PROFETIE KOMT TOT LEVEN

BRON: Tomorrow's World/ March - April 2011

Tweemaal in de afgelopen eeuw lieten Duitse pogingen om Europa te domineren door militaire middelen het continent achter, bedekt met bloed bevlekte ruïnes. In de laatste tientallen jaren is Duitsland opnieuw - stil en gestaag - begonnen om een dominante rol in te nemen in Europa: economisch, politiek en zelfs militair. Bijbelprofetieën hebben reeds lang de heropleving van Duitsland voorspeld, net voor de terugkeer van Jezus Christus. Wij zien deze oude profetieën nu tot leven komen!

Een rijk geschakeerde wederopbouw 

Volgend op de enorme, door Duitsland veroorzaakte slachting in twee wereldoorlogen, trachtten vooruitziende politieke leiders in Europa de bloedige conflicten tussen aangrenzende landen te beëindigen door de landen van Europa samen te binden in een economische en politieke unie. De Europese Economische Gemeenschap van de jaren 1950 en de Europese Unie van de jaren 1990 waren grotendeels Frans-geïnspireerde pogingen om Duitsland aan Europa te binden, om toekomstige oorlogen op Europese bodem te voorkomen. Tijdens die jaren werd de gereconstrueerde Duitse economie de "locomotief", die de Europese landen naar een "steeds hechtere unie" dreven. Sommige zien de EEG en EU als een Franse ruiter, die een sterk Duits paard leidt!

Hoe dan ook, het politieke landschap veranderde dramatisch toen de Berlijnse Muur (die Oost en West Duitsland verdeelde) in november 1989 viel. Het "verrassings samenwerkings verbond" van de twee Duitslanden in oktober 1990 bracht 80 miljoen Duitsers in het hart van Europa en Duitsland werd plotseling het meest dichtbevolkte land in de EU. Toen de Duitsers hun hoofdstad verplaatste van Bonn naar Berlijn merkte een oplettende Ierse leider op dat het "Duitse paard zijn Franse ruiter had afgeworpen en koers zette naar Berlijn"- dat nu de tweede grootste stad van de EU is na Londen en ver vóór Madrid, Rome, Parijs of Brussel. Een andere waarnemer merkte op, "het is meer dan duidelijk dat de Duitsers het stuur vasthebben en de Fransen fietsen". (Der Spiegel, 20 december 2010)

In de afgelopen jaren heeft Duitsland de sterkste economie in Europa ontwikkeld en de vierde grootste economie in de wereld. Duitsland is ook de grootste contribuant aan het EU budget en in de Duitse stad Frankfort zetelt de Europese Centrale Bank. Als gevolg van de groeiende financiële invloed van Duitsland is de Federale Republiek Duitsland in staat om voorwaarden te stellen aan de overeenkomsten om EU leden overeind te houden (Griekenland, Ierland en mogelijk Spanje, Portugal en Italië) in de voortdurende financiële crisis in Europa - en dit is zeer verontrustendvoor andere leden van de EU. (Der Spiegel, 20 december 2010) Duitsland heeft ook druk uitgeoefend voor meer toezicht en centrale controle te houden over de nationale budgetten van de EU leden. Er is zelfs speculatie dat, wanneer EU leden niet in staat zijn om in te stemmen hoe hun voortdurende financiële crisis op te lossen, Duitsland de monetaire unie zal verlaten (samen met andere financieel stabiele noord en centraal Europese landen) en waarschijnlijk de Duitse Mark herintroduceert in plaats van de euro. (Der Spiegel, 27 december 2010) Duitsland zou de voor de hand liggende leider zijn van, om het even welke samenstelling van Europese landen.

Militaire heropleving van Duitsland 

Interessanter en veelzeggend zijn de activiteiten van Duitsland op het militaire vlak! In 1987 stelden Duitsland en Frankrijk een Frans-Duitse militaire brigade in waardoor hun soldaten konden samenwerken in de verdediging van Europa. In december 2010 zag Frankrijk de eerste opstelling van Duitse soldaten op Franse bodem sinds de Tweede wereldoorlog. De Duitse soldaten, leden van de Frans-Duitse brigade werden ingezet in Straatsburg - een gebied, dat de afgelopen eeuw werd betwist tussen Duitsland en Frankrijk. (Detroit Free Press, 10 december 2010) Duitsland heeft ook een leidende rol gespeeld in het aanbevelen van het algemene aankoopbeleid voor de uitrusting door de Europese legers.

In 1995 begonnen Duitse soldaten buiten Duitsland te dienen als deel van een NATO vredesmacht op de Balkan - een strijdkracht waarover Duitsland daarna talloze keren het gezag voerde. In 2006 namen Duitse troepen voor het eerst deel aan gevechtshandelingen in Afrika sinds de Twee Wereldoorlog, als onderdeel van een vredesmacht van de Verenigde Natie, die in Kongo was ingezet. In 2006 werden Duitse legers ook voor de eerste keer sinds de Tweede Wereldoorlog ingezet in het Midden-Oosten toen de Duitse marine langs de kust van Libanon begon te patrouilleren en Duitse piloten verkenningsvluchten begonnen. In 2007 zond Duitsland troepen en gevechtsvliegtuigen naar de strijd in Afghanistan als onderdeel van een NATO missie. Karl-Theodoor zu Guttenberg, oud-minister van defensie, bracht een bezoek aan Afghanistan in december 2010 waaraan veel bekendheid werd gegeven, om meer dan 4.000 Duitse troepen te bemoedigen, die in dat land waren gestationeerd. (The Local, 28 december 2010) In 2008 werden gewapende Duitse strijdkrachten gezonden naar de Hoorn van Afrika om te helpen de piraten te bestrijden in dat ontregelde gebied. (euobserver.com, 12 oktober 2008) Tegenwoordig, 65 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog, dienen meer dan 8.000 Duitse troepen in verschillende delen van de wereld - een feit, dat grotendeels aanvaard is door het Duitse volk en de wereldbevolking.

Het is bij velen onbekend dat de Duitse luchtmacht haar gevechtsstraaljagerpiloten sinds 1958 traint in de Verenigde Staten in Holloman AFB bij Alamogordo, Nieuw Mexico - deels vanwege het hele jaar rond buitengewoon vliegweer in dit dunbevolkte gebied. Deze "elite" Duitse piloten werden getraind in door de V.S. vervaardigde F-4F Phantoms en door Europese vervaardigde Tornado gevecht vliegtuigen. Enkele van het meest geavanceerde vliegtuig van de V.S. luchtmacht - het F-117 Nighthawk "geheime" vliegtuig en het F-22 Raptor vliegtuig - zijn ook gestationeerd op Holloman AFB. Is het veelzeggend dat. Vóór de Tweede Wereldoorlog, de Duitse piloten heimelijk werden getraind in Frankrijk en dat Duitse tanks werden getest in Rusland? De bijzonderheden over de huidige militaire terugkeer van Duitsland zullen voor sommigen lijken op niet-verwante en onbeduidende stukjes historische dingen; deze typische Duitse voorbereidingen zullen echter overgaan in een groter eindtijd beeld.

Ernstige gevolgen 

Vele bijbelprofetieën geven duidelijk aan, dat voorafgaand aan de terugkomst van Jezus Christus, Duitsland (in Uw Bijbel geïdentificeerd als "Assyrië") opnieuw een prominente rol zal spelen op het wereldtoneel en een belangrijke invloed zal hebben op modern Israël. (Niet alleen de huidige Joodse staat Israël, maar ook de V.S. en de landen van Britse afkomst) Lang geleden - in profetieën, die een tweevoudige toepassing hebben voor tegenwoordig - waarschuwde God de Israëlieten dat, wanneer zij Zijn wetten niet gehoorzaamden en zich afkeerden van Zijn weg van leven, er ernstige gevolgen zouden zijn - inclusief militaire nederlagen en gevangenschap in vreemde landen. (Leviticus 26; Deuteronomium 28) De profeet Jesaja voorspelde dat God Assyrië zou gebruiken als "de roede van mijn toorn..... Tegen een godvergeten volk zal Ik (die koning) zenden, en tegen de natie waarover Ik verbolgen ben". (Jesaja 10:5-11) De profeet Hosea waarschuwde dat de Israëlitische volken zich in de tijd van nood zullen richten op de Assyriërs (Hosea 7:11-12; 12:1), maar dat de Assyriërs en hun bondgenoten zich tegen de Israëlitische volken zullen keren en hen weg zullen voeren in gevangenschap (Hosea 2:5-13; 5:13; Jeremia 30:4-4; lees vooral Ezechiël 23:5,9,22) - omdat "Israël zijn Maker heeft vergeten" en"de grote dingen" in Gods Wet als "een vreemd iets" behandelen. (Hosea 8:1-14) Hosea voorspelde dat "Assur zijn koning zal zijn, omdat zij geweigerd hebben zich te bekeren" (Hosea 11:1-5), als gevolg van het verwerpen van Gods instructie door de Israëlieten. Als wij de stille, maar gestage terugkeer van Duitsland zien naar een positie van grote betekenis in Europa, zijn wij er getuige van dat deze oude profetieën nu tot leven komen!

• • • • • • •

Om meer te leren over dit belangrijk onderwerp kunt U onze artikelen lezen: 

De Terugkeer van Duitsland op het Wereldtoneel! 

en 

Duitsland in de Profetieën

Nu wij dichter bij de uiteindelijke, voorspelde tijd van verval komen moet U de waarheid kennen over de toekomst van onze wereld.