Dit artikel is de vertaling van het Engelstalige artikel: “AIDS Can Be Stopped!” door Scott D. Winnail, verschenen in het Tomorrow’s World magazine van september-oktober 2018.

Het aantal seksueel overgedragen infecties is overal op de wereld aan het stijgen, en in sommige gebieden bereikt het epidemische niveaus! Maar wanneer hoorde u voor het laatst over AIDS of HIV? De wereldwijde catastrofe van AIDS en HIV (het virus dat AIDS veroorzaakt) krijgt in de ontwikkelde landen geen aandacht van de media meer, in weerwil van het feit dat jaarlijks een groot aantal mensen HIV oploopt. De dodelijke ziekte is er nog steeds en richt in ontwikkelingslanden nog steeds verwoestingen aan.

Kan AIDS ooit worden gestopt of voorkomen? De spannende, maar ook “ongemakkelijke waarheid” is “ja, dat kan!” Wist u dat regeringen en gezondheidsinstanties in de wereld, met inbegrip van de bekende Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en de Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention (CDC) [Centra voor beheersing en voorkoming van ziekte] precies weten hoe de verspreiding van HIV en AIDS op dit moment kan worden gestopt? Toch weigeren de regeringen en gezondheidsinstanties te pleiten voor de enige bewezen methode om HIV en AIDS te voorkomen. Het tijdschrift voor volksgezondheidsbeleid Health Affairs berichtte in 2009 dat alleen al in de ontwikkelingslanden de kosten van het behandelen van de ziekte vanaf 2031 tot jaarlijks 35 miljard dollar kunnen oplopen. Waarom weigeren de wereldleiders en de voornaamste volksgezondheidsinstellingen dan om op ambitieuze manier de eenvoudigste en zekerste weg uit deze epidemie te promoten? Waar zijn zij bang voor?

De omvang van de HIV/AIDS-infectie

Hoewel volgens de CDC het totale aantal nieuwe HIV-gevallen daalt, waren er in 2016 nog steeds 1,8 miljoen nieuwe gevallen in de wereld. HIV is het virus dat de ziekte gekend als AIDS veroorzaakt. Elk jaar sterven er één miljoen mensen aan AIDS, en momenteel leven er 37,6 miljoen mensen met HIV. Sinds de epidemie rond 1981 begon, zijn er 35 miljoen mensen gestorven aan aan AIDS gerelateerde ziekten – een aantal dat ruwweg overeenkomt met de bevolking van Polen, Soedan of Californië. Wat zou er gebeuren als van een van deze staten de totale bevolking volledig werd uitgewist? Dit is de mondiale impact van AIDS in alleen de laatste 37 jaar.

Mensen in de ontwikkelde landen hebben ook te maken met HIV-infecties, maar op een veel kleinere schaal dan de mensen in de ontwikkelingslanden. Misschien is dit waarom men in de ontwikkelde landen tegenwoordig zo weinig over AIDS hoort. Volgens de CDC “draagt Sub-Saharaans Afrika de zwaarste last van HIV/AIDS, met tweederde van het mondiale totaal van nieuwe HIV-infecties in 2016. Andere regio’s die sterk door HIV/AIDS zijn getroffen zijn Azië en gebieden in de Grote Oceaan, Latijns-Amerika en het Caribisch gebied, en Oost-Europa en Centraal-Azië. In mei 2018 had een artikel in de New York Times de volgende kop: “AIDS neemt enorm toe in Venezuela, en brengt een oude cultuur in gevaar.” De krant berichtte: “De ziekte bedreigt een gehele inheemse bevolking, het Warao-volk van de Orinoco-delta, wanneer het overheidsprogramma mislukt.” Venezuela is slechts een van de vele landen die door AIDS worden overspoeld.

Een andere groep die in de afgelopen jaren wereldwijd aandacht krijgt wordt gevormd door weeskinderen als gevolg van AIDS. Volgens de internationale liefdadigheidsorganisatie “AIDS-Orphans” zijn er wereldwijd niet minder dan 25 miljoen wezen door AIDS. Hoe zou het zijn als niet één van deze 25 miljoen verweesde kinderen niet de aan AIDS gerelateerde dood van hun vader of moeder of beide had hoeven ervaren? Hoe zouden hun jeugd en hun leven er dan hebben uit gezien?

Geschiedenis van AIDS

Volgens AIDS.gov werden HIV en de uitbraak die wij nu wereldwijd zien aanvankelijk geïdentificeerd door zeldzame, opportunistische infecties die zich in 1981 voordeden onder ogenschijnlijk gezonde homoseksuele mannen. Binnen een jaar verschenen symptomen van AIDS bij kleine kinderen die door bloedtransfusies besmet bloed hadden gekregen. Minder dan een jaar later, in 1983, ontdekten volksgezondheidsdeskundigen dat HIV, het virus dat AIDS veroorzaakt, ook werd verspreid door heteroseksueel contact.

In de VS daalde het aantal HIV-infecties tussen 2002 en 2011 onder alle bevolkingsgroepen behalve onder homoseksuele mannen (Journal of the American Medical Association, 23/30 juli 2014). Onder homoseksuele mannen in de leeftijd van 13-24 en van 45 en ouder steeg het aantal HIV-gevallen. Specifiek onder homoseksuele 13-24-jarigen nam het aantal HIV-infecties met meer dan 130 procent toe (ibid.). In 2016 ontstond volgens CDC.gov 77 procent van de nieuwe gevallen van AIDS in de VS onder homoseksuele en biseksuele mannen en intraveneuze druggebruikers, en 23 procent onder heteroseksuelen.

Volgens de VN injecteren mondiaal 13 miljoen mensen drugs. Het AIDS-virus HIV wordt verspreid door seksueel contact met iemand die geïnfecteerd is, door het delen van besmette naalden, van moeder op kind tijdens de zwangerschap, bij de bevalling of door borstvoeding en door transfusies met besmet bloed. Maar uiteindelijk is HIV een seksueel overgedragen infectie of SOI. En evenals bij andere SOI’s is de beste manier om deze dodelijke besmetting te voorkomen in wezen een kwestie van gedrag – zoals ook de belangrijkste volksgezondheidsinstanties weten en meestal communiceren. Er is echter één bewezen methode voor HIV/AIDS-preventie die door gezondheidsinstanties en overheden volkomen genegeerd wordt, omdat die niet politiek correct is. Het is een ethische handeling die in onze moderne maatschappij in toenemende mate taboe is.

De Wereldgezondheidsorganisatie WHO noemt zes belangrijke preventiestrategieën die zijn bedoeld om HIV en AIDS te voorkomen. Het zijn:

- Condoomgebruik door mannen en vrouwen

- Testen van en advisering over HIV en Seksueel Overgedragen Infecties

- Vrijwillige medische besnijdenis bij mannen

- Antiretrovirale medicijntherapie

- Gebruik van uitwisselingsprogramma’s van naalden voor intraveneuze    druggebruikers

- Vermindering van moeder-kindoverdracht van HIV (inclusief antiretrovirale medicijntherapie voor zwangere moeders)

Wat schittert door afwezigheid op deze lijst van preventieve AIDS-strategieën? Terwijl de WHO pleit voor medische besnijdenis bij mannen als HIV/AIDS-preventietechniek, al is die in veel kringen politiek incorrect, ontbreekt de moed om de enige handeling die het goedkoopst en het meest effectief is om HIV/AIDS te voorkomen als beschikbare strategie sterk aan te bevelen: beperk seksuele activiteit tot een monogaam huwelijk tussen man en vrouw!

De Bijbelse sleutel om AIDS te stoppen!

Ongeveer 3.500 jaar geleden gaf God, door Zijn profeet Mozes, eenvoudige wetten en verordeningen die waren bedoeld om Zijn volk uniek te maken en gezegend onder de volken. Veel van Zijn geboden betroffen de volksgezondheid en maatschappelijke infrastructuur, naast de godsdienstige toepassingen ervan.

In Exodus 15:26 beloofde God: “. . . Als u aandachtig luistert naar de stem van de HEERE, uw God, en doet wat juist is in Zijn ogen, als u Zijn geboden gehoorzaamt en al Zijn verordeningen in acht neemt, dan zal Ik geen enkele van de ziekten over u brengen die Ik over Egypte gebracht heb, want Ik ben de HEERE, uw Heelmeester.”

De geschiedenis van het oude Egypte toont dat men toen veel van dezelfde ziekten had die onze moderne maatschappij plagen, inclusief hartkwalen, kanker en SOI’s en andere besmettelijke ziekten. God zei tegen Israël dat als zij Zijn wetten zouden gehoorzamen, Hij hen zou beschermen tegen alle soorten ziekten. Maar beloofde God nu bovennatuurlijke bescherming in ruil voor dienstbaarheid, of kwam er meer bij kijken?

Leviticus 26:14-16 waarschuwt: “Maar als u niet naar Mij luistert en al deze geboden niet doet, als u Mijn verordeningen verwerpt en als uw ziel van Mijn bepalingen walgt, zodat u geen enkele van Mijn geboden doet door Mijn verbond te verbreken, dan zal Ik Zelf dit met u doen: Ik zal verschrikking over u brengen, tering en koorts, die uw ogen doen bezwijken en uw leven doen wegkwijnen. . . .” Dit duidt op de symptomen van sommige van de opportunistische infecties die voor slachtoffers van AIDS dodelijk zijn. Deze ziekten verwoesten het immuunsysteem en maken dat het lichaam wegteert, soms letterlijk het vlees ‘verteert’ en zelfs de ogen, en uiteindelijk het hart laat ophouden met kloppen.

Het is belangrijk te bedenken dat de Heer van de Israëlieten dezelfde is die later Jezus Christus werd. Hij is de Verlosser die, zoals de apostel Paulus in Hebreeën 13:8 opmerkte, “. . . gisteren en heden Dezelfde [is] en tot in eeuwigheid”. Hij was hetzelfde Wezen dat 3.500 jaar geleden dezelfde eis tot gehoorzaamheid stelde als vandaag. En Hij wil diegenen die vandaag gehoorzaam zijn zegenen door “geen enkele van deze ziekten” over hen te brengen (Exodus 15:26), zoals Hij dit ook voorhad met de oude Israëlieten.

Het is ontnuchterend te beseffen dat wetenschappers, artsen en overheidsfunctionarissen weten dat deze Bijbelse sleutel om AIDS te voorkomen zal werken, maar te bang zijn om die te promoten. De meeste functionarissen zijn goedbedoelend en wijden hun carrière aan het helpen van mensen, maar zij houden zich verre van het bepleiten van deze krachtige preventiemethode.

In de Bijbel worden in hoofdstuk 20 van het boek Exodus de Tien Geboden opgesomd. In vers 14 van dat hoofdstuk geeft God een kort, helder gebod dat, als het gehoorzaamd werd, de verspreiding van HIV/AIDS zou stoppen evenals alle SOI’s. Het gebod luidt eenvoudig: “U zult niet echtbreken.” Jezus herhaalde dit gebod in Mattheüs 19:17-18. De apostel Paulus verruimde het in 1 Korinthe 6:18: “Vlucht weg van de hoererij.”

Tegenwoordig zijn echtbreuk of overspel’ en hoererij  ouderwetse woorden. Het is ironisch dat ze hun betekenis verliezen naarmate de definitie van het huwelijk verandert. Om Gods preventie-instrument beter te begrijpen moeten we begrijpen wat overspel en hoererij betekenen, volgens de Bijbel.

Het definiëren van ‘ouderwetse’ woorden

Om overspel en hoererij te begrijpen moeten we inzien dat de wortels ervan in de Bijbelse definitie van het huwelijk liggen. God definieerde het huwelijk in Genesis 2 als een verbintenis tussen één man en één vrouw. Deze heteroseksuele relatie was bedoeld om “goddelijk nageslacht” voort te brengen (Maleachi 2:15). God ontwierp het huwelijk ook als instrument om een man en een vrouw te helpen één vlees te worden, lichamelijk en geestelijk (Genesis 2:24; cf. 1 Korinthe 6:16). Een monogaam heteroseksueel huwelijk is de enige plaats die God bedoelde voor een seksuele relatie. Hij is de Eeuwige die in de eerste plaats seks ontwierp! Hij ontwierp seks als een zegen voor een man en zijn vrouw binnen het huwelijk. En Hij had alle recht om te dicteren hoe en wanneer het moest worden gebruikt. God gebood tegen het gebruik van seks buiten het huwelijk – niet alleen voor het huwelijk (wat hoererij is), maar ook met iemand anders dan uw echtgenoot of echtgenote nadat u bent getrouwd (wat overspel is).

Hoe effectief zou het beperken van seksuele relaties tot een monogaam huwelijk tussen één man en één vrouw de verspreiding van SOI’s als syfilis, humaan papillomavirus (genitale wratten en baarmoederhalskanker), gonorroe, herpes, hepatitis B en HIV/AIDS oplossen? Het duidelijke antwoord is dat deze ziekten in principe in één generatie zouden zijn verdwenen!

Waarom maakt het beperken van seks tot het huwelijk tussen één man en één vrouw de mensen zo kwaad? Misschien omdat niemand wil horen dat er een ‘juiste’ en een ‘verkeerde’ manier van leven is. De mens wil vrij zijn om zijn eigen keuzes te maken en tegelijkertijd ook de consequenties ervan te negeren. Maar de pijnlijke realiteit is dat onze daden altijd consequenties hebben. En in het geval van seksuele activiteit buiten het huwelijk zijn sommige van deze gevolgen dodelijk!

Genesis 1:26 herinnert ons eraan dat God mensen schiep naar Zijn beeld. En God ontwierp ons met het vermogen vele ziekten en ook vormen van seksueel gerelateerde depressie te vermijden, als wij besluiten te leven binnen Zijn definitie van het huwelijk. God wil ons zegenen en ons leven zegenen. Hij is geen zelfzuchtige en egotistische god die loert vanuit de schaduw, wachtend op het ogenblik om zich op ons te kunnen storten wanneer wij Zijn geboden overtreden. God gaf ons Zijn geboden om ons te beschermen en te zegenen (Deuteronomium 5:33), niet om ons te beperken en te straffen en onze vrijheden teniet te doen, zoals veel mensen ten onrechte beweren.

De trieste ironie met betrekking tot HIV en AIDS is dat de Bijbel de oplossing heeft waarnaar de hele wereld verlangt – een oplossing waarvan onze wereldleiders weten dat die zal werken. Geen enkele legitieme volksgezondheidsdeskundige zal ontkennen dat de beperking van seksuele relaties tot een monogaam heteroseksueel huwelijk de verspreiding van tientallen SOI’s zou voorkomen, inclusief AIDS! De Bijbel schetst preventieve gezonde gedragingen die AIDS en andere SOI’s nagenoeg 100 procent effectief zouden voorkomen, en onze leiders weten dat die zouden werken! Wat ook heel interessant is, is dat deze Bijbelse preventiemaatregelen geen contra-indicaties en geen averechtse bijwerkingen hebben. Helaas zijn maar al te veel van onze leiders niet geïnteresseerd in de gezondheid van hun volk. Zij zijn meer geïnteresseerd in het verkrijgen van stemmen om hun positie te behouden. Hierdoor ontbreekt het hun natuurlijk aan moed het politieke en sociale verzet onder ogen te zien dat zou volgen als zij de pleitbezorging voor goddelijke preventie-inspanningen zouden toestaan.

Een visioen van de toekomst

Dus hoe zou de wereld eruitzien als de mensen daadwerkelijk het zevende gebod – “U zult niet echtbreken” – in acht zouden nemen? Stel u voor als de samenleving zich hield aan seksuele relaties tussen alleen één man en één vrouw binnen een huwelijk. Hoe zou dit van invloed zijn op tienerzwangerschappen? Hoe zou dit de fenomenen van afwezige vaders en eenoudergezinnen beïnvloeden? Wat zou er gebeuren met de wijdverspreide en emotioneel verwoestende gruweldaad van verkrachting? Hoe zouden levens en samenlevingen veranderen als alle kinderen opgroeiden in een gezin met een liefhebbende vader en moeder, die beiden aanwezig zijn omdat zij niet aan AIDS zijn gestorven? Hoe anders zouden gezinnen zijn als zij niet een van hen hoefden te zien sterven aan een aan AIDS gerelateerde slopende ziekte? De meeste van de 35 miljoen mensen die aan AIDS zijn gestorven hadden familieleden die leden terwijl zij hen zagen sterven. Vele kinderen hebben hun ouders zien sterven. Ditzelfde lijden gaat door in de wereld van vandaag. Hoe anders zou de wereld zijn als deze 35 miljoen mensen niet waren gestorven? Hoe anders zou het leven zijn van hun familie en vrienden als die niet zo’n verschrikkelijk verlies hadden ervaren?

Het lijden dat komt van HIV/AIDS en de meeste andere SOI’s hoeft niet te gebeuren. Het is volledig te voorkomen! En dit leed zal worden voorkomen in de nabije toekomst, wanneer Jezus Christus terugkeert en Zijn Koninkrijk op deze aarde vestigt, volledig gebaseerd op Zijn liefhebbende, leven gevende wetten – wetten die, zoals God verklaart, werden ontworpen voor ons welzijn (Deuteronomium 10:13). Is dit niet het soort leven waarnaar iedereen op aarde verlangt?

Een van de dingen die zullen verdwijnen, wanneer Gods wetten aangaande het huwelijk volledig in acht worden genomen, is deze verschrikkelijke ziekte die we AIDS noemen. Deze zal verdwijnen omdat de leiders van deze toekomstige samenleving de moed, wijsheid en liefde zullen hebben voor de mensen over wie zij regeren om hun de waarheid te vertellen over hoe een dergelijk nodeloos lijden te voorkomen, en hoe een vreedzamer en overvloediger leven te leiden. Hoe sterk verlangt u ernaar een aandeel in een dergelijke samenleving te hebben? Hoe diep hoopt u op een tijd dat de mensen niet meer zullen lijden? Verlangt u naar een tijd dat het lot van wezen ten gevolge van AIDS een van de dingen van het verleden zal zijn, alleen te vinden in geschiedenisboeken?

In de Bijbel geeft God ons krachtige sleutels om ziekte en de onvermijdelijke gevolgen ervan te voorkomen en te stoppen. Hoewel de maatschappij van vandaag er niet in geïnteresseerd is, kunt u besluiten vanaf nu Zijn Bijbelse richtlijnen te volgen. Als u besluit dit te doen, is het mogelijk veel zegeningen voor de gezondheid te ervaren die komen door gehoorzaamheid aan Gods wetten en voorschriften.

Voor een meer gedetailleerde visie op hoe het leven kan veranderen wanneer wij de richtlijnen van de Bijbel over onder andere gezondheid volgen, kunt u vragen om ons boekje De komende wereld: hoe zal die zijn?