PROFETIE KOMT TOT LEVEN

BRON: Tomorrow's World/ January - February 2010

"Één van de meest belangrijke ontwikkelingen sinds de Reformatie", werd het genoemd in de woorden van het Londense dagblad, de Daily Telegraph. (24 oktober 2009) Paus Benedictus XVI liet een kerkelijke bom vallen op de traditionele Christelijke wereld door Anglicanorum Coetibus te bevestigen en een ongelooflijk nieuw plan aan te kondigen. Dit plan staat toe dat ontgoochelde Anglicanen, die geschokt zijn over homoseksuele bisschoppen, het ordineren van vrouwen en huwelijken tussen dezelfde seksen, terug mogen keren in de schoot van de Rooms Katholieke Kerk, terwijl zij het meeste van hun eerdere Anglicaanse discipline behouden - inclusief gehuwde priesters!

Deze verrassende mededeling door het Vaticaan - die de Kerk van Engeland schokte - werd door de Rooms Katholieke beleidsmakers verwelkomd als het werk van de heilige Geest, die de verschillende delen van de traditionele Christelijke gemeenschap leidt "naar Katholieke éénheid" onder de paus. Zowel de geschiedenis als Bijbelprofetieën, die nu tot leven komen geven echter een heel ander perspectiefop deze opvallende recente ontwikkeling!

Keerpunten van de Geschiedenis 

De gedenkwaardige mededeling door het Vaticaan is een poging om de loop van de geschiedenis te keren! De Anglicaanse Kerk - de Kerk van Engeland - is in 1534 afgesplitst van de Kerk van Rome toen aan Koning Hendrik VIII de vernietiging van een huwelijk werd geweigerd door het Vaticaan. Sinds die tijd is de Anglicaanse Kerk het middelpunt van Protestants Engeland - het kleine eiland, dat diverse aanvallen weerstond van Katholieke heersers op het continent om de Engelsen met geweld terug te brengen in de Rooms Katholieke schoot! De nederlaag van de Spaanse Armada, die door de Katholieke koning Filip II van Spanje was gezonden in 1588, werd in Engeland gezien als "een daad van God" om Protestants Engeland te beschermen. Deze opvallende gebeurtenissen in Engeland en andere delen van Europa ontwikkelden de Protestantse Reformatie effectief. De recente mededeling om de Anglicaanse terugkeer naar de Roomse Kerk gemakkelijker te maken zal eenbelangrijke ommekeer zijn van voorgaande trends en kan bereiken wat de Spaanse Armada niet tot stand bracht - het ter ziele gaan van de Anglicaanse Kerk en de ondergang van Protestants Engeland.

Men is ook bezig met het bijleggen van een andere oude breuk. In 1054 splitste de "Grote Scheuring" de Roomse Kerk in tweeën toen de paus in Rome en de patriarch in Constantinopel elkaar excommuniceerden over theologische kwesties en pauselijke autoriteit. Oude vooringenomenheden werden verder verergerd door de opkomst van Italiaanse Katholieke kooplui in toonaangevende posities in de handel en financiële sectoren van Constantinopel, waar zij inheemse Griekse handelaren verdrongen. Dit smeulende ongenoegen brak uit in geweld toen Griekse Katholieken in Constantinopel de Rooms Katholieke kooplui aanvielen. In 1204 veroverden en plunderden kruisvaarders meedogenloos de prachtige stad Constantinopel op devierde kruistocht, uitgevaardigd door paus Innocent III. De Roomse druk van Latijnse patriarchen op de verslagen Grieken bracht een erfenis voort van haat en wantrouwen tussen de oosterse en westerse takken van het "Christendom", dat al meer dan 950 jaar voortduurt.

In de afgelopen tientallen jaren zijn Rooms Katholieke pausen en oost-Orthodoxe patriarchen stapje voor stapje vooruit geschoven naar het helen van de "Grote Scheuring" en ontmoeten elkaar, bidden samen en denken na, hetgeen voorheen ondenkbaar zou zijn geweest! De stap naar verzoening werd ook afgedwongen door externe krachten:

  • het dreigende gevaar van de radicale Islam,
  • het verval van morele waarden in de westerse samenleving en
  • de inspanningen van de Europese politieke elite om elke vorm van Christendom uit het publieke leven te sluiten.

Leiders in Rome en Constantinopel realiseren zich dat, tenzij zij zich verenigen, zij eerder spoedig dan later buiten spel gezet worden door de opkomende machten van het secularisme en onbelangrijk worden.

In dit licht gezien is de verrassende uitnodiging van paus Benedict aan de Anglicanen om met waardigheid in de Rooms Katholieke schoot terug te keren, een belangrijke stap. Dit kan zelfs een inleiding zijn tot de hereniging met de lang vervreemde oost-Orthodoxe Christenen - de andere "long" van de kerk.

Wij schijnen een ander belangrijk keerpunt in de geschiedenis waar te nemen - één, die lang geleden in de Bijbel werd voorspeld.

Eindtijd Profetieën 

Bijna 2000 jaar geleden ontving de Apostel Johannes een profetisch visioen van gebeurtenissen, die aan het einde van dit tijdperk zullen gebeuren, net voordat Jezus Christus naar deze aarde terugkeert. In Openbaring 13 beschreef Johannes twee beesten.

Één stelt een krachtige persoon voor, die een Europese politieke organisatie leidt, die zal opkomen als de laatste herleving van een regeringssysteem die verbonden is aan het oude Roomse Rijk. (Zie Daniël 2:40-43)

Het andere beest is de voorbode van het optreden van een invloedrijke religieus persoon, die een kerk leidt die de legitimiteit van het eerste beest begunstigt. (Zie Daniël 7:8, 15-25)

Later beschrijft Johannes deze religieuze organisatie als een "scharlaken vrouw" met invloed in de hele wereld, die het politieke beest "berijdt" (beïnvloedt), dat in Europa zal opkomen. (Zie Openbaring 17) Die vrouw wordt genoemd: "EEN GEHEIMENIS: HET GROTE BABYLON, MOEDER VAN DE HOEREN EN VAN DE GRUWELEN DER AARDE". (Openbaring 17:5)

Protestanten hebben deze symbolische voorstelling reeds lang verbonden aan de Rooms Katholieke Kerk (Zie Halley's Bible Handbook - [Halley's Bijbel Handboek], 24e ed.) met haar vele religieuze gewoonten en tradities, die terugvoeren naar de religieuze mysteries van het oude Babylon. (Zie The Two Babylons - [De Twee Babylons], Hislop)

Het is interessant dat pausen en diplomaten van het Vaticaan tientallen jaren de formatie van een Verenigd Europa hebben aangemoedigd en gesteund.

  • Is het dan verrassend dat zo'n entiteit nu opkomt uit het as van het Romeinse Rijk - precies zoals de profetieën in Daniël en Openbaring voorspelden?

De profeet Jesaja openbaart aanvullende details over de activiteiten van deze eindtijd religieuze organisatie. Deze "dochter van Babel" zal aanspraak maken om"eeuwig gebiedster" te zijn (denkt U hier aan Rome, "de eeuwige stad") en "ik ben het en niemand anders". (denk aan haar aanspraak om de enige ware kerk te zijn) Zij zal beweren "ik zal niet als weduwe neerzitten en geen beroving van kinderen kennen" (Jesaja 47:1-8) - het zal veel pijn kosten om haar "dochterkerken" terug te winnen, die voor een tijd in protest gescheiden zijn. (Openbaring 17:5)

Wij zijn er getuigen van dat deze profetieën vandaag tot leven komen in de inspanningen van de Roomse Kerk om andere traditionele Christelijke kerken terug te brengen in de Katholieke schoot van de Moederkerk!

De Apostel Paulus tekende ook een profetie op, die deze migratie van de eens protesterende dochters, die terugkeren naar de Rooms Kerk plaatst als een onderdeel van een serie dramatische gebeurtenissen, die zullen plaatsvinden net voor de terugkeer van Jezus Christus naar deze aarde.

De Bijbel openbaart dat aan het einde van dit tijdperk vele Christenen, die eens trouw waren hun geloof ontrouw zullen worden en terug zullen keren naar heidense praktijken. (1 Timoteüs 4:1) Sommigen zullen weer een heidense vorm binnengaan van vals Christendom; anderen zullen alle vertoon van Christendom laten varen. Zelfs als ware Christenen het geloof, dat eens overgeleverd werd, ontrouw worden zullen schokgolven gaan door de bredere traditionele Christelijke samenleving, als de eens afgescheiden "dochters" van Rome zich weer herenigen met hun "moeder".

Het eerste en tweede beest, zoals boven omschreven zullen miljoenen mensen in beweging brengen door een valse religie, die rebelleert tegen Gods wetten en de waarheid van Jezus Christus.

Oude profetieën, die de terugkeer voorspelden van protesterende "dochter" kerken naar de moederkerk en de rebellie van miljoenen tegen de leerstellingen van de God van de Bijbel, komen vandaag tot leven in dramatische gebeurtenissen, die de terugkeer van Jezus Christus naar deze aarde en het einde van dit tijdperk zullen voorafgaan!

Nu wij dichter bij de uiteindelijke, voorspelde tijd van grote afval komen moet U de waarheid kennen over de toekomst van onze wereld.

Om meer te leren over dit belangrijk onderwerp kunt U onze boekjes lezen: 

Satans vervalst Christendom 

en 

Het Beest van Openbaring: Mythe, Metafoor of spoedig komende Realiteit