Weet u welke gebeurtenissen de belangrijkste gebeurtenis
van alle tijden – de terugkeer van Jezus Christus naar deze aarde – zullen aankondigen? 
Leer waar u naar moet kijken op het chaotische
wereldtoneel, zodat u niet in verwarring zult raken of onvoorbereid overvallen zult worden.


Weet u wat er voor u ligt in de toekomst? Hoe staat het met de toekomst van uw land en de wereld? Wij leven niet in normale tijden. Wij naderen het einde van een tijdperk – het einde van een beschaving.

Onze tijd vervult inderdaad de woorden die Franklin Delano Roosevelt sprak aan het begin van de Grote Depressie: “Deze generatie heeft een rendez-vous met het noodlot”. Veel meer dan de generatie van de jaren ‘30, die toendertijd de grootste vernietigingsoorlog in de wereldgeschiedenis snel naderbij zag komen, hebben wij tegenwoordig een rendez-vous met het noodlot! Een wereldschokkende crisis ontwikkelt zich onverbiddelijk en zal in de nabije toekomst de schijn dat alles normaal is, waarvan de westerse samenleving nu nog doordrongen is, doen exploderen.

Op dit ogenblik doen de media willekeurig verslag van tragische gebeurtenissen met uitleg van hun betekenis op een manier, waarop de gewone man of vrouw deze kan begrijpen. U moet weten dat de voortgang van verontrustende nieuwsberichten niet willekeurig en zonder logische volgorde is. Feitelijk zijn zij de voorbode van opmerkelijke hoofdontwikkelingen en bepaalde gebeurtenissen die in de komende decennia alles zullen veranderen waar u vertrouwd mee bent!

Hoe kan iemand zeker weten, wat de toekomst is? Wie begrijpt werkelijk de big picture?

Er is een Bron die werkelijk weet wat er gaat gebeuren. Die Bron is de Bijbel! Realiseer u dat ongeveer een vierde deel van de hele Bijbel profetie is en dat ongeveer 90 procent van alle profetie betrekking heeft op de eindtijd – de tijd, die vlak voor ons ligt?

Deze geprofeteerde gebeurtenissen staan vast. Natuurlijk zijn sommige mensen niet geïnteresseerd in Bijbelprofetie. Toch zouden zij het moeten zijn, omdat het hun eigen leven, hun gezin, hun werk en hun toekomst raakt. Er is een ware God en de Bijbel spreekt voor Hem. God inspireerde de woorden van deze profetieën en zij staan vast. Wij kunnen beter wakker worden en geloven dat zij zullen gebeuren! Tegen de tijd dat u dit boekje heeft uitgelezen, zullen uw ogen geopend zijn om de betekenis van het hedendaagse nieuws te begrijpen en waar dit allemaal toe leidt.

Kijk naar wat de apostel Petrus schreef over de profetieën van de Bijbel:

“En wij hebben het profetische woord, dat vast en zeker is, en u doet er goed aan daarop acht te slaan als op een lamp die schijnt in een duister plaats … Dit moet u allereerst weten, dat geen enkele profetie van de Schrift een eigenmachtige uitleg toelaat; want de profetie is destijds niet voortgebracht door de wil van een mens; maar heilige mensen van God, door de Heilige Geest gedreven, hebben gesproken” (2 Petrus 1:19-21).

Waarom bewaarde God deze profetieën voor ons? Omdat de grote God hier beneden een wonderbaarlijk doel aan het uitwerken is, zowel nationaal als individueel. Wij moeten Gods geïnspireerde profetieën bestuderen als wij Zijn doel willen begrijpen!

Kan het bijna onvoorstelbare gebeuren?

Weet u wat het belangrijkste nieuwsartikel van onze generatie zal zijn? Wat is de grootste gebeurtenis, die de hele aarde in beroering zal brengen tijdens het leven van de meesten van u? De tweede komst van Christus zal de belangrijkste gebeurtenis zijn van deze generatie. Christus komt terug!

Vergis u niet. De terugkeer van Jezus zal niet in het geheim gebeuren, ergens achteraf in een grot, zonder dat iemand ervan af weet. Jezus Christus zal letterlijk terugkomen naar de stad Jeruzalem, naar de top van de Olijfberg, en beginnen de hele aarde te regeren! Er zal een goddelijke wereldregering zijn. Wat een schok zal dat zijn voor de hele mensheid!

Deze gebeurtenis wordt gedetailleerd door het hele Oude en Nieuwe Testament van uw Bijbel voorspeld. Honderden miljoenen mensen geloven, tenminste oppervlakkig, dat de Bijbel het geïnspireerde Woord van God is. De tweede komst wordt in elk van de vier evangeliën voorspeld; verder in het boek Handelingen en in de brieven van Paulus, Jakobus, Petrus en Johannes. De terugkeer van Jezus is het leidende element van het hele boek Openbaring. Als u gelooft dat de Bijbel het geïnspireerde Woord van God is, dan moet u in de tweede komst van Christus geloven.

Als de Koning der koningen spoedig terugkeert om Gods Koninkrijk op deze aarde te vestigen, moet u zich daarvoor klaarmaken. U moet weten hoe dit uw zaken, uw economische toekomst, uw persoonlijke veiligheid en alles om u heen zal beïnvloeden.

U kunt de tekenen kennen die voorafgaan aan de komst van Christus en ernaar uitkijken. Waarom zou u in onwetendheid blijven over de betekenis van de gebeurtenissen, die om u heen plaatsvinden? Jezus gebiedt Zijn oprechte volgelingen om te waken en gereed te zijn; “Waak dan te allen tijde en bid dat u waardig geacht zult worden om al die dingen die gebeuren zullen, te ontvluchten, en om te kunnen bestaan [“staan”, SV] voor de Zoon des mensen” (Lukas 21:36).

Uw hele leven staat op het punt te veranderen. Gebeurtenissen zullen zich spoedig ontvouwen om de westerse levenswijze, zoals wij die kennen, te vernietigen.

Elk van de evangeliën van Mattheüs, Lukas en Markus hebben een verslag over Christus die Zijn volgelingen leert waar zij op moeten letten, voordat Hij terugkomt. Lukas schreef: “Zo ook u, wanneer u deze dingen zult zien geschieden, weet dan dat het Koninkrijk van God nabij is. Voorwaar, Ik zeg u dat dit geslacht zeker niet voorbij zal gaan, totdat alles geschied is [cursivering door ons]. De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen beslist niet voorbijgaan” (Lukas 21:31-33).

Jezus Christus gaf een reeks tekenen, die moeten gebeuren, voordat Hij terugkeert. De vervulling van de profetie van Christus zou klaarblijkelijk binnen de levensduur van één generatie plaatsvinden – zodra de tekenen betreffende die specifieke profetie beginnen. Christus komt dus naar deze aarde terug, maar niet meteenNiet voordat deze tekenen hebben plaatsgevonden! Mensen, die rondgaan en hun eigen ideeën en voorspellingen rondbazuinen over dat Christus vanavond terugkomt, zijn valse profeten. Zij slaan geen acht op de woorden van Jezus Christus. De tekenen, die in de woorden van Jezus worden opgesomd, moeten eerst gebeuren.

De mensheid zal spoedig te lijden krijgen onder de meest verwoestende en bloedige oorlog in de menselijke geschiedenis – in Bijbelse termen de “grote verdrukking genoemd. “Want dan zal er een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is vanaf het begin van de wereld, tot nu toe, en zoals er ook nooit meer zijn zal. En als die dagen niet ingekort werden, zou er geen vlees behouden [in leven gehouden] worden; maar ter wille van de uitverkorenen [ter wille van Gods berouwvolle en gehoorzame volk] zullen die dagen ingekort worden” (Mattheüs 24:21-22).

Wij gaan nu die tijd tegemoet en deze dingen worden nu geopenbaard. “Velen zullen gereinigd, zuiver wit gemaakt en gelouterd worden [God onderzoekt u en mij, test ons om te zien wie Zijn woord wil gehoorzamen]. De goddelozen echter zullen goddeloos handelen en geen enkele van de goddelozen zal het begrijpen, maar de verstandigen zullen het begrijpen [cursivering door ons]” (Daniël 12:10).

Begrijpt u dat onze verloederde, corrupte volken hun ondergang tegemoet gaan? Realiseert u zich ten volle, dat de nationale schulden van Amerika vrijwel onbeheersbaar zijn en dat de schuldenlast van Canada in verhouding zelfs groter is? Kunt u de volledige betekenis bevatten – in Gods ogen – van de geestelijke en morele rodelbaan waarop onze hele westerse samenleving zich bevindt?

Als u zichzelf als een volgeling van Jezus beschouwt, behoort u nauwgezet aandacht te schenken aan Zijn instructies voor u: “Waak dan [cursivering door ons] te allen tijde en bid dat u waardig geacht zult worden om al die dingen die gebeuren zullen, te ontvluchten, en om te kunnen bestaan [“staan”, SV] voor de Zoon des mensen” (Lukas 21:36). Leest u verder, beste lezer, om te zien voor welke dingen u moet waken!

1. Oorlogen, geweld en wetteloosheid

Let op oorlogen – grote oorlogen, kleine oorlogen, etnische oorlogen, alle soorten oorlogen en escalerend geweld en toenemende wetteloosheid – die in toenemende mate de hele wereld, vooral de Engelssprekende naties, zullen treffen.

De mensen denken vaak, dat de wereld beter wordt. De voormalige president van de V.S., George H.W. Bush, sprak dikwijls over een nieuwe wereldorde alsof er vrede zou komen. Nationale veiligheidsadviseur onder de voormalige president George W. Bush, Condoleezza Rice, formuleerde haar visie met betrekking tot het buitenlandbeleid van de V.S. als “ontwikkelingslanden helpen te bewegen van oorlog naar vrede, van armoede naar voorspoed, van slecht bestuur naar democratie en rechtsorde” (Foreign Affairs, juli/augustus 2008). Toch beschouwen toenemende aantallen mensen de V.S. als een bedreiging voor de wereldvrede. Uit een in april 2007 door het Forsa Instituut gehouden opiniepeiling bleek dat Duitse burgers de V.S. als grootste bedreiging voor wereldvrede beschouwen, waarbij 48 procent de V.S. als de voornaamste aanstichter van oorlog en wetteloosheid in de wereld noemt.

Deze tijd van na de Koude Oorlog is onstabiel en buitengewoon grillig. Zal er vrede uit de chaos tevoorschijn komen? Brian Urquhart, voormalig Ondersecretaris-generaal van de Verenigde Naties, herinnert ons eraan dat “in het tijdperk van humanitaire interventie de menselijke catastrofes van mislukte staten en burgeroorlogen voor de Veiligheidsraad zullen blijven komen” (“A Force Behind the U.N.,” The New York Times, 7 augustus 2003). De nieuwe wereldorde zal slechts een wankele, afnemende vrede voortbrengen. De gebeurtenissen zullen erger worden en niet beter.

Waardoor is onze beschaving aan het eind van werkbare oplossingen voor wereldwijde, vreedzame samenwerking tussen naties en etnische groepen beland? Norman Lear, televisieproducent en politiek activist, schetste het probleem duidelijk in een toespraak tot de National Press Club. “Nog nooit, gedurende mijn leven”, zei Lear “is onze beschaving zo vervreemd geweest van geestelijke waarden ... Onze problemen liggen buiten het bereik van de politiek alleen.”

Zoals gezegd bevat het evangelie van Mattheüs de profetie van Jezus aan Zijn discipelen over de toestand van de wereld vlak voor Zijn tweede komst. “U zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen; pas op, word niet verschrikt, want al die dingen moeten gebeuren, maar het is nog niet het einde. Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk …” (Mattheüs 24:6-7). Hoewel de mensheid door de eeuwen heen met oorlogen geleefd heeft, hebben het gigantische vernietigingspotentieel van de moderne wapens en de enorme schaalgrootte van mogelijke conflicten geleid tot een unieke en gevaarlijke tijd, die ongekend is in de geschiedenis.

Vers 22 is een profetisch bepalend vers, dat alleen betrekking kan hebben op onze tijd van hoogwaardige technologie en haar afschuwwekkende, briljant boosaardige massavernietigingswapens. “En als die dagen niet ingekort [de tijdsperiode van de wereldoorlog, waarin deze nieuwe wapens gebruikt worden] werden, zou er geen vlees behouden worden [uitroeiing van de mensheid]; maar ter wille van de uitverkorenen [de bekeerde, gehoorzame heiligen van God] zullen die dagen ingekort worden.” Onze hedendaagse wereld is vol van wijdverspreide oorlogen en geruchten van oorlogen. Er vinden vele etnische oorlogen plaats - niet alleen in het voormalige Joegoslavië, maar ook in de voormalige Sovjet Unie en op vele plaatsen in Afrika en Azië. Tientallen regionale oorlogen worden momenteel op de wereld uitgevochten!

Amerika zal niet aan deze toename van binnenlandse en internationale strijd kunnen ontsnappen. De dag zal komen, dat de rellen van Los Angeles van 1992 en de verwoesting van de torens van het World Trade Center in 2001 op kleine schermutselingen zullen lijken, wanneer Amerika’s oude bondgenoten onstabiel worden en zijn oude verbonden uiteenvallen. Burgeroorlogen en oorlogen tussen nationale staten zullen toenemen. Er zullen kleine oorlogen en grote oorlogen komen, die uiteindelijk op een grote oorlog zullen uitlopen die op zijn beurt zijn toppunt zal bereiken in de slag van Armageddon in de Vlakte van Jizrëel in Israël – op welk moment Christus zal terugkeren.

Sommigen denken dat dit paniekzaaierij is, pessimistisch denken, en ongegrond vanwege de aangeboren menselijke goedheid. Dergelijke naïeve mensen tonen een eigenaardig soort optimisme en kunnen heel gemakkelijk verklaren: Och, alles komt weer goed. Welnu, als een dienaar van God ben ik gemachtigd u te zeggen, dat alles niet meer goed komt tot na de terugkeer van Christus. Inderdaad, er komt een wonderbaarlijke Wereld van Morgen, maar realistisch bekeken moet u zich realiseren dat het leven heel donker en wanhopig wordt voordat een nieuwe wereld aanbreekt.

Heeft u de totaal onverklaarbare uitbarstingen van geweld – willekeurige schietpartijen, moorden en massamoorden – opgemerkt? Jezus Christus heeft deze maatschappelijke ineenstorting vlak voor Zijn terugkomst voorspeld: “En doordat de wetteloosheid zal toenemen, zal de liefde van velen verkillen” (Mattheüs 24:12). In de Verenigde Staten waren we gewend om te denken dat we een christelijke samenleving waren; misschien vinden sommigen dit nog steeds. Maar tegenwoordig wedijvert ons vrijetijdsamusement – TV, films en Internet – met de begeerte van het oude Rome naar seks, drugs (inclusief alcohol), geweld en wreedheid.

Heel tegenstrijdig zegt een opmerkelijk hoog percentage van de bevolking van de Verenigde Staten en Canada dat zij in God geloven en regelmatig naar de kerk gaan. Dit hypocriete nationale gedrag werd voorzien als kenmerkend voor de menselijke beschaving net voor de terugkeer van de Messias.

De apostel Paulus werd geïnspireerd te schrijven: “En weet dit dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken. Want de mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf, geldzuchtig, grootsprekers, hoogmoedig, lasteraars, hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, kwaadsprekers, onmatig, wreed, zonder liefde voor het goede, verraders, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van zingenot dan liefhebbers van God. Zij hebben een schijn van godsvrucht, maar hebben de kracht ervan verloochend [cursivering door ons] …” (2 Timoteüs 3:1-5).

De mensen ontkennen het gezag van God, ondanks vertoon van religiositeit. Paulus gebiedt, onder inspiratie van God: “… Keer u ook van hen af” (v. 5). Keer u af van mensen, die over religie spreken, maar het gezag van God ontkennen, omdat zij u zullen misleiden. Zij zullen u in verwarring brengen. Deze brutale, sarcastische, genotzuchtige generatie gaat hele grote moeilijkheden tegemoet. U moet dit herkennen en er geen deel van uit maken.

Het teken van oorlogen, toenemend geweld en wetteloosheid is het eerste om op te letten.

2. Droogte en hongersnood

Droogte en hongersnood – tekort aan regen en voedsel – zullen op een nooit eerder voorgekomen immense schaal op aarde rondwaren. Deze dingen zullen veel, veel erger worden.Waar droogte is ontstaan ook spontaan branden – open veld- en bosbranden. Nadat het vuur het kreupelhout heeft weggebrand, is er altijd het gevaar van overstroming als het weer gaat regenen, omdat er geen begroeiing is in de verbrande gebieden om de neerslag vast te houden. Deze rampen van droogte, hongersnood, brand en overstroming zijn van nature geneigd hand in hand te gaan. In Mattheüs 24:7 voorspelde Jezus: “… en er zullen hongersnoden zijn …” (Mattheüs 24:7). Wereldwijd zullen hongersnoden gewelddadige wedijver en strijd tussen volken over voedsel veroorzaken. Dit zal toenemende politieke en militaire risico’s betekenen, vooral voor de Verenigde Staten, Groot-Britannië en de volken van Britse afkomst, die typisch worden gezien als de graanschuren van de wereld.

Diegenen van ons, die in de moderne, ontwikkelde wereld leven denken, dat deze dingen alleen in gebieden als India, Bangladesh of Afrika gebeuren. Hoe zou hongersnood ons kunnen overkomen? Het is praktisch ondenkbaar om zich voor te stellen dat op een kwade dag de supermarkten en restaurants zouden moeten sluiten vanwege voedseltekort! Maar hongersnood, de pijn van lege magen, zal zich voordoen in de Verenigde Staten van Amerika, Canada, Groot-Brittannië, Nieuw Zeeland, Australië en elders onder de Engelstalige volken van de wereld. Laten wij begrijpen wat God zegt en waarom.

De meeste mensen begrijpen niet dat het de almachtige God is die het weer beheerst en dat Hij soms deze macht gebruikt om volken te straffen die Hem mishagen! Koning Salomo wist dit. Tijdens de inwijding van Gods tempel in Jeruzalem erkende hij Gods macht: “Als de hemel gesloten is en er geen regen komt, omdat zij [het volk] tegen U gezondigd hebben …” (1 Koningen 8:35). Straft God een natie collectief voor het bespotten of veronachtzamen van Zijn morele, ethische maatstaven? Nou en of! “Wij kennen immers Hem Die gezegd heeft: Mij komt de wraak toe, Ik zal het vergelden, spreekt de Heere. En verder: De Heere zal Zijn volk oordelen. Vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God” (Hebreeën 10:30-31).

Het boek Openbaring bevestigt deze komende hongersnood. “En toen het Lam het derde zegel geopend had [kort voor de komst van Christus], hoorde ik het derde dier [een engelachtig wezen] zeggen: Kom en zie! En ik zag, en zie, een zwart paard, en hij die erop zat, had een weegschaal in zijn hand. En ik hoorde te midden van de vier dieren een stem zeggen: Een maat tarwe voor een penning en drie maten gerst voor een penning. En breng de olie en de wijn geen schade toe” (Openbaring 6:5-6).

Toch is God genadig en geduldig met personen en volken wier hart een verandering ondergaat. Salomo begreep dit punt ook toen hij bad: “Als … zij [het volk] op deze plaats bidden, Uw Naam belijden en zich van hun zonde bekeren, omdat U hen vernederde, luistert U dan in de hemel en vergeef de zonde van Uw dienaren en van Uw volk Israël, want U leert hun de goede weg waarop zij moeten gaan, en geef regen op Uw land, dat U aan Uw volk als erfelijk bezit hebt gegeven” (1 Koningen 8:35-36).

Wij moeten erkennen dat God het weer beheerst! Hij straft Zijn eigen volk wanneer dat nodig is. Als onze volken in diep berouw tot God zouden terugkeren en Zijn wetten zouden beginnen te houden en Zijn levenswijze gingen leven, dan hoefden deze plagen niet te komen. Maar hoevelen van u geloven dat dit werkelijk zal gebeuren? Hoevelen van u geloven dat onze volken diep berouw zullen krijgen en terugkeren naar de God van Abraham, Izak en Israël? Ik denk dat het merendeel van ons beter weet. Ik wens dat zij zich bekeren, maar ik twijfel of zij dit zullen doen. Helaas moeten onze volken enige zeer harde lessen leren met betrekking tot hun respectloze en opstandige houding in het maken van een lange neus naar God.

3. Aardbevingen en andere natuurrampen

God profeteert dat aardbevingen en andere natuurrampen zullen toenemen naarmate we het einde van dit tijdperk naderen.

Los Angeles wordt beschouwd als de mediahoofdstad van de wereld. Nergens anders ter wereld worden meer verfoeilijke, walgelijke films en televisieshows en –series vol moord, geweld, verminking, chaos en ongeoorloofde en perverse seks geproduceerd. Californië wordt reeds lange tijd beschouwd als toonaangevend voor bijna elke vorm van perversie, die de mensheid kent. De grote God, die de aangelegenheden van mensen en volken leidt, heeft daarom het volste recht om een dergelijke ontaarding en rebellie tegen Zijn wetten en wegen, door een volk dat Hij zo rijk gezegend heeft, te bestraffen. En de mensen in Californië – en in het grootste deel van de Engelstalige wereld – hebben in het verleden vele kansen gehad om de waarheid te leren kennen, als zij daarvoor echt interesse hadden.

Waarom kiezen voor Los Angeles vragen sommige locale journalisten? Een betere vraag zou zijn: Waarom niet?Misschien zal als het volk goed door elkaar geschud wordt zijn aandacht getrokken worden.

Toch worden in de hele wereld mensen getroffen door een aardbeving – niet alleen in Californië. En de Bijbel zegt ons dat voordat Christus terugkomt er in toenemende mate “… aardbevingen in verscheidene plaatsen” (Markus 13:8; Mattheüs 24:7) zullen zijn. In de laatste jaren, realiseren de meesten van u zich, zijn er herhaaldelijk aardbevingen geweest, soms op ongebruikelijke plaatsen. Deze tendens zal zich voortzetten omdat de Bijbel dit aangeeft. Jezus Christus heeft ze geprofeteerd. En u zou ze ook moeten verwachten. Let goed op als de aardbevingen in aantal en omvang zullen toenemen, want ze zullen extreem verwoestend worden.

In vroegere tijden waren er ook aardbevingen, zoals vermeld in de geschriften van Josephus (Antiquities [Oudheden], boek 15, hfdst.5, deel 2) De Bijbel doet verslag van specifieke voorbeelden van aardbevingen in het verleden en voorspelt ze voor de toekomst (Zacharia 14:4-5).

Deze aardschokkende verschijnselen treden op door natuurlijke verschuivingen en veranderingen in de aardkorst, in het bijzonder langs de wereldwijde aardbevingszones of breukvlakken. Volgens journalist William Broad stierven een miljoen mensen in de 20e eeuw door aardbevingen en wetenschappers erkennen dat de 21e “tien keer zoveel doden zou kunnen zien, met een miljoen verliezen per ramp” (“Earthquakes: A Matter of Luck, Most of It Bad[Aardbevingen: Een kwestie van geluk, meestal ernstig], New York Times, 28 september 1999).

Geologische onderzoekswetenschappers in de VS rapporteerden in 2008 dat een aardbeving met een omvang van 7.8 langs de San Andreasbreuk meer dan 50.000 gewonden, duizenden doden en 200 miljard aan schade met zich mee zou brengen. (“The ShakeOut Scenario” [Het ‘uitschud’-scenario], U.S. Geological Survey Open File Report, 2008-1150). Dat is in een gebied waar reeds decennia lang uitgebreid voor aardbevingen gewaarschuwd is en uitgebreide voorbereidingen daarop hebben plaatsgevonden. Toch zet de menselijke natuur mensen vaak aan waarschuwingen te negeren. In de nasleep van de verwoestende aardbeving in de Chinese provincie Sichuan hebben Chinese wetenschappers snel toegegeven dat zij al het risico van een potentieel catastrofale aardbeving kenden langs de geweken breuk. “Maar ze zeggen dat de voorbereidingen op een aardbeving op z’n best oppervlakkig waren geweest en dat de bouwverordeningen behoorlijk achterbleven bij de verordeningen welke standaard waren geworden in andere beruchte aardbevingszones” (“Experts Warned of Quake Risk in China” [Experts waarschuwden voor aardbevingsrisico in China], New York Times, 5 juni 2008).

In de nabije toekomst zullen er meer aardbevingen zijn, zelfs op plaatsen waar je deze normaal niet zou verwachten. Een rapport van het Federal Emergency Management Agency [Federale Noodgevallen Beheer Agentschap] waarschuwde dat, terwijl Californië het grootste risico loopt op ernstige economische schade door aardbevingen, steden verspreid over de VS eveneens risico lopen op zware schade – maar toch niet genoeg doen om zulke schade te voorkomen of zich daarop voor te bereiden. Aardbevingsexpert John Nance zette de zaak in perspectief: “ De kustlijn in het oosten loopt meer gevaar dan de westelijke, omdat men daar hopeloos onvoorbereid is met veel minder stringente bouwnormen dan in Californië dat in het denken van veel mensen het land van de aardbevingen is. Een aardbeving in het Amerikaanse Middenwesten of ergens in New England bijvoorbeeld zou verwoestend kunnen zijn omdat men er zo weinig klaar voor is en de schok van het onverwachte zo overweldigend (“Superquake May Lie Ahead Almost Anywhere in U.S.” [Superaardbeving ligt bijna overal in de VS in het vooruitzicht], 25 maart 1989).

In de afgelopen jaren zijn wetenschappers tot een beter begrip gekomen wat betreft de onmetelijke omvang van de enorme breukstelsels, die zich onder de hele aardkorst bevinden. Niet alle aardbevingen in de nabije toekomst zullen echter natuurrampen zijn – de normale kreunende uiting van de spanning van de aardkorst. Sommige zullen rechtsreeks teweeggebracht worden door God als een teken van Zijn macht en met de bedoeling om de mensen wakker te schudden. God zal rechtstreeks in de aangelegenheden van de mens ingrijpen. De aardbevingen die door Jezus Christus specifiek worden genoemd als een voorbode van Zijn terugkomst zullen ongewoon zijn door hun locatie en ongekende omvang.

Waarom? De meesten van ons begrijpen dit. Maar denk eraan dat Jezus Christus direct voorspelde: Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk; en er zullen hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten en aardbevingen in verscheidene plaatsen” [cursivering door ons] (Mattheüs 24:7).  Zijn er niet altijd al aardbevingen geweest? Natuurlijk. Jezus moet daarom over meer en krachtiger aardbevingen dan gewoonlijk gesproken hebben. En dat is nu precies wat er de afgelopen jaren is gebeurd!

In Jesaja 29:6 zegt God over Jeruzalem: “Door de HEERE van de legermachten zult u gestraft worden met donder, aardbeving en groot geluid, wervelwind, storm en de vlam van een verterend vuur.” God zegt: “… Ik, de HEERE, ben niet veranderd …” (Maleachi 3:6). Hij strafte het oude Jeruzalem met aardbevingen en noodweer. Nu is Hij begonnen het moderne Israël op dezelfde manier te straffen.

Dus beste lezers, let op toenemende aardbevingen als een teken van Christus’spoedige komst. En als u meer wilt weten over Gods tussenkomst in natuurverschijnselen, vraagt dan ons gratis boekje aan Wie beheerst het weer?

4. Epidemische ziekten

In de hele wereld beginnen ambtenaren voor de volksgezondheid zich zorgen te maken over de explosieve toename van epidemische ziekten. Van deze nieuwe ziekten wordt alleen aids het meest besproken – het ebola virus, de gekke koeienziekte en vele andere, die tien jaar geleden nog nauwelijks bekend waren, verontrusten openbare gezondheidsdeskundigen nu wereldwijd. En vele oude plagen van de mensheid (malaria en tuberculose, om er maar twee te noemen) steken weer de kop op als buitengewoon moeilijk te genezen, tegen medicijnen bestendige ziekten die penicilline en andere medicijnen negeren, die vroeger werden toegepast om ze te bestrijden! Natuurlijk blijven degeneratieziekten zoals kanker en hartkwalen meer mensen treffen, omdat onze voedsel- en watervoorzieningen in toenemende mate besmet raken met verontreinigingen van ons technologisch tijdperk.

De Bijbel geeft duidelijk aan dat toekomstige epidemische ziekten deels verspreid zullen worden door wilde dieren (Openbaring 6:8). Enige van de ergste plagen van de mensheid, zoals builenpest, worden door dieren verspreid. Builenpest is een van nature inheems probleem onder wilde dieren in bepaalde streken. Het is alleen dankzij de toewijding van de maatschappij om hygiënische standaarden te bewaren, dat dergelijke problemen aan de rand van de beschaving blijven.

De mensen zijn er zich van bewust dat, wanneer een samenleving door oorlog of natuurrampen verstoord wordt, er altijd de dreiging van ziekte bestaat. De huidige ziekteproblemen zijn echter slechts een voorproefje van de dodelijke besmettelijke pandemieën die volgens Bijbelse profetie de aarde zullen teisteren. “… hoorde ik de stem van het vierde dier zeggen: Kom en zie! En ik zag, en zie: een grauw paard en die erop zat, zijn naam was de dood, en het rijk van de dood volgde hem. En hun werd macht gegeven over het vierde deel van de aarde om te doden met het zwaard, met honger, met de dood en door de wilde dieren van de aarde” (Openbaring 6:7-8).

Het Griekse woord dat vertaald is met “grauw” is chloros, wat de bleekgroene of de ziekelijke geelgroene kleur van een ernstige ziekte aanduidt. Jezus Christus voorspelde, dat wijdverbreide “besmettelijke ziekten” [“pestilentiën”, SV] één van de tekenen zou zijn om de mensheid te waarschuwen voor Zijn naderende terugkomst (Mattheüs 24:7).

Zou God de aarde met dodelijke ziekten treffen? Mozes werd door God geïnspireerd om het volgende te schrijven: “En het zal gebeuren, als u de stem van de HEERE, uw God, nauwgezet gehoorzaam bent, door al Zijn geboden, die ik u heden gebied, nauwlettend in acht te nemen, dat de HEERE, uw God, u dan een plaats zal geven hoog boven alle volken van de aarde (Deuteronomium 28:1). God zegt rechtsreeks sprekend door Mozes dat wanneer Zijn volk nu God zou gehoorzamen en ijverig Zijn geboden onderhouden, Hij ons [Zijn volk] boven alle naties van de aarde zou plaatsen. Dat is precies wat God deed in het oude koninkrijk Israël ten tijde van koning David. Toen koning David zich met heel zijn hart naar God keerde, begon Hij Israël op grandioze wijze te zegenen en voorspoed te schenken.

Maar wat gebeurde er toen “De toorn van de HEERE ontbrandde … tegen Israël”, omdat zij niet gehoorzaamden (2 Samuel 24:1)? “Toen gaf de HEERE een uitbraak van de pest in Israël, vanaf de morgen tot op de vastgestelde tijd. En er stierven van het volk, van Dan toe tot Berseba, zeventigduizend mannen. Maar toen de engel zijn hand over Jeruzalem uitstrekte om er verderf aan te richten, kreeg de HEERE berouw over dit kwaad, en Hij zei tegen de engel die verderf onder het volk aanrichtte: Het is genoeg, trek uw hand nu terug …” (2 Samuel 24:15-16). Wij zijn niet beter dan die vroegere Israëlieten, wat ook onze afkomst of ras is.

De oudtestamentische Israëlieten, die een relatie met de almachtige God aangingen, beloofden naar Zijn woord te leven. Zij prezen Zijn naam met hun monden en beschouwden zichzelf als Gods volk. De grote God van het universum waardeert echter een hypocriete houding – alleen maar woorden van loyaliteit en liefde – helemaal niet, maar verwacht van ons dat wij onze woorden bevestigen met daden, oprechtheid en eerlijkheid.

“Wat voor nut heeft het, mijn broeders, als iemand zegt dat hij geloof heeft, en hij heeft geen werken? Kan dat geloof hem zalig maken? Als er nu een broeder of zuster zonder kleding zou zijn en gebrek zou hebben aan dagelijks voedsel, en iemand van u zou tegen hen zeggen: Ga heen in vrede, word warm en word verzadigd, en u zou hun niet geven wat het lichaam nodig heeft, wat voor nut heeft dat dan? Zo is ook het geloof als het geen werken heeft, in zichzelf dood”. “Want zoals het lichaam zonder geest dood is, zo is ook het geloof, zonder de werken dood” (Jakobus 2:14-17, 26).

Wij moeten laten zien, dat wij volledig trouw en toegewijd zijn aan onze beloften aan God. Wij moeten alles doen – althans serieus proberen te doen – wat God van ons verwacht in ons gezin, onze seksuele relaties, ons zakendoen en op elk gebied in het leven. Waarom? Luister naar wat God geïnspireerd heeft om voor ons welzijn op te schrijven: “Daarentegen zal het gebeuren, als u de stem van de HEERE, uw God, niet gehoorzaam bent door al Zijn geboden en Zijn verordeningen, die ik u heden gebied, nauwlettend te houden, dat al deze vervloekingen over u zullen komen en u zullen treffen”. “De HEERE zal u treffen met tering, koorts en ontsteking, met hitte en droogte, en met korenbrand en meeldauw, die u achtervolgen zullen totdat u omkomt”. “De HEERE zal u treffen met zweren van Egypte, met gezwellen, met uitslag en schurft waarvan u niet genezen kunt worden. De HEERE zal u treffen met krankzinnigheid, met blindheid en met verdwaasdheid van hart” (Deuteronomium 28:15, 22, 27-28). Epidemische ziekten vormen duidelijk een middel dat door God gebruikt wordt om ongehoorzame mensen te straffen.

Inderdaad zal God de wereld al deze dingen aandoen, inclusief de moderne afstammelingen van Israël, tenzij wij met diep, hartgrondig berouw naar God terugkeren op een manier zoals maar weinig mensen ooit gedaan hebben.

Wij gaan vreselijke tijden tegemoet. Wij hebben het niet over iets, dat ergens achteraf gebeurt. Wij spreken over de meest omvangrijke ingreep – gebeurtenis na gebeurtenis – door de Schepper in de geschiedenis van deze aarde. Niets in het verleden kan zelfs in de verste verte hiermee vergeleken worden. Begrijpt u het gigantische effect dat deze gebeurtenissen op uw leven zullen hebben en op alles wat u kent en ooit gekend heeft?

Luister! God tracht uw aandacht te trekken. Deze spoedig komende gebeurtenissen zijn werkelijk. Zij zullen gebeuren. Geloof mij niet, maar geloof wat in uw Bijbel geschreven staat. Sla het op en bewijs het. Zo zult u God leren kennen. U moet God kennen om in deze komende tijd Zijn bescherming te ontvangen.

Nogmaals, deze komende gebeurtenissen zullen niet in eerste instantie plaatsvinden ergens ver weg in Afrika, Azië of zo. Epidemische ziekten zullen Amerika, Groot-Brittannië, Canada, Nieuw Zeeland en Australië beginnen te treffen op een ergere manier dan ze ooit in onze hele geschiedenis hebben gedaan.

5. De opkomst van een agressieve fundamentalistische Islamitische macht

De Bijbel voorspelt dat er in de eindtijd in Noord Afrika of het Midden-Oosten een charismatische persoon zal opstaan, die in staat zal zijn om een machtig blok van volken te verenigen, uit te rusten en te leiden, waarbij Egypte een sleutelrol zal spelen.

“Dan zal in de tijd van het einde de koning van het zuiden hem met de horens stoten. En de koning van het noorden zal op hem aanstormen met wagens en met ruiters en met vele schepen. Hij zal de landen binnentrekken, ze overspoelen en erdoorheen trekken” … “Hij zal zijn hand tegen de landen uitstrekken. Ook voor het land Egypte is er geen ontkomen aan. Hij zal heersen over de verborgen schatten van goud en zilver en al de kostbaarheden van Egypte. De Libiërs en de Cusjieten [Ethiopiërs] zullen in zijn voetstappen treden” (Daniël 11:40, 42-43).

Dit is een goed voorbeeld waarom u dagelijks de kranten moet lezen. Het lezen van uw krant zal zeer interessant worden als u Bijbelprofetie begrijpt. U zult van nu af beginnen te begrijpen wat de betekenis is van de massale wapenaankopen door landen uit het Midden-Oosten bij wapenproducerende landen als Noord-Korea, China, Rusland, Oost-Europa en de Verenigde Staten.

Op dit ogenblik wordt de hele Islamitische wereld in het Midden-Oosten en Noord Afrika omgeven door een golf van weer oplevend Islamitisch fundamentalisme. Islamitische fundamentalistische rebellen, gefinancierd door schurkenstaten en terroristische organisaties, proberen de gematigde, naar het westen neigende seculiere regeringen, die op dit moment aan de macht zijn, te destabiliseren; ze trachten deze te vervangen door een verenigd, weer tot leven gebracht Islamitisch kalifaat (rijk) – de geprofeteerde “… koning van het zuiden …” (Daniël 11:40). De uiteindelijke leider over deze opnieuw versterkte Moslimnaties zal een geweldig machtige religieus-politieke valse messias of Mahdi zijn, die zijn macht zal ontlenen aan een statenbond van die landen. Hij zal de sleutelgebeurtenissen uitlokken, zoals opgeschreven in Daniël 11, die moeten plaatsvinden vóór de terugkeer van Jezus Christus naar deze aarde.

Midden-Oosten analist Michael Slackman constateerde: “Van Caïro tot Rabat, Marokko, tot Ryaad, Saoedi-Arabië, heeft de orde die opkwam na WO II – lang gewend aan het aanmoedigen van binnenlandse woede tegen Israël – haar invloed en grip zien betwist worden in de golf van instabiliteit die het Midden-Oosten overspoelde. Dat viel ongeveer samen met de opkomst van de oproer in Irak. Deze regio wordt al lang bepaald door conflict, en leiders zijn niet bang macht te gebruiken om oppositie neer te slaan. Maar het huidige niveau van instabiliteit heeft hen van kracht beroofd. Ze zullen niet spoedig omvergeworpen worden, niet zolang zij stevige controle over hun veiligheidsoperaties houden. Maar ze zien zichzelf genoodzaakt om te strijden voor de handhaving van stabiliteit en geloofwaardigheid, zeiden politieke analisten. ‘De heersende regimes kunnen de invloed die Islamistische bewegingen in hun landen hebben niet negeren of van tafel vegen’, zei Amal Abdel-Gawwad die leiding geeft aan de eenheid Internationale Relaties aan het Ahram Centrum voor Politieke en Strategische Studies in Caïro. Het zelfvertrouwen van de Islamisten heeft een oppepper gekregen door grote en kleine gebeurtenissen – de bezetting van Irak, de oorlog van Israël met Hezbollah, de ondersteuning van Israël door de Verenigde Staten in die oorlog, Deense cartoons waarin de profeet Mohammed op satirische wijze aangevallen werd, en heel recent commentaren met betrekking tot de Islam door paus Benedictus XVI” (“Islamists’ Rise Imperils Mideast’s Order,” New York Times, 18 september 2006).

Denkt u dat fanatieke moslims geen nucleaire of biologische wapens zullen gebruiken? U kunt beter geloven, dat ze het wel zullen doen. En Bijbelprofetie laat zien hoe dit zich zal ontwikkelen. Deze grote charismatische Mahdi (messias) zal de krachten van de Islam bundelen in een laatste jihad (heilige oorlog) tegen de moreel corrupte landen van het westen, wier religie, levensstijl en waarden een dodelijke bedreiging betekenen voor de islamitische droom.

Hij zal zich aangemoedigd voelen om de Europese Unie uit te dagen of aan te vallen (Daniël 11:40). Dit zal de wrede “koning van het noorden” tergen en de legers van de “koning van het zuiden” zullen totaal vernietigd worden door deze Europese macht. “… En de koning van het noorden zal op hem aanstormen met wagens en met ruiters en met vele schepen …” (v. 40) en het Midden-Oosten, inclusief het Heilig Land, overnemen (vv. 41-42). De koning van de noordelijke legers zal beslag leggen op de reusachtige oliereserves in de regio (v. 43).

Getuige te zijn van deze spoedig komende gebeurtenissen zal vreselijk zijn. De “koning van het noorden”, een toekomstige machtige dynamische Europese leider, vergelijkbaar met Napoleon of Hitler, zal krachtig reageren met een blitzkrieg-vergelding. Dit dramatisch militaire antwoord aan de koning van het zuiden zal een reeks van andere gebeurtenissen in gang zetten.

“Dan zullen er uit hem krachtige armen voortkomen. Die zullen het heiligdom en de vesting ontheiligen en het steeds terugkerende offer wegnemen en de verwoestende gruwel opstellen (Daniël 11:31). Zoals deze tweeledige profetie laat zien, zal er aan het einde van dit tijdperk in Jeruzalem een tempel of een speciaal altaar zijn. De priesters van de Aäron-familie zullen weer de dagelijkse dieroffers brengen, zoals in het Oude Testament voorgeschreven, totdat er een grote militaire macht arriveert en daar de zogenoemde gruwel der verwoesting plaatst.

De beschrijving gaat verder in Daniël 12: “In die tijd zal Michaël opstaan, de grote vorst, hij die uw volksgenoten bijstaat. Het zal een benauwde tijd zijn, zoals er niet geweest is sinds er een volk is geweest tot op die tijd” (Daniël 12:1). Dit gaat over de volken van Amerika, van het Britse Gemenebest en de Joden. De grote moslim-koning van het zuiden zal een oorlog veroorzaken en de Europese koning van het noorden zal een groot deel van het Midden-Oosten veroveren. Deze koning van het noorden zal eveneens naar het westen trekken en heeft het gemunt op Gods volk aan het begin van de grote verdrukking. Dit is dezelfde tijd die Jezus beschreef in Mattheüs 24:21: “Want dan zal er een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is vanaf het begin van de wereld, tot nu toe, en zoals er ook nooit meer zijn zal”.

We moeten ons realiseren waar al deze dingen toe zullen leiden en hoe ze ons leven zullen beïnvloeden – uw leven, uw familie, uw kinderen, uw baan en uw toekomst.

6. Een opkomende Europese Unie streeft naar de eerste plaats in de wereld

Let op Europa! Openbaring 13 beschrijft de opleving van een grote militaire macht. De symbolische taal die de apostel Johannes gebruikte – over een fantastisch beest dat uit de zee opkomt en zeven hoofden en tien horens heeft – beschrijft een terugkerend, kwaadaardig politiek systeem, dat de volken van de westerse beschaving en via deze, de hele wereld, zwaar heeft onderdrukt en sterk beïnvloed.

De zeven hoofden stellen zeven afzonderlijke oplevingen van dit kwaadaardige rijk over een lange tijdsperiode voor. De tien horens stellen de tien leiders (koningen) voor van de naties, waaruit deze goddeloze federatie, welke allereerst tegen Gods heiligen zal vechten, zal bestaan. “En het beest werd macht gegeven om oorlog te voeren tegen de heiligen en om hen te overwinnen, en hem werd macht gegeven over elke stam, taal en volk” (Openbaring 13:7). Deze tien leiders zullen ook vechten tegen Christus Zelf bij Zijn terugkeer! “En de tien horens die u gezien hebt, zijn tien koningen, die het koningschap nog niet hebben ontvangen, maar die samen met het beest één uur koninklijke macht zullen ontvangen. Dezen zijn eensgezind en zij zullen hun kracht en macht aan het beest overdragen. Zij zullen oorlog voeren tegen het Lam, maar het Lam – want Heere der heren is Hij en Koning der koningen – zal hen overwinnen, en zij die samen met Hem zijn, geroepenen, uitverkorenen en gelovigen” (Openbaring 17:12-14).

Deze laatste zevende opleving zal dezelfde vorm hebben als de huidige Europese Unie – tien verschillende landen of groepen van landen zullen door tien verschillende koningen of presidenten vertegenwoordigd worden. Deze tien staatshoofden zullen “met het beest één uur koninklijke macht … ontvangen” (v. 12). Met andere woorden, zij zullen voor een zeer korte tijd met de laatste Hitler regeren.

Dat is schokkend! De Bijbel bespreekt een heel kwaadaardig rijk, dat nog moet opkomen – niet een of andere politieke macht ergens ver terug in de geschiedenis. Het leven in de toekomst zal niet vriendelijker en rustiger zijn. Dit laatste systeem ligt vlak voor ons en de mannen en vrouwen in deze onderdrukkende regering zullen letterlijk tegen Jezus Christus vechten bij Zijn komst!

Op het ogenblik leven wij in een onstabiele overgangstijd in de wereldgeschiedenis. Belangrijke veranderingen zijn in Europa begonnen. Meer dan 40 jaar geleden merkte president Lyndon B. Johnson van de VS op: “Europa kent sinds 1945 vrede. Maar het is een rusteloze vrede die overschaduwd wordt door de dreiging van geweld.” Nu, met de Koude oorlog achter ons en de Berlijnse Muur een vervagende herinnering, maakt Europa voortgang naar een eenwording die voor de meesten onwaarschijnlijk zou hebben geleken op die dag in maart 1957 toen Frankrijk, Duitsland, Italië en de Benelux-landen het Verdrag van Rome ondertekenden, waarmee de Europese Economische Gemeenschap werd opgericht. Condoleezza Rice, voormalig Nationaal Veiligheidsadviseur in de regering van president George W. Bush van de VS, verklaarde in de juli/augustus uitgave van het blad Foreign Affairs: “Het doel van een Europa als één geheel, in vrijheid en vrede is heel dichtbij zijn voltooiing. De Verenigde Staten verwelkomt een sterk, verenigd en samenhangend Europa. Er is geen twijfel mogelijk dat de Europese Unie een voortreffelijk anker is geweest voor de democratische evolutie van Oost-Europa na de Koude Oorlog.” Toch vormt “een sterk, verenigd en samenhangend” Europa een economische bedreiging voor de economie van de VS.. Schrijver Carter Dougherty wees hierop ter gelegenheid van de tienjarige herdenking van de Europese Centrale Bank toen hij zei: “Parijs, Lissabon, Madrid, Rome en Berlijn waren stuk voor stuk op enig moment de politieke en economische hoofdstad van een imperium, even machtig als New York en Washington bij elkaar. En ze hebben slechts een klein deel van hun soevereiniteit afgestaan voor een gemeenschappelijke munt ... de Euro is de munteenheid van 15 landen en 320 miljoen mensen, en de meest goudgerande investering die te vinden is in de huidige tumultueuze wereldeconomie” (“An Impossible Dream, the Euro Finds Its Way” [Ned. vert.: “Een onmogelijke droom, de Euro vindt zijn weg], New York Times, 3 juni 2008).

Een van de belangrijkste kenmerken van deze Europese federale unie, omschreven in de Bijbel als “het grote Babylon”, is zijn enorme aantrekkelijke economische voorspoed en rijkdom. Materiële goederen zullen overvloedig aanwezig zijn voor degenen die meewerken en zich onderwerpen aan “Babylon”. De Bijbel zegt over deze komende, goddeloze federale unie: “Want van de wijn van de toorn [of: hartstocht] van haar hoererij hebben alle volken gedronken, en de koningen van de aarde hebben hoererij met haar bedreven en de kooplieden van de aarde zijn rijk geworden zijn door de krachtvan haar losbandig leven” (Openbaring 18:3).

De mensheid zal verleid worden door één van de oudste valse afgoden – het gouden kalf van materialisme en plezier. Openbaring 18:12-13 geeft een gedeeltelijke opsomming van de goederen die in “Babylon” verhandeld worden. Aan het einde van vers 13 staat: “... en lichamen en zielen van mensen”. De originele Griekse tekst spreekt niet alleen over levende mensen die als slaven worden verkocht, maar ook over de dode lichamen van mensen.

In het Derde Rijk van Hitler werden menselijke lichamen verkocht. Gouden tandvullingen werden uit de monden van de slachtoffers van de gaskamers gehaald om te worden omgesmolten tot goudstaven. Huid werd gebruikt voor lampenkappen. Haar werd gebruikt als kussenvulling en voor het maken van stof. Kan dit opnieuw gebeuren? Misschien bent u niet zoals ik tijdens de Tweede Wereldoorlog opgegroeid. Toch is dit precies wat er gebeurde in wat beschouwd werd als het meest ontwikkelde en beschaafde land op aarde – Duitsland! Dat was het land met in verhouding het grootste aantal academisch gevormde personen in vergelijking met andere volken op aarde.

Denk niet, dat deze dingen niet opnieuw kunnen gebeuren! God zegt dat deze dingen zullen gebeuren. Er zal een opleving van een boosaardig rijk komen met eenzelfde geest als het heidense Romeinse Rijk. Het zal Gods volk en Zijn Woord haten.

Midden 2008 waren er 27 naties verbonden met de Europese Unie. Toch heeft de Bijbel het over “tien” naties of groepen van naties die samen de laatste “beest”-macht vormen. We kunnen dus verwachten dat oude grenzen verlegd gaan worden of sommige van de huidige leden de EU zullen verlaten. Aangezien EU wetgeving van alle 27 naties vereist om bepaalde belangrijke beleidsdocumenten te ratificeren welke meer macht zouden verleggen van individuele naties naar het EU hoofdkwartier in Brussel, België, heeft het verzet van verscheidene sleutelstaten tot dusver de meest krachtige pleitbezorgers van Europese eenheid voor een probleem geplaatst. Frankrijk, Groot-Brittannië, Ierland en Nederland hebben allemaal op enig moment verzuimd om voor de EU vitale voorstellen tot eenwording te bekrachtigen. Dit heeft weer sommige EU pleitbezorgers ertoe geleid om een twee snelheden Europa voor te stellen, waarbij Duitsland en andere belangrijke naties een binnenkern van EU leden vormen met hechtere economische, militaire en politieke samenwerking dan andere EU naties die wantrouwig blijven.

Wij moeten de ernst van de tijden waarin wij leven begrijpen. Een nieuwe wereldorde staat op het punt te tevoorschijn te komen. Zal de huidige Europese Unie zich omvormen tot “het Grote Babylon”? Wees waakzaam! De Bijbelprofetieën zullen vervuld worden voordat Christus terugkeert – dat is waar het om draait.

Een doorslaggevende factor die essentieel is voor de vorming van “het Grote Babylon” ontbreekt nu nog in het geheel. Alle ontzagwekkende wereldrijken uit het verleden werden geleid door charismatische, dynamische leiders, zoals Adolf Hitler, Napoleon Bonaparte, Karel de Grote, Justinianus, Julius Caesar, Alexander de Grote en Nebukadnezar.

De Bijbel geeft ons enige informatie over deze komende grote leider, die het politieke en militaire bestuur van “het Grote Babylon” op zich zal nemen. Let op de tijd waarop deze profetie betrekking heef: “Van de verstandigen zullen er struikelen, om hen te louteren, te reinigen en zuiver wit te maken, tot de tijd van het einde, want het wacht nog tot de vastgestelde tijd” (Daniël 11:35). De context van deze profetie is de eindtijd. Het is ook belangrijk er op te wijzen dat veel profetieën tweeledig zijn. Dat wil zeggen dat er één voorlopige vervulling van een profetie in de oudheid is geweest en dat er nog een toekomstige vervulling van dat Bijbelgedeelte zal komen.

In dit hoofdstuk van Daniël leren wij dat er nog een krachtige leider op het wereldtoneel zal verschijnen. “Die koning”, die in Europa zal opkomen, “zal handelen naar eigen goeddunken. Hij zal zich verheffen en zich groot maken boven elke god. Hij zal tegen de God der goden wonderlijke dingen spreken …” (Daniël 11:36).

Sommige Bijbelstudenten veronderstellen dat dit gaat over de grote valse profeet in de eindtijd die er gelijktijdig met de opkomende politiek-militaire leider zal zijn. Er zullen inderdaad twee verschillende personen bij betrokken zijn. Vers 36 gaat echter over de leider met wereldlijke macht – de komende dictator – die een charmante vleier zal zijn, sluw, egoïstisch en meedogenloos. Deze leider is bestemd om zich ook boven elke religieuze entiteit te verheffen. Hij zal vol van zichzelf zijn. “Die koning zal handelen naar eigen goeddunken. Hij zal zich verheffen en zich groot maken boven elke god. Hij zal tegen de God der goden wonderlijke dingen spreken. Hij zal voorspoedig zijn tot de gramschap voltrokken is. Want wat vast besloten is, zal gebeuren” (Daniël 11:36).

God gebruikt boosaardige leiders, zoals de komende koning van het noorden om Zijn hypocriete volk te straffen, dat zegt dat het Hem vereert en Zijn naam op zijn geld drukt (de Amerikanen), maar niet de dingen doet die Hij gebiedt. Deze toekomstige Hitler zal Gods wraak uitvoeren, speciaal op de volken van Amerika en de Britse landen, omdat zij als naties Gods waarden hebben verworpen en voor zondig plezier en gemak hebben gekozen.

“En u, mensenkind, zo zegt de Heere HEERE over het land van Israël [waarvan de afstammelingen nu leven in de VS en de Britse landen en andere plaatsen]: Het einde is gekomen, het einde over de vier hoeken van het land. Nu is het einde er voor u, Ik zal Mijn toorn op u afsturen, u oordelen overeenkomstig uw wegen, u al uw gruweldaden vergelden. Ik zal u niet ontzien, Ik zal geen medelijden hebben, want Ik zal u uw wegen vergelden, en uw gruweldaden zullen in uw midden zijn. Dan zult u weten, dat Ik de HEERE ben. Zo zegt de Heere HEERE: Onheil op onheil! Zie, het komt eraan. Een einde is gekomen, het einde is gekomen, het ontwaakt tegen u! Zie, het komt eraan. De ondergang is over u gekomen, inwoner van het land, de tijd is gekomen, de dag van verwarring is nabij, en geen vreugdekreet weerklinkt van de bergen. Nu zal Ik binnenkort Mijn grimmigheid over u uitstorten, Mijn toorn tegen u ten uitvoer brengen. Ik zal u oordelen overeenkomstig uw wegen, en al uw gruweldaden vergelden. Ik zal niets ontzien, en geen medelijden hebben, Ik zal u overeenkomstig uw wegen vergelden, en uw gruweldaden zullen in uw midden zijn. Dan zult u weten dat Ik, de HEERE, het ben Die slaat” (Ezechiël 7:2-9).

Deze komende koning van het noorden “… zal niet letten op de goden van zijn vaderen, en ook niet op het verlangen van de vrouwen. Hij zal op geen enkele god letten, maar zichzelf boven alles groot maken” (Daniël 11:37). Deze verachtelijke politieke leider zal voor een tijd samenwerken met een vals kerksysteem, maar voelt zich persoonlijk niet aangetrokken tot de religieuze leerstellingen ervan en wil het alleen maar gebruiken om macht te bereiken. Hij stelt zich erboven. Vanuit zijn enorme ego tracht hij een god van zichzelf te maken.

“En hij zal”, dit komende Hitler type, “de god van de vestingen”, of ook wel de god van krijgs- en schietvoorraden zoals sommige vertalingen weergeven, “in zijn standplaats eren. Hij zal namelijk de god die zijn vaderen niet gekend hebben, eren met goud, met zilver, met edelgesteente en met kostbaarheden” (v. 38). Deze machtige persoon zal enorme hoeveelheden internationale middelen besteden aan de opbouw van zijn militaire machine. En hij zal zijn eigen macht en die militaire machine vereren. “En hij zal optreden tegen de versterkte vestingen met de hulp van de vreemde god; ieder die deze erkent, zal tot grote eer komen; hij zal hen tot heersers maken over velen en grond aan hen toedelen als beloning” (Daniël 11:39, vert. NBG).

We zien hier de ontzagwekkende macht van een komende Hitler en dat, zoals wij hebben uitgelegd, er uiteindelijk in Europa precies tien naties of groepen van naties met tien koningen of regeerders zullen zijn. Zij zullen hun macht en kracht voor een korte tijd aan deze komende dictator geven, vlak vóór de terugkomst van Christus. En, zoals vers 40 laat zien, zal dit Europese machtsblok ook tegen het Islamitische machtsblok van het zuiden optrekken en strijden.

7. Een machtige religieuze figuur leidt een religieuze opleving

Een van de duidelijke tekenen van de eindtijd, die het einde van dit huidige goddeloze tijdperk zal aankondigen, is de verschijning op het toneel van een grote valse religieuze leider, in de Bijbel “de valse profeet” genoemd. (Openbaring 19:19-21) Deze religieuze leider zal een groot charisma bezitten en zal een krachtige invloed uitoefenen op een politieke macht – het spoedig komende beest (Openbaring 13, 17, 19). Hij zal het lang voorspelde, invloedrijke hoofd van een grote militante kerk in Europa zijn. Deze combinatie van persoonlijk charisma en ontzagwekkende macht om anderen te beïnvloeden zal een geweldig effect hebben op de toekomst van de naties van de westerse wereld.

Deze komende valse religieuze leider – een leider, waarvan geprofeteerd is dat hij schrijlings op het beest (de herleving van een regeringsstelsel met gelijke kenmerken als die van het oude Heilige Roomse Rijk, welke een combinatie was van kerk en staat) in de eindtijd zit, wordt in Jesaja 47 beschreven. “Daal af en zit neer in het stof, maagd, dochter van Babel …” (v. 1). Let op, dit is een dochter van het oude Babylon. Er zal een soort modern Babylon verrijzen! “… zit neer op de grond, er is geen troon meer, dochter van de Chaldeeën, Want men zal u niet meer noemen: weekhartig en teergevoelig” (v. 1).

Wie dan is deze dame die in Jesaja 47 wordt genoemd? De Bijbel geeft ons een duidelijk antwoord. “Zit neer in stilzwijgen, ga het duister in, dochter van de Chaldeeën; want men zal u niet meer noemen: gebiedster van de koninkrijken” (v. 5). Deze vrouw wordt “gebiedster [of: “koningin”, SV] van de koninkrijken” genoemd, omdat zij een overspelige politieke relatie heeft met en in feite heerst over een aanmerkelijk aantal verschillende koninkrijken of regeringen van deze wereld.

Laten wij nu doorlezen in deze belangrijke eindtijdprofetie: “Ik was zeer toornig op Mijn volk” (v. 6) zegt God. Wie zijn Gods volk? Er zijn twee manieren waarop dit op een correcte manier begrepen kan worden: de ene is de Kerk van God, de andere is Gods fysieke volk Israël – “Alleen u [Israël] heb Ik gekend uit alle geslachten op de aarde” (Amos 3:2). Deze profetie is onmiskenbaar nationaal bedoeld en spreekt dus niet over Gods ware Kerk. Het is duidelijk dat hier wordt gesproken over de volken in de eindtijd die het moderne Israël vormen.

God zegt dus: “… Ik ontheiligde Mijn eigendom en Ik gaf hen over in uw [het Babylonisch systeem] hand, maar u bewees hun geen barmhartigheid, ja, zelfs voor de oude [het oude volk Israël] maakte u uw juk zeer zwaar” (Jesaja 47:6).

Let op het woord “juk”. Dit is een juk van slavernij dat op ons wordt gelegd door de dochter van het oude Babylon. “U zei: Ik zal voor eeuwig gebiedster [“koningin”, SV] zijn. Tot nog toe hebt u deze dingen niet ter harte genomen en u hebt niet aan het einde ervan gedacht” (v. 7).

En zo zal deze “gebiedster” of “koningin”, deze moderne vrouw, dit valse religieuze systeem, een juk leggen op Gods volk van het eerstgeboorterecht – degenen die hun ontzagwekkende nationale erfenissen van onze almachtige God hebben ontvangen.

God noemt deze vrouw een “koningin der koninkrijken” (v. 5, SV) die een “juk” (v. 6) om de nek van Gods uitverkoren volk Israël legt en zegt dat deze Babylonische vrouw niet zal denken dat zij iets verschrikkelijks doet wanneer zij Gods volk kwelt. Dan zegt Hij: “Nu dan, hoor dit, genotzuchtige, die zo onbezorgd woont, die in haar hart zegt: Ik ben het, en niemand anders dan ik, ik zal niet als weduwe neerzitten of verlies van kinderen kennen” (v. 8). “Maar”, zegt God, “deze beide dingen zullen u overkomen in een ogenblik, op één dag: verlies van kinderen en weduwschap” (v. 9).

Dat is wat God zegt! Maar waar wordt dit in de Bijbel uitgelegd? Hoe kunnen wij weten, dat dit een eindtijdprofetie is?

We gaan weer terug naar het boek Openbaring, waar Hij over ditzelfde systeem spreekt. God zegt: “want van de wijn van de toorn [of: hartstocht] van haar hoererij hebben alle volken gedronken, en de koningen van de aarde hebben hoererij met haar bedreven, en de kooplieden van de aarde zijn rijk geworden door de kracht van haar losbandig leven” (Openbaring 18:3). Een groot religieus-politiek handelssysteem!

Welnu, wat is dat handelssysteem? Vers 2 zegt: “… Zij is gevallen, zij is gevallen, het grote Babylon, en een woonplaats van demonen geworden, een schuilplaats voor allerlei onreine geesten …”. Inderdaad, dit moderne Babylon, dat momenteel in het proces van wording is in Europa, zal een zeer ontwikkeld, rijk systeem zijn dat spoedig het grootste deel van Europa zal domineren. Maar het zal sterk beïnvloed worden door Satan!

Let op Gods waarschuwing aan Zijn volk: “… Ga uit haar weg, Mijn volk …” (Openbaring 18:4). Sommigen van Gods volk (zowel fysiek als geestelijk) zullen wonen in dit Babylonisch systeem - en krijgen het gebod: “… Ga uit haar weg ... opdat u geen deelhebt aan haar zonden, en opdat u niet van haar plagen zult ontvangen. Want haar zonden hebben zich opgestapeld tot aan de hemel, en God herinnerde Zich haar ongerechtigheden” (vv. 4-5). Op deze manier zal het Babylonische systeem en het volk, dat zich daarin bevindt, gewaarschuwd worden!

Let op vers 7: “Overeenkomstig de maat waarin zij zichzelf heeft verheerlijkt en losbandig heeft geleefd, geef haar naar die maat pijniging en rouw. Want in haar haart zegt zij [dit moderne Babylon]: Ik zit als een koningin en ben geen weduwe en ik zal zeker geen rouw zien.” Herinnert u zich die woorden? Dit is een direct citaat uit Jesaja 47. Toch zal modern Babylon deze woorden uitspreken!

“Daarom zullen op één dag haar plagen komen [precies zoals God in Jesaja 47:9 zei]: dood, rouw en honger, en met vuur zal zij verbrand worden, want sterk is de Heere God, Die haar oordeelt” (Openbaring 18:8).

Maar eerst zullen de moderne afstammelingen van het oude Israël vernederd en gestraft worden door God via dit systeem. Deze mensen zullen gestraft worden zoals geen enkel ander volk ooit gestraft werd in de moderne historie, vanwege hun onloochenbare ongehoorzaamheid en gaan voor elke goddeloze gruwel.

Een grote valse religieuze leider

De grote valse religieuze leider zal nu spoedig naar voren komen – in onze tijd! Hij zal niet een paar honderd mensen misleiden – zoals David Koresh en zijn Branch Davidians sekte – maar honderden miljoenen! Inderdaad, profetie geeft aan, dat honderden miljoenen mensen misleid zullen worden! Dat zal precies gebeuren voor de komst van Christus.

De apostel Paulus schreef in een brief aangaande de tweede komst van Christus: “En wij vragen u dringend, broeders, met betrekking tot de komst van onze Heere Jezus Christus en onze vereniging met Hem …” (2 Thessalonicenzen 2:1). Hij waarschuwt dan Gods volk “dat u niet snel aan het wankelen wordt gebracht of verschrikt, niet door een uiting van de geest, niet door een woord, en ook niet door een brief die van ons afkomstig zou zijn, alsof de dag van Christus al aangebroken zou zijn” (v. 2). Sommigen schreven zelfs brieven voorwendend dat ze van Paulus waren. “Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden. Want die dag komt niet, tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is” (v. 3).

Het is duidelijk dat een grote valse religieuze leider naar voren zal komen voordat Christus naar deze aarde terugkeert. Wat zal de houding en werkwijze van deze grote valse profeet zijn? “de tegenstander, die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet” (v. 4).

 Deze man zal bovennatuurlijke macht hebben om te misleiden! Hij zal de mogelijkheid hebben om grote wonderen te verrichten, zoals het laten neerdalen van vuur uit de lucht (Openbaring 13:13-14). Zult u zo’n man volgen? Of gaat u nu uw Bijbel bestuderen om te begrijpen wat de wereld te wachten staat? “En het misleidt hen die op de aarde wonen door middel van de tekenen die het gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tegen hen die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest dat de wond van het zwaard had en weer levend werd” (v. 14).

Vergis u niet, deze grote valse religieuze leider zal een enorme invloed hebben op de westerse wereld! U moet op deze dingen letten, zodat u niet door hem (de spoedig komende grote valse profeet) of door iemand anders misleid of bedrogen zult worden! “… Pas op dat niemand u misleidt” (Mattheüs 24:4). Blijf alert! Houdt uw ogen open! Kijk uit naar een grote, charismatische valse religieuze leider – de valse profeet! Hij zal net als de valse profeet uit het begin van het Nieuwe Testament, Simon Magus [“de tovenaar”] (Handelingen 8:9-11), honderden miljoenen mensen misleiden en laten geloven dat hij een grote dienaar van God is.

Als u Gods Woord kent – en gehoorzaamt – zult u niet één van die vele miljoenen zijn die door de spoedig komende valse profeet misleid zullen worden!

8. Het Evangelie van Gods koninkrijk gepredikt aan alle volken

De belangrijke Olijfbergprofetie van Jezus Christus is van wezenlijk belang voor het begrijpen van toekomstige gebeurtenissen. In Mattheüs 24:3 vroegen de discipelen aan Jezus: “… Zeg ons, wanneer zullen deze dingen gebeuren? En wat is het teken van Uw komst en van de voleinding van de wereld?” Zoals wij gezien hebben waarschuwde Jezus hen eerst voor valse profeten, oorlogen en geruchten van oorlogen, die zouden leiden tot een wereldoorlog, hongersnoden, epidemieën en aardbevingen en zei: “Maar al die dingen zijn nog maar een begin van de weeën” (v. 8).

“Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking …” (v. 9). De komende Grote Verdrukking zal zowel de Kerk van God als nationaal Israël treffen. “en [zij zullen] u doden, en u zult door alle volken gehaat worden omwille van Mijn Naam” (v. 9). Dit vers is zeer veelbetekenend, omdat het in feite zegt, dat Gods ware Kerk en Werk bekend zullen zijn bij alle volken. Mensen kunnen deze niet haten, tenzij zij deze kennen, nietwaar? Zij zullen het ware Werk van God haten, omdat zij de gebrachte boodschap zullen haten.

“Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig [behouden] worden” (v. 13). Het einde waarvan? Wel, ongetwijfeld het einde van onze individuele fysieke levens, maar dit is ook van toepassing op degenen die aan het einde van dit tijdperk leven. Met deze verklaring wilde Jezus het einde bekendmaken van 6000 jaar menselijke ervaring en zonde onder de invloed van Satan de duivel dat aangekondigd wordt door de tweede komst van Christus als Koning der koningen en Heer der heren.

In vers 14 noemt Jezus een ander teken dat moet gebeuren vóór Zijn tweede komst - en dat gebeurt op dit moment. “En dit Evangelie van het Koninkrijk …” – het goede nieuws van het komende koninkrijk of wereldwijde regering van God gebaseerd op Gods wetten – “… zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken …”. Dit Evangelie is goed nieuws, maar het bevat een waarschuwing. Elk volk op aarde, niet slechts een enkel, zal hierover horen als een “getuigenis”, niet om hen te bekeren, maar als een bekendmaking van Gods toekomstige bedoelingen.

Dit is niet de tijd dat God iedereen tracht te bekeren zoals vele dienaren die nu de wereld proberen te redden u willen laten geloven! God loopt niet rond als een eenzame hond die kwispelstaartend hoopt dat iemand hem aandacht geeft. Door zijn zonden heeft de mens zich van God afgesneden (Jesaja 59:1-2). Jezus zei: “Niemand kan tot Mij komen, tenzij de vader, Die Mij gezonden heeft, hem trekt; en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag” (Johannes 6:44). Dit is de enige manier waarop iemand tot God kan komen. Gods Kerk verkondigt het Evangelie en legt getuigenis af aan de mensheid, zodat degenen, die willen, Hem kunnen zoeken. De personen van wie het verstand door God geopend wordt ontvangen begrip. U leest nu een deel van Gods “getuigenis”!

9. Geloof wordt weer een kwestie van leven of dood

Let op vervolging van Christenen en de Kerk van God, die de geboden van God onderhouden. (Openbaring 12:17; 14:12) Jezus zei: “Dan zullen zij u overleveren … en u doden …” (Mattheüs 24:9). Hier spreekt Hij tot Zijn volk, Zijn oprechte discipelen. De apostel Johannes gaf de Kerk en iedereen die de Bijbel leest een test om te bepalen wie een bonafide Christen is en wie zich slechts als zodanig voordoet. “En hierdoor weten wij dat wij Hem kennen, namelijk als wij Zijn geboden in acht nemen. Wie zegt: Ik ken Hem, en Zijn geboden niet in acht neemt, is een leugenaar en in hem is de waarheid niet” (1 Johannes 2:3-4).

Het zijn deze gebodhoudende Christenen die vervolgd zullen worden. “Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en u doden, en u zult door alle volken gehaat worden omwille van Mijn Naam” (Mattheüs 24:9). Jezus voorzag duidelijk dat de wereld gedurende de eindtijd vol religieuze verwarring zou zijn. “En er zullen veel valse profeten opstaan en die zullen er velen misleiden” (Mattheüs 24:11). Slechts enkelen schijnen het te begrijpen; alleen degenen die door God geroepen zijn. Vers 12 laat het resultaat zien van deze geestelijke blindheid en verwarring: “En doordat de wetteloosheid zal toenemen, zal de liefde van velen verkillen”. Aan het einde zal er dus wijdverspreide chaos en wetteloosheid zijn. En God zegt dat een groot deel teruggebracht kan worden tot de valse leringen en religieuze verwarring van een Babylon van denominaties en religies.

Gods volk zal op de tijd van het einde vervolgd worden net zoals de vroege Christenen wrede aanvallen moesten ondergaan. “Als de wereld u haat”, zei Jezus tegen de discipelen – en dit is zeker van toepassing op ons als Zijn discipelen vandaag – “weet dat zij Mij eerder dan u gehaat heeft. Als u van de wereld zou zijn, zou de wereld het hare liefhebben, maar omdat u niet van de wereld bent, maar Ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat de wereld u” (Johannes 15:18-19).

Deze huidige samenleving om ons heen zal in toenemende mate vijandig staan ten opzichte van Gods volk en de morele normen waarbij zij leven! De politieke, zakelijke, media, culturele en religieuze elites zullen zich veroordeeld voelen door de ware Kerk van God, die geen compromis zal sluiten met betrekking tot Gods Woord. Gods Kerk zal politiek incorrect zijn. Deze wereld zal zich schuldig voelen.

Hoe staat het met u? Als het Woord van God enige waarheid aan u openbaart, die misschien ongerieflijk, lastig of persoonlijk of financieel kostbaar is – wat zou uw reactie dan zijn? Zou u boos worden op God, omdat Hij zich met u bemoeit? God zegt dat Hij het recht heeft om u te zeggen wat goed of verkeerd is op de meest gevoelige terreinen van uw leven. Sommige mensen zullen zelfs in woede beginnen te spugen bij de gedachte alleen al dat Iemand anders Zijn waarden aan hen probeert op te leggen! En zij zullen dit niet fijn vinden. Alle dieren en mensen knipperen met hun ogen wanneer zij plotseling blootgesteld worden aan licht als zij in het donker zijn geweest. Zij houden niet van dat heldere licht. Zo gaat dat ook met het licht van de Waarheid.

Jezus zei: “Herinner u het woord dat Ik u gezegd heb: Een slaaf is niet meer dan zijn heer. Als zij Mij vervolgd hebben, zullen zij ook u vervolgen; als zij Mijn woord in acht genomen hebben, zullen zij ook het uwe in acht nemen” (Johannes 15:20). Hielden de religieuze en politieke autoriteiten in de tijd van Jezus zich aan Zijn Woord? Neen, dat deden zij niet. In plaats daarvan kruisigden zij Hem. Maar Jezus ging verder: “Maar al deze dingen zullen zij u aandoen omwille van Mijn Naam, omdat zij Hem niet kennen Die Mij gezonden heeft” (v. 21).

10. Een crisis treft Jeruzalem

Let op! De huidige staat Israël, bewoond door de afstammelingen van de Bijbelse stam Juda (plus een belangrijk gedeelte van de overgeblevenen van Levi en Benjamin), zal ernstige militaire verliezen lijden, waarbij een deel van haar gebied zal worden bezet door vijanden, net voor de tweede komst van Christus. Dit is van zeer groot belang! Vele studenten van Bijbelprofetie verklaren dat in 1948 de grote hereniging van Israël in het Heilig Land en de uiteindelijke oprichting van de natie Israël plaatsvond. Dat is absoluut verkeerd gedacht! Dat was slechts een voorbode, een kleine voorloper van de gigantische hereniging van het overblijfsel van alle twaalf stammen van Israël die nog moet gebeuren. Intussen zal het zwaar in het nauw gedreven Joodse volk in Israël opnieuw worden aangevallen en verslagen. Dit is een moeilijke boodschap, maar de Bijbel maakt dat zeer, zeer duidelijk.

“Zie, er komt een dag voor de HEERE waarop de buit, op u behaald, in uw midden zal worden verdeeld. Dan zal Ik alle heidenvolken verzamelen voor de strijd tegen Jeruzalem. De stad zal ingenomen worden, de huizen zullen geplunderd, en de vrouwen zullen verkracht worden. De helft van de stad zal in ballingschap wegtrekken, maar het overige van het volk zal niet uitgeroeid worden uit de stad” (Zacharias 14:1-2).

“Want zie, in die dagen en in die tijd, als Ik een omkeer zal brengen in de gevangenschap van Juda en Jeruzalem, zal Ik alle heidenvolken bijeenbrengen en hen doen afdalen naar het dal van Josafat. Daar zal Ik met hen een rechtszaak voeren, vanwege Mijn volk en mijn eigendom Israël, dat zij onder de heidenvolken verstrooid hebben. Mijn land hebben zij verdeeld. Zij hebben het lot geworpen over Mijn volk. Zij gaven een jongen voor een hoer; zij verkochten een meisje voor wijn, zodat zij konden drinken” (Joel 3:1-3).

“Wanneer u zult zien dat Jeruzalem door legers omringd wordt, weet dan dat zijn verwoesting nabij is” (Lukas 21:20). Jeruzalem werd in de afgelopen jaren gedeeltelijk omsingeld door legers, maar wij zullen Jeruzalem geheel omsingeld zien door legers. Let op deze profetie: “Laten dan wie in Judea zijn, vluchten naar de bergen …” (v. 21). Degenen die op God vertrouwen, degenen die in Christus geloven, degenen die ware Christenen zijn, zullen begrijpen wat ze moeten doen wanneer deze dingen gebeuren, omdat zij deze verschillende tekenen, die Jezus gaf, hebben bestudeerd. Zij hebben gewaakt en gebeden. Zij zullen naar de bergen vluchten. “Laten dan … wie in het midden van Jeruzalem zijn, daaruit wegtrekken en wie op de velden zijn, er niet in gaan. Want dit zijn dagen van wraak …” (v. 21-22).

Jeruzalem, de politieke en emotionele hoofdstad van Israël, zal in de toekomst dus onder de voet gelopen worden door haar vijanden, totdat Christus terugkeert en tegen de aanvallende landen strijdt. (Zacharia 14:3) Opnieuw zal de stad van profeten, koningen en de Messias verslagen worden en vreselijk gestraft. Deze belangrijke gebeurtenis in het profetische eindtijdscenario zal nog getuige zijn van verdere wandaden.

11. De gruwel der verwoesting

Wanneer de stad Jeruzalem is aangevallen en veroverd, zal de vreemde bezettingsmacht beginnen met wat de Bijbel de gruwel der verwoesting noemt. Wat is dat? Jezus Christus beschrijft deze “gruwel van de verwoesting” in Mattheüs 24:15-20. Beginnend met vers 15: “Wanneer u dan de gruwel van de verwoesting [een walgelijke verontreiniging], waarvan gesproken is door de profeet Daniël, zult zien staan op de heilige plaats … laten dan zij die in Judea [tegenwoordig bekend als de moderne staat Israël] zijn, vluchten naar de bergen” (vv. 15-16). De mensen in Judea wordt opgedragen naar de bergen te vluchten, zodra zij deze verschrikkelijke gruwel der verwoesting zien.

Profetie voorspelt dat Jeruzalem opnieuw omsingeld zal worden door legers (Zacharia 12:2) en een afgodsbeeld op een heilige plaats opgericht zal worden. Jezus waarschuwt diegenen die trouw zijn om direct te vluchten, wanneer deze heiligschennis plaatsvindt. “Wie op het dak is, moet niet naar beneden gaan om iets uit zijn huis te halen, en wie op de akker is, moet niet terugkeren naar wat hij achterliet om zijn kleren te halen” (Mattheüs 24:17-18). Met andere woorden, u moet onmiddellijk weg zien te komen wanneer u dit ziet gebeuren, want als u wacht, zal het te laat zijn om veilig te vluchten. “Maar wee de zwangeren en de zogenden in die dagen! En bid dat uw vlucht niet zal plaatsvinden in de winter en ook niet op een sabbat [Gods volk zal de sabbat houden]” (vv. 19-20).

Er bestaat een historische parallel met deze omverwerping van Jeruzalem in de eindtijd en de oprichting van een afgodisch voorwerp op de Tempelberg in Jeruzalem. In de tijd van Antiochus Epiphanes, ongeveer 160 jaar voor de eerste komst van Christus, offerden heidense Seleucidische Grieken varkens op het altaar van God. Er was een standbeeld van Zeus, de voornaamste Griekse God, opgericht. Iets dergelijks zal opnieuw gebeuren. Wij leven in een tijd die lijkt op de stilte voor een dreigende, verwoestende storm. Als u in 1935 een Jood was geweest in Duitsland, zou u dan alert zijn geweest op de toekomstige bestemming van uw volk? Zou u dan passende maatregelen genomen hebben om de levens van uw familieleden te redden? U dient aandacht te schenken aan wat er in de wereld gebeurt! De kosten voor onwetendheid, laksheid of een trage houding zullen extreem hoog zijn.

Het is opmerkelijk dat een belangrijke implicatie van Mattheüs 24:15 is dat er weer dierenoffers op een altaar op de Tempelberg in Jeruzalem gewijd aan de God van Abraham, Izak en Israël gebracht zullen worden! Een ander vers, dat dit bevestigt, verklaart: “Van de tijd af dat het steeds terugkerende offer weggenomen zal worden en de verwoestende gruwel opgesteld zal zijn …” (Daniël 12:11).

Omdat er voorspeld is dat er een offerplaats zal zijn, vragen velen zich af of er een grote tempel gebouwd zal worden in Jeruzalem. Men kan zich ook voorstellen dat er alleen maar een altaar zal worden opgezet, zoals ook gebeurde toen de Joden van hun ballingschap in Babylon terugkeerden (Ezra 3:2). Let hierop in het wereldnieuws. Profetie laat duidelijk zien dat de Joden opnieuw zullen offeren in Jeruzalem. Het is nog niet duidelijk of het in een tempel of op een eenvoudig altaar zal zijn. De Joden – denk aan de Zesdaagse Oorlog – handelen snel en onverschrokken wanneer zij iets dringend noodzakelijk achten.

Vanaf de tijd dat de dagelijkse offers voor God worden gestopt door een vreemde agressor (mogelijk door de komende koning van het noorden) en de gruwel der verwoesting wordt opgericht – “… zijn het duizend tweehonderdnegentig dagen” (Daniël 12:11). Dit vers bespreekt een bepaalde tijdsperiode na de gruwel der verwoesting tot het einde van deze huidige beschaving, wanneer Christus naar deze aarde terugkeert als Koning der koningen om een echte nieuwe wereldorde, het Koninkrijk van God, in te leiden.

“Welzalig is hij die blijft verwachten en duizend driehonderdvijfendertig dagen bereikt. Maar u,” zei God tegen Daniël “ga heen tot het einde, want u zult rusten, en u zult opstaan in uw bestemming, aan het einde van de dagen” (Daniël 12:12-13). Met andere woorden, Daniël zou zelf de vervulling van de profetieën die hij onder Gods inspiratie schreef niet zien. Daniël moest zijn dagen leven en ten einde brengen en sterven zonder de geïnspireerde profetie, die hij moest opschrijven, begrepen te hebben. Maar vandaag kunnen wij Daniëls woorden lezen en begrijpen, als wij met God beginnen te wandelen en deze dingen grondig bestuderen. Wij moeten ons realiseren, dat wij in belangrijke tijden leven, waarin al deze dingen op het punt staan te gebeuren. Laat dat ons motiveren om de Bijbel werkelijk te bestuderen. En het meest belangrijke van alles is, laat ons onze God in alle dingen gehoorzamen!

12. De ineenstorting van de Engelstalige volken – De Grote Verdrukking

Let op het verval en de uiteindelijke onderwerping van de Engelssprekende naties door hun vijanden vóór de glorierijke tweede komst van Jezus Christus om Zijn Koninkrijk te vestigen! De Bijbelse terminologie voor deze gebeurtenis is de grote verdrukking.

Uw Bijbel openbaart dat de ergste, meest onbeschrijflijk verschrikkelijke tijd in de hele geschiedenis van deze planeet spoedig zal aanbreken. Deze verschrikkelijke tijd (de grote verdrukking) wordt ook “een tijd van benauwdheid voor Jakob” genoemd (Jeremia 30:7). Het zal zo’n afschuwelijke tijd zijn dat de vernietiging en de volkerenmoord van de Tweede Wereldoorlog daarbij vergeleken niet veel zullen voorstellen!

Laten we daarom de Bijbelverzen onderzoeken die over deze dramatische wijziging in de machtsstructuur van de wereld gaan – die als een krachtige stalen valklem plotseling over een nietsvermoedende wereld zal vallen! De meesten van ons zullen leven en deze rampzalige tijden meemaken of wij het ons realiseren of niet. “Maar wee de zwangeren en de zogenden in die dagen, want er zal grote nood zijn in het land en toorn over dit volk” (Lukas 21:23). Wanneer u deze profetie werkelijk begrijpt, kunt u inzien dat Jezus hier sprak over de nationale landen van niet alleen de Joden, maar ook van de andere moderne afstammelingen van het vroegere volk Israël – onder wie de Amerikaanse, Britse en andere Noordwest-Europese afstammelingen.

Lees deze zelfde profetie in een parallelle beschrijving in Mattheüs: “Want dan zal er een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is vanaf het begin van de wereld, tot nu toe, en zoals er ook nooit meer zijn zal. En als die dagen niet ingekort werden, zou er geen vlees behouden worden [d.i. overleven]; maar ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen ingekort worden” (Mattheüs 24:21-22).

In het verleden was het niet mogelijk om al het menselijk leven op deze aarde uit te roeien. Bij een verwoestende oorlog in Europa of in het Midden-Oosten bleven er nog steeds miljoenen mensen ergens anders in de wereld zoals in Afrika, Azië, Australië of Noord- en Zuid-Amerika buiten schot. Maar Jezus profeteerde over een unieke tijd in de geschiedenis van de mensheid. Geen enkel land kan zich veilig wanen voor de totale vernietiging, die nu mogelijk is door thermonucleaire [d.i. door kernfusie] oorlogvoering!

In de jaren 1950 werd het definitief mogelijk om al het menselijk leven van deze planeet af te blazen. Gedurende de laatste helft van deze eeuw hebben wij ons vermogen om de aarde vele malen te vernietigen vermenigvuldigd. Wetenschappers vertellen ons vandaag dat wij nu al het menselijk leven tenminste 20 keer van deze aarde kunnen wegvagen! Christus beschreef onze tegenwoordige tijd! Geen enkel Romeins leger uit de tijd van Jezus zou ooit kunnen opscheppen over zo’n moorddadige kracht.

Dit is wat de profeet Jeremia zei over deze zelfde tijd: “Dit zijn de woorden die de HEERE gesproken heeft tot Israël [wiens moderne afstammelingen o.a. zijn Amerika, Groot-Britannië en andere naties van Noordwest Europa] en tot Juda …Een schrikwekkende stem hebben wij gehoord, angst is er, geen vrede. Vraag toch en zie of een man baren kan? Waarom heb Ik dan iedere man gezien met zijn handen op zijn heupen als een barende vrouw en waarom zijn alle gezichten lijkbleek weggetrokken? Wee! Want die dag is groot [Jeremia profeteerde onder inspiratie] er is er geen als hij …” (Jeremia 30:4-7). Er is nog nooit een tijd van benauwdheid als deze in de menselijke geschiedenis geweest.
Op wie heeft deze vreselijke verdrukking betrekking? Het is de “tijd van benauwdheid voor Jakob” (v. 7).

Het zal een tijd van ongeëvenaarde grote benauwdheid en verdrukking zijn. Er kunnen geen twee perioden als deze zijn. Het gaat om dezelfde tijd zoals deze in Mattheüs 24:21, in Markus 13 en Lukas 21 wordt beschreven als (grote) verdrukking en in Ezechiel 36, Jeremia 30, Daniël 12 en elders als tijd van benauwdheid. Het is de tijd van Gods tussenkomst om Zijn gekozen volk te kastijden. Toch zegt God, sprekend over die smartelijke tijd van benauwdheid: “… maar aan u zal Ik geen vernietigend einde maken …” (Jeremia 30:11). Hij zal ons dus niet volledig vernietigen, maar Hij zal ons streng straffen – om ons tot in het diepste van ons wezen wakker te schudden. Hij zal Zijn volk corrigeren en nederig maken, om hen wakker te schudden voordat het te laat is!

Deze ongekend moeilijke tijd zal op de eerste plaats direct gericht zijn tegen de Amerikanen en volken van het Britse Gemenebest, maar de andere hedendaagse afstammelingen van Israël zullen ook problemen krijgen. Maar waarom tegen onze volken? Omdat de Amerikaanse en Britse volken als de afstammelingen van de patriarch Jozef de ontvangers zijn geweest van Gods enorme eerstgeboorterecht-beloften (Genesis 49:22-26). Voor meer informatie kunt u ons boekje over dit onderwerp De Verenigde Staten en Groot-Brittannië in de profetieën aanvragen. In Gods ogen brengen zegeningen ook verantwoordelijkheden met zich mee. Wij zijn geen favoriete natie of troetelvolk, maar wij zijn door God gekozen voor een zeer speciaal doel. Helaas hebben wij gefaald om dat doel te vervullen. Laten we begrijpen wat er zal gebeuren en waarom.

“En dan zal aan de hemel het teken van de Zoon des mensen verschijnen; en dan zullen al de stammen van de aarde rouw bedrijven en zij zullen de Zoon des mensen zien, als hij op de wolken van de hemel komt met grote kracht en heerlijkheid” (Mattheüs 24:30). Moge de almachtige God die grote dag bespoedigen!

De Amerikanen en afstammelingen van het Britse Gemenebest zijn de afgelopen 200 jaar boven alle volken op aarde materieel gezegend. Gedurende iets meer dan 200 jaar hebben de Engelstalige volken macht uitgeoefend, die de strijdlustige, agressieve naties – de Centrale mogendheden in de Eerste Wereldoorlog en de Asmogendheden in de Tweede Wereldoorlog – tegenwerkte. In de afgelopen eeuw hebben de Engelstalige volken tweemaal een strijdende wereld hersteld tot een zekere mate van vrede en veiligheid. Ondanks dat hebben de meeste Amerikanen en Britten zich individueel van de ware God afgekeerd. Op z’n hoogst blijven zij de HEER huichelachtig loven. “Maar Hij antwoordde hun: terecht heeft Jesaja over u, huichelaars, geprofeteerd zoals er geschreven staat: Dit volk eert Mij met de lippen, maar hun hart houdt zich ver bij Mij vandaan. Maar tevergeefs eren zij Mij door leringen te onderwijzen, die geboden van mensen zijn” (Markus 7:6-7).

Er zijn talrijke eindprofetieën die aan de Amerikaanse en Britse volken precies dat openbaren wat de almachtige God zegt dat hen zal overkomen – als zij zich niet afkeren van hun eigenzinnige weg van ongehoorzaamheid aan Hem en Zijn geboden.

De cruciale oudtestamentische profetie

De sleutelverzen om eindtijdprofetie te begrijpen worden gevonden in het Oude Testament, in het 26ste hoofdstuk van Leviticus. Wanneer wij onze nationale identiteit juist zijn gaan begrijpen, krijgt dit profetische hoofdstuk een nieuwe, actuele betekenis. Hierin staat elementaire fundamentele informatie voor modern Israël waartoe de Amerikanen en de Britse afstammelingen van het Gemenebest gerekend moeten worden. Die volken maken deel uit van de afstammelingen van de zogenoemde Tien Verloren Stammen van Israël. Deze profetie spreekt zowel over het vroegere oude Israël als over zijn nakomelingen aan het einde van dit tijdperk.

Wij moeten uitkijken naar de vervulling van de profetieën, die de val voorspellen van de Verenigde Staten en Groot-Brittannië, voor zover het hun nationale prestige en macht betreft. En dit zelfs voordat hun steden in een toekomstige wereldoorlog totaal vernietigd zullen worden – de Derde Wereldoorlog – de meest dodelijke tijd die de mensheid ooit zal meemaken.

Toen God over de komende grote verdrukking van de eindtijd sprak, zei Hij: “Maar als u niet naar Mij luistert en al deze geboden niet doet, als u Mijn verordeningen verwerpt en als uw ziel van Mijn bepalingen walgt, zodat u geen enkele van Mijn geboden doet door Mijn verbond te verbreken, dan zal Ik Zelf dit met u doen: Ik zal verschrikking over u brengen, tering en koorts, die uw ogen doen bezwijken en uw leven doen wegkwijnen. U zult uw zaad voor niets zaaien, want uw vijanden zullen het opeten. Ik zal Mijn aangezicht tegen u keren, zodat u door uw vijanden verslagen wordt. Zij die u haten, zullen over u heersen. U zult op de vlucht slaan, terwijl niemand u achtervolgt” (Leviticus 24:14-17). De almachtige God zegt dat Hij ons diep zal vernederen. Als wij Zijn geboden blijven overtreden, zal Hij ons op meer manieren straffen dan wij ons maar enigszins kunnen voorstellen. Hij gaat verder: “Als u dan ondanks dit alles nog niet naar Mij luistert, dan zal Ik u vanwege uw zonden zeven keer erger straffen. Ik zal de trots op uw eigen kracht breken ...” (Leviticus 26:18-19).

Onze rivalen naar wereldmacht en invloed kijken met toenemende vreugde op ons neer als zij ons stuntelige pogingen zien doen om onze binnenlandse en internationale problemen op te lossen. Deze dingen overkomen onze volken, omdat wij ons van God hebben afgekeerd. Wij hebben de God van onze voorvaders niet gehoorzaamd.

In Leviticus 26 en Deuteronomium 28 staan krachtige profetische waarschuwingen voor ons vandaag, omdat God niet verandert (Maleachi 3:6; Hebreeën 13:8). God beloofde dat wanneer wij Hem zouden gehoorzamen Hij ons “… dan een plaats zal geven hoog boven alle volken van de aarde” (Deuteronomium 28:1). Als wij echter God niet gehoorzamen en Zijn geboden niet houden: “Vervloekt zult u zijn in de stad …” (v. 16). Zijn wij in onze steden vervloekt? Denk erover na. Miljoenen Amerikanen zijn bang om ‘s avonds uit hun huis te gaan. Oudere mensen en vrouwen en anderen in het hele land zijn bang om zich in de avond buiten te wagen – in dit land van de vrijen en het thuis van de dapperen! Wij zitten als gevangenen in onze huizen opgesloten! Neen, wij zijn niet gezegend in onze dorpen en steden.

Verder zou onze ongehoorzaamheid vervloekingen met zich meebrengen voor onze voedselvoorziening, vervloekingen in seksuele relaties en vervloekingen voor wat voor overheidsbeleid of nationale programma’s ook maar die wij proberen uit te voeren ,omdat wij ons hebben afgekeerd van de grote God.

Het toenemende gevolg van onze nationale zonden omvat escalerende misdaad, geweld, ontrouw in het huwelijk, alle soorten seksuele perversiteiten, liegen, bedriegen, stelen en elke denkbare schunnige daad die walgelijk is in de ogen van een rechtvaardige en heilige God. De zelfzucht en decadentie van onze moderne levensstijl – welke is gebaseerd op egoïstische trots en ijdelheid – knagen als vraatzuchtige termieten aan het structurele raamwerk dat het bouwwerk van onze nationale grootheid op haar plaats houdt. Hoe lang duurt het nog voordat ons huis ineenstort? Kijk om u heen en denk erover na.

Ondanks hun grote materiële zegeningen hebben de Amerikaanse en Britse volken zich van God afgekeerd. De morele waarden zijn pijlsnel gedaald in deze eens grote naties en het zijn naties van afvalligen, leugenaars, dieven en moordenaars geworden. En God zal deze naties voor hun eigen bestwil kastijden, zoals Hij iedere zoon die Hij liefheeft “… bestraft … en … geselt …” (Hebreeën 12:6).

God zegt, daarom “zult u uw vijanden, die de HEERE op u af zal sturen, dienen met honger en dorst, met naaktheid …” (Deuteronomium 28:48). Met andere woorden, deze Engelstalige landen (inclusief de Joden en anderen die er wonen) zullen in een verschrikkelijke gevangenschap gaan. God zegt dat wij zullen hebben “… gebrek aan alles. Hij zal u een ijzeren juk op de hals leggen, totdat Hij u wegvaagt” (v. 48). Is dat duidelijk genoeg? God zal ons in nationale slavernij leiden. De holocaust van de Tweede Wereldoorlog lijkt in vergelijking hiermee mild. Niet iedereen van deze Engelstalige landen zal omkomen, maar wij zullen niet langer als naties voortbestaan; niet als de Verenigde Staten van Amerika en als Gemenebestlanden van Britse afkomst, na deze afschuwelijke afstraffing van God zelf: “De HEERE zal een volk van ver weg tegen u doen opkomen, van het einde van de aarde, zoals een arend aan komt zweven; een volk waarvan u de taal niet verstaat, een meedogenloos volk, dat oude mensen niet ontziet en jonge mensen niet genadig is” (Deuteronomium 28:49-50). Deze agressor zal niet Mexico zijn of een ander dichtbij de VS gelegen land, maar zal “van ver weg” komen. Van het einde van de aarde – van ver weg in Europa. Deze vijand zal snel zijn “zoals een arend aan komt zweven”. Het is interessant, dat drie grote naties op aarde een adelaar als hun symbool gebruiken. Eén is de Verenigde Staten, de tweede is Rusland en de derde Duitsland. Deze vijand zal “… een volk [zijn] waarvan u de taal niet verstaat” (v. 49), “een meedogenloos volk …” (v. 50), waarmee een zeer oorlogszuchtig land wordt bedoeld.

God openbaart dat de Amerikaanse en Britse volken in hun eigen steden belegerd zullen worden (v. 52) en onze volken zullen zo’n honger hebben, zo wanhopig zijn dat zij in de komende tijden hun toevlucht zullen nemen tot weerzinwekkende maatregelen – en zelfs overgaan tot afschuwelijk kannibalisme. (v. 53)

Tenslotte zullen zij door een komende grootmacht die nu begint op te komen in Europa in slavernij worden gevoerd.

God belooft Zijn volk te verlossen!

God zegt dat Hij ons nederig zal maken en corrigeren, maar Hij belooft ook dat Hij ons zal verlossen uit al onze verdrukkingen – wanneer wij werkelijk onze les geleerd hebben en ons van onze vele gruwelen afkeren!

“… In die tijd zal uw volk [alle afstammelingen van de aartsvader Israël] ontkomen: ieder die gevonden wordt, opgeschreven in het boek. En velen van hen die slapen in het stof van de aarde, zullen ontwaken, sommigen tot eeuwig leven, anderen tot smaad, tot eeuwig afgrijzen” (Daniël 12:1-2).

De tijdsbepaling is onmiskenbaar. Daniël spreekt over de opstanding tot onsterfelijkheid van Gods heiligen, die zal plaatsvinden bij de zevende of “laatste trompet [of bazuin]”, wanneer Jezus naar deze aarde terugkeert met al Zijn machtige engelen om het Koninkrijk van God te vestigen om 1000 jaar te regeren (1 Korinthe 15; 1 Thessalonicenzen 4; Openbaring 20:4) Daniël schrijft niet over iets dat lang geleden in de middeleeuwen gebeurde. Deze profetie betreffende de periode van de grote verdrukking leidt rechtstreeks naar de glorieuze tweede komst van Jezus Christus aan het werkelijke einde van deze huidige slechte wereld (Mattheüs 24:21-30).

Zoals de voorgaande profetie openbaart, zal de almachtige God zelf één van Zijn machtige engelen, Michaël, opdracht geven om de volksgenoten van Israël bij te staan, wier kracht op dat moment gebroken is en die als gevangen slaven in vele landen verstrooid zullen zijn.

Gods wonderbaarlijke bevrijding van Zijn volk wordt duidelijk geopenbaard: “U dan, wees niet bevreesd, Mijn dienaar Jakob, spreekt de HEERE, wees niet ontsteld, Israël, want zie, Ik ga u verlossen uit verre landen, uw nageslacht uit het land van hun gevangenschap, zodat Jakob terugkeert, rust heeft en zonder zorgen is, en niemand hem schrik aanjaagt. Want Ik ben met u … om u te verlossen, want Ik maak een vernietigend einde aan alle heidenvolken waarheen Ik u verspreid heb, maar aan u zal Ik geen vernietigend einde maken. Ik zal u bestraffen met mate, maar u beslist niet voor onschuldig houden” (Jeremia 30:10-11).

God gaat verder met uit te leggen hoe Hij Zijn volk buitengewoon zal zegenen, wanneer zij hun les werkelijk geleerd hebben: “Van hen zal dankzegging uitgaan, en het geluid van vrolijke mensen. Ik zal hen talrijk maken, ze zullen niet in aantal verminderen. Ik zal hen tot aanzien brengen, ze zullen niet veracht worden” (v. 19).

Wat zal de uiteindelijke toestand van de volken van Israël zijn, nadat God hen uit de slavernij van een wrede onderdrukker heeft bevrijd? “Hoor het woord van de HEERE, heidenvolken, verkondig het in de kustlanden van ver weg [inclusief de Britse volken], en zeg: Hij Die Israël verstrooid heeft, zal het weer bijeenbrengen en het hoeden, zoals een herder zijn kudde hoedt. Want de HEERE heeft Jakob vrijgekocht, en hem verlost uit de hand van hem die sterker was dan hij. Zij zullen komen en juichen op de hoogte van Sion, zij zullen toestromen naar het goede van de HEERE: naar het koren, naar de nieuwe wijn en naar de olie, naar de lammeren en runderen. Hun ziel zal zijn als een bevloeide hof, zij zullen voortaan niet meer treurig zijn.

Dan zullen de jonge vrouwen zich verblijden in een reidans, ook de jongemannen en de ouderen met elkaar. Ik zal hun rouw veranderen in vreugde, Ik zal hen troosten, Ik zal hen blij maken na hun verdriet. Ik zal de ziel van de priesters [Gods dienaren] verzadigen met overvloed, Mijn volk zal met het goede van Mij verzadigd worden, spreekt de HEERE” (Jeremia 31:10-14).

Helaas moet het slechte nieuws dat in de Bijbel geprofeteerd is – van een angstaanjagende tijd van verdrukking en benauwdheid die spoedig een niets vermoedende, onoplettende wereld zal overkomen eerst komen. Wat een tragedie dat onze volken niet willen luisteren en naar hun God terugkeren! Die tijd zal de ergste tijd van beproeving en verdrukking zijn, die de wereld ooit zal meemaken (Mattheüs 24:21; Jeremia 30:7; Daniël 12:1)!

Maar het uiteindelijke goede nieuws is dat Gods Woord ook de op handen zijnde terugkomst van Jezus Christus naar deze aarde voorspelt. Hij zal de huidige afstammelingen van Israël (waarvan ook de Noordwest-Europese naties en het Joodse volk deel uitmaken) bevrijden uit een huiveringwekkende tijd van slavernij en verdrukking. God zegt dat Hij alle menselijke regeringen omver zal werpen (Openbaring 11:15-18; 19:11-21). Dan zal Christus Satan verbannen, zodat hij niet langer in staat zal zijn om de naties te verleiden (Openbaring 20:1-3), en nadat Satan uit zijn macht over de naties gezet is, zal de grote God het Koninkrijk van God vestigen op deze door zonde vervloekte en door oorlog verscheurde aarde (Jesaja 11:1-9; Openbaring 20:4).

De profeet Daniël schreef ook over het goede nieuws van de vestiging van het glorierijke Koninkrijk van God: “In die dagen van die koningen zal de God van de hemel echter een Koninkrijk doen opkomen dat voor eeuwig niet te gronde zal gaan en waarvan de heerschappij niet op een ander volk zal overgaan. Het zal al die andere koninkrijken verbrijzelen en tenietdoen, maar zelf zal het voor eeuwig standhouden” (Daniël 2:44).

Bovendien zegt Daniël: “Maar het koningschap en de heerschappij en de grootheid van de koninkrijken onder heel de hemel zullen gegeven worden aan het volk van de heiligen van de Allerhoogste. Zijn koninkrijk zal een eeuwig koninkrijk zijn, en alles wat heerschappij heeft, zal Hem eren en gehoorzamen” (Daniël 7:27).

Uiteindelijk zullen de landen door de grote verdrukking zijn gegaan en de tijd hebben bereikt, die de profeten voorspelden – de vestiging van het Koninkrijk van God om over alle naties te regeren – een tijd die vrede, voorspoed, gezondheid en geluk zal brengen aan alle naties!

13. Hemelse Tekenen en de Dag des Heren

Dan – na de grote verdrukking – zullen er, zichtbaar voor iedereen op aarde, indrukwekkende astronomische tekenen aan de hemel zijn. “En meteen na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal zijn schijnsel niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden” (Mattheüs 24:29).

God zal werkelijk ingrijpen in de menselijke aangelegenheden! Hij zal zelfs in de natuur ingrijpen en deze generatie laten zien dat er een ware God is. Zelfs nadat moderne naties van Israël in gevangenschap zijn gegaan, is God er nog niet mee klaar. Hoewel onze naties altijd hebben beleden christelijke naties te zijn, zijn ze in feite vol met bedrog, ijdelheid, hebzucht en geweld.

Lees Openbaring 6: “En ik zag toen het Lam het zesde zegel geopend had, en zie, er kwam een grote aardbeving, en de zon werd zwart als een haren zak, en de maan werd als bloed, en de sterren van de hemel vielen op de aarde, zoals een vijgenboom zijn onrijpe vijgen afwerpt als hij door een harde wind wordt geschud” (vv. 12-13).

Dit zijn ongelooflijke onderdelen van een groei naar climax, de terugkomst van Christus. Bijna als een groots vuurwerk, dat in de avondlucht wordt afgestoken, zullen wij letterlijk de overgang zien van de grote verdrukking naar geïntensiveerde straffen die rechtstreeks van God komen op degenen die nog steeds zonder berouw hun Schepper opstandig blijven tarten. Let op vers 17: “Want de grote dag van Zijn toorn is aangebroken en wie kan dan staande blijven?”

De zes zegels hier in Openbaring 6 geven in grote lijnen dezelfde gebeurtenissen weer waarvan Jezus Zijn discipelen had verteld dat ze aan het eind zouden plaatsvinden. Als de zegels worden geopend krijgen we eerst valse profeten; ten tweede oorlogen; ten derde hongersnoden; ten vierde epidemieën; ten vijfde een grote verdrukking (inclusief het martelaarschap van de heiligen). Het zesde zegel zijn de hemelse tekenen. In Joël 2 zien wij ook dat de hemelse tekenen plaatsvinden vóór “die grote en vreselijke dag des HEEREN”. “De zon zal veranderd worden in duisternis, en de maan in bloed, eer dat die grote en vreselijke dag des HEEREN komt” (v. 31, SV). In Mattheüs 24 zagen wij reeds dat de hemelse tekenen na de grote verdrukking komen.

Wat rest er nog voordat het Koninkrijk van God volledig gevestigd kan worden?

14. De zeven laatste plagen

Wat zal er gebeuren nadat de eerste zes zegels van Openbaring 6 zijn geopend? We lezen: “Want de grote dag van Zijn toorn is aangebroken en wie kan dan staande blijven” (Openbaring 6:17).

Openbaring 7 beschrijft dan de bescherming van de 144.000 en de grote menigte en Openbaring 8 beschrijft de opening van het zevende zegel – Gods rechtstreekse bestraffing van een rebelse wereld. Deze bestaat uit de door zeven trompetten of bazuinen aangekondigde plagen, die in Openbaring hoofdstuk 8 en 9 worden beschreven.

Ten slotte wordt in Openbaring 11:15 de zevende bazuin geblazen – de beroemde laatste trompet. Christus keert terug in macht en glorie. Maar zelfs wanneer Hij terugkeert, zullen de misleide volken van de mensheid tegen Hem vechten en Hem lasteren, die nota bene hun eigen Schepper is (Openbaring 16:21; 17:14)!

Bij Zijn komst zal Christus dus de vreselijke zeven laatste plagen, die in Openbaring 15:1 en 16:1-21 staan beschreven, uitstorten. Bestudeer deze passages. Deze plagen zullen onbeschrijflijk afschuwelijk zijn!

Maar God – die elke zoon, die Hij liefheeft, bestraft en geselt (Hebreeën 12:5-6) – doet dit zelfs hier om mensen en volken tot bezinning te brengen! Wanneer u de passages in Openbaring leest, ziet u dat elke berg en elk eiland op aarde zal worden geschud. Er zal vrijwel niets van hun vroegere wereld overblijven voor stijfkoppige, verdorven, opstandige mensen om zich aan vast te blijven houden. Alles om hen heen zal verwijderd of vernietigd worden. Arrogante mensen zullen gaan inzien dat zij niets zijn in vergelijking met de Schepper God van het universum.

Honderden miljoenen mannen en vrouwen zullen net als Job uiteindelijk erkennen: “Alleen door het luisteren met het oor had ik U gehoord, maar nu heeft mijn oog U gezien. Daarom veracht ik mijzelf en ik heb berouw, op stof en as” (Job 42:5-6). Op een manier zoals zij nooit eerder gedaan hebben, zullen menselijke wezens werkelijk berouw hebben en bereid zijn om naar de waarheid te luisteren – te luisteren naar Gods ware dienaren en leraren en hun Maker gehoorzamen.

Dan zullen wij werkelijk deze verklaringen van God in Jesaja begrijpen: “Want zo zegt de Hoge en Verhevene, Die in de eeuwigheid woont en Wiens Naam heilig is: Ik woon in de hoge hemel en in het heilige, en bij de verbrijzelde en nederige van geest, om levend te maken de geest van de nederigen, en om levend te maken het hart van de verbrijzelden. Want Ik zal niet voor eeuwig ter verantwoording roepen en Ik zal niet voor altijd zeer toornig zijn. Want de geest zou van voor mijn aangezicht bezwijken, de zielen die Ik gemaakt heb” (Jesaja 57:15-16).

Uiteindelijk zal dan de mensheid als geheel nederig en onderwijsbaar zijn gemaakt. Zij zal zich onderwerpen aan de levende Christus en de opgestane heiligen die samen met Hem deze hele aarde zullen regeren in de wereld van morgen. Deze wereldregering, gevestigd door Christus zal bekend staan als het Koninkrijk van God en zal het actieve, praktische, besturend leiderschap van God op deze aarde zijn!

Wat ligt vlak voor ons?

Dus, wat zal er gebeuren? Tenzij wij, als volken, diep berouw hebben over het overtreden van Gods wetten, ziet de toekomst van Amerika en van de Gemenebestlanden van Britse afkomst er inderdaad somber uit. Want elk groot volk en rijk uit de geschiedenis, dat is afgegleden tot verregaande zedeloosheid, zoals wij dat nu ervaren, is tot een eind komen.

Zullen Amerikaanse of Britse predikers wakker worden en gehoorzaamheid aan Gods wetten beginnen te prediken? Zullen onze politieke leiders zich met ware goddelijke vrees naar hun Schepper toekeren en God en Zijn wegen tot een wezenlijk deel van ons nationale leven maken?
Zullen de opvoeders, de psychologen en sociologen beginnen hun denkbeelden te bouwen op de fundamenten van Gods Woord? Wat denkt u?

Het antwoord lijkt duidelijk. Vóór ons, samen met de andere Engelstalige volken in de wereld, ligt een tijd van nationale rampspoed – eigenlijk nationale bestraffing – ongekend in de annalen van de menselijke geschiedenis. Van maand tot maand, van jaar tot jaar zullen er hoe dan ook meer en meer dingen verkeerd gaan voor ons. Onze nationale schuld zal toenemen. Onze zedeloosheid zal toenemen en ons misdaadcijfer omhooggaan. Onze steden zullen nog steeds onveiliger worden, terwijl zij nu reeds geteisterd worden door wetteloze vandalen, bendeoorlogen en rassenrellen – en uiteindelijk voedseloproeren, vanwege de dreigende droogte en hongersnood die onze volken zullen treffen.

Bij de beschrijving van deze toestand in de laatste dagen verklaart God: “De HEERE zal u dan overal verspreiden onder de volken. U zult met slechts weinig mensen overblijven onder de heidenen naar wie de HEERE u voeren zal. Daar zult u goden dienen die het maaksel van mensenhanden zijn, hout en steen, en die niet zien, niet horen, niet eten en niet ruiken kunnen. Dan zult u daar de HEERE, uw God, zoeken en u zult Hem vinden, als u Hem met heel uw hart en met heel uw ziel zoekt. Wanneer u in benauwdheid zult zijn en al deze dingen u getroffen hebben, in later tijd, dan zult u terugkeren naar de HEERE, uw God, en Zijn stem gehoorzamen. Want de HEERE, uw God, is een barmhartig God; Hij zal u niet loslaten, en u niet te gronde richten; Hij zal het verbond met uw vaderen, dat Hij onder ede met hen gesloten heeft, niet vergeten” (Deuteronomium 4:27-31).

Inderdaad, als wij geen aandacht schenken – als volk of individueel – aan de waarschuwing die nu en in de komende maanden en jaren uitgaat, zullen wij de volle laag van Gods corrigerende bestraffing moeten incasseren.

Op hetzelfde moment kunt u er zeker van zijn dat er andere geluiden van misleidende bedriegerij zullen zijn, die zeggen dat u zich geen zorgen hoeft te maken en dat alles goed zal komen. “Zij hebben immers volkomen trouweloos tegen Mij gehandeld, het huis van Israël en het huis van Juda, spreekt de HEERE … en zeggen: Hij is het niet” (Jeremia 5:11-12).

Met andere woorden, mensen zullen zeggen dat deze profetieën niet waar zijn en God hier niet spreekt; dat dit slechts een doemdenkende en zwaarmoedige prediker is die onzin spreekt”. De sceptici zullen zeggen: “… Geen onheil zal over ons komen, zwaard of honger zullen wij niet zien” (v. 12)! Ja, zelfs valse dienaren zullen kwaad spreken over Gods ware dienaren. “Die profeten zullen worden als wind, het woord is niet bij hen …” (v. 13). In de huidige taal zeggen zij dat Gods dienaren een stel windbuilen zijn aan wie zij geen aandacht zouden moeten schenken, want “het woord [van God] is niet bij hen …” (v. 13)

God maakt ons op voorhand duidelijk dat er cynische en twijfelende mensen zullen zijn die Gods waarschuwing gesproken door Zijn ware dienaren zullen weerspreken en bespotten. “Deze tweede brief, geliefden, schrijf ik u nu … opdat u zich de woorden herinnert die door de heilige profeten voorheen gesproken zijn … Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen en zeggen: Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping” ( 2 Petrus 3:1-4).

Wat zou u moeten doen?

U zou zich nu moeten realiseren dat onze volken in levensgevaar zijn. Alles wat u ooit heeft gekend zal binnen het komende decennium of dat daarna veranderen. Uw toekomst en de toekomst van uw kinderen en kleinkinderen staan op het spel.

Een werkelijke God heeft de leiding. Hij regeert over mensen en over mensennaties, wellicht meer rechtsreeks en meer betrokken en grondig dan velen van u hebben beseft. Slaat u Daniël 4:25 op, waar Daniël sprekend tot koning Nebukadnezar zei: “… en u zult bevochtigd worden door de dauw van de hemel. Zeven tijden zullen over u voorbijgaan, totdat u erkent dat de Allerhoogste Heerser is over het koningschap van de mensen en dat geeft aan wie Hij wil.” Nogmaals, God zei sprekend door Daniël “… dat de Allerhoogste Heerser is over het koningschap van de mensen …”. God geeft ambt en autoriteit aan diegenen die Hij verkiest. “De Naam van God zij geloofd van eeuwigheid tot in eeuwigheid, want van Hem is de wijsheid en de kracht. Hij verandert de tijden en tijdstippen, Hij zet koningen af en stelt koningen aan” (Daniël 2:20-21). God heeft de leiding over regeringen en Hij bepaalt vaak de uitslag van verkiezingen en de letterlijke tijd voor koningen, heersers en dictators in de landen op deze aarde om aan de macht te komen.

Wij moeten geloof hebben in Gods macht. De Eeuwige God is de ware God, die over alles heerst en Hij grijpt wel degelijk in in de verdorven, misleide samenleving van deze wereld om Zijn doel te bereiken.

Let daarom op wat God over deze samenleving en over uw nabije toekomst zegt: “Wees op uw hoede dat uw hart niet op enig moment bezwaard wordt door roes …” (Lukas 21:34). Misschien zegt u wel: Nou, d’r zijn toch nog enige jaren te gaan. Inderdaad zijn er nog enige jaren te gaan – maar misschien heel weinig. Maar laat uw hart niet bezwaard worden door roes en dronkenschap en door de zorgen van dit leven zodat die dag u onverwachts overkomt. Want die komt “als een strik” – als een dodelijke val, waarin een dier gevangen wordt, voordat het beseft, wat hem getroffen heeft. Laat dit u niet overkomen! Christus komt en Zijn komst zal “als een strik … [komen] over allen die op het hele aardoppervlak wonen” (v. 35), die onvoorbereid of misleid zijn.

Zelfs als onze volken zich als geheel niet willen bekeren, kunt u zeker wel veranderen – en kunt u vergeven worden en tijdens de komende grote verdrukking beschermd worden. Jezus Zelf gaf deze verzekering. Vraag vrijblijvend ons gratis boekje Herstel van het originele Christendom aan of lees het online (via wereldvanmorgen.org). Dit informatieve boekje vertelt in veel meer detail wat u moet doen.

Jezus gebiedt ons te waken. Bewijs de dingen die in dit boekje staan uit de Bijbel. Zoek ze na, zodat u ze gaat begrijpen. Laat de Bijbel tot u spreken. Degenen die op God vertrouwen – degenen die in Christus geloven, die trouwe Christenen zijn – zullen deze dingen, wanneer ze gebeuren, begrijpen omdat zij de vele tekenen hebben bestudeerd die Jezus noemde.

Wij moeten dus waakzaam zijn en er acht op geven, wanneer deze gebeurtenissen beginnen en bidden dat God ons zal helpen om onze levens aan Hem en Zijn Zoon Jezus Christus over te geven en dat wij Hem zullen accepteren als onze Verlosser en onze Baas, onze Heer, onze Meester, onze Hogepriester en onze komende Koning. Dan moeten wij, door Zijn heilige Geest in ons, Zijn geboden onderhouden en die dingen doen die Hem welgevallig zijn (1 Johannes 3:22). Zo kunnen wij beginnen te wandelen met God die ons leven en ademtocht geeft, en ons werkelijk voorbereiden op de tweede komst van Jezus Christus.

Persoonlijk kunt u uzelf wakker schudden tot een intens bewustzijn van wat er staat te gebeuren. U kunt beginnen ijverig de Bijbel te bestuderen en zien wat deze werkelijk zegt. Roep God aan in ernstig en vurig gebed! Vraag Hem om leiding en kracht om te doen wat juist is! Vraag Hem om uitredding voor u en uw gezin in de komende turbulente jaren! Dan kunt u zich met heel uw hart tot Hem wenden en Zijn wetten beginnen te gehoorzamen. U kunt de ware Jezus Christus als uw persoonlijke Verlosser aannemen en uzelf aan Hem overgeven om Hem Zijn leven in u te laten leven.

Als u God oprecht zoekt en gelooft in het ware Evangelie – dat Jezus Christus Zelf onderwees – dan zult u te weten komen wat God van u verwacht. Doe dit en Hij zal uw leven verrijken met begrip en doel. Hij zal u de gave van eeuwig leven in Zijn spoedig komende Koninkrijk schenken (Johannes 3:16; Romeinen 6:23). En Hij zal u behoeden voor de komende wereldwijde catastrofe, die Jezus zo helder aankondigde.

Jezus Christus Zelf onderwees: “Waak dan te allen tijde en bid dat u waardig geacht zult worden om al die dingen die gebeuren zullen, te ontvluchten, en om te kunnen bestaan [“ staan”, SV] voor de Zoon des mensen” (Lukas 21:36).