Dit is de vertaling van het Engelstalige artikel “Twilight of the Gods” door Douglas Winnail, verschenen in het Tomorrows World magazine van augustus 2023.

Ragnarök, of de ‘Godenschemering’ – als Götterdämmerung aangekondigd in de opera van de componist Richard Wagner  ̶  staat bij het grote publiek misschien bekend als een populaire superheldenfilm, maar hoeveel weten zijn ware oorsprong? Dit verhaal uit de heidense Noorse mythologie beschrijft een reeks natuurrampen en een grote strijd die resulteert in de dood van verschillende goden en het einde van de wereld brengt, waarna de aarde opnieuw wordt geboren.

Vanuit een heel ander perspectief hebben de profetieën van de Bijbel – veel ouder – al lang iets vergelijkbaars voorzegd. De twintigste eeuw zag de opkomst van talloze sociale theorieën, die werden gepromoot als de ‘redders’ van naties en de wereld. Maar het dramatische falen van deze moderne ‘goden’ liet een spoor van tranen, lijden en vernietiging na in zijn kielzog. De geschiedenis van de vorige eeuw toont duidelijk de ‘duurzaamheid’ van Gods waarheid en de verbazingwekkende nauwkeurigheid van door de ware God van de Bijbel geïnspireerde profetieën aan die vandaag de dag nog steeds tot leven komen.

DE WARE GOD

Toen Egypte de machtigste natie op aarde was, begon God een reeks grote wonderen te doen door Mozes. Egyptische magiërs, gefrustreerd toen zij Gods wonderen niet konden nadoen en zich realiserend dat ze te maken hadden met een macht die groter was dan enige die zij ooit waren tegengekomen, concludeerden: “(…) Dit is de vinger van God! (…)” (Exodus 8:19). God bespaarde toen zichtbaar het land Gosen – waar de Israëlieten woonden – de plagen die Hij over de rest van Egypte bracht (Exodus 8:22; 9:4, 26; 10:23).

De Israëlieten en de Egyptenaren waren getuige van de macht van God toen Hij de wateren van de Rode Zee scheidde om de Israëlieten te helpen ontsnappen aan hun Egyptische overheersers (Exodus 14:15). De Israëlieten zagen ook dat God het water van de rivier de Jordaan stopte toen zij deze overstaken en het Beloofde Land binnengingen (Jozua 3:14-17), en ze waren er getuige van hoe God op bovennatuurlijke wijze tussenbeide kwam in de strijd tijdens de verovering van hun nieuw thuisland (Jozua 6:5; 10:11). De Bijbel vermeldt dat zelfs heidense koningen – Nebukadnezar en Darius de Meder – tot het inzicht kwamen dat de God van Daniël “de levende God” is die “verlost en redt, Hij doet tekenen en wonderen in de hemel en op aarde,” en dat “er (…) geen andere God [is] die zo redden kan” (Daniël 6:26-28; 3:28-29). De God van de Bijbel verklaart herhaaldelijk en openlijk dat Hij alleen in staat is om de toekomst te voorspellen en deze vervolgens te laten gebeuren (Jesaja 41:21-24; 45:21; 46:8-10). De Bijbel registreert deze opmerkelijke gebeurtenissen als verifieerbare geschiedenis. Voor meer informatie over dit belangrijke onderwerp kunt u een gratis exemplaar van De Bijbel: waarheid of verzinsel? aanvragen of het online lezen op wereldvanmorgen.nl.

Bovendien waarschuwde Mozes ook de oude Israëlieten om niet weg te drijven van de levende God en valse goden te volgen, om “op uw hoede [te zijn] (...) Anders vergeet u de dingen die uw ogen gezien hebben.(...)”, “U moet, omwille van uw leven, zeer op uw hoede zijn (...) dat u niet verderfelijk handelt en voor u een beeld maakt (...)”, “(…) de afbeelding van enig ding dat de HEERE, uw God, u verboden heeft” (Deuteronomium 4:9, 15-19, 23). De levende God van de Bijbel heeft Zijn uitverkoren volk duidelijk opgedragen: “(…) Ik ben de HEERE, uw God, Die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben” (Exodus 20:2-3).

Maar ondanks dat ze vaak getuige waren van de wonderbaarlijke macht van de echte God, keerden de Israëlieten zich af en begonnen een afgod te aanbidden gedurende de 40 dagen dat Mozes op de Sinaï was om de wetten van God te ontvangen (Exodus 24:18; 32:1-9). De neiging van de Israëlieten beseffend om de levende God te vergeten en naar valse goden te kijken, waarschuwde Mozes: “Want ik weet dat u na mijn dood zeker op verderfelijke wijze zult handelen, en van de weg die ik u geboden heb, zult afwijken. Dan zal dit kwaad u in later tijd [letterlijk: ‘aan het einde van de dagen’] overkomen, wanneer u doet wat slecht is in de ogen van de HEERE (…)” (Deuteronomium 31:29). Het Oude Testament vermeldt het trieste verhaal van hoe de naties van Israël en Juda zich herhaaldelijk van de ware God afkeerden om de valse goden van de naburige naties te aanbidden (2 Koningen 17:7-8, 18-20).

De profeten van God voorzagen ook wat er zou gebeuren met de afstammelingen van de Israëlitische naties in de laatste dagen. Jeremia profeteerde over “(…) een tijd van benauwdheid voor Jakob (…)”, “In later tijd [letterlijk: ‘aan het einde van de dagen’] (…)”, wanneer valse leraren – inclusief misleide religieuze leiders – “(…) Mijn volk met hun leugens en met hun gezwets [zouden misleiden]” (Jeremia 30:3-7, 12-15, 24; 23:13-16, 32). God gebruikte de profeet Jeremia om de Israëlitische naties aan te klagen voor het aanbidden van een andere god: “Mij, de bron van levend water, hebben zij verlaten , om zich bakken uit te hakken, lekkende bakken, die geen water houden” (Jeremia 2:4, 5-13). De profeet betreurt het feit dat de Israëlitische naties hun eigen ‘goden’ hebben gecreëerd. Jeremia waarschuwt dat het verwerpen van de levende God ernstige gevolgen zal hebben: “(…) Erken en zie in, dat het kwaad en bitter is de HEERE, uw God, te verlaten (…)” (Jeremia 2:19).

MODERNE VALSE GODEN

De valse goden met de grootste invloed op onze moderne wereld zijn niet de in het oog springende afgoden van hout en steen gemaakt door de Noormannen en andere oude volkeren. De gevaarlijkste valse goden van vandaag zijn goden van de geest. Dit zijn de intellectuele constructies van misleide denkers, die grotendeels afkomstig zijn van filosofen die de ware God en Zijn geïnspireerde woord, de Bijbel, probeerden te onttronen en Hem te vervangen door een seculiere filosofie die in wezen menselijk redeneren vergoddelijkt.

Deze fundamentele intellectuele verschuiving legde de basis voor hiervoor vatbare menselijke geesten om voor het Marxisme (de socialistische visie van een ‘nieuwe mens’ zonder God, voortkomend uit seculier humanisme), National Socialisme (dat een ‘god’ maakte van nationalisme en racisme), en vriendjeskapitalisme (met behulp van ‘vrije’ markten rijkdom vergaren en macht over anderen verwerven) gewonnen te worden. Andere nieuwe ‘goden’ om ons heen zijn onder meer consumentisme (het vereren van door mensenhanden gemaakte dingen), radicaal milieubewustzijn (de schepping verhogen als ‘Moeder Aarde’ boven de Schepper en het bevorderen van macro-evolutie), en genotzucht en seksuele uitspattingen (plezier zoeken zonder rekening te houden met het welzijn van anderen).

Het zou niet moeten verbazen dat al deze valse goden hebben bewezen – en nog steeds bewijzen – trieste mislukkingen te zijn. Marxisme bleek een kolossale vergissing te zijn. Nationaal-socialisme ging in vlammen op en verwoestte het vasteland van Europa. Socialisme en het kapitalisme hebben het beide moeilijk vandaag. Milieugroeperingen redden de planeet niet en het hedonistische streven naar seksuele losbandigheid heeft op de wereld een plaag van seksueel overdraagbare aandoeningen, morele en sociale verwarring, en lijden ontketend. Wanneer gemeenschappen worden gedwongen om onbijbelse waarden zoals ‘alles mag’ te aanvaarden, onder het voorwendsel van ‘tolerantie’ en ‘diversiteit’ zonder rekening te houden met Bijbelse normen van liefde voor de naaste en gehoorzaamheid aan God, leidt dit tot vertrouwensbreuken, mensen die zich in zichzelf terugtrekken,, sociale en politieke verdeeldheid die verergert, en sociale spanningen die toenemen.

Lang geleden waarschuwden de profeten van de ware God Zijn uitverkoren volk, als ze Hem verwierpen: “Uw eigen kwaad straft u en uw eigen afdwalingen bestraffen u” (Jeremia 2:19) – met andere woorden, ze zouden oogsten wat ze hadden gezaaid. De met bloed doordrenkte geschiedenis van de twintigste eeuw illustreert levendig de tragische gevolgen die zich voordoen wanneer mensen valse goden maken van door mensen gemaakte filosofieën. Voor degenen met ogen om te zien is de vorige eeuw getuige geweest van de dood van vele valse goden – deze gebrekkige ideeën ontwikkeld door misleide individuen die de ware God van de Bijbel verwierpen.

Gelukkig zal de echte God spoedig tussenbeide komen in de aangelegenheden van de mensheid door Zijn Zoon, Jezus Christus, te sturen om Zijn Koninkrijk op aarde te vestigen en vrede, gerechtigheid en de kennis van de ware God te brengen aan de volkeren van de wereld (Jesaja 9:5-6; 11:1-9). Die geweldige gebeurtenis staat voor de deur.