PROFETIE KOMT TOT LEVEN

BRON: Tomorrow's World/ May - June 2011

De meeste traditionele Christelijke kerken geloven tegenwoordig dat zij de instructies van Jezus opvolgen, "ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen". (Markus 16:15) Vele oprechte inspanningen werden gedaan om een goed klinkende boodschap te prediken dat, God iedereen liefheeft; Jezus stierf om zondaars te behouden en dat door het aanvaarden van Jezus als Uw Verlosser, men naar de hemel zal gaan. Wat de meeste traditionele Christenen zich echter niet realiseren is, dat zij een ander evangelie hebben aanvaard dan Jezus en de Apostelen hebben verkondigd!

Bijbelprofetieën openbaren, dat het evangelie van Jezus vervalst zou worden; de wereld zou misleid worden in het geloven van een vals evangelie, maar het ware evangelie zou hersteld en verkondig worden net voor de terugkeer van Jezus Christus. Die profetieën komen nu tot leven!

Het Ware Evangelie 

Het is verbazingwekkend om het evangelie, dat Jezus verkondigde te vergelijken met het evangelie, dat tegenwoordig in de meeste kerken wordt gepredikt. Jezus ging niet rond om mensen te vragen "hun hart aan de Heer te geven" en een kort gebed op te zeggen, zodat zij verlost zouden worden.

In talloze verzen is de duidelijke boodschap opgetekend, "Jezus ging naar Galilea en predikte het Evangelie van het Koninkrijk van God, en Hij zei:... het Koninkrijk van God is nabijgekomen; bekeer u en geloof het Evangelie". (Markus 1:14-15) In het boek Matteüs verwijst Jezus slechts driemaal naar Zijn komende dood en opstanding en Hij verwijst meer dan 30 keer naar het komende Koninkrijk van God! Markus en Lukas vermelden eenzelfde nadruk, toen Jezus Zijn discipelen een opdracht gaf - "Hij zond hen op weg om het Koninkrijk van God te prediken". (Lukas 9:2) Jezus onderwees dat degenen, die zich bekeerden, die nederig en onderwijsbaar zouden worden, "de belangrijkste in het Koninkrijk der hemelen" zouden zijn. (Matteüs 18:1-5) Jezus beloofde de Apostelen, dat zij "zullen zitten op twaalf tronen en de twaalf stammen van Israël zult oordelen" (Matteüs 19:23-30) in het komend Koninkrijk. Toen Christus na de opstanding aan Zijn discipelen verscheen was het belangrijkste onderwerp van gesprek, het Koninkrijk van God. (Handelingen 1:1-7)

De Apostelen verkondigden dezelfde boodschap. Toen Filippus naar Samaria ging en "het Evangelie van het Koninkrijk van God en van de Naam van Jezus Christus verkondigde". (Handelingen 8:12) Aan het einde van zijn dienaarschap "predikte" Paulus nog steeds "het Koninkrijk van God en gaf onderwijs over de Heere Jezus Christus". (Handelingen 28:23, 31) De Apostel Johannes legde uit, dat gelovigen"koningen en priesters zouden zijn en wij zullen als koningen regeren over de aarde"met Christus tijdens het Millennium. (Openbaring 1:4-8; 5:10; 20:4-6) De Bijbel verklaart dat, op Jezus na, "niemand is opgevaren naar de hemel" (Johannes 3:13), zelfs niet koning David. (Handelingen 2:29-34; 13:36) Wij moeten ons dus afvragen:

Wat gebeurde er met de boodschap, die Jezus en Zijn Apostelen verkondigden?

Een Ander Evangelie 

Jezus waarschuwde ons, "wees op uw hoede voor de valse profeten, die in schapenvacht naar u toe komen". (Matteüs 7:15-19) Hij voorspelde dat aan het einde van het tijdperk "velen zullen komen onder Mijn Naam .....en zij zullen velen misleiden". (Matteüs 24:3-5, 11) De Apostel Paulus waarschuwde de oudsten in Efeze, "na mijn vertrek zullen wrede wolven bij u binnenkomen, die de kudde niet sparen..... dat uit uw eigen midden mannen zullen opstaan die de waarheid verdraaien om de discipelen weg te trekken achter zich aan". (Handelingen 20:28-31) Paulus waarschuwde de Korintiërs niet misleid te worden door mensen, die "een andere Jezus..... een andere geest..... een ander Evangelie" prediken. (2 Korintiërs 11:1-4) Toch begon de vervalsing van het ware evangelie tijdens de dagen van de Apostelen!

In een brief aan de broeders in Galatië, geschreven omstreeks 52 n. Chr., schreef Paulus, "ik verwonder mij erover dat u zich zo snel afwendt..... naar een ander evangelie..... al zijn er ook sommigen, die u in verwarring brengen en het Evangelie van Christus willen verdraaien". (Galaten 1:6-7) In dit geval drongen valse leraren er op aan, dat een man besneden moest worden om een Christen te worden - wat niet waar was. (Galaten 2:3-5; 5:1-15) In deze hoofdstukken legt Paulus uit, dat niemand gerechtvaardigd is door de ritualistische wassingen uit te voeren en andere ceremoniën, die ermee verbonden zijn, gehandhaafd door de gevestigde religieuze Joodse orde.

Helaas verdraaiden valse leraren later de woorden van Paulus in een valse lering; dat Christenen de Tien Geboden of de bijbelse Sabbat of Heilige Dagen niet hoeven te gehoorzamen. Denkt U er aan, Jezus onderhield de geboden, de Sabbat en Heilige Dagen en onderwees dat wij dat ook moesten doen. (Matteüs 19:16-22); Johannes 14:15; Lukas 2: 41-42; 4:16; Johannes 7:8-10) Zijn discipelen volgden en onderwezen dezelfde dingen. (Zie Handelingen 13:42-44; 17:2; 18:21; Romeinen 2:13; 1 Korintiërs 5:8)

In tegenstelling tot wat velen nu geloven en onderwijzen werd het ware evangelie verkondigd door Jezus en Zijn Apostelen, in de vroege eeuwen na Christus vervalst en vervangen door een vals evangelie, dat tegenwoordig doorgaat voor "traditioneel Christendom" - een verdraaide versie van het ware evangelie, dat veel niet-Christelijke denkbeelden heeft opgenomen. Sommige zullen dit schokkend vinden, maar het is geen ongegronde of onverantwoordelijke bewering. De Encyclopedia Britannica schrijft deze onthullende verklaring, "overgebracht naar de Griekse wereldbeschouwing, werd de Christelijke lering onvermijdelijk afgezwakt - inderdaad getransformeerd..... Messiaanse hoop werd vergeten..... het begrip van het Koninkrijk van Christus op aarde..... verdween allemaal, slechts resterend als het geloof van verborgen groepen..... de weg van behoud werd gewijzigd, zo ook het denkbeeld van behoud .....vooral nadat het Romeinse Rijk het 'verlossing' Christendom adopteerde .....behoud is voortaan niet het neerdalen van het Nieuwe Jeruzalem uit de hemel, maar het opstijgen van de heiligen naar de hemel; voor de persoon is het niet de opstanding van het fysieke lichaam, maar de onsterfelijkheid van de ziel". ("christendom", 11e ed.)

Historicus Edward Gibbon maakte een zelfde opmerking. Hij schrijft dat de leerstelling van het Millennium - de wereldregering van Christus en de heiligen in het Koninkrijk van God - nauwgezet werd onderwezen door de vroege kerktheologen en "het lijkt de heersende mening te zijn geweest van de orthodoxe gelovigen" - maar deze fundamentele lering werd afgedankt. (The Decline and Fall of the Roman Empire - [Het Verval en de Val van het Romeinse Rijk] - hoofdstuk 15) Hij verklaart, "de leerstelling van de regering van Christus op aarde werd eerst behandeld als een diepzinnig zinnebeeld en werd gaandeweg beschouwd als een twijfelachtige en waardeloze opinie en werd uiteindelijk verworpen als het absurde verzinsel van ketterij en fanatisme". (ibid.Dat gebeurde met het ware evangelie!Gibbon schreef ook dat de vroege Kerk "de wet van Mozes verenigde met de leerstelling van Christus..... de onsterfelijkheid van de ziel verwierp als een opinie, die geen bevestiging van het goddelijk boek hebben" en walgelijke heidense gebruiken, zoals de Saturnaliën - nu gevierd als Kerstmis (ibid.) - deze worden nu beschouwd als basis geloofspunten van het traditionele Christendom!

De Bijbel openbaart dat verschillende belangrijke gebeurtenissen zullen gebeuren, net voor het einde van dit tijdperk. Het is verbazingwekkend dat Jezus verklaarde dat de verkondiging van het ware evangelie de weg zou voorbereiden voor Zijn tweede komst. Hij voorspelde dat, "dit Evangelie van het Koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken; en dan zal het einde komen". (Matteüs 24:14)

Het tijdschrift, dat U in Uw handen houdt is een deel van die voortdurende getuigenis - een getuigenis die meer dan een halve eeuw het ware evangelie verkondigd heeft in druk, naar miljoenen in de hele wereld. De Tomorrow's Worldtelevisie uitzending en de www.wereldvanmorgen.org web site zijn ook belangrijke aspecten van die voorspelde getuigenis.

Om meer over dit belangrijke onderwerp te weten te komen, kunt U ons boekje -Gelooft U het ware evangelie? aanvragen. Deze belangrijke profetieën komen nu tot leven!