zij gezegend zouden worden als zij Zijn wetten gehoorzaamden - wetten, die Hij hen gegeven had zodat zij lichten en voorbeelden konden zijn in de wereld. (Deuteronomium 4:1-10) Gods uitverkoren volk (Deuteronomium 7:6-7; Jesaja 43:1, 10, 20-21) werd ook gewaarschuwd, dat wanneer zij er voor kozen om Gods wetten niet te gehoorzamen en Zijn statuten minachten, zij ernstige gevolgen zouden lijden. God zei via Mozes: "..... dan zal Ik U ook met verschrikking bezoeken: gij zult door uw vijanden geslagen worden, en die u haten, zullen over u heersen....., uw trotse macht zal Ik breken". (Leviticus 26:14-19)

Wij zien die profetieën vandaag tot leven komen. Engeland, het land dat eens over een vierde deel van de mensheid regeerde, verloor haar rijk en wordt langzaam van binnenuit overgenomen door de Europese Unie. De EU heeft zich reeds de Britse visrechten toegeëigend van wat eerder de eigen Britse territoriale wateren waren en heeft die rechten onder andere Europese landen verdeeld. De EU probeert nu de Britse marineschepen in te palmen voor een Europese zeemacht. De Raad voor de Mensenrechten van de VN publiceerde recent een verslag, dat adviseerde dat Brittannië haar monarchie moest afschaffen. (Daily Express, 13 juni 2008)

De invloed van Amerika in de wereld is ook aan het afnemen. De Amerikaanse dollar, die lang als monetaire reserve van de wereld heeft gediend is in waarde gedaald en zal spoedig vervangen worden door de euro. De centrale bank van de V.S. - de Nationale Reserve - werd in kennis gesteld dat het onderworpen zou worden aan een algemeen onderzoek door het Internationaal Monetaire Fonds. Een Duitse nieuwsbron verklaarde, "er werd in de geschiedenis van de V.S. nooit een Fed directeur gedwongen om zich te onderwerpen aan de soort vernedering als wat Ben Bernanke onder ogen moest zien". (Der Spiegel, 28 juni 2008) De trots van Amerika en Engeland, twee landen die de koers van de wereldgeschiedenis de laatste 200 jaar bepaald hebben, wordt gebroken - precies zoals God zei dat zou gebeuren. Maar watkomt nog meer aan de horizon?

Onverwachte Calamiteiten voorspeld!

Als U Bijbelprofetieën bestudeert inzake de toekomst van Israëlitische landen, komt een ernstig gegeven naar boven - zij zullen een onverwachte en dramatischeverandering van lotsbeschikking ondergaan als God nog krachtiger tussenbeide begint te komen in de geschiedenis. Mozes waarschuwde dat, "Maar indien gij niet luistert naar de stem van de HERE, uw God, en niet al zijn geboden naarstig onderhoudt, dan zullen de volgende vervloekingen alle over u komen en u treffen. De HERE zal over u de vloek, de verwarring en de bedreiging doen komen in alles wat gij onderneemt en wat gij doet, totdat gij verdelgd wordt en snel te gronde gaatvanwege de slechtheid uwer daden, omdat gij Mij verlaten hebt". (Deuteronomium 28:15-20) De profeet Jesaja herhaalde ditzelfde onderwerp en schreef: "Wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad..... omdat zij de wet van de HERE der heerscharen verworpen en het woord van de Heilige Israëls hebben versmaad. Daarom is de toorn des HEREN tegen zijn volk ontbrand". (Jesaja 5:20-25)

Israëlitische naties, die gezegend werden en aan wie de wetten van God werden gegeven - wetten, die de zonden en gruwelen van overspel, ontucht, liegen, stelen, gemakkelijke echtscheiding en homoseksualiteit verbieden - bekrachtigen en promoten nu kwaad en perverse gedragingen. Jesaja waarschuwde verder, "omdat gij dit woord verwerpt, op onderdrukking en slinksheid vertrouwt", (Jesaja 30:12-13) zal God de naties van Israël "plotseling, onverwachts" breken.

Door de Bijbel heen hebben andere profeten dezelfde boodschap gebracht! Jeremia waarschuwt, "want zij luisteren niet naar mijn woorden, en mijn wet verwerpen zij" en omdat "het woord des HEREN is hun tot een smaad..... Ik [God] breng onheil over dit volk..... want onverhoeds komt de verwoester over ons [hen]..... Ik zal hen maken tot een schrikbeeld [dood, hongersnood en gevangenschap] voor alle koninkrijken der aarde..... Ik doe onverhoeds op hen vallen angst en verschrikkingen". (Jeremia 6:9-26; 15:1-4, 8) Salomo waarschuwde, "en de man die leent, is een knecht van de uitlener". (Spreuken 22:7)

De V.S is de grootste schuldenaar in de geschiedenis - en leent zelfs geld van potentiële vijanden. De V.S. en de volken van Britse afkomst hebben genoten van het leven en van de hulpbronnen van de wereld, maar de profeet Habakuk waarschuwt:".....zullen niet plotseling opstaan zij die u bijten, en ontwaken zij die u schrik aanjagen, zodat gij hun worden zult tot een gewisse buit? Omdat gij vele volkeren geplunderd hebt, zal al wat van de natiën overgebleven is, u plunderen". (Habakuk 2:7-8)

In een profetisch boek, dat de zonden van de Israëlitische volken opsomt (Hosea 4:1), geeft de profeet Hosea deze ernstige waarschuwing: "Al schrijf Ik hun [Israël] tienduizendvoudig mijn wetten voor, toch worden deze geacht als die van een vreemde..... Israël heeft zijn Maker vergeten..... Ik zal een vuur in zijn steden werpen; dat zal haar burchten verteren..... Zulks heeft Betel u aangedaan, vanwege uw diepe verdorvenheid. In de morgenstond wordt de koning van Israël voorgoed verdelgd". (Hosea 8:12-14; 10:15)

Bijbelprofetieën voorspellen duidelijk, dat Gods uitverkoren volk onverwacht calamiteiten zullen ondervinden, die de trots van hun macht effectief zullen breken en hen overleveren aan de goedheid van vreemde naties, omdat zij hun God hebben vergeten en Zijn wetten verwierpen. De snelgroeiende buitenlandse schuld van Amerika; de onzekere afhankelijkheid van de westerse wereld van buitenlandse olie, die op elk moment afgesloten kan worden en de angst van de banksector, dat de wereldeconomie een "totale ineenstorting" tegemoet gaat, lijken de weg te bereiden voor deze oude profetieën om op elk moment tot leven te komen. Als wij ogen hebben om te zien en oren om te horen, moeten wij alert zijn op deze profetische waarschuwingen!

• • • • • • •

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt U ons boekje lezen: WAT IS HET VOORUITZICHT VOOR AMERIKA EN BRITTANNI

Voor meer informatie over De Normen en Waarden aangeboden door de God van de Bijbel kunt U ons boekje lezen: De Tien Geboden

Het houden van de Wet - Gods Geboden - is de enige weg om met God en andere mensen in harmonie te leven. Het is de enige manier om Gods karakter te ontwikkelen - met de hulp van Gods Heilige Geest - zodat wij uit God geboren kunnen worden en Zijn Koninkrijk beërven voor alle eeuwigheid!