PROFETIE KOMT TOT LEVEN

BRON: Tomorrow's World -november - december 2003

Is wereldvrede werkelijk mogelijk? De zoektocht naar vrede lijkt eindeloos. Het is bijna elke dag in het nieuws en toch wordt onze wereld iedere minuut meedogenlozer! De twee wereldoorlogen, die in de 20ste eeuw werden uitgevochten brachten geen vrede, evenmin het einde van de Koude Oorlog; zij brachten slechts een meer verdeelde en verwarde planeet. Ieder jaar met Kerstmis spreken religieuze leiders over het Christuskind en vrede op aarde, toch escaleren geweld en oorlog voortdurend!

Godsdienstige mensen steken kaarsen aan en zeggen gebeden op voor vrede. Idealisten tekenen petities, zetten marsen op touw en organiseren conferenties om vrede te zoeken. De pragmatici bouwen grotere wapens om vrede te forceren. Toch hebben al deze inspanningen gefaald in het brengen van vrede. Is vrede een illusie, een onrealistisch, onbereikbaar doel, een onmogelijke droomWaarom is het vredesproces zo frustrerend en moeilijk?

Velen in onze moderne wereld realiseren zich niet, dat bijbelprofetieën in de hoofdpunten van het nieuws van vandaag tot leven komen. De Bijbel voorspelt niet alleen de belangrijke uitdagingen van onze tijd, zij openbaart ook waarommenselijke inspanningen geen vrede hebben voortgebracht. De Bijbel legt ook de weg naar vrede uit en hoe uiteindelijk vrede op aarde zal komen. Tegenwoordig begrijpen enkelen wat de Bijbel over vrede zegt.

Wat Jezus Werkelijk Zei

Predikanten zeggen vaak, dat de boodschap van Kerstmis is "Vrede op aarde een welbehagen voor de mens". Maar dit is een verkeerde vertaling van wat de engel werkelijk zei. Correct vertaald was de aankondiging van de engel bij de geboorte van Christus: "Ere zij God in den hoge, en vrede op aarde bij mensen des welbehagens". ( Lucas 2:14) Het kan ook verwoord worden als: "Glorie aan God en op aarde, vrede bij de mensen, die God behagen". Of "bij mensen, waarin God een welbehagen heeft" - hetgeen een heel andere betekenis geeft aan de verklaring. (Zie The New Testament in 26 Translations, [Het Nieuwe Testament in 26 vertalingen]) De Bijbel geeft niet aan, dat vrede zal komen door goede intenties of door eenieder, die samenwerkt voor vrede. In feite wordt net het tegenovergestelde gezegd!

Wij horen vaak, dat het evangelie over Jezus, liefde, vrede en harmonie gaat. Toch stelt Jezus duidelijk: "Meent niet, dat Ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde; Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard". (Matteüs 10:34) Hij gaf aan, dat politieke, religieuze en filosofische verschillen mensenonderling zou verdelen en conflicten zouden ontwikkelen tot het einde van het tijdperk. Jezus zei ook, dat één van de tekenen, dat Zijn Tweede Komst nabij zou zijn, het voortdurende nieuws zou zijn "van oorlogen en van geruchten van oorlogen....... Want volk zal opstaan tegen volk, en koninkrijk tegen koninkrijk........ Doch dat alles is het begin der weeën". (Matteüs 24:6-8) Jezus zei niet, dat gebeden, het opsteken van kaarsen, onderhandelingen of atoombommen vrede zouden brengen. Hij voorspelde, dat de wereldomstandigheden steeds slechter zouden worden en het hoogtepunt zullen bereiken in een periode van grote verdrukking, die het einde van het tijdperk zou markeren. (Zie Matteüs 24:9-23)

Vele religieuze leiders verdoezelen - of negeren - dit ernstige aspect van de boodschap van Christus. Toch staat de Bijbel er vol van! De Apostel Paulus schreef:"In de laatste dagen zware tijden zullen komen". (2 Timoteüs 3:1-5) Deze tijden zouden worden gekenmerkt door egoïstisch materialisme, twijfelzucht, kwaadsprekerij, ongehoorzaamheid, wreedheid en het dwaze najagen van plezier en velen, die een vorm van godsvrucht hebben, maar verloochenen, dat religie de enige echte invloed in hun levens heeft. (2 Timoteüs 3:1-5) Wat een nauwkeurige beschrijving van onze tijd!

De Hebreeuwse profeten voorspelden een toekomstige tijd, waarin misleide burgerlijke en religieuze leiders met de beste bedoelingen zullen uitroepen: "Vrede, vrede, terwijl er geen vrede is". (Jeremia 6:14) Zij zullen zeggen, "Hoop op vrede, maar er is niets goeds". (Jeremia 8:15) In samenhang met de eindtijd waarschuwde Jesaja, dat "de vredeboden bitter wenen" (Jesaja 33:7) als zij zien, dat hun plannen en inspanningen tot niets leiden. Ezechiël profeteerde, dat "zij zullen den vrede zoeken, maar hij zal er niet zijn. Ellende zal op ellende komen". (Ezechiël 7:25-26 SV) Jezus voorspelde, dat de menselijke beschaving tegenover het gevaar van vernietiging zal staan, wanneer wij het einde van dit tijdperk zullen naderen en "indien die dagen niet ingekort werden, zou geen vlees behouden worden; doch ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen worden ingekort". (Matteüs 24:22) Bijbelprofetieën,die nu tot leven komen, openbaren dat menselijke inspanningen om vrede te vinden, uiteindelijk zullen falen. De Bijbel openbaart ook waarom!

één Weg naar Vrede

De Bijbel zegt bij het beschrijven van de menselijke inspanningen om vrede te vinden: "De weg des vredes kennen zij niet". (Jesaja 59:8) Menselijke inspanningen falen, omdat de wereld grotendeels hetgeen de Bijbel zegt over vrede, heeft genegeerd of verworpen. Koning David schreef: "Zij, die uw wet liefhebben, hebben grote vrede" (Psalm 119:165) toch geloven de meeste traditionele Christenen tegenwoordig, dat de wet is afgeschaft! David schreef ook: "Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad" (Psalm 119:105)

De wetten van God wijzen de weg naar vrede. Jezus zei aan Zijn discipelen:"Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij mijn geboden bewaren" (Johannes 14:15), toch geloven velen, dat dit niet langer nodig is! Als wij Gods geboden onderhouden, zullen wij niet doden, stelen, begeren, liegen, overspel en ontucht plegen of ouders of degenen, die in autoriteit zijn, oneerbiedig behandelen. Zo moet men werkelijk zijn naaste liefhebben en conflicten vermijden! Als wij God liefhebben zullen wij de idolate aanbidding van andere goden of materiele dingen vermijden. Wij zullen geen religieuze praktijken volgen, die de Bijbel verwerpt. Wij zullen de Sabbatten, die God voorgeschreven heeft, houden in plaats van dagen, die wij bepalen om te vieren.De weg naar vrede houdt in de wetten van God te leren gehoorzamen en ernaar te leven.

Het argumenteren over de geboden, kaarsen branden, het bidden tot heiligen, meedoen aan marsen of onderhandelingen eisen van de Verenigde Naties zullen geen blijvende vrede brengen. Jezus Christus wordt de "Vredevorst" (Jesaja 9:6) genoemd. Hij zei: "Ik ben de weg". (Johannes 14:6) Er is geen andere weg naar vrede!

Hoe Vrede Zal Komen

Jezus predikte een evangelie over het komend Koninkrijk van God. (Markus 1:14-15) Het Evangelie gaat niet over een baby in een kribbe, die geduldig wacht op mensen, die hun hart aan Hem geven. Het Koninkrijk is niet een warm vaag gevoel in Uw hart. Het is niet de kerk of een semi vredige oecumenische gemeenschap, die de kerk op aarde zal vestigen door compromissen en overeenstemmingen.

Bijbelprofetieën verklaren, dat Jezus Christus zal terugkeren en de koninkrijken van deze wereld zal overnemen en dat Hij met grote macht zal regeren. (Openbaring 11:15-18) Hij zal in Jeruzalem een wereldheersende regering oprichten, die vrede op deze aarde zal brengen. (Jesaja 2:2-4; 9:6-7) De heiligen zullen met Christus regeren (Openbaring 1:6; 5:10) en de mensheid leren om de wetten van God te volgen. (Jesaja 30:20-21) Wanneer mensen een nieuwe manier van leven leren, "Zullen zij hun zwaarden tot ploegscharen omsmeden en hun speren tot snoeimessen....... en zij zullen de oorlog niet meer leren". (Jesaja 2:4) Zo zal vrede op aarde worden bereikt! Deze profetieën zullen in de komende jaren tot leven komen.

Dit is de ware bijbelse boodschap van vrede en waar het ware Evangelie over gaat!