PROFETIE KOMT TOT LEVEN

BRON: Tomorrow's World - mei-juni 2003

Tegenwoordig geloven vele traditionele Christelijke Kerken, dat zij de instructies van Jezus volgen: "Gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het evangelie". (Markus 16:15)

Vele oprechte inspanningen zijn gedaan om een evangelie van genade te prediken - God heeft iedereen lief, Jezus stierf om zondaars te behouden en door Jezus als Uw verlosser te accepteren, gaat U naar de hemel. Nochtans, wat de meeste traditionele Christenen zich niet realiseren is, dat zij een ander evangelie hebben geaccepteerd en gepropageerd dan dat Jezus en de Apostelen verkondigden!

Bijbel profetieën openbaren, dat het evangelie van Jezus zou worden vervalst; de wereld zou worden misleid om een vals evangelie te geloven, maar dat het wareevangelie in ere hersteld en net voor de terugkomst van Jezus Christus verkondigdzou worden. Die profetieën komen nu tot leven!

Het Ware Evangelie

Het is verbazingwekkend om het evangelie, dat Jezus verkondigde, te vergelijken met het evangelie, dat nu in kerken wordt gepredikt. Jezus ging niet rond om aan de mensen te vragen "hun hart aan de Heer te geven" en een kort gebed op te zeggen, zodat zij behouden konden worden. Talrijke verzen vermelden duidelijk dezelfde boodschap - "Jezus kwam in Galilea, predikende het Evangelie van het Koninkrijk Gods. En zeggende: ... het Koninkrijk Gods is nabij gekomen; bekeert u, en gelooft het Evangelie". (Markus 1:14-15; Matteüs 4:17,23 SV) In het boek Matteüs verwijst Jezus slechts drie maal naar Zijn komende dood en opstanding, maar Hij verwijstmeer dan 30 keer naar het komende Koninkrijk van God! Markus en Lucas leggen de nadruk op hetzelfde.

Toen Jezus Zijn discipelen uitzond, "zond Hij hen uit om het Koninkrijk Gods te verkondigen". (Lucas 9:2) Jezus onderwees, dat degenen, die bekeerd zijn, die nederig en onderwijsbaar worden, de "grootste in het Koninkrijk der hemelen"(Matteüs 18:1-5) zullen zijn. Jezus beloofde de Apostelen, dat zij zouden "zitten, op twaalf tronen om de twaalf stammen van Israël te richten". (Matteüs 19:23-30) Toen Christus na de opstanding aan Zijn discipelen verscheen, was het Koninkrijk van Godhet voornaamste onderwerp van discussie. (Handelingen 1:1-7)

De Apostelen verkondigden dezelfde boodschap. Toen Pilippus naar Samaria ging: "die het evangelie van het Koninkrijk Gods en van de naam van Jezus Christus predikte". (Handelingen 8:12) Aan het einde van zijn dienaarschap was Paulus:"predikende het Koninkrijk Gods, en onderricht gevende aangaande de Here Jezus Christus". (Handelingen 28:23, 31) De Apostel Johannes legde uit, dat gelovigen"voor onze God gemaakt zijn tot een koninkrijk en tot priesters, en zij zullen als koningen heersen op de aarde met Christus, duizend jaren" [tijdens het millennium]. (Openbaring 1:4-8; 5:10; 20:4-6) De Bijbel verklaart dat, op Jezus na, "niemandopgevaren is naar de hemel" (Johannes 3:13), zelfs Koning David niet. (Handelingen 2:29-34; 13:36)

Wij moeten ons afvragen:

  • waarom wordt dit evangelie nu niet gepredikt?
     
  • Wat gebeurde met de boodschap, die Jezus en Zijn Apostelen verkondigden?

Een Ander Evangelie

Jezus waarschuwde "Wacht u voor de valse profeten, die in schapevacht tot u komen" (Matteüs 7:15-19) - zich voordoen als Christelijke leraren, maar verkeerde denkbeelden verspreiden. Hij voorspelde ook, dat aan het einde van het tijdperk"velen zullen komen onder mijn naam en zij zullen velen verleiden". (Matteüs 24:3-5, 11) De Apostel Paulus waarschuwde de oudsten in Efeze, dat "na mijn heengaan grimmige wolven bij u zullen binnenkomen die de kudde niet zullen sparen; en uit uw eigen midden zullen mannen opstaan, die verkeerde [misleidende] dingen spreken om de discipelen achter zich aan te trekken". (Handelingen 20:28-31) Paulus waarschuwde de Korintiërs zich niet te laten misleiden door mensen, die "een andereJezus prediken... een andere geest... en een ander evangelie" prediken. (2 Korintiërs 11:1-4) Toch begon het verderf van het ware evangelie tijdens de dagen van de Apostelen!

In een brief aan de Kerk in Galatië, in ca. 52 n. Chr. geschreven, verklaart Paulus:"Het verbaast mij, dat gij u zo schielijk... laat afbrengen tot een ander evangelie.... Er zijn echter sommigen, die u in verwarring brengen en het evangelie van Christuswillen verdraaien". (Galaten 1:6-7) In dit geval drongen valse leraren er op aan, dat een man besneden moest worden om een Christen te worden - wat niet waar was. (Galaten 2:3-5; 5:1-15) In deze hoofdstukken verklaart Paulus ook, dat niemand gerechtvaardigd wordt door het volgen van "de werken van de wet". (rituele wassingen, enz, zie Biblical Archeological Review,[ Bijbels Archeologisch overzicht] - november-december 1994)

Valse leraren hebben deze verzen later echter verdraaid en onderwezen dat het voor Christenen niet nodig was om de Tien Geboden te gehoorzamen of de bijbelse Sabbat of de Heilige Dagen te vieren, omdat deze wetten een vloek waren! Jezushield evenwel de geboden, de Sabbat en Heilige Dagen en onderwees, dat wij dat ook moeten doen. (Matteüs 19:16-22; Johannes 14:15; Lucas 2:41-42; 4:16; Johannes 7:8-10) Zijn discipelen volgden en onderwezen dezelfde dingen. (Zie Handelingen 13:42-44; 17:2; 18:21; Romeinen 2:13; 1 Korintiërs 5:8)

In tegenstelling tot wat velen tegenwoordig geloven en onderwijzen, werd het ware evangelie dat Jezus en Zijn Apostelen verkondigden, in de vroege eeuwen van de Kerk vervalst en een niets vermoedende wereld werd met een vals evangelie over Jezus opgezadeld. Wat nu gangbaar is voor het traditionele Christendom is een verdraaide versie van het evangelie, waarin vele heidense denkbeelden zijn verwerkt. Dit is geen ongegronde of onverantwoorde bewering. De Encyclopedia Britannica maakt deze onthullende verklaring: "overgebracht naar de Griekse wereldbeschouwing, werd de Christelijke lering onafwendbaar gewijzigd - in feitegetransformeerd.... Messiaanse hoop werd vergeten..., het begrip van het Koninkrijk van Christus op aarde... verdween allemaal en bleef slechts als het geloof van onopvallende groepen bestaan... de weg van behoud werd gewijzigd, alsook het denkbeeld van behoud.... vooral nadat het Romeinse Rijk het verlossings-christendom aannam... voortaan is behoud niet het neerdalen van het Nieuwe Jeruzalem uit de hemel, maar de hemelvaart van de heiligen naar de hemel; voor de persoon is het niet de opstanding van het fysieke lichaam, maar de onsterfelijkheid van de ziel". ("Christianity", ["Christendom"], 11e ed.)

Historicus Edward Gibbon maakt een zelfde opmerking. Hij schrijft, dat de leerstelling van het millennium - de aardse regering van Christus en de heiligen in het Koninkrijk van God - zorgvuldig werd onderwezen door vroege Kerktheologen en "de heersende mening" blijkt te zijn geweest van de orthodoxe gelovigen" - toch werd deze fundamentele lering terzijde gelegd. (The Decline and Fall of the Roman Empire, [ Het verval en de val van het Romeinse Rijk], hoofdstuk 15) Hij verklaart, "De leerstelling van de regering van Christus op aarde werd eerst beschouwd als een moeilijk te doorgronden zinnebeeld, werd gaandeweg als een twijfelachtige en onbruikbare mening gezien en werd uiteindelijk als het belachelijke bedenksel van ketterij en fanatisme verworpen". (ibid.) Dat is wat er gebeurde met het ware evangelie! Gibbon vermeldt ook, dat de vroege Kerk "de wet van Mozes met de leerstelling van Christus verenigde.... De onsterfelijkheid van de ziel verwierp als een mening, die geen instemming kreeg van "het goddelijk boek" en heidense gewoonten, zoals de Saturnalia - die nu als Kerstmis wordt gehouden - verfoeide en die nu als grondbeginselen van het traditionele Christendom worden gezien"!

De Bijbel openbaart dat verschillende bepalende gebeurtenissen net voor het einde van dit tijdperk zullen gebeuren. Het is veelzeggend, dat Jezus verklaarde, dat de verkondiging van het ware evangelie de weg voor Zijn tweede komst zou voorbereiden. Hij voorspelde, dat "dit evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde gekomen zijn". (Matteüs 24:14)

Het artikel, dat U nu leest, is een deel van die voortgaande getuigenis - een getuigenis, die meer dan een halve eeuw het ware evangelie in druk aan miljoenen in deze wereld heeft verkondigd. De televisie uitzending van Tomorrow's World en de website www.wereldvanmorgen.org zijn ook voorname aspecten van die voorspelde getuigenis. Om meer over dit belangrijk onderwerp te weten te komen, kunt U ons boekje Gelooft U het ware Evangelie aanvragen. Deze belangrijke profetieën komen nu tot leven!