• Wat zal er gebeuren met de miljarden mensen die nog nooit de ware God hebben gekend – die nooit enige vorm van het christendom hebben aanvaard?
  • Zijn zij voor altijd gedoemd tot een brandende hel of een eeuwigheid in de buitenste duisternis?
  • Wat is het werkelijke antwoord op deze vragen?

 

Uw eigen predikant kan, buiten zijn schuld om, blind zijn voor de informatie die dit boekje bevat. De predikanten van deze wereld begrijpen die niet uit zichzelf – zij kunnen die inderdaad niet begrijpen – tenzij of totdat zij zich bekeren van het volgen van menselijke tradities en zich door het geïnspireerde Woord van God volledig laten onderwijzen over dit onderwerp en vele andere belangrijke Bijbelse waarheden.

Maar u kunt die wel begrijpen als u oprecht bereid bent te geloven wat God zegt in Zijn geïnspireerde Woord, de heilige Bijbel. De werkelijke antwoorden zijn er altijd al geweest. Maar Satan de duivel is de “god” van deze huidige wereld of samenleving (2 Korinthe 4:3-4). Satan wordt in uw Bijbel beschreven als “. . . de aanvoerder van de macht in de lucht, van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid” (Efeze 2:2).

Satan de duivel ‘zendt’ verkeerde ideeën en houdingen ‘uit’ in de atmosfeer van deze wereld. Zoals u boven heeft gezien, is hij “de aanvoerder” van de atmosfeer in deze wereld en beïnvloedt hij de menselijke samenleving en het menselijk gedrag veel meer dan de meeste mensen zich zelfs ook maar realiseren. Satan brengt mensen in verwarring over het plan en het doel van de grote God. De apostel Johannes werd geïnspireerd te schrijven: “En de grote draak werd neergeworpen, namelijk de oude slang, die duivel en satan genoemd wordt, die de hele wereld misleidt. Hij werd neergeworpen op de aarde en zijn engelen werden met hem neergeworpen” (Openbaring 12:9).

En zo is zelfs de traditionele christelijke wereld – verdeeld in meer dan 400 sekten en denominaties – misleid over wat behoud inhoudt, en over wanneer God werkelijk de grote meerderheid van de mensheid tot bekering gaat brengen.

Denk er eens over na!

Denk aan de miljarden mensen – allemaal gemaakt naar Gods beeld – die nooit geloofd hebben in enige vorm van het christendom. Tegenwoordig geeft slechts een handjevol van de 1,4 miljard mensen die in China leven toe dat zij in het christendom geloven. Hetzelfde geldt voor de meer dan 1 miljard mensen in India. Denk ook aan de ruim 260 miljoen mensen in Indonesië en aan de mensen in Japan, Pakistan en andere dichtbevolkte landen die allemaal ruwweg in dezelfde situatie verkeren! En in de Arabische wereld zijn er uitermate weinig mensen die het christendom als hun religie claimen.

Denk vervolgens aan de ontelbare miljarden mensen die in vroegere eeuwen in deze en in andere landen hebben geleefd en zijn gestorven en die tijdens hun menselijk leven zelfs nooit de naam ‘Jezus Christus’ hebben gehoord!

Natuurlijk redeneren liberale, moderne predikers en theologen – van wie velen sowieso niet echt geloven dat Christus werkelijk God was – om het probleem heen met allerlei menselijke en filosofische argumenten over God die deze mensen op een andere manier behoudt. Maar zij kunnen niet de exacte woorden van de Bijbel aanhalen om hun menselijk redeneren te staven, omdat de Bijbel zelf er heel duidelijk over is aan wie behoud en eeuwig leven zal worden geschonken.

Gods Woord is helder

Toen hij over de indrukwekkende genezing van een kreupele man sprak, verklaarde de apostel Petrus: “laat het dan bij u allen en bij heel het volk Israël bekend zijn dat door de Naam van Jezus Christus, de Nazarener, Die u gekruisigd hebt maar Die God uit de doden opgewekt heeft, dat door Hem deze man hier gezond voor u staat. Deze Jezus is de steen die door u, de bouwers, veracht werd, maar Die de hoeksteen geworden is. En de zaligheid [het behoud] is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere Naam onder de mensen gegeven waardoor wij zalig [behouden] moeten worden” (Handelingen 4:10-12). Zou u dat nu geen  behoorlijk heldere verklaring noemen? Laat dat theologen veel ruimte om eromheen te argumenteren en te zeggen: Nou, als deze mensen uit de afgelopen eeuwen in principe goede mensen waren die hun godsdienst oprecht praktiseerden, dan zou een liefhebbende God hen toch zeker wel eeuwig leven schenken?”.

Maar dat gaat voorbij aan het hele punt dat de apostelen en Christus Zelf maakten dat eeuwig leven alleen gegeven wordt aan degenen die door een unieke relatie met Jezus Christus als Heer en Heiland zijn gekomen tot de ware God van de schepping. Door dat begrip en die relatie gaan zij begrijpen wie de ware God is en wat Hij verlangt van de mensen die Zijn eeuwig Koninkrijk wensen binnen te gaan. Zonder dat unieke begrip en die unieke relatie dwalen de mensen van deze wereld rond in totale blindheid en verwarring en vervullen op dit moment helemaal niet hun uiteindelijke doel. Zij zijn wellicht oprechte ongelovigen of heidenen, maar evengoed zijn zij beslist ongelovigen of heidenen!

Nogmaals, let op de geïnspireerde instructie van Paulus aan de christenen in Efeze, van wie de meesten wellicht oprechte vereerders waren van de plaatselijke godin, Diana van de Efeziërs. Dit is wat Paulus ronduit tegen deze mensen zei: “Bedenk daarom dat u die voorheen heidenen was in het vlees en die onbesnedenen  genoemd werd door hen die genoemd worden besnijdenis in het vlees, die met de hand gebeurt, dat u in die tijd zonder Christus was, vervreemd van het burgerschap van Israël en vreemdelingen wat betreft de verbonden van de belofte. U had geen hoop en was zonder God in de wereld. Maar nu, in Christus Jezus, bent u, die voorheen veraf was, door het bloed van Christus dichtbij gekomen” (Efeze 2:11-13).

Omdat de geïnspireerde apostel Paulus de oprechte heidenen vertelde dat er “geen hoop” voor hen was, waarom zouden we dan aannemen dat anderen die niet christelijke religies praktiseren toch nog enige reële hoop op eeuwig leven en behoud zouden hebben? Waarom?

Let nu op wat Jezus Christus Zelf in Johannes 10:1-2 zei: “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie de schaapskooi niet door de deur binnengaat, maar van elders naar binnen klimt, die is een dief en een rover. Maar wie door de deur naar binnen gaat, die is herder van de schapen”. Het is duidelijk, iedereen die op een andere manier behoud probeert te verkrijgen, verkeert in grote moeilijkheden! Lees nu de verzen 7-8: “Jezus dan zei opnieuw tegen hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Ik ben de Deur voor de schapen. Allen die vóór Mij gekomen zijn, zijn dieven en rovers, maar de schapen hebben niet naar hen geluisterd”. Deze woorden van de Zoon van God maken het heel duidelijk dat – volgens de onderwijzing van Christus – “allen” die vóór Christus kwamen en beweerden verlossers of verlichte personen te zijn, bedriegers of oplichters waren!

Opnieuw, kijk eens naar Johannes 6:44: “Niemand kán tot Mij komen, tenzij de Vader, Die Mij gezonden heeft, hem trekt; en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag”. Alleen degenen die God uitdrukkelijk roept zijn in staat de ware boodschap van Jezus Christus te begrijpen en erop te reageren! En Jezus herhaalt in wezen hetzelfde in Johannes 6:65: “. . . Daarom heb Ik u gezegd dat niemand tot Mij komen kan, tenzij het hem door Mijn Vader gegeven is.”

Hoe durft elke zichzelf respecterende predikant of theoloog, met al deze rechttoe rechtaan verzen in gedachten, iets anders te onderwijzen? Hoe zouden ze durven te suggereren of aan te geven dat er een andere weg tot eeuwig leven is naast die door God geroepen te worden en zich over te geven aan de God van de schepping door de ware Jezus Christus van de Bijbel?

Wat doet God nu?

Welnu, kunt u vragen, als God nu niet alle mensen van de wereld tracht te behouden, wat is dan Zijn plan en doel met dit uitstel? Waarom wordt de grote massa van de wereld nu niet geroepen?

Het antwoord is dat God Zijn plan met de mensheid over een periode van 7000 jaar uitwerkt. In de eerste 6000 jaar staat God de mensheid toe met verschillende vormen van religie, onderwijs, bestuur en cultuur te experimenteren. Door geestelijke leegte en fysieke en emotionele kwelling schrijft de mensheid nu de les van menselijk lijden, dat de wegen van de mens altijd verkeerd blijken te zijn. Wanneer deze les is geleerd, zullen de mensen veel meer bereid zijn om oprecht te luisteren wanneer God hun verstand en hart opent voor Zijn Waarheid.

Hoe hardvochtig, zullen sommigen zeggen. Waarom stuurde God niet gewoon een perfecte leraar, en toonde Hij ons niet de juiste wegen op een positieve en liefhebbende manier?

Lieve mensen, dat is wat God juist heeft gedaan!

God heeft Zijn Zoon als een vriendelijke, barmhartige, liefhebbende Leraar naar deze aarde gezonden en Deze genas de zieken, troostte de onderdrukten en onderwees de weg naar eeuwig leven. Omarmde de mensheid Hem, geloofde zij Hem en volgde zij blijmoedig wat Hij leerde?

Neen. In plaats daarvan doodde zij Hem op een van de meest langzame, pijnlijke, kwellende manieren van overlijden ooit bedacht door een zedelijk bedorven mensheid onder de invloed van Satan de duivel.

Vergeet niet dat het de religieuze leiders waren die de massa ophitsten om om de dood van Christus te vragen. Zij wilden het religieuze systeem van hun tijd bewaren. Tenslotte stonden hun banen op het spel! Zelfs Pilatus, de wereldlijke Romeinse gouverneur, begreep de ware reden: “Want hij wist dat de overpriesters Hem uit afgunst overgeleverd hadden” (Markus 15:10).

Bovendien had God de ene profeet na de andere in de wereld gezonden – vooral om Zijn volk Israël te onderwijzen en te waarschuwen. Werden zij warm ontvangen? Merk op wat God zei door Jeremia: “Vanaf de dag dat uw vaderen uit het land Egypte vertrokken zijn tot op deze dag, zond Ik elke dag, vroeg en laat al Mijn dienaren, de profeten, tot u. Uw vaderen hebben echter niet naar Mij geluisterd en hebben hun oor niet geneigd. Zij waren halsstarrig en maakten het erger dan hun vaderen” (Jeremia 7:25-26).

God staat dus inderdaad de mensheid toe haar eigen weg te gaan – behalve dat Hij in elke tijd enkele toegewijde personen roept om Zijn Waarheid te begrijpen en Zijn Werk te doen. En waar leidt die weg heen? “Er is soms een weg die iemand recht schijnt, maar het einde ervan zijn wegen van de dood” (Spreuken 14:12).

‘Behouden worden’ is de voorbereiding op de eeuwigheid

De grote Schepper, die de mensheid leven en adem en alle dingen geeft, wil dat iedereen op een dag deel uitmaakt van Zijn Gezin. Maar ‘behouden worden’  –  en volledige zonen van God worden in Zijn eeuwigdurende Koninkrijk  –  gaat veel verder dan wat de meeste mensen begrijpen!

Het is niet slechts een kwestie van ‘Jezus accepteren’ tijdens een emotionele opwekkingsbijeenkomst of alleen maar lid van een kerk worden. Integendeel, het is een kwestie van volledige overgave aan de God van de Bijbel door een persoonlijke relatie met de ware Jezus Christus. Het is een kwestie van dat een persoon oprecht zijn hart, verstand en wil afstaat, zodat de Levende Jezus Christus – als Hogepriester – volledig Zijn leven binnenin die persoon kan leven, zoals de geïnspireerde apostel Paulus ons dat zegt: “Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven” (Galaten 2:20).

Door ons volkomen over te geven om de ware Christus in ons te laten leven kunnen wij – na verloop van tijd – het karakter van God zelf ontwikkelen! Door Christus in hem wordt de ware christen in staat gesteld om te groeien “. . . in de genade en kennis van onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus . . .” (2 Petrus 3:18). Op deze door God bestemde manier wordt de christen een echte overwinnaar. Want – doordat Christus in hem leeft – overwint de christen geleidelijk zichzelf, de wereld en Satan de duivel. Zulke christenen zijn veel meer voorbereid op eeuwig leven in het Koninkrijk van Christus dan indien zij slechts ‘gered worden’ of lid van een kerk worden in de traditionele zin van deze misleide wereld!

De levende Christus zei: “En wie overwint en wie Mijn werken tot het einde toe in acht neemt, hem zal Ik macht geven over de heidenvolken. En hij zal hen hoeden met een ijzeren staf – zij zullen als kruiken van een pottenbakker verbrijzeld worden – zoals ook Ik die macht van Mijn Vader heb ontvangen” (Openbaring 2:26-27). Verder zei Jezus: “Niet ieder die tegen Mij zegt: Heere, Heere, zal binnengaan in het Koninkrijk der hemelen, maar wie de wil doet van Mijn Vader, Die in de hemelen is” (Mattheüs 7:21). En het is duidelijk Gods geopenbaarde wil dat ware christenen degenen zijn die overwinnen en Christus toestaan – door de heilige Geest – Zijn leven in hen te leiden, hetzelfde gehoorzame leven van overgave dat Jezus Christus leidde toen Hij in het menselijk vlees was.

Op die manier zal Gods Koninkrijk bevolkt worden – niet door egoïstische, opstandige, ongehoorzame misnoegde personen, die iedereen inclusief zichzelf voor eeuwig ellendig maken – maar door personen die vrijwillig gehoor gaven aan Gods roeping en Hem hebben toegestaan om in hen Zijn  eigen natuur en karakter te bouwen. De  apostel Petrus schreef dat Gods beloften – inclusief Zijn beloofde heilige Geest – ons in staat stellen “deel . . . [te] krijgen aan de Goddelijke natuur” (2 Petrus 1:4).

God zegt niet alleen maar overdrachtelijk dat wij Zijn kinderen zijn. Nee, Hij plaatst letterlijk Zijn eigen natuur in ons door Zijn heilige Geest. Dan kunnen wij Zijn natuur weerspiegelen in alles wat wij denken, zeggen en doen. Hij kan en zal in ons een natuur en karakter bouwen dat geschikt is voor eeuwig leven in Zijn spoedig komende Koninkrijk!

Het bouwen van heilig, rechtvaardig karakter

Hoe bouwt God Zijn karakter in ons? Hij weet dat wij soms alleen een les leren als wij lijden.

Als wij geneigd zijn om ontmoedigd te raken door een obstakel  op onze weg, kunnen we de woorden van de apostel Paulus in gedachten houden: “Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden” (Romeinen 8:18).

Uit de geschiedenis weten wij dat ware christenen vanaf de vroegste dagen van de kerk vervolgd werden. Als wij nu lijden, is dat als voorbereiding op een eeuwigheid van vreugde en vrede en liefde als deel van Gods gezin! Wij moeten dus niet verrast worden door lijden – wij moeten het verwelkomen als een middel waarmee God ons karakter zal bouwen, en waardoor wij ons kunnen gaan inleven en zelfs enigszins kunnen gaan begrijpen waar Jezus Christus doorheen ging toen Hij voor ons leed. De apostel Petrus was zich bewust van dit zeer belangrijke punt. Hij schreef: “Geliefden, laat de hitte van de verdrukking onder u, die tot uw beproeving dient, u niet bevreemden, alsof u iets vreemds overkwam. Maar verblijd u naar de mate waarin u gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, opdat u zich ook in de openbaring van Zijn heerlijkheid mag verblijden en verheugen. Als u smaad wordt aangedaan om de Naam van Christus, dan bent u zalig [gezegend, gelukkig], want de Geest van de heerlijkheid en van God rust op u. Wat hen betreft wordt Hij wel gelasterd, maar wat u betreft wordt Hij verheerlijkt” (1 Petrus 4:12-14).

Ja, wij weten dat wij wellicht door vele beproevingen zullen moeten gaan op onze weg naar Gods Koninkrijk (Handelingen 14:22), maar wij kunnen deze beproevingen verwelkomen als gelegenheden om te groeien in de genade en de kennis van onze Heer (2 Petrus 3:18).

God wenst dat iedereen behouden wordt

Nogmaals, God wenst dat elk menselijk wezen – allen gevormd naar Zijn beeld – op een dag in Zijn Koninkrijk zal zijn. God heeft de mensheid naar Zijn beeld geschapen (Genesis 1:26). Hij heeft ons met een vrije wil gemaakt – in staat om te kiezen tussen leven en dood en tussen goed en kwaad. God zegt ons in Zijn Woord: “Ik roep heden de hemel en de aarde tot getuigen tegen u: het leven en de dood heb ik u voorgehouden, de zegen en de vloek! Kies dan het leven, opdat u leeft, u en uw nageslacht” (Deuteronomium 30:19).

In het Nieuwe Testament zegt 1 Timotheüs 2:4 ons dat God “. . . wil dat alle mensen zalig [behouden] worden en tot kennis van de waarheid komen”. God dwingt niemand om behouden te worden. De eigen vrije wil is erbij betrokken en er zijn genoeg Schriftgedeelten, die aantonen dat tenminste een klein aantal in “de poel van vuur” geworpen zal worden (Openbaring 19:20), hetgeen “de tweede doodis (Openbaring 20:14).

Inderdaad zal een klein aantal ervoor kiezen om voor eeuwig vernietigd te worden in plaats van God lief te hebben en te dienen. Hoe kan God Zijn perfecte liefde in overeenstemming brengen met Zijn perfecte rechtvaardigheid? Hij kan een opstandige geest niet in Zijn gezin toelaten, maar Hij is ook geen sadist, die genoegen schept in het kwellen van Zijn schepping. Hij zal iemand, die nooit de kans heeft gekregen om Zijn Waarheid te horen, niet veroordelen tot vernietiging, maar Hij verwacht veel van hen, die de Waarheid en het offer, gebracht door Zijn geliefde Zoon Jezus Christus, hebben aanvaard. We lezen in het boek Hebreeën: “Want als wij willens en wetens zondigen, nadat wij de kennis van de waarheid ontvangen hebben, blijft er geen slachtoffer voor de zonden meer over, maar slechts een verschrikkelijke verwachting van oordeel en verzengend vuur, dat de tegenstanders zal verslinden” (Hebreeën 10:26-27).

Als wij willens en wetens zondigen, nadat God Zijn Waarheid aan ons heeft geopenbaard, worden wij Zijn “tegenstanders”, die straf en “verzengend vuur” verdienen, tenzij wij ons bekeren. Wat is dat verzengend vuur? Het is de poel van vuur, beschreven in het boek Maleachi: “Want zie, die dag komt, brandend als een oven. Dan zullen alle hoogmoedigen en allen die goddeloosheid doen, stoppels worden. En de dag die komt, zal ze in vlam zetten, zegt de HEERE van de legermachten, Die van hen wortel noch tak zal overlaten” (Maleachi 4:1).

Degenen die God afwijzen zullen “stoppels” worden. Zij zullen voor altijd opgebrand worden. Zij zullen ophouden te bestaan! Wie zullen dit lot ondergaan? De apostel Johannes zegt ons in het boek Openbaring: “Maar wat betreft  de lafhartigen, ongelovigen, verfoeilijken, moordenaars, ontuchtplegers, tovenaars, afgodendienaars en alle leugenaars: hun deel is in de poel die van vuur en zwavel brandt. Dit is de tweede dood” (Openbaring 21:8).

Iedereen zal tot inzicht komen

God zal niet toestaan dat iemand zo’n lot ondergaat zonder een doelbewuste keuze te hebben gemaakt. Hij zal er op toezien dat ieder mens die ooit werd geboren een kans heeft om met de echte waarheid van Gods wil en Zijn doel geconfronteerd te worden. Want het woord “kennis”, gebruikt in 1 Timotheüs 2:4, is de vertaling van het Griekse epignosis, hetgeen betekent een overzicht van de Waarheid. Dus nogmaals, aan elk mens die ooit geleefd heeft moet deze fundamentele kennis over God en Zijn plan helder en duidelijk worden aangeboden. Iedereen moet een kans hebben om eeuwig leven te accepteren ofwel te verwerpen op Gods voorwaarden. Anders zou God inderdaad onderscheid tussen personen maken door toe te laten dat miljarden mensen leven en sterven zonder ooit gehoord te hebben over het plan van de Schepper God en Zijn Zoon Jezus Christus.

Wij leren meer over Gods wil in 2 Petrus 3:8-9: “Maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij de Heere is als duizend jaar en duizend jaar als één dag. De Heere vertraagt de belofte niet (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen), maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen.”

God berekent tijd in duizenden jaren. Hij heeft dus geen haast om iedereen te behouden totdat de mensheid onuitwisbare lessen van menselijk lijden heeft geschreven door de verkeerde weg te gaan. Zelfs al hebben talloze predikers hun publiek in opwekkingsbijeenkomsten gesmeekt: Geef vanavond uw hart aan de Heer! Dit kan uw laatste kans zijn! – predikers die deze woorden uiten laten daarmee zien dat zij er geen idee van hebben wat het werkelijke plan en doel is dat de Schepper God hier beneden bezig is uit te werken.

Een vers dat door dienaren generaties lang op deze manier werd misbruikt vindt u in 2 Korinthe 6:2, waar God zegt: “. . . In de tijd van het welbehagen heb Ik u verhoord, en op de dag van het heil [behoud] heb Ik U geholpen. Zie, nu is het de tijd van het welbehagen, zie, nu is het de dag van het heil!”

Betekent bovenstaand vers dat dit “de” dag van behoud is en dat er geen andere is? Het antwoord is eenvoudig een zaak van de juiste vertaling! Geleerden erkennen dat het eerste deel van dit vers een exacte aanhaling is van Jesaja 49:8. Dit is de juiste vertaling: “In een tijd van welbehagen heb Ik u verhoord, en op een dag van behoud heb Ik u geholpen” (The Holy Scriptures [De Heilige Schrift], gepubliceerd door The Jewish Publication Society of America; nadruk van ons). Paulus spoorde in feite de leden van de kerk in Korinthe aan, door het principe van Jesaja 49 toe te passen, Gods genade niet tevergeefs te ontvangen (v. 1). Deze mensen waren al geroepen – waren reeds in Gods Kerk. Dit vers zegt ons dus zeker niet, dat dit de enige dag van behoud voor de gehele mensheid is. Veelmeer spoort het, zoals ook vele Bijbelcommentaren bevestigen, de reeds bekeerde gelovigen aan om aan hun eigen behoud te werken [Filippenzen 2:12] tot het einde. (zie A Commentary on the Pauline Epistles [Een toelichting op de brieven van Paulus], Charles B. Williams, Moody, 1953).

Zoals wij gezien hebben wil God dat “allen” tot de kennis van behoud komen. Maar Hij probeert beslist niet iedereen nu te behouden. Anders zouden wij, omdat de meeste mensen nooit in enige vorm van christendom hebben geloofd, moeten aannemen dat God op de een of andere manier hulpeloos is – niet in staat om tot stand te brengen wat Hij van plan is te doen!

Probeerde Jezus mensen te ‘behouden’?’

Een veel voorkomende misvatting  –  op basis van een misverstaan van het onderwerp van dit boekje  –  is dat Jezus Christus kwam om mensen te ‘behouden’ tijdens Zijn bediening op aarde. Maar dat deed Hij niet! In plaats daarvan maakte Jezus het – door de prijs van Zijn dood – mogelijk voor degenen die de Vader ‘roept’ zich na Zijn dood en opstanding met God te verzoenen.

Tegen het einde van Zijn leven in het menselijk vlees zei Jezus tegen Zijn discipelen: “En Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijft tot in eeuwigheid” (Johannes 14:16). Zelfs de discipelen van Jezus hadden nog niet de inwonende aanwezigheid en de kracht van de heilige Geest. Ze waren nog niet bekeerd! Dat blijkt uit wat Jezus tegen Petrus zei: “. . . en gij, als gij eens zult bekeerd zijn, zo versterk uw broeders” (Lukas 22:32, SV). En, sprekend over de tijd dat Jezus op aarde leefde, werd Johannes geïnspireerd om te schrijven: “. . . want de Heilige Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was” (Johannes 7:39).

Dus, in technisch opzicht, was niemand “bekeerd” tijdens de menselijke bediening van Jezus. Niemand heeft de heilige Geest ontvangen tot de dag van Pinksteren na Jezus’ dood en opstanding (Handelingen 2). En, voor sommigen verrassend, deed Jezus niet eens een poging de menigten te bekeren tijdens Zijn bediening. Jezus probeerde toen niet de hele mensheid te behouden; evenmin als God nu de hele mensheid probeert te behouden!

Denk hierover na.

Velen van u leerden op de zondagsschool – net als ik – dat Jezus in gelijkenissen sprak om de betekenis duidelijker te maken. Tot op de dag van vandaag kan ik me duidelijk herinneren dat in mijn klas van de zondagsschool werd geleerd dat de meeste toehoorders van Jezus boeren, vissers of herders waren en Hij in gelijkenissen onderwees met voorbeelden uit de landbouw, zodat deze gewone werkende mensen dit beter zouden kunnen begrijpen.

Maar, wat zegt de Bijbel eigenlijk? Precies het tegenovergestelde! Want Jezus vertelde Zijn apostelen: “. . . Het is u gegeven het geheimenis van het Koninkrijk van God te kennen; maar tot degenen die buiten zijn, komt alles door gelijkenissen, opdat zij ziende zien en niet doorzien, en horende horen en niet begrijpen; opdat zij zich niet op enig moment bekeren en de zonden hun vergeven worden” (Markus 4:11-12). Nogmaals, Jezus probeerde niet deze mensen te behouden, op dat moment!

Dat is voor veel belijdende christenen moeilijk te begrijpen. Want hun is altijd geleerd dat Christus, de apostelen en alle ware christenen zich bezighouden met een ‘zieltjeswinnende’ missie! En dat houdt toch op zijn minst stilzwijgend in dat, als mensen in dit huidige leven niet gered en behouden worden, zij voor altijd ‘verloren’ zijn.

Maar als u de vier evangeliën en het boek Handelingen zorgvuldig leest, wordt het duidelijk dat de overgrote meerderheid van mensen die gedurende het leven van Jezus en de apostelen leefden nooit tot enige vorm van christendom werden bekeerd! Waren dit allemaal gemene en nare mensen? Waren ze allemaal openlijk opstandig tegen God? Zijn zij allemaal voor eeuwig verdoemd? Was het Werk van Jezus en de apostelen een totale mislukking?

Natuurlijk niet!

Net zoals de meeste filosofen met wie Paulus op de Areopagus redeneerde (Handelingen 17:18-34), hadden de meeste mensen van die tijd nooit enig idee over de ware Schepper God. Ze wisten het gewoon niet. En God probeerde hen niet op dat moment te roepen. Nogmaals, het is allemaal een kwestie van timing – een kwestie van wanneer God besluit om deze miljarden mensen te roepen die de afgelopen 6000 jaar afgescheiden van de ware God hebben geleefd.

Zelfs Israël was verblind

Zoals we hebben gezien, gebruikt God Israël als model voor de gehele mensheid. In verschillende passages onthult Gods Woord het principe: eerst aan de Joden, dan aan de heidenen (Johannes 4:22; Handelingen 20:21; Romeinen 1:16; 2:9). Christus en de apostelen predikten dus eerst aan de Joden. Later, in Handelingen 10, vinden we het verhaal van hoe God Petrus leidde tot het toegankelijk maken van behoud voor de heidenen – beginnend met het huishouden van Cornelius.

Dus waarom zijn de Joodse mensen – en de overgrote meerderheid die afstamt van de verloren tien stammen– niet allemaal bekeerde christenen? Omdat God hen – zoals bij de rest van de mensheid – helemaal verblind heeft, zodat ze het niet kunnen begrijpen!

In het boek Romeinen werd Paulus geïnspireerd om het volgende uit te leggen over het volk van Israël: “Omdat zij immers de gerechtigheid van God niet kennen en een eigen gerechtigheid tot stand proberen te brengen, hebben zij zich niet aan de gerechtigheid van God onderworpen” (Romeinen 10:3). Merk echter op, dat deze mensen onwetend waren en zijn over de gerechtigheid van God. Want God heeft hen nog niet geroepen.

Let op de uitleg van Paulus: “Wat dan? Wat Israël zoekt, dat heeft het niet verkregen, maar het uitverkoren deel heeft het verkregen en de anderen zijn verhard, zoals geschreven staat: God heeft hun een geest van diepe slaap gegeven, ogen om niet te zien en oren om niet te horen, tot op de dag van heden” (Romeinen 11:7-8). De New King James (NKJV) heeft in vers 7 in plaats van “verhard” ‘verblind’ (“blinded”) vertaald.

Maar heeft God deze mensen voor altijd verblind? Natuurlijk niet. Zoals we hebben uitgelegd is God een rechtvaardige God. Hij zal elke categorie mensen in Zijn eigen tijd roepen. Dat is precies wat de hoofdstroom van het christendom niet begrijpt. Hier is Gods antwoord op dit mysterie: “Want ik wil niet, broeders, dat u geen weet hebt van dit geheimenis (opdat u niet wijs zou zijn in eigen oog), dat er voor een deel verharding [NKJV: “blindness”, ‘blindheid’] over Israël is gekomen, totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan. En zo zal heel Israël zalig [behouden] worden, zoals geschreven staat: De Verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jakob” (Romeinen 11:25-26).

Dus “heel Israël” zal behouden worden! Zoals we u zo meteen zullen laten zien, komt er een tijd – een ‘dag van het oordeel’ – wanneer bij alle mensen die door de eeuwen heen verblind zijn geweest, de schellen van hun ogen zullen worden verwijderd. De oude vooroordelen en onwaarheden zullen definitief verbannen worden. Dan zullen zij zien. Dan zullen zij eindelijk het grote doel dat God hier op aarde bezig is geweest uit te werken duidelijk zien en begrijpen. Zij zullen begrijpen waarom God de hele mensheid de afgelopen 6000 jaar haar eigen weg van spirituele blindheid heeft laten gaan.

Een tijd van ‘oordelen’

Denk er aan, dat Jezus zei: “Niemand kan tot Mij komen, tenzij de Vader, Die Mij gezonden heeft, hem trekt; en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag” (Johannes 6:44). En de apostel Paulus werd geïnspireerd te schrijven: “Let namelijk op uw roeping, broeders: er zijn onder u niet veel wijzen naar het vlees, niet veel machtigen, niet veel aanzienlijken” (1 Korinthe 1:26). Betekent dit dat de grote mannen en vrouwen van deze wereld van voorbije eeuwen verloren zijn? Dat zij geen kans op behoud krijgen?

Natuurlijk niet!

Nogmaals, hoe zit het met de arrogante leiders van voorbije koninkrijken van deze wereld die onschatbare  miljoenen mensen hebben vermoord, verkracht en misbruikt? Toch hebben dezen nooit gehoord van de ware Jezus Christus of  Zijn boodschap. Jezus geeft ons, heel interessant,  Zelf het antwoord: “Wee u, Chorazin, wee u, Bethsaïda! Want als in Tyrus en Sidon de krachten gebeurd waren die in u plaatsgevonden hebben, dan zouden zij zich allang in zak en as bekeerd hebben. Maar Ik zeg u: Het zal voor Tyrus en Sidon verdraaglijker zijn op de dag van het oordeel dan voor u” (Mattheüs 11:21-22). De “dag van het oordeel” is – zoals wij zullen zien – niet eenvoudig een tijd van vonnis vellen. Het is veelmeer een toekomstige tijd of tijdperk waarin God al deze miljarden mensen weer opwekt uit de dood en hun verstand en hart zal openen voor Zijn doel. Dan zullen zij geoordeeld worden naar de manier waarop zij gehoor geven – wanneer zij voor het eerst echt de gelegenheid krijgen om werkelijk te begrijpen!

Let vervolgens in Mattheüs 11:23-24 op de opzienbarende verklaring van Jezus: “En u, Kapernaüm, die tot de hemel toe verhoogd bent, u zult tot de hel toe neergestoten worden. Want als in Sodom de krachten waren gebeurd die in u hebben plaatsgevonden, dan zou het tot op de huidige dag gebleven zijn. Maar Ik zeg u dat het voor het land van Sodom verdraaglijker zal zijn op de dag van het oordeel dan voor u”. Bedenk eens! Zelfs de seksueel perverse personen van het oude Sodom zullen het “verdraaglijker” vinden “op de dag van het oordeel” vergeleken met degenen in Kapernaüm die Jezus persoonlijk kenden en Hem verwierpen!

Hoe is dit mogelijk?

Nogmaals, het antwoord is dat deze oude volken – zondig als zij waren – geen kennis hadden van de ware God of Zijn wegen. Het zou nog honderden jaren duren voordat Christus als Verlosser en Heiland zou verschijnen. Maar, zoals wij hebben gezien, is er geen andere Naam waardoor wij behouden moeten worden.

Zoals wij ook hebben gezien, heeft Satan – de ‘god’ van dit tijdperk – degenen die niet geloven, verblind. De meeste mensen in dit tijdperk kunnen de Bijbel of Gods plan niet begrijpen. Zij zijn nu nog niet geroepen.

Nogmaals, Satan de duivel is het machtige geestelijke wezen dat de hele wereld misleidt” (Openbaring 12:9). In Zijn profetieën spreekt God over de sluier van geestelijke blindheid die over de grote meerderheid van de mensen ligt. Dan spreekt Hij over een tijd wanneer Hij deze sluier van blindheid zal vernietigen na de terugkeer van Christus naar de aarde. “En Hij zal op deze berg verslinden de sluier waarmee het gezicht van alle volken omsluierd is, en de bedekking waarmee alle naties bedekt zijn. Hij zal de dood voor altijd verslinden, de Heere HEERE zal de tranen van alle gezichten afwissen en de smaad van Zijn volk wegnemen van heel de aarde, want de HEERE heeft gesproken” (Jesaja 25:7-8).

Wanneer zal die sluier vernietigd worden? Wanneer zal de “dag van het oordeel” komen voor de miljarden door de eeuwen heen, die nooit echt de gelegenheid hebben gekregen om Gods wil te kennen en de ware Jezus Christus van de Bijbel als hun Verlosser en Heiland te accepteren?

Het ‘oordeel van de witte troon’

Het boek Openbaring geeft het tijdsverloop van profetische gebeurtenissen veel duidelijker aan dan enig ander boek in de Bijbel. Openbaring 19:11-21 beschrijft de terugkeer van Christus in volle glorie als Koning der koningen (vv. 14-16). Dan, na de vernietiging van de legers van de komende Europese dictator, “het beest” genoemd, werpt Christus hem en de komende valse religieuze leider in de “poel van vuur” (v. 20).

Daarna, in Openbaring 20:1, beschrijft God een machtige engel die naar de aarde neerdaalt: “En hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de satan, en bond hem voor duizend jaar, en wierp hem in de afgrond, en sloot hem daarin op en verzegelde die boven hem, opdat hij de volken niet meer zou misleiden, totdat de duizend jaar tot een einde gekomen zouden zijn. En daarna moet hij een korte tijd worden losgelaten” (vv. 2-3). Let wel, dat deze verzen ons ook zeggen dat Satan bezig is geweest de volkeren van deze aarde te misleiden!

Nadat Satan gebonden is, zal de glorierijke, duizendjarige regering [het millennium] van Christus op aarde beginnen. Sprekend over die tijd laat Openbaring zien dat de ware heiligen “. . . weer levend werden en . . . als koningen [gingen] regeren met Christus, duizend jaar lang” (v. 4). Dan wordt ons gezegd: “Zalig [gezegend, gelukkig] en heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn, en zij zullen met Hem als koningen regeren, duizend jaar lang” (v. 6).

Ware christenen die echt door God geroepen zijn begrijpen Zijn doel. Zij weten dat zij nu in opleiding zijn om koningen en priesters te worden in de komende regering van Christus op aarde – dat zij zelfs over engelen zullen regeren (1 Korinthe 6:1-3)! De komende duizendjarige regering van Christus en de heiligen (Daniël 7:26-27) zal een prachtige gelegenheid zijn om de verwarde massa’s mensen op aarde te helpen, aan te moedigen en Gods ware wegen te onderwijzen.

Maar nogmaals, wat gebeurt er met de talloos vele miljarden verblinde mensen die niet doorleven tot in het Millennium – die nooit de ware God en Zijn plan hebben gekend?

Lees verder in Openbaring 20! Na de beschrijving van een relatief korte tijd wanneer Satan uit zijn gevangenis wordt losgelaten en – opnieuw – snel een heel groot aantal mensen misleidt (vv. 7-10), begint Gods Woord te spreken over de periode van het oordeel van de grote witte troon. Maar laten wij eerst even teruggaan naar vers 5. Hier zegt Gods Woord, tussengevoegd als een verklarend commentaar, na de beschrijving van de duizendjarige regering van de heiligen: “Maar de overigen van de doden werden niet weer levend, totdat de duizend jaar tot een einde gekomen waren. . . .”

De “overigen” van de doden? Inderdaad! Die miljarden mensen uit de afgelopen eeuwen, die nooit tot behoud werden geroepen en daarom klaarblijkelijk geen kans hadden om in de eerste opstanding te zijn.

Maar nu Openbaring 20:11-12: “En ik zag een grote witte troon, en Hem Die daarop zat. Voor Zijn aangezicht vluchtten de aarde en de hemel weg, zodat er geen plaats meer voor hen te vinden was. En ik zag de doden, klein en groot, voor God staan. En de boeken werden geopend en nog een ander boek werd geopend, namelijk het boek des levens. En de doden werden geoordeeld overeenkomstig wat in de boeken geschreven stond, naar hun werken”.

Een waarlijk ontzagwekkende gebeurtenis

Hier zien wij de beschrijving van misschien wel de meest ontzagwekkende gebeurtenis in de menselijke geschiedenis, een tijd wanneer alle mensen – de onbekende, de beroemde en de beruchte – werkelijk tot begrip zullen komen van waarom zij waren geboren! Deze voorheen dode mensen, waaronder ongetwijfeld vele van uw eigen voorouders, worden gezien als staande voor God – klaarblijkelijk in een opstanding. Dan worden de “boeken” geopend. De term “boeken” is hier de vertaling van het Griekse woord biblia, wat hetzelfde woord is dat in ‘Bijbel’ wordt vertaald – hetgeen eigenlijk de boeken van de Bijbel betekent!

Dus uiteindelijk worden voor deze voorheen verblinde mensen van alle afgelopen eeuwen – inclusief uit onze tijd – de boeken van de Bijbel “geopend” voor hun begrip. De sluier die in het verleden over hen was, wordt nu vernietigd. Eindelijk hebben deze mensen hun eerste echte kans om God te leren kennen en uit te maken of zij zich willen bekeren en de ware Christus als Heer, Verlosser en Heiland willen aannemen, of hun eigen weg gaan.

“Een ander boek werd geopend” – het “boek des levens”. Paulus zegt dat de namen van de heiligen geschreven staan in het “boek des levens” (Filippenzen 4:3). In Openbaring 21:27 wordt het Nieuwe Jeruzalem beschreven als bewoond door “alleen zij die geschreven zijn in het boek des levens van het Lam”.

De mogelijkheid van eeuwig leven wordt eindelijk aangeboden aan deze ’grote aantallen mensen “klein en groot”. Zij worden weer teruggebracht tot fysiek leven voor wellicht een periode van 100 jaar – lang genoeg voor meer dan voldoende gelegenheid voor hen om te leren, te groeien en beproefd en getest te worden op hun bereidheid het eeuwige leven op Gods manier te leven (Jesaja 65:20). Zij zullen geroepen worden en een kans hebben om de Bijbel te bestuderen en te begrijpen. Dan – en alleen dan – zegt God dat deze weer tot leven gebrachte mensen zullen worden “geoordeeld overeenkomstig wat in de boeken geschreven stond, naar hun werken” (Openbaring 20:12). In die periode zullen deze mensen, nadat hun een echte kans is gegeven om de Waarheid te kennen en er naar te handelen, geoordeeld worden naar hoe zij reageren op en gehoorzamen aan de leringen van de boeken van de Bijbel. Jakobus werd geïnspireerd ons te zeggen dat “het geloof zonder de werken dood is” (Jakobus 2:17-26).

Vergis u niet: als deze talloze miljarden van voorheen verblinde mensen – van wie er velen dieven, prostituees, dictators en valse profeten waren – alleen geoordeeld zouden worden naar de werken die zij deden in hun vorige leven, zij zeker allemaal zouden omkomen in de poel van vuur! Want in hun vorige leven hebben zij de enige naam, die onder de hemel gegeven is waardoor wij behouden moeten worden, niet aangenomen. Zij hebben zich niet werkelijk bekeerd (Handelingen 2:38) van hun verkeerde wegen en hebben hun leven niet waarachtig aan Christus overgegeven en Hem toegelaten – door de heilige Geest – hen te vormen en te modelleren en hen te helpen om te groeien “. . . in de genade en kennis van onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus . . .” (2 Petrus 3:18).

God meet niet met twee maten! Deze ontelbaar vele personen verdienen het een echte kans te krijgen – en om geoordeeld te worden op grond van wat zij doen nadat zij de Waarheid van God hebben leren kennen! Toch trachten talloze theologen en predikanten – die zelf misleid zijn – het voor te stellen alsof God hoe dan ook vele van onze onbekeerde vrienden en familieleden, en velen uit voorbije eeuwen, zal behouden, zonder dat zij ooit tot echte bekering en ware overgave aan de Levende Christus zijn gekomen. Deze theologen kunnen zich niet erger vergissen!

Moge God u echter helpen om de waarheid te begrijpen over de “niet behouden” miljarden boeddhisten, shintoïsten, moslims en anderen van deze en voorbije eeuwen. Zij hadden nooit een echte kans om Jezus Christus te accepteren. Evenals alle bijkomende miljarden mensen in zowel het heden als het verleden, die slechts weet van een valse Christus hadden (2 Korinthe 11:4), maar die zich nooit echt overgegeven hebben om de Christus van de Bijbel hun leven te laten besturen!

Geen andere uitleg voor dit religieuze dilemma is werkelijk steekhoudend! En het antwoord was altijd al in uw eigen Bijbel. Dit gaat niet over een tweede kans. Nogmaals, wij spreken alleen over een daadwerkelijke gelegenheid die door een eerlijke en rechtvaardige God, op Zijn tijd, aan deze grote aantallen mensen gegeven zal worden, om kennis te nemen van de Waarheid en deze gehoorzaam te zijn.

De vallei van droge beenderen

Een ander centraal Schriftgedeelte, dat dit gedeelte van Gods plan uitlegt, vindt men in Ezechiël 37. Hier lezen wij het beroemde verhaal van de droge beenderen. Maar – wacht even! – dit is niet zomaar een ‘verhaal’. Nee, dit beschrijft een van de meest ontroerende en ontzagwekkende gebeurtenissen in de menselijke geschiedenis.

Laten wij het begrijpen.

Hoewel deze Schriftpassage zonder twijfel specifiek verwijst naar de tien verloren stammen van Israël die teruggebracht worden en later met Juda herenigd worden (Ezechiël 37:15-22), spreekt dit ook letterlijk over hetgeen er gebeuren gaat met de talloze miljoenen mensen van het huis Israël. Of u het zich realiseert of niet, de moderne nakomelingen van de verloren tien stammen zijn nu de Amerikanen en volkeren van Britse afkomst en de vredelievende, democratische landen van Noordwest-Europa. Vraagt u het onthullende boekje De Verenigde Staten en Groot-Brittannië in de profetieën aan ter bestudering, voor het bewijs van onze nationale oorsprong. Het wordt u geheel kosteloos toegestuurd op verzoek, zoals al onze literatuur.

Wat gebeurt er met deze mensen, van wie de meeste door de eeuwen heen misleid zijn?

Allereerst, denk aan een sleutelprincipe dat de manier waarop God werkt, aangeeft. Het wordt verscheidene keren, op verschillende manieren in de Bijbel genoemd. Zie Romeinen 1:16: “Want ik schaam mij niet voor het Evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid [“behoud”, NBG 1951] voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood, en ook voor de Griek”. Zie ook Romeinen 2:9-10, dat hetzelfde zegt. En lees vers 11 zorgvuldig: “Want er is geen aanzien des persoons bij God”. De Leidse Vertaling vertaalt dit vers als volgt: “Want God trekt den een niet voor boven den ander”. Daarom moet God, op Zijn tijd, iedereen een echte kans op behoud geven als Hij eerlijk is en niemand voortrekt. Het is slechts een zaak van de juiste tijd voor een persoon.

In Ezechiël 37 openbaart God dat de ontelbare miljoenen Israëlieten, die voorheen verblind waren voor Zijn Waarheid, in een bijzondere opstanding zullen zijn – niet tot veroordeling – maar om Gods heilige Geest te ontvangen en dan in staat te zijn de Waarheid te begrijpen en te gehoorzamen. Bestudeer Ezechiël 37 zorgvuldig, vers na vers. Merk dan op dat God Ezechiël een visioen geeft van een enorme vallei met droge beenderen. Hem wordt gevraagd: “. . . zullen deze beenderen tot leven komen”? (v. 3). God begint deze retorische vraag te beantwoorden door deze beenderen mee te delen: “. . . Zie, Ik ga geest [adem, NKJV] in u brengen, en u zult tot leven komen” (v. 5). God vervolgt dan: “Ik zal pezen op u leggen, vlees op u doen komen, een huid over u heen trekken, en geest in u geven, zodat u tot leven komt. Dan zult u weten dat Ik de HEERE ben” (v. 6).

God bekommert zich eerst om de Israëlieten – Zijn uitverkoren volk – als voorbeeld van hoe Hij zich om de hele mensheid zal bekommeren. Want nogmaals, God kent geen aanzien des persoons! God is duidelijk van plan om de verblinde Israëlieten op te wekken en hen werkelijk de kans te geven om Hem en Zijn grote plan voor de mensheid te leren kennen.

Als deze enorme volksmenigten opgewekt zijn in dit gedenkwaardige visioen, worden zij beschreven als “een zeer, zeer groot leger” (Ezechiël 37:10). En wie zijn zij? God Zelf zegt ons: “. . . Mensenkind, deze beenderen zijn heel het huis van Israël . . .” (v. 11). Dit leger van droge beenderen moet dus niet alleen de voorheen verblinde mensen van de tien verloren stammen van Israël omvatten, maar ook het Joodse volk dat ook verblind was voor de boodschap van de ware Messias, en het magnifieke plan dat Hij en God de Vader voor de hele mensheid hebben.

Al deze Israëlieten zijn zondaars geweest – net zoals de hele mensheid (Romeinen 3:23). In deze opstanding zijn zij dus in het begin angstig en voelen zij zich schuldig: “. . . Onze beenderen zijn verdord en onze hoop is vergaan, wij zijn afgesneden!” (Ezechiël 37:11). Maar God zegt: “. . . Zie, Ik zal uw graven openen en Ik zal u uit uw graven doen oprijzen, Mijn volk, en Ik zal u brengen in het land van Israël. Dan zult u weten dat Ik de HEERE ben, als Ik uw graven open en als Ik u uit uw graven doe oprijzen, Mijn volk. Ik zal Mijn Geest in u geven, u zult tot leven komen en Ik zal u in uw land zetten. Dan zult u weten dat Ík, de HEERE, dit gesproken en gedaan heb, spreekt de HEERE” (vv. 12-14). Als een voorbeeld voor de hele mensheid zal aan deze ontelbare miljarden mensen dan een echte kans gegeven worden om hun God te begrijpen, te gehoorzamen en zich te bekeren en vervuld te zijn van Zijn Geest.

Geweldige zegeningen door Gods Plan

De meesten van ons hebben een geliefde, een vriend of een ‘oude oom Jan’ die misschien alcoholist was, regelmatig vloekte en zelden naar de kerk ging. Toch waren ‘oom Jan’ of ‘tante Truus’ vaak erg aardig, vriendelijk en behulpzaam. Maar misschien waren ze helemaal niet christelijk. Zijn zij daarom voor altijd verdoemd?

Denk daar eens over na!

Als u tot volledig begrip van Gods Waarheid komt, zult u steeds beter begrijpen dat zelfs de meeste belijdende christenen weinig of geen idee hebben van wat het ware christendom helemaal inhoudt. Samen met de rest van de mensheid schrijven ze gewoon de lessen van menselijke ervaring tijdens hun leven. Zij zullen deze speciale opstanding tijdens het oordeel van de grote witte troon zeker nodig hebben om deze lessen, die ze hebben geschreven in menselijk lijden en door ervaringen, werkelijk te leren.

Misschien heeft u de grap gehoord over de godsdienstige man die zijn vriend, die de kerk had verlaten, opbelde: Kom terug naar de kerk, Klaas. Iedereen vindt je nog steeds aardig en je zou nu misschien zelfs kunnen genieten van bepaalde preken van dominee Saaiman. Maar Klaas verzint het volgende excuus: Ik kan niet terugkomen en met al die hypocrieten omgaan! Oh, dat is niet erg, antwoordt zijn vriend hem, er is altijd plaats voor nog iemand!

We kunnen lachen om de waarheid van dit verhaal. Maar diep van binnen weten de meesten van ons dat heel wat kerkgangers en belijdende christenen inderdaad hypocrieten zijn. Ze gaan gewoon naar de kerk omdat iedereen het doet, of omdat het een middel is dat hen helpt vooruit te komen in hun werk of zaken, of om een andere niet-godsdienstige reden. En hun levens weerspiegelen helemaal niet de ‘vruchten’ van de heilige Geest (Galaten 5:22).

Maar, zoals we hebben gezien, houdt Gods geïnspireerde Woord ons voor: “. . . Maar als iemand de Geest van Christus niet heeft, die is niet van Hem” (Romeinen 8:9). Zo’n persoon is geen ware christen!

Zijn al deze ‘afvalligen’, of zwakke en vaak hypocriete individuen voor eeuwig verloren? De enige manier waarop de meeste religieuze mensen om dit dilemma heen kunnen proberen te redeneren, is met een oplossing te komen die rechtstreeks in strijd is met de duidelijke woorden van de Schrift. Maar het begrijpen van het geweldige plan van God – met betrekking tot deze Waarheid over het oordeel van de grote witte troon – is de enige oplossing die zowel logisch als Bijbels zinnig is. Dat komt namelijk doordat het de Waarheid is.

Misschien het meest aangrijpende van alles is te denken aan de talloze miljoenen mensen door de eeuwen heen wier levens door een zinloze tragedie werden afgesneden – die nooit het Evangelie van Christus volledig begrepen hebben of een echte kans gehad hebben om de Waarheid van Gods Woord te leren, om zich te bekeren van hun zonden en de ware Jezus Christus van de Bijbel te accepteren als Verlosser, als ‘Behouder’ en als Meester. Zijn al deze schattige kleine kinderen, verstandelijk beperkte personen of anderen met verschillende handicaps of beperkingen afgesneden van eeuwig leven?

Absoluut niet!

Deze mensen zal een echte gelegenheid tot behoud geschonken worden in de periode van het oordeel van de grote witte troon. Hun zal dan echt begrip gegeven worden van God en Zijn geweldige plan. De overgrote meerderheid van hen zal zonder twijfel ervoor kiezen hun Schepper te gehoorzamen en het eeuwige leven op Zijn voorwaarden te accepteren wanneer zij deze gelegenheid krijgen.

Zinloze tragedies of leerervaringen?

Nogmaals vrienden, we moeten realistisch zijn. Het Woord van God maakt duidelijk dat de meeste mensen nooit geroepen zijn in dit tijdperk – zelfs niet de meeste mensen in onze zogenaamde christelijke samenleving. Miljoenen weten misschien iets over God, maar ze kennen God niet echt. Want God zegt ons: “Wie zegt: Ik ken Hem, en Zijn geboden niet in acht neemt, is een leugenaar en in hem is de waarheid niet” (1 Johannes 2:4). En ook: “Waarom noemt u Mij: Heere, Heere, en doet niet wat Ik zeg?” (Lukas 6:46).

Miljoenen mensen in de Verenigde Staten, Canada, Groot-Brittannië en Europa praten over God. Maar ze doen in de verste verte niet wat God beveelt. Jezus Christus gelast: “U hebt gehoord dat er gezegd is: U moet uw naaste liefhebben en uw vijand moet u haten. Maar Ik zeg u: Heb uw vijanden lief, zegen hen die u vervloeken; doe goed aan hen die u haten; en bid voor hen die u beledigen en u vervolgen” (Mattheüs 5:43-44). Toch hebben de afgelopen honderden jaren de meeste schrikwekkende oorlogen en slachtpartijen in Europa plaatsgevonden. Waarom? Omdat zelfs in het hart van het zogenaamde christendom de mensen niet werkelijk de ware God van de Bijbel kennen.

Letterlijk honderden illustraties kunnen worden aangehaald om dit punt te bewijzen. Maar ik denk aan een heel memorabele, in de vorm van een persoonlijke brief die later openbaar werd gemaakt en als authentiek werd bevestigd. Misschien hebben sommigen van u hem eerder gezien. Deze brief werd geschreven door een Duitse soldaat aan zijn predikant en vader tijdens de Slag om Stalingrad in januari 1943, waarin 91.000 Duitse soldaten door de Russen werden gevangengenomen (slechts 5.000 van hen overleefden het en keerden terug naar Duitsland):

“. . . Vraagtekens zetten bij het bestaan van God in Stalingrad betekent Hem te ontkennen. Ik moet u dat vertellen, beste Vader, en ik vind het dubbel spijtig. U hebt me opgevoed omdat ik geen moeder had en u hebt God altijd voor mijn ogen en mijn ziel bewaard. En ik betreur mijn woorden dubbel, omdat het mijn laatste zullen zijn. Hierna zal ik geen andere meer kunnen spreken die goed zouden kunnen maken of verzoenen.

U bent een predikant, Vader. In iemands laatste brief zegt men alleen wat waar is of wat hij gelooft dat waar is. Ik heb God in elke bomkrater, in elk verwoest huis, in elke hoek, onder al mijn kameraden toen ik in mijn schuttersput lag, gezocht, en in de lucht. God heeft Zich niet laten zien toen mijn hart het tot Hem uitschreeuwde. Huizen werden vernietigd. Mijn kameraden waren net zo dapper of laf als ik. Honger en moord waren op de aarde. Bommen en vuur kwamen uit de hemel. Maar God was er niet. Nee, Vader, er is geen God. Ik schrijf het opnieuw, en weet dat het verschrikkelijk is en dat ik er niets anders van kan maken. En als er ondanks alles toch een God zou zijn, dan is dat alleen bij u, in de gezangboeken en gebeden, de vrome woorden van priesters en pastoors, het luiden van klokken en de reuk van wierook. Maar niet in Stalingrad” (Brief 17, Last Letters from Stalingrad, vertaald door John E. Vetter, Coronet Press, 1955).

Wat een diepe pijn moet die belijdende christelijke dienaar hebben gevoeld toen hij de brief van zijn zoon las: “Maar God was er niet. Nee, Vader, er is geen God” [nadruk van ons]. Als die jonge man de Waarheid over het plan van God had begrepen, zou hij tenminste hebben beseft dat al degenen die elkaar afslachtten rondom hem, geestelijk verblind waren. De belijdende dominees en priesters die hen zegenden en hen de strijd instuurden, waren waarschijnlijk ook verblind. Later zullen zij in een speciale opstanding een echte kans krijgen – hun eerste echte kans – om God te kennen en Zijn wil te doen!

Als we denken aan de miljarden mannen en vrouwen die door de eeuwen heen op tragische wijze een schijnbaar zinloze dood zijn gestorven, dan zou het uiterst troostvol en zelfs inspirerend moeten zijn om zich te realiseren dat die tragische sterfgevallen in Stalingrad, in Hitlers concentratiekampen, op de ‘killing fields’ van Cambodja, in de aardbeving en tsunami op Sumatra en in miljoenen andere gruwelijke situaties niet het einde voor de betreffende personen betekenden.

Want de God van totale liefde en begrip heeft geweldige plannen voor die miljoenen mensen die naar Zijn beeld zijn gemaakt. Hij zal hen niet vergeten. Maar nogmaals, Hij zal ze niet Zijn Koninkrijk binnensmokkelen door een zijdeur, zonder echte bekering en oprechte acceptatie van de ware Jezus Christus als Heiland en Heer. Maar in het prachtige oordeel van de grote witte troon zullen hun ogen geopend worden voor het alles overstijgende doel dat God in gedachten heeft voor de gehele mensheid.

Het lijden dat deze mensen hebben doorstaan, de ervaringen die hun zienswijze hebben verruimd, de lessen die ze hebben geschreven door die soms traumatische ervaringen – dit alles zal niet tevergeefs geweest zijn. Want zij zullen weer opnieuw leven. Zij zullen weer opnieuw liefhebben. Als hun harten zuiver zijn, zullen ze weer vreugde ervaren. Een inspirerend vers komt in mijn gedachten dat ongetwijfeld van toepassing is op deze speciale opstanding, net zo goed als op de eerste opstanding: “En wanneer dit vergankelijke zich met onvergankelijkheid bekleed zal hebben, en dit sterfelijke zich met onsterfelijkheid bekleed zal hebben, dan zal het woord geschieden dat geschreven staat: De dood is verslonden tot overwinning. Dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning? De prikkel nu van de dood is de zonde, en de kracht van de zonde is de wet. Maar God zij dank, Die ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus” (1 Korinthe 15:54-57).

Gods doel blijft staan

Als Hollywood en de muziekindustrie de enorme golf van blijdschap en uitgelatenheid, die door deze menigte mensen gevoeld wordt als zij weer tot leven komen en hun God leren kennen, naar waarheid zouden vertolken, zou u inderdaad ‘omvergeblazen’ worden, zoals dit populair gezegd wordt! Tekstschrijvers zouden absoluut opwindende  liederen van lofbetuiging en vreugde kunnen schrijven over deze meest indrukwekkende gebeurtenis in de lange kroniek van de mensheid. En ooit, misschien in het Koninkrijk van God, zullen zij dit doen!

Dus daar hebt u het!

De almachtige God probeert niet iedereen nu te behouden. In plaats daarvan staat God de mensheid toe om gedurende deze 6000 jaar van menselijke geschiedenis haar eigen weg te gaan – onder de kwade invloed van Satan de duivel (Efeze 2:2). God grijpt echter zo nu en dan in, wanneer Hij dat wenst, om Zijn belangrijke doelstellingen met de opkomst en de val van landen en koninkrijken te bewerkstelligen. Hij komt ook tussenbeide om bepaalde personen te roepen om deel uit te maken van Zijn kerk – de “kleine kudde” (Lukas 12:32) en om hen voor te bereiden om koningen en priesters te zijn onder Christus in het komende Koninkrijk van God op aarde (Openbaring 2:26-27; 5:9-10).

Maar verreweg de meerderheid van de hele mensheid is door God Zelf verblind. Zij hebben de gelegenheid nodig om door menselijk lijden te leren dat hun wegen helemaal niet goed aflopen!

Dan zal God hen, op Zijn tijd, in het alles overtreffende oordeel van de grote witte troon terugbrengen tot fysiek leven, tot geestelijk begrip roepen en degenen die willen vervullen met Zijn heilige Geest. Ten slotte zal Hij hen behoud schenken in het Koninkrijk van God. Ja, ik neem aan dat God het op een andere manier had kunnen doen. Maar de meeste mensen moeten door harde menselijke ervaring leren dat de wegen van de mens verkeerd zijn. Wanneer dan de gelegenheid voor werkelijk begrip komt, kunnen zij Gods wegen oneindig veel meer waarderen.

Na de beschrijving van hoe God uiteindelijk “heel Israël” op Zijn tijd (Romeinen 11:26) zal gaan bekeren, werd de apostel Paulus door onze Schepper geïnspireerd ons te zeggen: “Want God heeft hen allen in ongehoorzaamheid opgesloten om Zich over allen te ontfermen. O, diepte van rijkdom, zowel van wijsheid als van kennis van God, hoe ondoorgrondelijk zijn Zijn oordelen en onnaspeurlijk Zijn wegen! Want wie heeft de gedachten van de Heere gekend? Of wie is Zijn raadsman geweest? Of wie heeft Hem eerst iets gegeven en het zal hem vergolden worden? Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen” (vv. 32-36).

Eerlijk gezegd begrijpt alleen Gods ware Kerk deze diepgaande Waarheid – en vele andere fundamentele waarheden waarvoor het officiële christendom van de wereld verblind is. De Levende Kerk van God die het magazine Tomorrow’s World en allerlei boekjes publiceert, is toegewijd aan het herstellen van het apostolische christendom. U kunt er vriendelijke mensen ontmoeten met wie u samen een eredienst kunt bijwonen en die in de volledige Waarheid van de Bijbel geloven en deze in de praktijk proberen te brengen. Als u geïnteresseerd bent, dient u met ons in contact te treden. Als de grote God uw geest opent, moet u ons zeker controleren. En bestel en bestudeer ook onze andere lectuur, waarnaar wij verwijzen achter in dit boekje. “Beproef [“onderzoekt”, Leidse vert.; “toetst”, NBG 1951; ‘bewijs’ (“prove”, KJV)] alle dingen, behoud het goede” (1 Thessalonicenzen 5:21).

Bestel en bestudeer ook beslist onze Wereld van Morgen Bijbelstudiecursus. Dan kunt u echt het geweldige doel van God gaan begrijpen – en hoe u aan dat doel kunt voldoen. Zoals altijd worden de boekjes, de cursus en al onze literatuur en cd’s helemaal gratis en zonder enige verplichting aan u verzonden.

Maar voor uw eigen bestwil hopen wij dat u naar deze Waarheid zult handelen. Als God uw verstand opent, is er geen enkele reden waarom u door de Grote Verdrukking moet gaan en de zeven laatste plagen moet meemaken, of waarom u de volgende duizend jaar in het graf moet liggen in afwachting van het oordeel van de grote witte troon.