Talloze verschillende kerkgenootschappen beweren dat zij Jezus Christus volgen. Maar ze onderwijzen talloze verschillende evangeliën en zijn het op vele leerstellige punten oneens met elkaar.

Is Jezus Christus het Hoofd van al deze kerkgenootschappen? Is Christus verdeeld? Of bestaat er een ware Kerk van God, die losstaat van dit religieuze Babylon? Hoe kunt u Gods ware Kerk herkennen? Dit boekje zal u helpen om het te begrijpen!


Heeft u zich ooit afgevraagd waarom u geboren bent? Hoe uw werkelijke toekomst er uit zal zien in het leven na de dood? Wat u feitelijk voor eeuwig zult doen? Zult u de hele dag de tijd doden met harp te spelen of passief naar het gezicht van God te staren? Of heeft God iets veel ontzagwekkenders en opzienbarenders voor u gepland?

Heeft u er ooit naar verlangd, dat u een kerk zou kunnen vinden, die de eindtijd profetieën van de Bijbel begrijpt – hoe deze van toepassing zijn op de krantenkoppen van vandaag en de gebeurtenissen in de nabije toekomst die uw leven beïnvloeden? Heeft u gezocht naar een kerk, die u zou kunnen helpen de echte betekenis van het leven zelf te begrijpen – en zou kunnen uitleggen welke richting u en uw land de komende jaren uitgaan? Heeft u ooit gewenst dat u een kerk zou kunnen vinden waar de dienaren in feite rechtstreeks uit de Bijbel prediken en u helpen vat op de woorden ervan te krijgen – inclusief de vele bijzondere profetieën? Verlangt u naar een kerk waarvan praktisch alle leden hun Bijbels mee naar de diensten nemen, waar iedereen werkelijk gelooft wat de Bijbel zegt en tracht te leven volgens het ware Christendom van de eerste eeuw, dat Jezus Christus en Zijn apostelen leefden en predikten?

Heeft u gehoopt om een kerk te vinden waar mensen van alle rassen en achtergronden met warmte en liefde geaccepteerd worden en waar Christus’ gebod om elkaar lief te hebben wordt weerspiegeld in de gezinssfeer als de kerkleden samenkomen voor eredienst en broederschap?

Welnu, vrienden, er bestaat zo’n kerk die oprecht gelooft in de goddelijke inspiratie van de heilige Bijbel en echt probeert te doen wat de Bijbel zegt in elke fase en elk aspect van het leven. Het is een kerk, die geen andere heilige boeken of kerktradities heeft die de plaats van de Bijbel innemen voor wat dan ook. Deze kerk is geen gebouw of een genootschap of een uitvinding van mensen. Het is een geestelijk organisme met een geschiedenis die rechtstreeks teruggaat naar Jezus Christus en de apostelen. Het is een zeer kleine kerk – de “kleine kudde”, beschreven door Jezus Christus (Lukas 12:32) – maar ze heeft altijd bestaan sinds de tijd van Christus en zal bestaan aan het einde van het tijdperk, wanneer haar trouwe leden naar een plaats van veiligheid worden gebracht (zie Openbaring 12) voordat de “grote verdrukking” (Mattheüs 24:21) werkelijk begint. Wilt u deel uitmaken van zo’n kerk, waarvan de leden spoedig koningen en priesters zullen worden om deze aarde te helpen regeren onder Jezus Christus (Openbaring 5:10)?

Waar zijn Gods mensen?

De man, die tegenover mij zat maakte mij serieus deelgenoot van zijn gedachten.

“Ik dacht altijd dat Gods volk gewoon helemaal verspreid was over de verschillende kerkgenootschappen”, riep hij uit. “Hoe meer ik echter de Bijbel lees hoe meer ik voel dat er ergens op aarde een ware Kerk moet zijn, bestaande uit mensen die werkelijk doen wat de Bijbel zegt. Maar hoe kan ik dat weten? Hoe kan ik zeker weten waar God tegenwoordig werkzaam is”?

Welnu, de grote vraag is: Hoe kunt u het weten? Hoe kunt u er zeker van zijn?

Tegenwoordig noemen veel kerken zichzelf christelijk. Sommige praktiseren de doop door onderdompeling in water. Anderen sprenkelen of gieten slechts water op het hoofd van de doopkandidaten. Veel kerken vieren iedere zondagmorgen, wat zij het avondmaal noemen. Anderen zijn dit gewoon eenmaal per maand of per kwartaal te doen, of slechts eenmaal per jaar.

De meeste kerken houden de zondag als hun dag van verering, terwijl enkelen de Sabbat houden van vrijdag zonsondergang tot zaterdag zonsondergang. Anderen zeggen dat de dag van verering er helemaal niet toe doet.

Kerken hebben alle soorten namen: anglicaans, baptistisch, luthers, presbyteriaans, katholiek, methodistisch, pinkstergemeente en andere namen. Veel belangrijker is, dat de verschillende kerken van deze wereld verschillende denkbeelden over God hebben. Sommige denken dat God een wrede alleenheerser is die zondaars in een eeuwig brandend hellevuur roostert. Andere denken over God als gewoon de goddelijke vonk, die op een of andere manier al het leven begon, maar heel weinig te maken heeft met dagelijkse gebeurtenissen en niets geeft om de levensstijl van de mensheid. Toch noemen al deze verschillende kerken zich christelijk – zij gebruiken de naam van Christus.

Maakt dit enig verschil uit? Heeft God het aan mensen overgelaten om hun kerken uit te zoeken en ze diverse namen te geven, verschillende dagen van verering te bedenken en verschillende manieren van dopen en diverse leerstellingen te bepalen?

Waar is God?

Heeft God over dit alles iets te zeggen?

Ja, dat heeft Hij!

Ergens op deze aarde heeft God ware dienaren, die trouw en volledig de waarschuwingen voor de eindtijd verkondigen, waaraan wij allen aandacht aan zouden moeten besteden. God inspireerde Zijn profeet Amos om ons te zeggen: “Voorzeker, de Heere HEERE doet niets tenzij Hij Zijn geheimenis heeft geopenbaard aan Zijn dienaren, de profeten. De leeuw heeft gebruld. Wie zou niet bevreesd zijn? De Heere HEERE heeft gesproken. Wie zou niet profeteren?” (Amos 3:7-8).

Vandaag de dag liggen er ontstellende gebeurtenissen in het verschiet. Zij worden geprofeteerd in uw Bijbel. Een vierde van de hele Bijbel is gewijd aan profetie. En de apostel Paulus schreef: “predik het Woord. Volhard daarin, gelegen of ongelegen. Weerleg, bestraf, vermaan, en dat met alle geduld en onderricht. Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat zij zullen zoeken wat het gehoor streelt, en voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerten. Ze zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot verzinsels” (2 Timotheüs 4:2-4). Predikt uw dienaar de volledige boodschap van de Bijbel? Legt hij regelmatig de krachtige eindtijdprofetieën van de Bijbel uit aan u en uw geliefden? De Bijbel vermeldt vele bijzondere gebeurtenissen waar ware Christenen naar moeten uitkijken. Deze gebeurtenissen zullen spoedig duidelijk laten zien dat de mensheid aan het einde van dit tijdperk is gekomen – het tijdperk van de menselijke heerschappij over de aarde onder de invloed van Satan de duivel (Openbaring 12:9).

Vele religieuze leiders spreken over het einde der tijden. Maar, in alle eerlijkheid, wie vertelt u de bijzondere gebeurtenissen waar u naar moet uitkijken? En wie helpt u de werkelijke betekenis achter de traumatiserende omwentelingen in het weer te begrijpen, de toenemende aardbevingen, terroristische aanvallen en de afschuwelijke oorlogen in Afrika, het Midden-Oosten en elders, die deze planeet in toenemende mate bedreigen?

Wie kan er werkelijk iets zinnigs over dit alles zeggen?

Jezus zei: “… Als u in Mijn woord blijft, bent u werkelijk Mijn discipelen, en u zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken” (Johannes 8:31-32). Nogmaals, als u in het “woord” van Christus moet blijven, wie brengt dat woord dan werkelijk “tot leven”? Wie citeert voortdurend – niet uit de geschriften van deze wereld – maar uit het geïnspireerde Woord van God? Wie daagt u voortdurend uit tot: “Beproef alle dingen, behoud het goede” (1 Thessalonicenzen 5:21)?

Een andere wezenlijke kwestie om over na te denken is: waar wordt de volledige Waarheid tegenwoordig gepredikt?

O, alle kerken hebben dezelfde basisovertuigingen! zullen velen zeggen. Of: Niemand heeft het monopolie op de Waarheid. Wij kunnen trouwens niet echt veel over deze dingen zeggen, dus zijn alle religies in wezen van waarde, zolang mensen oprecht zijn”!

Ik ben er zeker van dat velen van u dit soort redeneringen eerder gehoord hebben. Als er geen werkelijke God is of als de heilige Bijbel niet echt geïnspireerd is, dan kan een dergelijke redenering standhouden. Maar dat is niet het geval! Wellicht wordt de meest fundamentele instructie van Jezus Christus gevormd door deze woorden: “… Er staat geschreven, dat de mens van brood alleen niet zal leven, maar van elk woord van God” (Lukas 4:4). Gods ware Kerk moet uiteraard deze meest fundamentele van de hele christelijke leer erkennen! De Kerkleiding en individuele Kerkleden mogen dan nog niet perfect zijn, zij moeten tenminste erkennen, dat Gods Woord de basis is voor het kennen van de definitieve Waarheid, die hun Schepper bedoelde. Want zonder de Bijbel – zonder de geïnspireerde instructie van God Zelf in Zijn geïnspireerde Woord – is alles wat er over blijft de miljoenen menselijke opvattingen: Dit is hoe ik erover denk! of: Mij lijkt het zo!

Begrijpt u wat ik bedoel?

Als God dus een ware Kerk op deze aarde heeft, moet zij het geïnspireerde gezag van de Bijbel erkennen en haar leer stevig op dat fundament baseren! De apostel Paulus werd geïnspireerd te schrijven: “Maar voor het geval dat ik langer wegblijf, weet u nu hoe men zich moet gedragen in het huis van God, dat is de gemeente van de levende God, zuil en fundament [“vastigheid”, SV) van de waarheid” (1 Timotheüs 3:15).

Nogmaals, wat is de Waarheid? Jezus zei: “Heilig hen door Uw waarheid; Uw woord is de waarheid” (Johannes 17:17).

Waar de ware Kerk ook is, het is de “zuil” en het bolwerk (zoals het woord “fundament” vertaald zou moeten worden in 1 Timotheüs 3:15) van de Waarheid. Zij is de beschermster van de Waarheid. Paulus zegt ons ook dat ware Christenen – degenen, waaruit de ware Kerk is samengesteld – “… medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God [zijn], gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus Zelf de hoeksteen is” (Efeze 2:19-20). Als, zoals Paulus schreef, de ware Kerk gebouwd is op het fundament van de apostelen en profeten en Jezus Christus Zelf de hoeksteen is, dan moeten de geschriften van de apostelen en de profeten – niet menselijke opvattingen of gevoelens – de basis vormen van leer en praktijk.

De geïnspireerde verklaring van Paulus over de ware Kerk als de zuil en het bolwerk van de Waarheid, is enorm belangrijk! Want door Gods Kerk moeten mensen tot het begrip komen van het belangrijke doel voor het bestaan van de mensheid. Zij moeten uitvoerig kennisnemen van Gods grote plan voor de mensheid en hoe Hij dat plan uitwerkt. Zij moeten het wezenlijke vierde deel van de Bijbel, dat profetisch is, gaan begrijpen. Zij zouden dan de werkelijke betekenis van actuele gebeurtenissen zoals deze in verband staan met Bijbelprofetie begrijpen. Dit zal ervoor zorgen, dat het lezen van de krant en het kijken naar het wereldnieuws op de televisie werkelijk voor hen tot leven komt.

Leden van de ware Kerk van God zullen ook weten hoe zij het volgende gebod van Jezus moeten opvolgen: Waak dan te allen tijde en bid dat u waardig geacht zult worden om al die dingen die gebeuren zullen, te ontvluchten, en om te kunnen bestaan [“staan”, SV) voor de Zoon des mensen” (Lukas 21:36). Deze werkelijk bekeerde mensen zullen dan de goddelijke bescherming van God Zelf krijgen tijdens de huiveringwekkende “grote verdrukking”, die vlak voor de terugkomst van Jezus Christus zal plaatsvinden, zoals Hij speciaal voorspelde (Mattheüs 24:21-22). Deze ware Christenen – leden van de ware Kerk, die de volle Waarheid leren – zal het gruwelijke “uur van de verzoeking”, dat spoedig over deze aarde zal komen! Want Jezus belooft aan mensen in deze Kerk: “Omdat u het woord van Mijn volharding hebt bewaard, zal Ik ook u bewaren voor het uur van de verzoeking, die over heel de wereld komen zal, om hen die op de aarde wonen te verzoeken” (Openbaring 3:10).

Wilt u persoonlijk, beschermd worden tijdens die traumatische jaren die vlak voor ons liggen? Of blijft u liever comfortabel naar de kerk gaan waarin u bent opgegroeid – of die u nu bezoekt – ongeacht of zij de echte Waarheid begrijpt of niet?

Moet de Kerk comfortabel zijn?

Moet u zoeken naar een kerk die goed bij u past en waar u zich comfortabel voelt? Een columnist van de Charlotte Observer schreef recentelijk: “Comfortabel in de kerk’. De uitdrukking heeft mij altijd boos gemaakt! Het idee dat wij naar de kerk zouden willen gaan om ons comfortabel te voelen, comfortabel te zijn, om met mensen te zijn met wie wij het comfortabele hebben, is walgelijk, ergerlijk en gewoon te gek voor woorden. ‘Comfortabel’ is wat ik wil zijn als ik mijn voeten omhoog leg om televisie te kijken. Comfort voor de kerkgangers die ik ken, gaat over klasse, opleidingsniveau, vrijetijdsclub en ras. En ja, heel vaak om de politiek te bekritiseren. Wij houden ervan om erediensten bij te wonen met mensen die denken als wij, op ons lijken en dezelfde auto’s rijden als wij”. Ik ben er zeker van dat u bekend bent met deze houdingen. Maar is dit de benadering van ware religie die Jezus Christus aan Zijn ware volgelingen onderwees?

Luister alstublieft naar Christus Zelf: “Als iemand tot Mij komt en niet haat [minder liefheeft] zijn eigen vader en moeder en vrouw en kinderen en broers en zusters, ja, ook zelfs zijn eigen leven, die kan Mijn discipel niet zijn. En wie zijn kruis niet draagt en achter Mij aan komt, kan geen discipel van Mij zijn. … Zo kan dan ieder van u die niet alles wat hij heeft, achterlaat, geen discipel van Mij zijn” (Lukas 14:26-27, 33).

Nee, Jezus Christus bedoelde niet dat wij, wanneer we Hem volgen, naar een comfortabel bestaan streven. Dit mag voor sommigen van u die alleen over het vrede en voorspoed evangelie hebben gehoord, dat zo velen tegenwoordig prediken, vreemd klinken. Maar de ware Christus van uw Bijbel spreekt voortdurend over de noodzaak om uit de maatschappij van deze wereld te komen, over de noodzaak van voorbereiding op vervolging en over de noodzaak om zijn leven op te geven om de Enige, die ons daadwerkelijk eeuwig leven kan geven, werkelijk te dienen!

De ware Kerk bestaat uit mensen die oprecht hun leven hebben overgegeven aan God door Jezus Christus. Zij hebben voor zichzelf het bestaan van de ware God, de Schepper van hemel en aarde, bewezen. Zij hebben voor zichzelf de letterlijke inspiratie van de heilige Bijbel bewezen en hebben zichzelf toegewijd om de instructie van Jezus Christus op te volgen: “… de mens … van brood alleen niet zal leven, maar van elk woord van God” (Lukas 4:4). En zij zullen zeker voor zichzelf bewezen hebben, dat Jezus van Nazareth God in het vlees was; dat Hij stierf om de straf voor de zonde voor de hele mensheid te betalen; dat Hij na drie dagen en drie nachten in het graf uit de dood opstond (Mattheüs 12:40) en nu zit aan de rechterhand van God de Vader als onze actieve Hogepriester, levend Hoofd en spoedig komende Koning.

Zulke werkelijk bekeerde mensen zullen zich overgeven aan Christus als hun Heer – de Ene, die zij zullen gehoorzamen. Daarom zullen zij streven, door Christus die in hen leeft door de heilige Geest (Galaten 2:20), om te leven naar de leringen van de Bijbel. Dit zijn de mensen waar de ware Kerk van God uit bestaat!

Als u dus bereid bent om reëel te worden, wees dan alstublieft bereid om te luisteren naar wat de Bijbel werkelijk zegt. Want God heeft een ware Kerk hier op aarde. Die Kerk is oprecht haar leden aan het voorbereiden voor eeuwig leven. Die Kerk doet vandaag echt het Werk van God. En die Kerk draagt verschillende opmerkelijke tekenen – belangrijke herkenningscriteria die duidelijk in de Bijbel genoemd worden – die iedere oprechte, opmerkzame persoon laten zien waar Gods ware Kerk is als deze bereid is met een open geest te luisteren!

Is het nodig om naar de kerk te gaan?

In de huidige religieuze verwarring haken veel mensen af van wat zij georganiseerde religie noemen en besluiten thuis te blijven en God in hun eentje te vereren, met hun gezin of met een paar andere mensen. Is dat verkeerd?

Ofschoon veel oprechte mensen de praktijk van het vormen van een thuis-kerk trachten te rechtvaardigen, is dit om vele redenen zeer beslist verkeerd. En het is totaal on-Bijbels, behalve in een paar zeer uitzonderlijke omstandigheden!

Degenen, die de Bijbel echt geloven, begrijpen dat Jezus Christus het licht was dat God naar de wereld zond. Hij was ons voorbeeld en Zijn apostelen werden ook als voorbeelden gebruikt toen zij eenmaal volledig bekeerd waren.

Wat was het geïnspireerde voorbeeld van Jezus Christus? “En Hij kwam in Nazareth, waar Hij opgevoed was, en ging naar Zijn gewoonte op de dag van de sabbat naar de synagoge, en Hij stond op om te lezen” (Lukas 4:16). De praktijk van Jezus Zelf was om regelmatig met anderen erediensten bij te wonen in een georganiseerde synagoge of gemeente! Want God had de Sabbat al een heilige samenkomst genoemd – wat geboden bijeenkomst betekent. Jezus Christus stelde ons dus een voorbeeld door dit gebod te gehoorzamen.

Wij zien dat – zelfs na de opstanding van Jezus – Petrus en de vroege apostelen regelmatig de tempel bezochten op zowel de wekelijkse als de jaarlijkse Sabbatten. Want de nieuwtestamentische Kerk is ook niet met kerstmis of pasen gestart, maar op één van Gods geboden Heilige Dagen, namelijk het Pinksterfeest (Handelingen 2:1)! De vroege discipelen kwamen toen regelmatig met anderen samen in de tempel van Jeruzalem (Handelingen 2:46-47).

Toen het Gods tijd was voor Paulus om actief te worden als dienaar van God “… vertrok [Barnabas] naar Tarsus om Saulus te zoeken; en toen hij hem gevonden had, bracht hij hem naar Antiochië. En het gebeurde dat zij een heel jaar met de gemeente samenkwamen en een grote menigte onderwezen; en dat de discipelen voor het eerst in Antiochië christenen genoemd werden” (Handelingen 11:25-26). Heeft  u opgemerkt dat Paulus en Barnabas “met de gemeente samenkwamen”?. Er was dus een georganiseerde Kerk, die inderdaad regelmatig samenkwam! Nog later lezen wij: “En Paulus ging naar zijn gewoonte bij hen naar binnen en drie sabbatten lang ging hij met hen in gesprek vanuit de Schriften” (Handelingen 17:2).

De geïnspireerde schrijver van Hebreeën zegt ons: “En laten wij op elkaar letten door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals het bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar aansporen, en dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen. Want als wij willens en wetens zondigen, nadat wij de kennis van de waarheid ontvangen hebben, blijft er geen slachtoffer voor de zonden meer over” (Hebreeën 10:24-26). Dit belangrijke vers in Gods Woord zegt ons het samenkomen met anderen niet te verzuimen. Het zegt ons ook om elkaar “aan te vuren tot liefde en goede werken”.

Een aantal misleide personen zouden kunnen denken dat, indien zij thuis alleen samenkomen met familie en vrienden, zij elkaar kunnen aanvuren tot goede werken. Deze benadering gaat duidelijk in tegen het overweldigend aantal Bijbelse voorbeelden dat Gods ware dienaren werkelijk bijeenkwamen en ook bij elkaar dienden te komen als een georganiseerde Kerk; niet geleid door een leek die besloten heeft om zichzelf te benoemen als dienaar, maar door een goed getrainde en geordineerde ware dienaar van Jezus Christus! De Bijbel zegt nadrukkelijk: “En niemand neemt die eer voor zichzelf, maar men wordt er door God toe geroepen” (Hebreeën 5:4).

In mijn meer dan 50 jaar als dienaar van Christus heb ik te maken gehad met een aantal mannen en vrouwen die besloten om zich terug te trekken uit de georganiseerde godsdienst. Door dat te doen namen zij een benadering van alleen Jezus en ik aan tegenover de kerk en erkenden niet (meer) dat God een duidelijk patroon van leiderschap in Zijn Kerk heeft ingesteld. Vele mannen ontzegden zichzelf gezond advies en eindigden met het overnemen van de taken van een dienaar, of stelden zichzelf in wezen aan als dienaar van Jezus Christus. In bijna elk geval waren deze mannen duidelijk eigenzinnig, meestal koppig en totaal niet bereid om door anderen onderwezen en geleid te worden. Zij wensten belangrijk te zijn in hun eigen ogen en in de ogen van hun gezin of directe vrienden door het op zich te nemen een huisgemeente op te richten en op te treden als dienaar of leider daarvan.

Deze mannen waren schijnbaar het krachtige voorbeeld van Korach en zijn volgelingen vergeten, die het leiderschap van Gods aangestelde dienaar Mozes verwierpen en argumenteerden dat iedere man het recht had om als geestelijk leider op te treden! Deze eigenzinnige personen daagden Mozes en Aaron uit met deze woorden: “… U trekt te veel naar u toe, want heel de gemeenschap, allen zijn zij heilig, en de HEERE is in hun midden” (Numeri 16:3). God liet Zijn opvatting weten over deze benadering dat elke man een dienaar is door de aarde te openen en deze koppige rebellen levend te laten verzwelgen (Numeri 16:28-34)!

In onze tijd onttrekken deze mensen zich aan hun verantwoordelijkheid om een deel te zijn van het actieve lichaam van Jezus Christus door zichzelf af te scheiden van Gods ware dienaren en ook door zichzelf af te scheiden van het Werk van de verkondiging van het Evangelie aan “al de volken” (Mattheüs 28:19-20), dat Christus doet door Zijn ware Kerk. Zij leren niet de lessen van samenwerken als deel van dat lichaam, leren niet op een evenwichtige manier de volle Waarheid kennen, leren niet de nodige vermaning en correctie, die alle Christenen ontvangen in de ware Kerk van God, nederig te ontvangen en ernaar te handelen..

Zulke personen eindigen eerder in de marge van Gods volk doordat ze geen communicatie hebben en niet leren als deel van een echte kerkgemeenschap. Dergelijke door zichzelf aangestelde religieuze leiders en hun volgelingen raken meestal op een zijspoor door zonderlinge denkbeelden en doctrinaire nieuwigheden. En ook heel belangrijk, zij tonen de levende Christus dat het hun aan geloof ontbreekt in Zijn bekwaamheid om de Kerk te leiden, waarvan God ons zegt dat het Zijn verantwoordelijkheid is (Efeze 1:22-23; Kolossenzen 1:18)!

De Kerk die Jezus bouwde

Jezus vroeg aan Zijn discipelen: “… Wie zeggen de mensen dat Ik, de Zoon des mensen, ben? Zij zeiden: Sommigen: Johannes de Doper, en anderen: Elia, en weer anderen: Jeremia of een van de profeten” (Mattheüs 16:13-14).

Maar Petrus antwoordde: “… U bent de Christus, de Zoon van de levende God” (v. 16)!

En Jezus vervolgde: “En Ik zeg u ook dat u Petrus bent, en op  deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de  poorten van de hel zullen haar niet overweldigen” (v. 18).

Jezus zegt hier heel duidelijk, dat Hij een “gemeente” [of kerk] zou bouwen – hetgeen in de geïnspireerde Griekse taal eenvoudig betekent een groep of menigte mensen. Jezus noemde het “Mijn gemeente” – niet zomaar elke groep of menigte of gemeente.

Door het hele Nieuwe Testament heen geeft God keer op keer duidelijk aan dat Zijn volk – Zijn gemeente – klein in aantal zou zijn in dit tijdperk en vaak vervolgd zou worden. Hij zei: “Niet u hebt Mij uitverkoren, maar Ik heb u uitverkoren … Als u van de wereld zou zijn, zou de wereld het hare liefhebben, maar omdat u niet van de wereld bent, maar Ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat de wereld u” (Johannes 15:16-19).

Waar zij ook zijn, het is duidelijk dat Gods ware volk niet echt past in deze samenleving en wereld. Want Jezus ging verder: “… Als zij Mij vervolgd hebben, zullen zij ook u vervolgen” (v. 20). En Jezus noemde Zijn volk de “kleine kudde” (Lukas 12:32).

Jezus zei: “Ga binnen door de nauwe poort, want wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf leidt, en velen zijn er die daardoor naar binnen gaan, maar de poort is nauw en de weg is smal die naar het leven leidt, en weinigen zijn er die hem vinden” (Mattheüs 7:13-14). Denkt u er aan, dat slechts weinigen door de juiste poort binnengaan. Slechts weinigen begrijpen het werkelijk en maken vandaag deel uit van Gods ware Kerk!

Let op: “Niet ieder die tegen Mij zegt: Heere, Heere, zal binnengaan in het Koninkrijk der hemelen, maar wie de wil doet van Mijn Vader, Die in de hemelen is” (Mattheüs 7:21). Jezus verklaart duidelijk dat Zijn ware volk gehoorzaam moet zijn aan de wil van de Vader. Zij moeten doen wat God de Vader gebiedt.

Laten wij nu bekijken hoe dit rechtstreeks van toepassing is op de ware Kerk. Door het hele Nieuwe Testament heen wordt de term vrouw gebruikt als een symbool voor een kerk. In 2 Korinthe 11:1-2 wordt de ware Kerk voorgesteld als de verloofde bruid van Christus. In Openbaring 17 wordt de grote valse kerk de “hoer”genoemd (v. 1) en een “vrouw” (v. 3), die op een scharlakenrood beest zit.

Bijna alle wetenschappers erkennen dat in Openbaring 12 de ware Kerk als de bruid en vrouw wordt voorgesteld. Zij wordt vervolgd door de “draak” – in vers 9 beschreven als Satan de duivel. Alhoewel de ijverige leden naar een plaats van veiligheid worden gebracht, beschrijft God in vers 17 dat de duivel oorlog gaat voeren  “tegen de overigen” van de ware Kerk – degenen die achtergebleven zijn.

In Openbaring 14:12 gaat God verder met het beschrijven van Zijn trouwe volk: “Hier zien we de volharding van de heiligen. Hier komen openbaar die de geboden van God en het geloof in Jezus in acht nemen.” Dit zijn de mensen van wie God aangeeft dat zij beschermd zullen worden voor de spoedig komende “grote verdrukking” (Mattheüs 24:21) en de verschrikkelijke plagen van God die daar direct op volgen!

Maakt het enig verschil hoe u God vereert en aanbidt? Natuurlijk kunt u aanbidden in de kerk van uw keuze. Natuurlijk kunt u de denkbeelden van uw familieleden, vrienden en anderen met wie u omgaat volgen! Maar zullen zij er zijn om u te beschermen tijdens de komende ontreddering in de wereld? Belangrijker nog, zullen zij er zijn om u te “behouden” in Gods oordeel?

Waarom bewijst u niet voor uzelf dat de Bijbel de geïnspireerde openbaring van de Schepper van de fundamentele geestelijke kennis is die op een andere manier niet toegankelijk is voor de mensheid? Waarom kijkt u niet naar wat het Woord van God – de Bijbel – zegt over waar Gods ware Kerk tegenwoordig is?

Identificerende tekenen

Wij hebben reeds gezien dat Jezus zei dat Hij Zijn Kerk zou bouwen. Wij hebben gezien dat de Bijbel die Kerk als een kleine, vervolgde Kerk beschrijft – één die zeker geen deel uitmaakt van deze wereldse samenleving. Het is een Kerk die de wil doet van God de Vader. En zij houdt de Tien geboden, die door de almachtige God gegeven zijn als een fundamentele manier van leven.

Het is duidelijk dat vele verschillende kerken maar klein zijn. Vele worden vervolgd. Sommige worden vervolgd omdat zij andere opzettelijk lijken te provoceren en zo onnodige vervolging over zichzelf brengen – niet vanwege een Bijbelse boodschap, maar omdat zij onnadenkend en arrogant “hun godsdienst” aan andere mensen proberen op te dringen.

Vele kleine onorthodoxe godsdienstige groepen denken oprecht dat zij geen deel van deze wereld zijn. Wellicht dragen zij onderscheidende kledij – zwarte hoeden en zwarte mutsen, simpele en eenvoudige kleding of speciale onderkleding – om dit aan zichzelf en anderen te bewijzen. Maar klein zijn, soms vervolgd worden en niet van deze wereldse samenleving zijn kunnen principes zijn die op vreemde manieren worden toegepast. Een Bijbelse sleutel om voornoemde principes juist te begrijpen en toe te passen wordt geopenbaard in de verklaring van de apostel Paulus dat God aan Christenen “een geest van … bezonnenheid [gezond verstand]” (2 Timotheüs 1:7) heeft gegeven.

Maar zijn er, los van de bovengenoemde algemene beschrijving van de ware Kerk, bijzondere tekens ter identificatie, die onmiskenbaar wijzen naar waar Gods Kerk vandaag is?

Gelukkig wel!

Om niet te breedvoerig te worden zal ik slechts vijf van deze tekenen opsommen en uitleggen zodat u – als uw verstand geopend is – kunt weten hoe u tegenwoordig Gods ware Kerk op aarde kunt herkennen.

1. De vrees voor God

Voordat de mensheid werd geschapen, schiep God Lucifer – één van de drie cherubs of super aartsengelen, die oorspronkelijk Zijn troon omringden. Lucifer betekent in het Latijn lichtbrenger of schijnende ster van de dageraad. Lucifer was oorspronkelijk geschapen als een machtige, schitterende super aartsengel met een enorm veel wijsheid en capaciteiten (Ezechiël 28:11-15). In Jesaja 14:12-15 wordt Lucifer beschreven: “Hoe bent u uit de hemel gevallen, morgenster, zoon van de dageraad! U ligt geveld op de aarde, overwinnaar over de heidenvolken! En ú zei in uw hart: Ik zal opstijgen naar de hemel; tot boven Gods sterren zal ik mijn troon verheffen, ik zal zetelen op de berg van de ontmoeting aan de noordzijde. Ik zal opstijgen boven de wolkenhoogten, ik zal mij gelijkstellen met de Allerhoogste. Echter, u bent in het rijk van de dood neergestort, in het diepst van de kuil!”

Zoals bijna alle theologen erkennen is het uit deze en andere verzen duidelijk dat Lucifers bekwaamheid en schoonheid tot een grote mate van trots geleid hebben. Op zijn beurt bracht deze trots Lucifer er toe in opstand te komen tegen zijn Schepper, en werd zijn naam later veranderd van lichtbrenger in Satan – dat in het Hebreeuws letterlijk tegenstander betekent. Lucifer werd Gods grootste vijand.

Door de hele Bijbel heen laat God ons zien dat Hij besloten heeft niemand toe te laten in Zijn Koninkrijk die een potentiële tegenstander is – een potentiële Satan! Zou u dat wel doen? Wij moeten allemaal inzien hoe essentieel dit is voor God. Hij wil eenheid en vrede in Zijn Koninkrijk en Zijn door Zijn Geest geleidde gezin! Hij is de Schepper van liefde, vreugde en vrede. Elke potentiële rebel zou die vrede uiteindelijk kunnen vernietigen.

Daarom openbaart God door de hele Bijbel dat Hij er absoluut zeker van wil zijn dat elk van Zijn potentiële zonen zal komen tot de juiste vrees voor God! Zoals Gods woord aangeeft is deze vrees geen schrik of angst voor iets slechts! Het is eerder een diepe eerbied, nederigheid en bereidheid om onze Schepper te gehoorzamen en nooit tegen Zijn wetten en Zijn rechtvaardige wegen, die altijd vrede en vreugde brengen, in opstand te komen.

Een van de eerste testen, die Abraham, de vader der gelovigen, moest doorstaan wordt in Genesis 22 beschreven. Lees dit hoofdstuk alstublieft aandachtig door! Hier zien wij hoe “… God Abraham op de proef stelde …” (v. 1), om te zien of hij totaal onderdanig zou zijn aan zijn Schepper – zelfs bereid om zijn enige zoon te offeren. Op het allerlaatste moment – toen Abraham zijn totale onderdanigheid aan God had bewezen – zond God Zijn Woordvoerder die zei: “…Steek uw hand niet uit naar de jongen en doe hem niets, want nu weet Ik dat u godvrezend bent en uw zoon, uw enige, Mij niet onthouden hebt” (v. 12). Toen gaf God Abraham de overweldigende zegen dat zijn afstammelingen enorme fysieke rijkdom en macht zouden krijgen alsook geestelijke zegeningen door het “Nageslacht” [“zaad”, SV] Jezus Christus (Genesis 22:15-18).

Abraham moest God bewijzen dat hij Hem vreesde en dat hij bereid was om zijn eigen wil totaal over te geven – niet slechts te geloven in God, maar te doen wat God gebood! In Spreuken 1:7 lezen wij: “De vreze des HEEREN is het beginsel van de kennis, dwazen verachten wijsheid en vermaning.” In Spreuken 9:10 lezen wij nogmaals: “Het beginsel van wijsheid is de vreze des HEEREN en de kennis van de heiligen is inzicht.” Dit grote ontzag en deze diepe eerbied voor onze Schepper is dus het beginpunt van ware kennis en ware wijsheid. Zonder dit wil God ons niet in Zijn eeuwig Koninkrijk!

Het is evident dat zij die in Gods ware Kerk zijn zich deze diepgaande eerbied en bereidheid om hun Maker te gehoorzamen, hun zo goed voorgeleefd door Abraham, de vader van de gelovigen, eigen moeten maken. Ook moeten leden van de ware Kerk voor zichzelf bewezen hebben wat God ons zegt in Hebreeën 11:6: “Zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat Hij is, en dat Hij beloont wie Hem zoeken.”

Als u en ik oprechte Christenen willen zijn, moeten wij volledig geloven in een ware God – de God, die in de Bijbel wordt beschreven. En wij moeten geloven dat, zoals de Bijbel zegt, Hij “beloont wie Hem [“ernstig”, NBG] zoeken”; niet van degenen die halfhartig de kerk van hun keuze bezoeken of de lokale kerk in de buurt wanneer het “uitkomt” en niet van degenen die elke religieuze gril volgen die op dat moment in de mode is!

Echte Christenen zullen ook voor zichzelf de inspiratie van de heilige Bijbel bewezen hebben! Jezus zei: “… de mens … van brood alleen niet [zal] leven, maar van elk woord van God” (Lukas 4:4). Zij zullen zich overgegeven hebben om te volgen wat Jezus zei en te doen wat God zegt in Zijn geïnspireerde Woord. Zij zullen begrijpen, dat God Zichzelf openbaart door Zijn woord, niet door onze menselijke verbeelding. Zij zullen 2 Timotheüs 3:16-17 begrijpen en er gehoor aan geven: “Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust.”

God maakt in bovenstaand vers duidelijk dat de Bijbel niet alleen maar gegeven is ter bemoediging, maar ook voor weerlegging en voor correctie alsook om “op te voeden in de rechtvaardigheid”. Gods ware Kerk moet haar overtuigingen volledig baseren op Gods geïnspireerde woord! Zij moet de ware Christus, zoals in de Bijbel geopenbaard als Verlosser en Heer, accepteren – als Degene, die wij moeten gehoorzamen. Zij die nalaten om dit te doen zijn op de proppen gekomen met honderden verschillende, wedijverende kerkgenootschappen – elk met verschillende leerstellingen, praktijken en ideeën over wie God is.

Het fundament van de Waarheid

In zijn zeer nuttige en verhelderende boek The Battle For the Bible [De strijd om de Bijbel], legt Dr. Harold Lindsell deze fundamentele bewering uit: “Van alle leerstellingen die samenhangen met het christelijk geloof is er geen belangrijker dan die welke te maken heeft met het fundament van onze religieuze kennis. Voor iedereen die het christelijk geloof belijdt is de fundamentele vraag: Van waar ontvang ik mijn kennis waarop mijn geloof is gebaseerd? De antwoorden op deze vraag variëren natuurlijk, maar de Christen komt zeker altijd weer bij de Bijbel uit. Als alles is gezegd en gedaan, ligt de enige ware en betrouwbare bron voor het Christendom in het boek dat wij de Bijbel noemen” (p. 17; nadruk van ons).

Ik hoop dat u allen bovenstaand citaat nauwkeurig wilt lezen en daar een hartgrondig Amen op zegt. Want dit is absoluut wezenlijk voor waar Christendom. En het is een wezenlijke sleutel die door elke kerk onderwezen en gepraktiseerd dient te worden die zichzelf de ware Kerk van God noemt! Nogmaals, het ware volk van God zijn alleen zij, die zich overgeven om echt te doen wat de Bijbel werkelijk zegt. Zij zullen Gods woord gehoorzamen zelfs als het hun in de problemen brengt of ernstige vervolging veroorzaakt! Zoals u weet namen de vroege Christenen hun levens in eigen handen toen zij Jezus en de originele apostelen volgden. Zij werden voortdurend vervolgd, soms gemarteld – en vaak uit hun werk weggejaagd en uit hun steden en zelfs hun families verdreven. Zoals wij reeds gezien hebben zei de Jezus Christus van de Bijbel tegen degenen die Hem wilden volgen: “Als iemand tot Mij komt en niet haat [minder liefheeft] zijn eigen vader en moeder en vrouw en kinderen en broers en zusters, ja, ook zelfs zijn eigen leven, die kan Mijn discipel niet zijn. En wie zijn kruis niet draagt en achter Mij aan komt, kan geen discipel van Mij zijn” (Lukas 14:26-27).

Toen hij uitgedaagd werd over welke macht een kreupele man had genezen, antwoordde de apostel Petrus moedig: “laat het dan bij u allen en bij heel het volk Israël bekend zijn dat door de Naam van Jezus Christus, de Nazarener, Die u gekruisigd hebt maar Die God uit de doden opgewekt heeft, dat door Hem deze man hier gezond voor u staat. Deze Jezus is de steen die door u, de bouwers, veracht werd, maar Die de hoeksteen geworden is. En de zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere Naam onder de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden” (Handelingen 4:10-12).

Om in Gods ware Kerk te zijn moet men oprecht de geïnspireerde instructie van Petrus op het Pinksterfeest volgen: “… Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Want voor u is de belofte en voor uw  kinderen en voor allen  die veraf zijn, zovelen als de Heere, onze God, ertoe roepen zal” (Handelingen 2:38-39). Als iemand tot het punt van bereidwillig en diep berouw over het breken van Gods heilige wet komt – want “de zonde is de wetsovertreding” (1 Johannes 3:4, Leidse vert.) – moet men gedoopt worden in de naam van Jezus Christus en door handoplegging Gods heilige Geest ontvangen. Op dat moment zullen de vroegere zonden van de nieuwe Christen volledig vergeven worden en wordt hij of zij lid van Gods Kerk.

Want u kunt zich niet aansluiten bij Gods ware Kerk! U moet in de Kerk geplaatst worden – gedoopt worden tot deel van de Kerk – door God Zelf, doordat Hij u vult met Zijn heilige Geest. Paulus legde uit: “… Maar als iemand de Geest van Christus niet heeft, die is niet van Hem” (Romeinen 8:9). En ook: “Ook wij allen immers zijn door één Geest tot één lichaam gedoopt, hetzij dat wij Joden zijn, hetzij Grieken, hetzij slaven, hetzij vrijen, en wij allen zijn van één Geest doordrenkt” (1 Korinthe 12:13). Door de totale overgave van uw hart, geest en lichaam aan God door Jezus Christus als Verlosser wordt u gedompeld – geplaatst – in de Kerk van God, die het lichaam van Christus is. Dan – met Christus als uw hoogste Baas en Heer – zult u niet meer aan uzelf toebehoren. “Of weet u niet,  dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, Die in u is en Die u van God hebt ontvangen, en dat u niet van uzelf bent? U bent immers duur gekocht. Verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest, die van God zijn” (1 Korinthe 6:19-20).

Bent u persoonlijk bereid om dat soort verplichting aan te gaan?

Volkomen overgave aan Jezus Christus

Gods ware Kerk bestaat uit mensen die zich volledig aan Christus willen overgeven. Zij moeten ook bereidwillig zijn om de volgende instructie van Jezus op te volgen: “… Als iemand achter Mij aan wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij volgen. Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar wie zijn leven zal verliezen om Mij, die zal het vinden” (Mattheüs 16:24-25). De meeste traditionele Christenen van vandaag zijn zo geïnteresseerd in het “behouden” van hun levens – om een goede tijd te hebben en in deze tegenwoordige maatschappij passen – dat zij het heel moeilijk zouden vinden om zelfs maar te overwegen dit krachtig onderwijs van de Zoon van God daadwerkelijk te gehoorzamen.

Ik zal nooit vergeten dat ik een serie kleine evangelische bijeenkomsten hield in februari 1957 in Londen, Engeland. Onder de aanwezigen was een zeer vriendelijk Schots echtpaar dat vier weken lang bijna iedere avond kwam en zeer geïnteresseerd en enthousiast leek. Zij zeiden: “Prijs de Heer!” en betoonden zich zeer ingenomen met wat ik tijdens de campagne te zeggen had. Zij zeiden, dat zij “alles” wilden doen wat de Heer in gedachten had. Maar aan het einde van deze evangelische bijeenkomsten roerde ik een paar zeer bepalende en wezenlijke instructies die te maken hadden met de Tien Geboden aan. Plotseling veranderde hun houding. Zij werden somber en afwerend.

Mijn vrouw en ik probeerden hun de laatste twee avonden van hun aanwezigheid bij deze bijeenkomsten te spreken. Zij erkenden dat wat ik zei uit de Bijbel kwam. Maar zij zeiden dat het in hun huidige situatie, vanwege het werk van de man, te moeilijk zou zijn om God te gehoorzamen. Zij waren de laatste paar bijeenkomsten niet meer aanwezig en gingen uiteindelijk op in de massa van Londenaren. Het directe gebod van God leek te moeilijk voor hen te zijn. Het vereiste gehoorzaamheid op een manier waarop zij niet voorbereid waren.

Eén van de beste ware dienaren, die ik ooit heb gekend zei vaak: “God zal niemand ‘behouden’ die zich niet door Hem laat regeren”! Ziet u, zoals in het voorbeeld van Abraham vereist God dat wij aan Hem onze bereidheid tot overgave van ons leven en onze wil bewijzen, om volledig te doen wat Hij zegt!

Begrijpt u het alstublieft niet verkeerd! Ik wil niet het idee overbrengen dat iedere persoon deze bijna perfecte houding van overgave aan God moet hebben, voordat hij lid kan worden van Zijn ware Kerk! Maar het basale begrip en de bereidheid om te groeien in die perfecte overgave aan onze Schepper moet aanwezig zijn. Wij in dit Werk dat door de levende Christus worden gebruikt om Zijn boodschap te verkondigen, kunnen u niet helpen met het aanbieden van een goedkoop surrogaat voor echt Christendom. Wij kunnen en moeten u niet goedkope genade aanbieden en met vele anderen zeggen: God accepteert u zoals u bent!

Want de ware Jezus Christus van de Bijbel zei: Waarom noemt u Mij: Heere, Heere, en doet niet wat Ik zeg?” (Lukas 6:46).

De echte Jezus Christus zei ook: “Niet ieder die tegen Mij zegt: Heere, Heere, zal binnengaan in het Koninkrijk der hemelen, maar wie de wil doet van Mijn Vader, Die in de hemelen is. Velen zullen op die dag tegen Mij zeggen: Heere, Heere, hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam demonen uitgedreven, en in Uw Naam veel krachten gedaan? Dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend, ga weg van Mij, u die de wetteloosheid werkt!” (Mattheüs 7:21-23).

Let nauwkeurig op de laatste zin van dit geïnspireerde onderwijs van de Zoon van God: “ga weg van Mij, u die de wetteloosheid werkt!”

Zij die beweren de Tien Geboden te onderwijzen, maar vervolgens allerlei excuses bedenken om deze basis van waar christelijk karakter te verwateren, zijn in grote moeilijkheden! De apostel Jakobus werd geïnspireerd te schrijven: “Want wie de hele wet in acht neemt, maar op één punt struikelt, die is schuldig geworden aan alle geboden. Immers, Hij Die gezegd heeft: U zult geen overspel plegen, heeft ook gezegd: U zult niet doodslaan. Als u dan geen overspel bedrijft, maar wel doodslaat, bent u toch een wetsovertreder geworden. Spreek zó en handel zó als mensen die geoordeeld zullen worden door de wet van de vrijheid” (Jakobus 2:10-12).

Jakobus refereerde duidelijk aan de Tien Geboden. Dat zijn de geboden die doodslag en overspel verbieden. Jakobus liet zien dat wij alle tien Geboden van God moeten gehoorzamen – niet aankomen met scherpzinnige redenen waarom één van deze ook maar afgeschaft is of dat sommige gematigd moeten worden of verwaterd om beter bij onze moderne levensstijl aan te sluiten.

Integendeel, Gods ware Kerk bestaat uit personen, die oprechte vrees voor God hebben – die het beu zijn om spelletjes te spelen met religie en die bereid zijn om ijverig de God van de Bijbel te zoeken, Zijn geboden te gehoorzamen en zich werkelijk over te geven aan Christus om Zijn gehoorzame leven in hen te laten leven door Zijn heilige Geest. In feite wordt de beste definitie van een ware Christen, bestaande uit één vers, gevonden in de geïnspireerde verklaring van Paulus: “Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven” (Galaten 2:20). Dit is de werkelijke basis van waar Christendom. Dit is het fundament van de ware Kerk van God!

2. De ware Kerk heeft Gods naam

Het klinkt bijna te eenvoudig. Je zou denken dat men dat wel zouden weten. Maar God noemt de dingen zoals ze zijn!

Voordat Satan rebelleerde werd hij Lucifer genoemd, wat lichtbrenger betekent. Nadat hij echter de levende God trachtte te onttronen werd zijn naam veranderd in Satan. Dit betekent vijand of tegenstander – precies wat deze grote gevallen cherub was geworden.

De naam Jakob betekent overweldiger of iemand, die een ander verdringt. Toen hij worstelde met Gods Boodschapper en God om hulp begon te vragen, veranderde God zijn naam in Israël. Dit betekent overwinnaar of zegevierder met God. Door de hele Bijbel ziet u dit principe. Namen zijn zeer belangrijk voor God. En God noemt de dingen zoals ze zijn!

Vele jaren geleden, in 1517 ergerde een jonge katholieke priester in Duitsland zich aan de verkoop van aflaten – de rooms-katholieke praktijk van de belofte van vergeving van zonden door het betalen van geld. Hij spijkerde 95 stellingen aan de kerkdeur, waarmee hij duidelijk maakte waarom de praktijk van het verkopen van aflaten verkeerd was en waarin hij zijn andere meningsverschillen met de rooms-katholieke kerk uiteenzette. Zo begon Martin Luther onwetend wat de protestantse Reformatie is geworden. Later noemden, na de breuk met de roomse kerk, zijn volgelingen zich lutheranen, naar deze hervormer. Zij besloten hun kerk de naam lutherse kerk te geven.

Jaren later, toen John Wesley een gevoel van innerlijke warmte en vrede kreeg na een bepaalde religieuze bijeenkomst, begon hij te prediken over een andere benadering van God en religie. Uiteindelijk besloten zijn volgelingen hun kerk naar hem te noemen. Maar ofschoon de term wesleyaans wijd en zijd gebruikt werd, werden Wesley en zijn volgelingen bekend vanwege hun methodische en georganiseerde manier van optreden, en wat begon als een bijnaam werd uiteindelijk de naam van hun hele kerkgenootschap, de methodistische kerk.

Presbyterianen zijn genoemd naar de vorm van kerkbestuur door de oudsten of presbyters. Baptisten worden genoemd naar één leerstelling: baptisme [doop]. Zevendedagsadventisten zijn genoemd naar twee van hun leerstellingen – geloof in de Sabbat op de zevende dag en de advent of terugkomst van Jezus Christus. Vele andere kerken ontlenen hun namen aan hun stad, hun vorm van bestuur of aan een bepaalde leerstelling.

Hoe moet Gods ware Kerk dan worden genoemd? Moet ze genoemd worden naar een of andere man? Moet ze genoemd worden naar een of ander land of geografische locatie? Moet ze genoemd worden naar een of andere leerstelling of praktijk van de Kerk? Geeft God ons enige aanwijzing in de Bijbel hoe Zijn Kerk genoemd moet worden? Sommige zullen verbaasd zijn om te zien dat Hij dat inderdaad doet!

De juiste naam wordt twaalf keer genoemd

Toen de apostel Paulus de oudsten van de Kerk in Efeze instrueerde schreef hij: “Zie dan toe op uzelf en op heel de kudde, te midden waarvan de Heilige Geest u tot opzieners aangesteld heeft om de gemeente van God te weiden, die Hij verkregen heeft door Zijn eigen bloed” (Handelingen 20:28).

Wat weiden? “de gemeente van God.

Lijkt het te voor de hand liggend dat Gods ware Kerk juist zo genoemd zou worden: “de gemeente [of; Kerk] van God”? Kijk in 1 Korinthe 1:1-2. In zijn officiële adressering aan de gemeente inspireerde de heilige Geest Paulus te schrijven: “aan de gemeente van God die in Korinthe is …”. Later in de brief zegt hij hun: “ Geef geen aanstoot, niet aan de Joden en de Grieken, en ook niet aan de gemeente van God” (1 Korinthe 10:32).

In 1 Korinthe 11:16 beschrijft Paulus de vele gemeenten collectief als “de gemeenten van God”. In vers 22 van dit hoofdstuk verwijst Paulus opnieuw naar “de gemeente van God”. En in 1 Korinthe 15:9 schreef hij: “Ik immers ben de minste van de apostelen, die niet waard ben een apostel genoemd te worden, omdat ik de gemeente van God vervolgd heb.” 2 Korinthe 1:1 begint met dezelfde officiële adressering: “aan de gemeente van God die in Korinthe is” En in 1 Thessalonicenzen 2:14 verwijst Paulus naar de originele Christenen als “de gemeenten van God die in Judea zijn, in Christus Jezus”.

De introductie van beide brieven van Paulus aan de Thessalonicenzen verwijzen naar “de gemeente van de Thessalonicenzen, die in God de Vader … is …”, want het waren Zijn Kerken en deze moesten in harmonie met Hem zijn. En in 1 Timotheüs 3:5 zegt Paulus aan de jonge evangelist Timotheüs, indien een oudste niet weet hoe hij zijn huis moet besturen: “… hoe zal hij voor de gemeente van God[zorg dragen?” In 1 Timotheüs 3:15 ten slotte zegt Paulus aan Timotheüs dat hij hem schrijft om hem te zeggen hoe hij zich “in het huis van God, dat is de gemeente van de levende God, zuil en fundament van de waarheid” moet gedragen.

Hoe duidelijk!

Door heel het Nieuwe Testament – in twaalf verschillende passages – wordt de ware Kerk “de gemeente van God”, “de gemeenten van God”, “de gemeente van de Thessalonicenzen die in God … is …” genoemd en in het heidense Efeze waar het afgodsbeeld voor de godin Diana stond “de gemeente van de levende God” (1 Timotheüs 1:3, 3:15).

Vaak wordt in het bedrijfsleven of de industrie de naam van de oprichter of eigenaar aan een onderneming gegeven als het teken ter identificering van eigendom of bestuur, bijvoorbeeld Philips of Albert Heijn. Gods naam is altijd verbonden met Zijn ware Kerk. Christus is God, dus in een of twee passages vinden wij ook de benaming “gemeente van Christus”.

Een van de absoluut vereiste tekens voor identificatie van Gods ware Kerk is dat zij Gods naam draagt! De naam alleen is geen absoluut bewijs van haar identiteit. Maar samen met de vier andere identificerende tekens, die wij zullen bespreken, is het een absoluut wezenlijke aanduiding. Want God noemt de dingen zoals ze zijn. Inderdaad bad Jezus vlak voor Zijn kruisiging voor Zijn volgelingen: “… Heilige Vader, bewaar hen die U Mij gegeven hebt in Uw Naam, opdat zij één zullen zijn zoals Wij” (Johannes 17:11).

3. Groei in genade en kennis

De apostel Paulus schreef: “… Maar als iemand de Geest van Christus niet heeft, die is niet van Hem” (Romeinen 8:9). En verder: “Immers, zovelen als er door de Geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God” (Romeinen 8:14).

Om waarlijk Christen en een kind van God te zijn, moet men vervuld zijn van en geleid worden door de heilige Geest. De Bijbel laat duidelijk zien dat elk kind van God geestelijk moet groeien. Zo moet de ware Kerk van God werkelijk groeien in geestelijk begrip en diepgang. En zij moet geleid worden door Gods heilige Geest.

Welnu, merk op hoe de heilige Geest werkt. Jezus legde uit dat Gods heilige Geest “de Geest van de waarheid” is. Hij zei, dat wanneer de Geest van de waarheid gekomen was deze de Christenen zou leiden in alle waarheid en dat deze hen zelfs over de toekomstige dingen zou inlichten (Johannes 16:13). Merk op dat Gods Geest ons “de weg [zal] wijzen in heel de waarheid”. De Geest van God helpt ons ook om profetie te begrijpen – “de toekomstige dingen”.

Het is een proces van groeien en veranderen; een proces van steeds meer qua karakter, gedachten en gewoonten worden als God. Wellicht bracht de apostel Petrus het het duidelijkst onder woorden: “Maar groei in de genade en in kennis van onze Heere en Zaligmaker, Jezus Christus” (2 Petrus 3:18).

De ware Kerk van God bestaat uit echt bekeerde Christenen – mensen die veranderd zijn en die zeker veranderd worden door Gods heilige Geest. En evenals elk individu moet groeien in genade en kennis, zo moet het verenigd lichaam van die individuen – de ware Kerk – ook groeien.

Aan Daniël, bijvoorbeeld, waren ontzagwekkende visioenen en dromen gegeven betreffende gebeurtenissen die aan het einde van dit tijdperk op aarde zouden gaan plaatsvinden – waarschijnlijk nog slechts enkele jaren verwijderd. Hij vroeg: “… Mijn Heere, wat zal het einde hiervan zijn?”

En Gods engel antwoordde: “… Ga heen, Daniël, want deze woorden blijven geheim en verzegeld tot de tijd van het einde” (Daniël 12:8-9). Nu de mensheid het vermogen bezit om al het leven van deze planeet uit te roeien, zijn wij zeker in de geprofeteerde “tijd van het einde”.

Wie begrijpt het werkelijk?

Bestaat er tegenwoordig een kerk die werkelijk groeit in dergelijke kennis en begrip van Bijbelprofetieën? Weet u van een kerk die bereid is om te veranderen en te groeien, om niet meer gelijk aan de wereld te worden, maar om diepgaander het Meesterplan te begrijpen dat God hier beneden aan het uitwerken is? Is er een kerk die werkelijk begrijpt welke kant wij opgaan waarom de Verenigde Staten en Groot Brittannië langzaam maar onherroepelijk van hun hoogtepunt van nationale grootheid wegglijden, en hoe en waarom een unie van naties in Europa spoedig de macht zal worden om rekening mee te houden?

Er bestaat een Kerk die begrijpt waartoe u geboren en op deze aarde geplaatst bent en die het ongelooflijke menselijk potentieel begrijpt – met inbegrip van de wonderbaarlijke waarheid dat God Zichzelf letterlijk reproduceert. Deze Kerk weet waarom de meeste mensen in dit tijdperk zich nooit bij enig type van christelijke kerk of organisatie zullen aansluiten en waarom God zelfs maar niet probeert om de wereld tijdens deze 6000-jarige periode te behouden, terwijl Hij toch duidelijk als de almachtige God de macht heeft om dit te doen, als Hij dat zou willen.

Gods ware Kerk begrijpt deze zaken en kan duidelijke Bijbelse antwoorden geven op deze fundamentele vragen. Het is een Kerk die blijft leren en groeien in essentiële kennis en begrip.

Denk er aan dat de meeste traditionele kerken zelden of nooit veranderen of groeien in ware kennis. Wanneer er verandering is, is het bijna altijd in de richting van secularisme – het verwateren van de kleine beetjes Bijbelse waarheid die zij misschien ooit hebben gehad.

Maar de ware Kerk van God groeit voortdurend in een dieper en voller begrip van de Bijbel, van het grote doel dat hier beneden wordt uitgewerkt en van de opwindende vervullingen van Bijbelse profetie, die nu beginnen te gebeuren.

4. Het “teken” van Gods volk

Sprekend over ware Christenen die de komende “grote verdrukking” moeten ontvluchten, zei Jezus: “En bid dat uw vlucht niet zal plaatsvinden in de winter en ook niet  op een sabbat” (Mattheüs 24:20-21). Waarom zou Jezus bezorgd zijn over Zijn volgelingen die Sabbatdag houden?

Omdat het een testgebod is en altijd geweest is – een test om te zien of ieder van ons God eenvoudig zal gehoorzamen, omdat Hij zegt het te doen. En daarom is het een identificerend teken van Zijn volk. Het wijst ook op de ware God, de Schepper van hemel en aarde.

Jezus hield de Sabbat, “naar Zijn gewoonte” (Lukas 4:16). De apostel voor de heidenen preekte altijd en had religieuze diensten op die dag (Handelingen 17:2).

In het Oude Testament was er een speciaal Sabbatverbond gemaakt met Israël: “U dan, spreek tot de Israëlieten en zeg: U moet zeker Mijn sabbatten in acht nemen, want dat is een teken tussen Mij en u, al uw generaties door, zodat men weet dat Ik de HEERE ben, Die u heiligt. Ja, u moet de sabbat in acht nemen, want die is voor u heilig. Wie hem ontheiligt, moet zeker gedood worden, ja, ieder die op die dag werk verricht, die persoon moet uitgeroeid worden uit het midden van zijn volksgenoten. Zes dagen zal er werk verricht worden, maar op de zevende dag is het sabbat, een dag van volledige rust, heilig voor de HEERE. Ieder die op de sabbatdag werk verricht, moet zeker gedood worden. Laat de Israëlieten dan de sabbat in acht nemen, door de sabbat te houden, al hun generaties door, als een eeuwig verbond. Hij zal tussen Mij en de Israëlieten voor eeuwig een teken zijn, want de HEERE heeft in zes dagen de hemel en de aarde gemaakt, en op de zevende dag heeft Hij gerust en Zich verkwikt” (Exodus 31:13-17).

Om dit punt over Gods ware Sabbat en de betekenis ervan voor uzelf te bewijzen kunt u ons gratis boekje Welke dag is de Christelijke Sabbat? bestellen.

In aanvulling op de wekelijkse Sabbat gaf God Zijn volk zeven jaarlijkse Sabbatten of Heilige Dagen. Deze geestelijke feesten van vrolijkheid staan voor Gods grote plan van behoud. Zij die nalaten om deze te vieren begrijpen Gods grote plan en doel niet. Zij weten bijvoorbeeld niet waarom God nu niet iedereen behoudt. En zij kennen niet de exacte tijd wanneer in Gods Meesterplan alle mensen die ooit geleefd hebben echt begrip gegeven zal worden van Gods Woord en van waar Christendom – en de grote meerderheid zal reageren!

Een van deze geestelijke feesten is het Pascha. De meeste kerken hebben de tijd en wijze van viering veranderd en noemen het het laatste avondmaal, de eucharistie of iets anders. Jezus hield het als het “Pascha” (Lukas 22:15-20). De apostel Paulus vierde het Pascha en de daarop volgende dagen van Ongezuurde Broden (1 Korinthe 5:7-8).

Het Paschalam van het oude Israël wees vooruit naar de dood van Jezus Christus – het Lam van God – voor onze zonden. Meteen na het Pascha werden de dagen van Ongezuurde Broden gevierd. Met het wegdoen van zuurdesem en gist uit hun huis dienen Christenen het wegdoen van zonde en het groeien in genade en kennis te illustreren – de volgende stap na het accepteren van het offer van Christus!

Paulus onderwees de Kerk bestaande uit heidenen in Korinthe hoe het feest van Ongezuurde Broden gevierd moest worden: “Laten wij dus feestvieren, niet met oud zuurdeeg, ook niet met zuurdeeg van slechtheid en boosaardigheid, maar met ongezuurde broden van oprechtheid en waarheid” (1 Korinthe 5:8). Let op! Dit is een nieuwtestamentisch gebod – niet aan Joden – maar aan een hoofdzakelijk heidense gemeente om het feest van Ongezuurde Broden te vieren. Gods ware Kerk moet dit door God gegeven feest vieren precies zoals Christus, de apostelen en alle vroege Christenen deden!

Voor een volledige uitleg van deze dagen en hun betekenis kunt u ook ons gratis  boekje Gods feestdagen - Gods Meesterplan bestellen.

Het punt is dat deze jaarlijkse Sabbatten of Heilige Dagen ook een deel zijn van Gods “teken” waardoor Zijn volk geïdentificeerd zou kunnen worden. Let op Gods duidelijke verklaring betreffende de dagen van Ongezuurde Broden: “En het moet voor u als een teken op uw hand zijn, en als een herinnering tussen uw ogen, opdat de wet van de HEERE op uw lippen is … ” (Exodus 13:9).

Waar Gods ware volk ook is – waar Zijn Kerk ook is – Zijn dienaren zullen het identificerende teken van Gods ware Sabbatten hebben, de wekelijkse en jaarlijkse. Want de wekelijkse Sabbat wijst naar de ware God – de Schepper – en de jaarlijkse Sabbatten maken Zijn buitengewone plan bekend.

Eerlijk gezegd, als u of uw huidige kerk niet bereid zijn het vierde gebod oprecht te gehoorzamen, dat ons zegt om de zevende dag van de week als heilige tijd te houden, dan zult u nog steeds Gods geboden aan het bespreken of aan het wegredeneren zijn wanneer Zijn ware Kerk naar [een plaats van] veiligheid vlucht zoals Christus aangaf in Mattheüs 24:20! En u zult heel dorstig worden als het bestuur van Christus in het Millennium begint en Hij gedwongen zal zijn volledige droogte over alle landen en volken te brengen die weigeren Zijn geboden Heilige Dagen te vieren – in het bijzonder het Loofhuttenfeest (Zacharia 14:16-19)! In uw eigen belang – en in het belang van uw geliefden – onderschat deze zeer belangrijke kwestie niet! Bent u bereid zich over te geven aan uw Schepper en Hem te gehoorzamen op dit essentiële punt?

5. Gods Kerk doet het ware Werk van God

Een van de tekenen, die Jezus gaf voor Zijn komst en voor het einde van dit tijdperk was dit: “En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken; en dan zal het einde komen” (Mattheüs 24:14).

Ergens op aarde zullen, net voor de tweede komst van Jezus, Zijn ware dienaren met toenemende kracht de boodschap van het komende wereldregerende Koninkrijk van God verkondigen! Zij zullen dezelfde boodschap van diep berouw en totale overgave aan God en aan Zijn wetten prediken die Jezus Zelf predikte. Zij zullen uitleggen dat waar Christendom niet alleen het accepteren van Jezus Christus als persoonlijke Verlosser betekent, maar Hem oprecht accepteren als onze Heer, onze Hogepriester en onze spoedig komende Koning. Want het komende Koninkrijk van Jezus is een werkelijk Koninkrijk. Een koninkrijk is een regering – en van het begin tot het einde van uw Bijbel gaat Gods boodschap over Zijn komende regering die alle regeringen van deze wereld volkomen zal vernietigen en voor eeuwig zal heersen (Daniël 2:44; Openbaring 11:15).

De levende Jezus Christus zal spoedig in machtige kracht terugkeren om deze aarde te regeren en te voorkomen dat de mensheid zichzelf van deze planeet afblaast (Mattheüs 24:22)! Jezus zegt tegen een van de tijdperken of takken van Zijn ware Kerk: “En wie overwint en wie Mijn werken tot het einde toe in acht neemt, hem zal Ik macht geven over de heidenvolken. En hij zal hen hoeden met een ijzeren staf … (Openbaring 2:26-27).

Merk op: “En Gij hebt ons voor onzen God gemaakt tot koningen en priesters; en wij zullen als koningen heersen op de aarde” (Openbaring 5:10, SV). Let op dat Christus en Zijn heiligen “op de aarde” zullen regeren – niet boven in de “hemel”!

Deze krachtige boodschap van Zijn spoedig komende over de wereld heersende regering moet door Gods ware Kerk verkondigd worden. Deze boodschap wordt niet gegeven om iedereen te bekeren, maar wordt verkondigd als een “getuigenis” zodat, wanneer deze eindtijdgebeurtenissen werkelijk gebeuren, de mensheid het veel sneller zal begrijpen.

Door Zijn Kerk geeft God mannen en vrouwen ook lessen in karakter en gehoorzaamheid zodat zij klaar mogen zijn om onder de levende Christus te dienen wanneer Hij terugkeert als Koning der koningen. De apostel Paulus werd geïnspireerd om ware Christenen te wijzen op dit absoluut essentiële aspect van christelijk leven en de soort voorbereiding en training die leden van de ware Kerk behoren te krijgen. Paulus schreef: “Weet u niet dat de heiligen de wereld zullen oordelen? En als door u de wereld geoordeeld wordt, zou u dan ongeschikt zijn voor de meest onbeduidende rechtszaken? Weet u niet dat wij engelen zullen oordelen? Hoeveel te meer dan alledaagse dingen?” (1 Korinthe 6:2-3).

Om te heersen over anderen moet men eerst leren over zichzelf te heersen. Gods regering is gebaseerd op Zijn geestelijke wet – de Tien Geboden. Daarom zegt God over de ware heiligen: “Hier zien we de volharding van de heiligen. Hier komen openbaar die de geboden van God en het geloof in Jezus in acht nemen” (Openbaring 14:12).

Een ander absoluut fundamenteel onderdeel van het Werk van de ware Kerk is om de profetische boodschappen van de Bijbel te begrijpen en te verkondigen. Ongeveer een vierde deel van de hele Bijbel is gewijd aan profetie! Gods Woord zelf zegt ons: “… Het getuigenis van Jezus is namelijk de geest van de profetie” (Openbaring 19:10).

Gods Kerk begrijpt en verkondigt u de werkelijke betekenis van actuele gebeurtenissen, de big picture van waarom de VS en andere volken van Britse afstamming in toenemende mate hun macht en aanzien verliezen en waar dit precies naar toe leidt. Zij kan uitleggen waarom de, hoofdzakelijk katholieke naties van het vasteland van Europa zich in toenemende mate verenigen, waar dit toe zal leiden en waarom de Britten – binnen een paar jaar of eerder – uit de Europese Unie zullen gaan of eruit gewerkt zullen worden. Als u deze belangrijke zaken echt wilt begrijpen, bestel dan ons gratis en onthutsende boekje De Verenigde Staten en Groot-Brittannië in de profetieën.

Een ander fundamenteel onderdeel van de profetische opdracht van Gods Kerk in deze eindtijd is wat wij de Ezechiël opdracht noemen. Dit is de waarschuwingsboodschap waarvan God duidelijk aangaf dat die door Zijn ware dienaren speciaal aan de twaalf stammen van Israël gegeven diende te worden. Zoals het bovengenoemde boekje duidelijk uitlegt zijn de Anglo-Keltische mensen van de VS en de landen van het Britse Gemenebest de afstammelingen van de zogenaamde verloren tien stammen van Israël. Samen met het joodse volk zullen zij het het zwaarst te verduren hebben in de spoedig komende Grote Verdrukking. Dit zijn de mensen, die gewaarschuwd moeten worden – ruim van te voren – voor deze komende holocaust!

Wij in de Levende Kerk van God voelen dus de verantwoordelijkheid om te handelen naar deze instructie van God aan de eindtijd wachter: “en die ziet het zwaard over het land komen, en blaast op de bazuin en waarschuwt het volk, als dan hij die het geluid van de bazuin hoort, die wel hoort, maar zich niet laat waarschuwen, en het zwaard komt en neemt hem weg, dan zal zijn bloed op zijn eigen hoofd rusten. Hij heeft het geluid van de bazuin gehoord en zich niet laten waarschuwen. Zijn bloed zal op hem rusten. Hij echter, die zich laat waarschuwen, redt zijn leven. Als de wachter echter het zwaard ziet komen en niet op de bazuin blaast, zodat het volk niet gewaarschuwd wordt, en het zwaard komt en neemt een leven onder hen weg, dan is dat leven wel in zijn ongerechtigheid weggenomen, maar zijn bloed eis Ik van de hand van de wachter. En u, mensenkind, Ik heb u aangesteld tot wachter over het huis van Israël. U zult een woord uit Mijn mond horen en u moet hen namens Mij waarschuwen” (Ezechiël 33:3-7). Dit is een wezenlijk deel van de verantwoordelijkheid van Gods ware dienaren in deze laatste dagen.

Alleen Gods Kerk begrijpt dit echt en geeft u het ware begrip van wereldveranderende ontwikkelingen die uw leven spoedig dramatisch zullen beïnvloeden! Gods ware Kerk zal ook haar leden voortdurend onderwijzen, trainen en voorbereiden op hun toekomst als koningen en priesters in de spoedig komende wereldregering van Christus (Daniël 7:27; Lukas 19:15-19; Openbaring 1:5-7; 5:10; 20:6). U dient uw verstand te openen, ijverig uw Bijbel te bestuderen, God om begrip te vragen en te zien waar de levende Christus in deze tijden van het einde werkt! Gods ware Kerk zal de hele Bijbel prediken – niet alleen een paar sentimentele verzen over de persoon van Jezus Christus en tegelijkertijd de krachtige boodschap die Hij Zelf predikte negerend. U kunt die Kerk vinden en er deel van uitmaken, als u dat wilt!

 

Gods Kerk heeft alle vijf tekens ter identificatie

In de hele wereld verkondigt Gods ware Kerk – met toenemende kracht – de komende regering van God op aarde door Jezus Christus en de herrezen heiligen, gebaseerd op Gods wet en Zijn geboden. Gods ware Kerk onderwijst de manier van leven, die Jezus Christus en Zijn apostelen predikten en praktiseerden. Zij praktiseert Gods vorm van regering en bereidt haar leden voor om Christus te assisteren in het heersen over deze wereld (1 Korinthe 6:2-3).

Het is belangrijk om op te merken dat, hoewel Gods ware Kerk één geestelijk georganiseerd lichaam is, de Bijbel laat zien dat het normaal is voor de Kerk om tegelijkertijd uit een aantal verschillende georganiseerde gemeenschappen of takken te bestaan. In de hoofdstukken 2 en 3 van Openbaring openbaart Christus de karakteristieken van de zeven tijdperken of era’s van Gods ware Kerk. Hij vindt enige tekortkomingen bij de meeste van de zeven kerken of era’s – maar niet bij Filadelfia. Deze era’s vertegenwoordigen houdingen die altijd aanwezig zijn in Gods Kerk en zij geven ook de voortgang aan van dominante houdingen in de Kerk in het algemeen. Tegenwoordig bevinden wij ons duidelijk in de Laodicea era, die door Christus verworpen wordt vanwege haar “lauwheid”, ook al heeft ze het grootste deel van de Waarheid. De levende Jezus Christus zei: “Ik ken uw werken, en weet dat u niet koud en niet heet bent. Was u maar koud of heet! Maar omdat u lauw bent en niet koud en ook niet heet, zal Ik u uit Mijn mond spuwen” (Openbaring 3:15-16).

De Levende Kerk van God, die dit boekje dat u nu leest heeft geproduceerd, streeft ernaar om de nadruk op Filadelfia vast te houden, zelfs in deze Laodicea era. Wij sporen Gods volk dringend aan om ijverig te zijn in het doen van Gods Werk, in de voorbereiding om koningen en priesters in het Koninkrijk van Christus te worden en in zich totaal over te geven aan de heerschappij van Christus in de Kerk en in ons persoonlijke leven. Wij in de Levende Kerk van God zijn absoluut gericht op het volbrengen van het Werk dat Jezus Christus in deze laatste dagen door Zijn Kerk doet.

Jezus inspireerde de apostel Paulus om ons in 1 Korinthe 12 te zeggen dat Zijn Kerk het “lichaam” is van Christus – het fysieke instrument waardoor Christus nu werkt om Zijn Werk te volbrengen en de toekomstige koningen en priesters op Zijn Koninkrijk voor te bereiden. Het is belangrijk om op te merken dat dat lichaam altijd heeft bestaan. Denk er aan dat Jezus zei: “En Ik zeg u ook dat u Petrus bent, en op deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de  poorten van de hel zullen haar niet overweldigen” (Mattheüs 16:18).

Dus vanaf het moment dat Christus naar de hemel opsteeg en het levende Hoofd van de Kerk werd, heeft Hij Zijn kleine kudde door de eeuwen heen door beproevingen, testen en vervolgingen geleid. Het zou voor ieder van u nuttig zijn om ons gratis, zeer onthullende boekje over dit onderwerp Gods Kerk door de eeuwen heen te lezen. Dit boekje documenteert nauwkeurig de geschiedenis van de ware Kerk in de loop der eeuwen – en gebruikt veel buitenkerkelijke geschiedenis en bronnen om zijn punten te bewijzen. Het zal u helpen te begrijpen waar Gods ware Kerk al die jaren is geweest en waar ze tegenwoordig is.

Door de vruchten te onderzoeken kunt u voor uzelf zien hoe God de Levende Kerk van God vandaag gebruikt om Zijn doelen te volbrengen. Denk er aan dat Gods ware Kerk, zoals hierboven aangegeven, het “lichaam” van Christus is. Zoals de apostel Paulus schreef: “Want zoals het lichaam één is en veel leden heeft, en al de leden van dit ene lichaam, hoewel het er veel zijn, één lichaam zijn, zo is het ook met Christus. Ook wij allen immers zijn door één Geest tot één lichaam gedoopt, hetzij dat wij Joden zijn, hetzij Grieken, hetzij slaven, hetzij vrijen; en wij allen zijn van één Geest doordrenkt” (1 Korinthe 12:12-13).

Verschillende takken van Gods Kerk

Om in het lichaam van Christus te zijn moet u zich volledig hebben overgegeven aan God en door Gods Geest geleid worden: “… Maar als iemand de Geest van Christus niet heeft, die is niet van Hem” (Romeinen 8:9). Ieder lid van de ware Kerk moet dus oprecht bekeerd zijn en geleid worden door Gods Geest. Nogmaals, God geeft Zijn Heilige Geest “… aan hen die Hem gehoorzaam zijn” (Handelingen 5:32). Toch zijn er door de eeuwen heen vele verschillende Kerk van God gemeenschappen – takken van de ware Kerk – geweest die soms naast elkaar bestonden. In de eerste eeuw na Christus schreef de apostel Johannes over zeven kerken in Klein Azië, die houdingen vertoonden die in de nog komende kerkgeschiedenis zouden worden teruggevonden; elk van deze zou ook de dominerende houding zijn van de Kerk in opeenvolgende “era’s”. Deze verschillende takken van Gods ware Kerk waren dikwijls in verschillende delen van de wereld – soms wellicht onbekend voor elkaar. Tijdens de 12e en 13e eeuw bestond Gods ware Kerk bijvoorbeeld onder de Bogomielen in Hongarije, terwijl die gelovigen niet wisten dat een vergelijkbare Sabbat houdende groep tegelijkertijd in Groot-Brittannië bestond.

Velen in de VS zijn bekend met de Seventh Day Church of God [Zevende Dag Kerk van God]. Door de jaren heen onderging zij diverse splitsingen – zoals met veel kerkgenootschappen gebeurt – wat al vóór de Tweede Wereldoorlog resulteerde in een groep met het hoofdkantoor in Stanberry, Missouri en een andere groep met het hoofdkantoor in Caldwell, Idaho. Uit deze omgeving haalde God Herbert W. Armstrong, die vele jaren leidde wat bekend werd als de Wereldwijde Kerk van God. De Wereldwijde Kerk van God werd verreweg de grootste groep ware gelovigen die hun leven overgaven om de hele wet van God te houden, de ware Sabbat te vieren, het Evangelie van het komende Koninkrijk van God te prediken en om de juiste naam “de Kerk van God” te gebruiken. Zelfs in die tijd echter bleven bovengenoemde groepen van de Zevende Dag Kerk van God bestaan. De Heer Armstrong erkende dikwijls dat deze verschillende gemeenschappen takken van de ware Kerk waren.

Tijdens het dienaarschap van de heer Armstrong stelde het grootste deel van hen die God tot de Waarheid geroepen had zichzelf twee belangrijke vragen:

• Waar werd de waarheid van de Bijbel het meest duidelijk gepredikt?

• Waar werd het Werk met de meeste kracht gedaan?

Denk er aan, dat het Werk niet alleen bestaat uit het prediken van de waarheid van de Bijbel, maar specifiek uit het verkondigen van het spoedig komende Koninkrijk van God aan de wereld (Mattheüs 24:14), het geven aan de Israëlitische naties van een sterke waarschuwing voor de aanstaande Grote Verdrukking, het voeden van de kudde met “heel het raadsbesluit van God” (Handelingen 20:27) en Gods volk oprecht te onderwijzen, trainen en voor te bereiden om “koningen en priesters” te worden in het Koninkrijk van Christus (Openbaring 5:10).

De meeste mensen van de Zevende Dag Kerk van God waren zeker aardig en zij hadden enige Waarheid. Maar zij leken er tevreden mee te zijn om alleen de grondbeginselen te onderwijzen en rustig van hun omgang met elkaar te genieten. Hen leek het vuur te ontbreken om heel de wereld in te gaan en het Evangelie op krachtige wijze te prediken en om ook de belangrijke Ezechiël waarschuwing te geven (Ezechiël 33:1-7) over de komende Grote Verdrukking die op de eerste plaats de Anglo-Keltische naties zal treffen.

Jezus zegt ons met betrekking tot welke religieuze organisatie dan ook: “… Aan hun vruchten zult u hen herkennen” (Mattheüs 7:15-20). Het is dus aan iedere persoon om zorgvuldig te bedenken: Waar werkt Christus tegenwoordig voornamelijk? Wie predikt meer Waarheid? Wie doet het Werk van de Evangelieverkondiging aan het publiek over de hele wereld het meest effectief?

Uit de Bijbel en door de geschiedenis begrijpen wij dat de Kerk van God het lichaam van Jezus Christus is – het lichaam van gelovigen in de echte Waarheid van de Bijbel. Waar Gods ware mensen ook zijn, het zijn zij die hun leven overgegeven hebben om te leven bij ieder woord van God. Binnen het grotere lichaam van Christus moeten Gods ware mensen elkaar oprecht liefhebben zoals Jezus ons allen liefgehad heeft (Johannes 13:34). Waar die mensen samenkomen in verschillende georganiseerde gemeenschappen zullen daar ook verschillende sterke kanten en wisselende accenten zijn. Maar uitgaande liefde, broederlijke vriendelijkheid en de geest van dienstbaarheid moeten in bekeerde leden van Gods Kerk aanwezig zijn om het even waar zij wonen en tot welke speciale gemeenschap zij behoren. Want de oprechte liefde voor God uit zich rechtstreeks in het houden van de Tien Geboden. Zoals de apostel Johannes werd geïnspireerd ons te zeggen: “Want dit is de liefde tot God, dat wij Zijn geboden in acht nemen; en Zijn geboden zijn geen zware last” (1 Johannes 5:3).

En door de Geest van Christus in hen zullen de ware mensen van God dit pad dus volgen. Zij zullen het begrip en de moed hebben om alle tien van de Tien Geboden te gehoorzamen, zoals Openbaring 14:12 illustreert: “Hier zien we de volharding van de heiligen. Hier komen openbaar die de geboden van God en het geloof in Jezus in acht nemen.” En zij zullen het geloof opbrengen om het teken voor identificatie dat God aan Zijn volk gaf te behouden (Exodus 31:16-18).

In plaats van te argumenteren en excuses te verzinnen om ongehoorzaam te zijn, houdt Gods Kerk heilig wat God heilig gemaakt heeft. Zij volgt het geïnspireerde voorbeeld van Jezus en de apostelen in het houden van Gods Sabbat en Zijn jaarlijkse Heilige Dagen, die Zijn ontzagwekkende plan openbaren. Ten slotte doet Gods Kerk als een getuigenis het Werk van de verkondiging van de boodschap van behoud door Jezus Christus en van het goede nieuws van het spoedig komende Koninkrijk van God gebaseerd op Zijn wet.

De organisatie, die dit boekje publiceert streeft er naar al deze dingen te doen. Zoals u weet trachten wij in de Levende Kerk van God alle bovenvermelde waarheden met ons hele hart te volgen en op krachtige wijze de eindtijd-profetieën van de Bijbel te verkondigen en alles te doen om in het bijzonder de Israëlitische volken te waarschuwen voor de komende Grote Verdrukking. Met ons hoofdkantoor in de VS. te Charlotte, N.C., kantoren overal rond de wereld, talrijke plaatselijke gemeentes en dienaren, wereldwijde radio en televisie en groeiend aantal publicaties, inclusief dit boekje en het tijdschrift Tomorrow’s World, wordt die boodschap met toenemende kracht uitgebracht.

Nu moet u beslissen wat u met dit boekje doet. Misschien is het slechts behulpzaam voor u om deze duidelijke, Bijbelse tekens ter identificatie van waar God werkt – waar Zijn ware Kerk nu is – te overwegen.

Maar als uw interesse verder gaat dan dat – als God u roept en als wij u persoonlijk kunnen dienen – aarzelt u dan niet om contact op te nemen via de website wereldvanmorgen.nl. Wij kunnen uw vragen per email beantwoorden. Maar als u dit wenst, kan een vertegenwoordiger van dit Werk u persoonlijk bezoeken op een tijd en plaats die u verkiest.

De keuze is aan u.

Nu de wereldgebeurtenissen zich onverbiddelijk naar het einde van dit huidige tijdperk bewegen, bent u het aan uzelf verplicht er zeker van te zijn waar u naar op weg bent. Vat de koe bij de hoorns. Bewijs deze dingen aan uzelf uit de bladzijden van uw Bijbel. Als God uw verstand nu opent, handel dan volgens deze kostbare kennis en begin u werkelijk voor te bereiden op uw taak in de Wereld van Morgen. Alleen de ware Kerk van God is het echte begrip, de moed en de motivatie gegeven om onbevreesd de volle Waarheid te verkondigen en u en uw geliefden werkelijk voor te bereiden om het schitterende doel voor uw leven te vervullen en om “koningen en priesters” te worden (Openbaring 1:6) in het spoedig komende Koninkrijk van God op deze aarde!

U moet handelen!

Als u een bezoek wenst van een dienaar of vertegenwoordiger van dit Werk, neemt u dan contact op met het dichtstbijzijnde kantoor (zie de laatste bladzijde van dit boekje) of via de website wereldvanmorgen.nl. Laat ons slechts weten dat u een bezoek wenst en geef uw adres en/of telefoonnummer door zodat we contact met u kunnen opnemen. U kunt er zeker van zijn dat niemand u zal bezoeken zonder van tevoren een afspraak te maken voor een tijd en plaats naar uw wens. Onze dienaar of vertegenwoordiger zal alleen al úw vragen beantwoorden over de Bijbel of over dit Werk en de Levende Kerk van God.

Er zal geen druk op u worden uitgeoefend om u ergens bij aan te sluiten noch zal u om geld gevraagd worden, waarvoor dan ook. Maar u krijgt de gelegenheid om op een persoonlijke manier met een ware dienaar of vertegenwoordiger te spreken en vragen te stellen over het bijwonen van een eredienst of een Bijbelstudie, als u dat wenst. Vaak zal onze dienaar aanbevelen dat u meer literatuur leest, de waarheden van de Bijbel voor uzelf diepgaander bewijst en zekerder bent van uw oprechte betrokkenheid, voordat u een dienst bijwoont. Want wij willen dat u er zeker van bent. Wij trachten u te dienen in uw zoektocht naar eeuwig leven in het Koninkrijk van God.

Als God echter uw verstand opent en u roept, zijn wij er zeker van dat u opgetogen zult zijn om anderen te ontmoeten die hun leven oprecht aan God willen geven en in dienst van hun naaste willen stellen. U zult een groep gelukkige mensen vinden – vaak met kleine kinderen – die hun Bijbels naar de diensten meebrengen en die als de Bereërs zijn die “het Woord met grote bereidwilligheid [ontvingen] en … dagelijks de Schriften [onderzochten] om te zien of die dingen zo waren” (Handelingen 17:11). Afhankelijk van de grootte van de groep en de lokale situatie, zullen er op een samenkomst gewoonlijk gezangen worden gezongen, mededelingen van activiteiten gedaan worden, nieuws van het Werk doorgegeven worden, nuttige preken worden gegeven en zal er na de bijeenkomsten een vriendschappelijke en ongedwongen omgang met elkaar [fellowshipping] zijn.

Moge God u helpen om alles te toetsen en het goede te behouden (1 Thessalonicenzen 5:21). Nu het einde van dit tijdperk snel nadert moeten wij niet steeds maar blijven speculeren en niets doen! God beloont degenen die ijverig handelen naar de Waarheid en alles doen om betrokken te raken in het dienen van Hem en het dienen van hun medemensen in dienst van God. Jakobus werd geïnspireerd om ons te zeggen: “En wees daders van het Woord en niet alleen hoorders. Anders bedriegt u uzelf” (Jakobus 1:22). Nogmaals, vraagt u ons zeer nuttige en grondig gedocumenteerde boekje Gods Kerk door de eeuwen heen aan of lees het op onze website wereldvanmorgen.nl. Het zal u helpen om de geschiedenis van Gods ware Kerk werkelijk te begrijpen – de kleine kudde, die bijna verdween tijdens de middeleeuwen.

Moge God u helpen om te begrijpen en om betrokken te raken nu u nog de mogelijkheid heeft! U hebt het nu misschien naar uw zin bij een of andere kerkgemeenschap. Maar – als God u in deze tijd roept – wil uw Schepper dat u een actief deel van Zijn Kerk bent die bezig is met de op rechte voorbereiding op Zijn Koninkrijk en met het op krachtige wijze waarschuwen van onze volken voor de komende Grote Verdrukking. Let op de duidelijke verantwoordelijkheid van Gods trouwe dienaren: “Red hen, die ten dode gegrepen zijn; want zij wankelen ter doding, zo gij u onthoudt. Wanneer gij zegt: Ziet, wij weten dat niet, zal Hij, Die de harten weegt, dat niet merken? En Die uw ziel gadeslaat, zal Hij het niet weten? Want Hij zal de mens vergelden naar zijn werk” (Spreuken 24:11-12, SV).

De levende Jezus Christus zegt tegen ons allen om vrucht te dragen: “Hierin wordt Mijn Vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt en Mijn discipelen bent” (Johannes 15:8). Nogmaals, moge God u inspireren om een actief deel te zijn van het Werk dat Christus nu volbrengt door Zijn lichaam, de ware Kerk van God op aarde tegenwoordig.