PROFETIE KOMT TOT LEVEN

BRON: Tomorrow's World - January / February 2013

Nieuwsberichten van over de hele wereld verkondigen dat een record aan hittegolven, ernstige droogte, overstromingen en voortdurend geweld de oogsten in normaal productieve gebieden van de Verenigde Staten, Australië, Zuid Afrika en Rusland ernstig hebben verminderd. Dientengevolge staan miljoenen mensen tegenover gevaarlijke voedseltekorten en ontelbare duizenden, die afhankelijk zijn van deze landbouwproducten zijn de hongerdood gestorven en door toestanden die met ondervoeding in verband staan. Toch realiseren zich enkelen in onze toenemende seculiere wereld dat bijbelprofetie reeds lang voorspelde dat deze toestanden het nieuws zouden domineren vóór de terugkeer van Jezus Christus naar deze aarde. Deze oude profetieën komen nu tot leven - voor Uw ogen!

Hongersnoden voorspeld 

Aan Jezus werd door Zijn discipelen gevraagd, "wat is het teken van Uw komst en van de voleinding van de wereld"? Hij noemde een aantal specifieke gebeurtenissen, die duidelijk zouden worden op het wereldtoneel, inclusief "het ene volk zal tegen het andere volk opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk.......hongersnoden, besmettelijke ziekten en aardbevingen in verscheidene plaatsen". (Matteüs 24:3-7; zie ook Markus 13:8)

De Apostel Johannes tekende op in zijn bekende profetie over de vier ruiters, dat de tijden, net vóór de terugkomst van Christus gekenmerkt zouden worden door oorlogen (een rood paard) en wijdverspreide voedseltekorten (een zwart paard), naast geweld, honger en ziekten, die de levens van een kwart van de wereldbevolking zullen eisen. (Openbaring 6:1-8) Jezus verwees naar deze toenemende, ernstige wereldrampen als "een begin van de weeën" (Matteüs 24:8), die zullen voorafgaan aan zelfs grotere calamiteiten, die de zondige en opstandige landen op aarde zullen treffen. De Bijbel openbaart de ernstige profetische betekenisvan dramatische, met het weer in verband staande gebeurtenissen, die zullen aan kondigen, dat de terugkomst van Jezus Christus nabij is.

Wereld Nieuws 

Onlangs waarschuwden de Verenigde Naties voor een "dreigende naderende voedselcrisis" en verklaarde dat "het wereldvoedselsysteem ineenstorten kon", omdat wereldvoedselreserves gedaald zijn tot de laagste niveaus in tientallen jaren en de wereldbevolking verbruikt meer voedsel dan ieder jaar wordt geproduceerd. (The Observer, 13 oktober 2012) Record droogten en overstromingen, gecombineerd met verminderde voedselvoorraden, laten "geen ruimte voor onverwachte gebeurtenissen" in de komende jaren. Landbouwkundigen realiseren zich dat nog één grote droogte in de voedselproducerende gebieden van de V.S., ernstige voedseltekorten zullen veroorzaken en dat een grote wereldwijde droogte de wijdverspreide sterfte teweegbrengen zal, omdat de overschotten waarop lang werd vertrouwd, nu weg zijn. Eenvoudig gezegd, wij zijn wellicht één slechte oogst weg van een ernstige catastrofe!

Chronische honger is echter al een feit van leven in vele gebieden van de wereld. Een recent verslag van het Stockholm Internationaal Water Instituut verklaarde dat, "negenhonderd miljoen mensen reeds honger hebben en 2 miljard zijn ondervoed". ("Food shortages could force world into vegetarianism, warn scientists", The Guardian UK - "Voedseltekorten kunnen de wereld dwingen tot vegetarisme, waarschuwen wetenschappers"] - 26 augustus 2012) - vooral in ontwikkelingslanden in Afrika, het Midden-Oosten, Azië en de Pacific, het Caraïbisch gebied en Latijns Amerika. Elk jaar doodt honger meer mensen dan AIDS, malaria en tuberculose samen - inclusief ongeveer 5 miljoen kinderen. Ondervoeding verstoort hersenontwikkeling bij kinderen en vermindert het vermogen van het immuunsysteem om personen te beschermen tegen besmettelijke ziekten.

Bijdragende factoren 

  • Maar waarom verschuift de wereld naar ernstige voedseltekorten en wijdverspreide hongersnood? 

  • Waarom kunnen bijbelprofetieën voorspellen dat deze specifieke rampzalige gebeurtenissen aan het einde van het tijdperk zullen gebeuren?

Omdat de God van de Bijbel de fysieke wetten van de Schepping en de menselijke natuur kent. Hongersnoden komen voort uit natuurlijke, door de mens gemaakte en..... bovennatuurlijke oorzaken. De aanhoudende druk van bevolkingsgroei, afnemende hoeveelheden langbouwgrond en de fysieke beperkingen van voedselproductie waren te voorzien. Hevige weersgebeurtenissen kunnen toe te schrijven zijn aan natuurlijke factoren, maar kunnen ook veroorzaakt worden door Gods rechtstreekse tussenkomst. (Zie Exodus 9:18-26; Jozua 10:8-11; Richteren 4:15; 5:21) De tendens van de mensheid tot geweld tegenover andere mensen is ook een factor, omdat vijandige ruzies in landen oogsten ontwrichten en vernietigen en voor duizenden mensen, die in door oorlog verscheurde gebieden van de wereld leven, ontregeling en sterfte veroorzaken.

Gebrekkige planning - gebrek aan visie en een slechte regering - kan ook leiden tot ernstige voedseltekorten en hongersnoden, die miljoenen mensen treffen. (Zie Spreuken 29:18) Het dwingen van ontwikkelingslanden om voedseloverschotten te accepteren van ontwikkelde landen heeft vele lokale boeren werkeloos gemaakt. Landen, die afhankelijk zijn van voedselimport staan tegenover ernstige budgettaire problemen als de kosten van het geïmporteerde voedsel stijgen. Terwijl de meeste Amerikanen minder dan 10 procent van hun inkomen aan voedsel besteden, geven mensen in ontwikkelingslanden ongeveer 50 tot 60 procent van hun inkomen uit aan voedsel. Als voedselprijzen stijgen worden de armen het hardst getroffen en zijn meer vatbaar voor honger.

Voedsel productiesystemen, die gebouwd zijn op winst nastrevende motieven en hebzucht kunnen leiden tot ernstige oneerlijkheden in beschikbaarheid van voedsel. Wetgeving van de regering voor biobrandstof programma's - die graan gebruiken om ethanol te produceren om auto's van energie te voorzien en sojabonen en palmolie om biodiesel brandstof te produceren - kunnen ook bijdragen aan voedseltekorten. De Verenigde Staten gebruiken tegenwoordig 40 procent van de graanoogst voor de ethanol productie - waardoor de graanprijs met meer dan 20 procent is toegenomen. Het graan is evenwel een belangrijke voedselbron voor het grootste deel van de wereld. Als de vraag naar graan en de prijs van graan toenemen - opgedreven door de vraag naar ethanol - worden graan importerende landen hard geraakt.

Profetische duidelijkheid 

Wetenschappers hebben talloze menselijke en fysieke factoren vastgesteld, die de wereld met wijdverspreide hongersnoden bedreigen, maar alleen de Bijbel verschaft een belangrijk perspectief, dat totaal ontbreekt bij seculiere nieuwsanalisten.

De Bijbel openbaart dat er een tijd van oordeel komt op de aarde - vooral over de landen, die God de rug hebben toegekeerd.

De Bijbel legt uit dat ernstige gevolgen plaatsvinden als fysieke en geestelijke wetten, die door de Schepper werden ingesteld, worden overtreden.. (Zie 1 Johannes 3:4; Leviticus 26; Deuteronomium 28)

De God van de Bijbel keurt hebzucht en de exploitatie van de armen af - (1 Timoteüs 6:10; Efeze 4:17-19; Amos 2:6-7; Zacharia 7:7-11) - factoren, die veroorzaken dat miljoenen tegenwoordig honger hebben.

De Bijbel veroordeelt overspel, ontucht en homoseksualiteit (1 Korintiërs 6:18; Exodus 20:14, 17; Leviticus 18:22); toch propageren de zogenaamde "Christelijke" landen van het westen, die zo rijkelijk gezegend werden door God, nu actief deze zondige gedragingen.

De Bijbel zegt duidelijk dat God echtscheiding haat (Maleachi 2:16), toch leiden deze zelfde landen de wereld tegenwoordig in echtscheiding en verwekken kinderen buiten het huwelijk.

Het is tragisch dat miljoenen misleid zijn en geloven dat er geen God bestaat en dat de wetten van God "iets vreemds" (Hosea 8:11-14) zijn - verouderd, afgeschaft en niet langer relevant. God zal echter indrukwekkend tussenbeide komen in de menselijke aangelegenheden om de verschrikkelijke toestanden recht te zetten, die zoveel menselijk leed hebben veroorzaakt. Hij zal echter extreme weersomstandigheden brengen over zondige landen, die Zijn wetten minachten en de armen onderdrukken.

God waarschuwt, "als u niet naar Mij luistert..... Mijn verordeningen verwerpt..... Ik zal uw hemel als ijzer maken en uw aarde als brons..... uw land geeft zijn opbrengst niet..... Ik zal van uw steden een puinhoop maken..... Uw land zal een woestenij worden". (Leviticus 26:14-33) De profeet Joël voorspelde dat - net vóór de terugkomst van Christus - zullen voedselvoorraden gestopt worden en pakhuizen zullen volledig leeg staan vanwege extreme weersomstandigheden en andere calamiteiten. (Joël 1:8-20)

Als God tussenbeide begint te komen in wereldomstandigheden en de landen zal oordelen (Jesaja 24:1-6), zullen de mensen te weten komen dat de God van de Bijbel echt is, Zijn weg waar is en dat Hij zorgt voor het welzijn van Zijn kinderen. (2 Petrus 3:9; Hebreeën 12:6)

• • • • • • •

Om meer te leren over de geboden van Jezus Christus, kunt U ons boekje De Tien Geboden aanvragen.

Om meer te leren over het verbazingwekkend plan dat God in bewaring heeft voor de wereld, kunt U ons boekje Uw Uiteindelijke Bestemming aanvragen.